Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

2 Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF) BOF na tle WP 34,7% ludności; 8,6% powierzchni. Uchwała Nr 29/250/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Białystok Choroszcz Czarna Białostocka Dobrzyniewo Duże Juchnowiec Kościelny Łapy Supraśl Turośń Kościelna Wasilków Zabłudów Źródło : Bank Danych Lokalnych, Kategoria: Ludność, Grupa: Stan ludności, Kategoria: Podział terytorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK), dane za 2014 r,. www.stat.gov.pl Utworzenie gminy Grabówka od 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (DZ.U. z 2015 r., pozycja 1085)

3 Kluczowe zdarzenia 1. Podpisanie Porozumienia między IZ RPOWP a Stowarzyszeniem BOF 12 lutego 2015 r. 12 lutego 2015 r. 2. Przyjęcie RPOWP 2014-2020 przez Zarząd Województwa Podlaskiego 20 lipca 2015 r. 20 lipca 2015 r. 3. Powołanie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 6 grudnia 2013 r. 6 grudnia 2013 r. Przyjęcie Strategii ZIT BOF przez Walne Zebranie SBOF 9 października 2015 r. 5. Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący RPOWP kryteriów oceny projektów realizowanych w ramach instrumentu ZIT Uzyskanie desygnacji w zakresie realizacji zadań powierzonych przez IZ w ramach Porozumienia 4. Opracowanie wspólnie z IZ RPOWP kryteriów oceny projektów wrzesień 2015 r. wrzesień 2015 r. 6. 29 października 2015 r.

4 Metodologia opracowania Strategii ZIT BOF Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej BOF Analiza SWOTAnaliza TOWS-SWOT Ekspertyzy:  Atrakcyjność inwestycyjna BOF  Rozwój kształcenia zawodowego w BOF  Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych BOF Opracowanie wariantów strategicznych Analiza dokumentów na szczeblach: UE, PL i PD Dokumenty towarzyszące:  PGN w BOF  Studium rozwoju transportu w BOF Misja Cele strategiczne Działania Poddziałania Eksperci wiodący Zespół ds. realizacji ZIT w BOF Projekty Zespoły problemowe Panele eksperckie Konsultacje społeczne Spotkania z władzami gmin, środowiskiem przedsiębiorców, IOB, organizacjami pozarządowymi i naukowcami

5 „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020” Dokument przyjęty przez Walne Zebranie Stowarzyszenia BOF 9 października 2015 r. Zaopiniowany pozytywnie przez IZ RPOWP. Etap: w trakcie opiniowania przez MIiR

6 Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level, październik 2015 r. PKB per capita (ceny bieżące) w 2012 r. W relacji do PL (PL = 100) W relacji do PD (PD = 100) Podregion białostocki84,6118,0 Podregion łomżyński62,186,0 Podregion suwalski62,086,0 Województwo podlasie71,7x Źródło: http://stat.gov.pl, październik 2015 r.

7

8 Supraśl Białystok Dobrzyniewo Duże Czarna Białostocka Zabłudów Wasilków Choroszcz Turośń Kościelna Juchnowiec Kościelny Łapy Od 8% do 20% Od 0% do 1% Poniżej 0% Jednostka terytorialna Zmiana liczby ludności w 2014 r. w porównaniu do 2006 r. (w %) Białystok 0,2 Choroszcz 11,7 Czarna Białostocka -0,3 Dobrzyniewo Duże 10,5 Juchnowiec Kościelny 14,0 Łapy -3,0 Supraśl 11,4 Turośń Kościelna 12,2 Wasilków 19,3 Zabłudów 8,4 BOF 2,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, październik 2015 r. Postępujący proces suburbanizacji

9 Wysoki potencjał ludnościowy  Dodatnie saldo migracji  Dodatni przyrost naturalny  Stosunkowo korzystna na tle innych aglomeracji struktura ekonomiczna ludności - stosunkowo wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, październik 2015 r.

10 RokMin (w %)Max (w %) 2005Choroszcz6,9 Czarna Białostocka 10,8 2006Choroszcz5,4 Czarna Białostocka, Łapy 8,6 2007Choroszcz4,16,9 2008Choroszcz4,1Łapy8,2 2009Dobrzyniewo Duże5,9Łapy13,2 2010Choroszcz6,5Łapy12,4 2011Dobrzyniewo Duże6,9Łapy11 2012Dobrzyniewo Duże7,2Łapy11,6 2013 Choroszcz, Turośń Kościelna 7,6Łapy11,6 2014Dobrzyniewo Duże6,6Łapy10,5 2014 Średnia BOF = 7,9% Współczynnik zmienności = 9% Wskaźnik bezrobocia gmin BOF Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, październik 2015 r.  Niedostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy  Niedostosowanie kształcenia do oczekiwań pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy

11 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.plwww.stat.gov.pl Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.plwww.stat.gov.pl W 2014 r. 48,5% W 2014 r. 85/1000

12 Wskaźnik deprywacji lokalnej gmin BOF Źródło: opracowanie własne na podstawie Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok 2014  Znaczny odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.plwww.stat.gov.pl

13 Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl,www.stat.gov.pl Białystok Czarna Białostocka – 2005, 2007, 2009-2014 Turośń Kościelna – 2006 Zabłudów – 2008 2014 Średnia = 865 zł/mieszk. Współczynnik zmienności = 23% W 2014 r. 982 zł/mieszk. W 2014 r. 354 zł/mieszk.

14 Strategia ZIT BOF Białostocki Obszar Funkcjonalny – atrakcyjne miejsce do pracy i życia Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna Cel 2. Kompetencje do pracy Cel 3. Dostępność do kultury Cel 4. Aktywna integracja społeczna Cel 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Cel 6. Dostępność komunikacyjna Cel 7. Integracja strategicznego zarządzania rozwojem BOF Cele realizowane w ramach instrumentu ZIT

15 Wpływ Strategii ZIT BOF na realizację RPOWP RPOWP 2014-2020 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Działanie 1.4. Kształcenie i edukacja Działanie 3.1. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Działanie 3.3. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie 8.2. Rozwój usług społecznych Działanie 7.2. Infrastruktura społeczna Działanie 8.4. Strategie niskoemisyjne Działanie 5.4. Strategia ZIT BOF 2014-2020 Atrakcyjność inwestycyjna Cel 1 Kompetencje do pracy Cel 2 Aktywna integracja społeczna Cel 4 Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Cel 5

16 16 Cele tematyczne Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014 1.Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK. 3.Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 6.Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 8.Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 9.Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 10.Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 11.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. CELE ROZWOJOWE NA LATA 2014-2020

17 Działania realizowane w ramach instrumentu ZIT Strategia ZIT BOF

18 OGÓŁEM ZIT: EFRR + EFS 76 mln euro EFRR 67,2 mln euro EFS 8,8 mln euro 6,26% alokacji RPOWP 2014-2020 Szacunkowa alokacja na ZIT

19 Szacunkowa alokacja EFS: PI 9iv – 3 mln euro Szacunkowa alokacja EFRR: PI 9a – 2,78 mln euro Typy projektów Projekty zintegrowane EFS +EFRR Projekty EFS

20 Infrastruktura społeczna PI 9a ZIT tryb konkursowy w pełnym zakresie alokacji przewidzianej dla ZIT BOF – wybór projektów zintegrowanych z zakresu EFRR i EFS 2 780 000 euro (100% alokacji programu)

21 Alokacja środków na ZIT z EFS PI 9iv Fundusz Oś RPOWP CTPI Szacunkowa alokacja (w EUR) EFSVIICT 9PI 9iv2 989 950 PI 9iv usługi społeczne 54% alokacji RPOWP

22 Wyłączenia w EFS PI 9iv usługi społeczne: w zakresie usług społecznych wszyscy beneficjenci z terenu BOF aplikują tylko w ramach ZIT (alokacja po zmianie 2,99 mln euro stanowi 54% alokacji na te usługi w programie ); pozostały zakres PI 9iv tj. usługi zdrowotne – brak wyłączeń (ZIT nie interweniuje w tym zakresie)

23 Obszary możliwe do realizacji w ramach Celu 4 wg RPOWP Inwestycje w infrastrukturę związaną z integracją społeczną takie jak np.: warsztaty, kluby, centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy; obiekty, tj.: świetlice, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych; inwestycje związane z opieką nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, np. ośrodek preadopcyjny, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego; mieszkania socjalne, wspomagane i chronione, w oparciu o przebudowę lub remont istniejącej infrastruktury. Dotacja nie może obejmować budowy nowych obiektów! Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Załącznik do Uchwały Nr 29/249/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r., s. 155.

24 Obszary możliwe do realizacji w ramach PI 9iv wg wytycznych Ministerstwa Usługi opiekuńcze i asystenckie Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Mieszkania wspomagane Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 28 maja 2015 r.

25 Dziękuję za uwagę bof.org.pl


Pobierz ppt "Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google