Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

2 Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF)
Uchwała Nr 29/250/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata BOF na tle WP 34,7% ludności; 8,6% powierzchni. Białystok Choroszcz Czarna Białostocka Dobrzyniewo Duże Juchnowiec Kościelny Łapy Supraśl Turośń Kościelna Wasilków Zabłudów Utworzenie gminy Grabówka od 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (DZ.U. z 2015 r., pozycja 1085) Źródło : Bank Danych Lokalnych, Kategoria: Ludność, Grupa: Stan ludności, Kategoria: Podział terytorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK), dane za 2014 r,.

3 Kluczowe zdarzenia 1. Powołanie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 6 grudnia 2013 r. 2. Przyjęcie RPOWP przez Zarząd Województwa Podlaskiego 12 lutego 2015 r. 3. Podpisanie Porozumienia między IZ RPOWP a Stowarzyszeniem BOF 20 lipca 2015 r. 4. Opracowanie wspólnie z IZ RPOWP kryteriów oceny projektów wrzesień 2015 r. 5. Przyjęcie Strategii ZIT BOF przez Walne Zebranie SBOF 9 października 2015 r. 6. Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący RPOWP kryteriów oceny projektów realizowanych w ramach instrumentu ZIT 29 października 2015 r. Uzyskanie desygnacji w zakresie realizacji zadań powierzonych przez IZ w ramach Porozumienia

4 Metodologia opracowania Strategii ZIT BOF
Konsultacje społeczne Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej BOF Ekspertyzy: Atrakcyjność inwestycyjna BOF Rozwój kształcenia zawodowego w BOF Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych BOF Analiza SWOT Analiza TOWS-SWOT Analiza dokumentów na szczeblach: UE, PL i PD Opracowanie wariantów strategicznych Zespół ds. realizacji ZIT w BOF Misja Eksperci wiodący Cele strategiczne Zespoły problemowe Dokumenty towarzyszące: PGN w BOF Studium rozwoju transportu w BOF Działania Panele eksperckie Poddziałania Spotkania z władzami gmin, środowiskiem przedsiębiorców, IOB, organizacjami pozarządowymi i naukowcami Projekty

5 Zaopiniowany pozytywnie przez IZ RPOWP.
„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata ” Dokument przyjęty przez Walne Zebranie Stowarzyszenia BOF 9 października 2015 r. Zaopiniowany pozytywnie przez IZ RPOWP. Etap: w trakcie opiniowania przez MIiR

6 PKB per capita (ceny bieżące) w 2012 r.
W relacji do PL (PL = 100) W relacji do PD (PD = 100) Podregion białostocki 84,6 118,0 Podregion łomżyński 62,1 86,0 Podregion suwalski 62,0 Województwo podlasie 71,7 x Źródło: październik 2015 r. Źródło: październik 2015 r.

7 Źródło: http://stat.gov.pl, październik 2015 r.

8 Postępujący proces suburbanizacji
Jednostka terytorialna Zmiana liczby ludności w 2014 r. w porównaniu do 2006 r. (w %) Białystok 0,2 Choroszcz 11,7 Czarna Białostocka -0,3 Dobrzyniewo Duże 10,5 Juchnowiec Kościelny 14,0 Łapy -3,0 Supraśl 11,4 Turośń Kościelna 12,2 Wasilków 19,3 Zabłudów 8,4 BOF 2,4 Supraśl Białystok Dobrzyniewo Duże Czarna Białostocka Zabłudów Wasilków Choroszcz Turośń Kościelna Juchnowiec Kościelny Łapy Od 8% do 20% Od 0% do 1% Poniżej 0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, październik 2015 r.

9 Wysoki potencjał ludnościowy
Dodatnie saldo migracji Dodatni przyrost naturalny Stosunkowo korzystna na tle innych aglomeracji struktura ekonomiczna ludności - stosunkowo wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, październik 2015 r.

10 Wskaźnik bezrobocia gmin BOF
Rok Min (w %) Max (w %) 2005 Choroszcz 6,9 Czarna Białostocka 10,8 2006 5,4 Czarna Białostocka, Łapy 8,6 2007 4,1 2008 Łapy 8,2 2009 Dobrzyniewo Duże 5,9 13,2 2010 6,5 12,4 2011 11 2012 7,2 11,6 2013 Choroszcz, Turośń Kościelna 7,6 2014 6,6 10,5 Niedostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy Niedostosowanie kształcenia do oczekiwań pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy 2014 Średnia BOF = 7,9% Współczynnik zmienności = 9% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, październik 2015 r.

11 W 2014 r. 48,5% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, W 2014 r. 85/1000 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,

12 Wskaźnik deprywacji lokalnej gmin BOF
Znaczny odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, Źródło: opracowanie własne na podstawie Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok 2014

13 Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
Białystok W 2014 r. 982 zł/mieszk. W 2014 r. 354 zł/mieszk. 2014 Średnia = 865 zł/mieszk. Współczynnik zmienności = 23% Czarna Białostocka – 2005, 2007, Turośń Kościelna – 2006 Zabłudów – 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,

14 Białostocki Obszar Funkcjonalny – atrakcyjne miejsce do pracy i życia
Strategia ZIT BOF Białostocki Obszar Funkcjonalny – atrakcyjne miejsce do pracy i życia Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna Cel 2. Kompetencje do pracy Cel 3. Dostępność do kultury Cel 4. Aktywna integracja społeczna Cel 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Cel 6. Dostępność komunikacyjna Cel 7. Integracja strategicznego zarządzania rozwojem BOF Cele realizowane w ramach instrumentu ZIT

15 Wpływ Strategii ZIT BOF na realizację RPOWP
Strategia ZIT BOF Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Działanie 1.4. Kształcenie i edukacja Działanie 3.1. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Działanie 3.3. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie 8.2. Rozwój usług społecznych Działanie 7.2. Infrastruktura społeczna Działanie 8.4. Strategie niskoemisyjne Działanie 5.4. Atrakcyjność inwestycyjna Cel 1 Kompetencje do pracy Cel 2 Aktywna integracja społeczna Cel 4 Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Cel 5

16 CELE ROZWOJOWE NA LATA 2014-2020
Cele tematyczne Programowanie perspektywy finansowej – Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

17 Strategia ZIT BOF Aktywna integracja społeczna Działania
Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną Zwiększenie dostępu do usług społecznych Włączenie społeczne, w tym wyrównywanie szans na rynku pracy Działania realizowane w ramach instrumentu ZIT

18 Szacunkowa alokacja na ZIT
OGÓŁEM ZIT: EFRR + EFS 76 mln euro EFRR 67,2 mln euro EFS 8,8 mln euro Szacunkowa alokacja na ZIT 6,26% alokacji RPOWP

19 Projekty zintegrowane
Typy projektów Projekty zintegrowane EFS +EFRR Projekty EFS Szacunkowa alokacja EFS: PI 9iv – 3 mln euro Szacunkowa alokacja EFRR: PI 9a – 2,78 mln euro

20 Infrastruktura społeczna PI 9a
ZIT tryb konkursowy w pełnym zakresie alokacji przewidzianej dla ZIT BOF – wybór projektów zintegrowanych z zakresu EFRR i EFS euro (100% alokacji programu)

21 Alokacja środków na ZIT z EFS PI 9iv Szacunkowa alokacja (w EUR)
Fundusz Oś RPOWP CT PI Szacunkowa alokacja (w EUR) EFS VII CT 9 PI 9iv 54% alokacji RPOWP PI 9iv usługi społeczne

22 Wyłączenia w EFS PI 9iv usługi społeczne: w zakresie usług społecznych wszyscy beneficjenci z terenu BOF aplikują tylko w ramach ZIT (alokacja po zmianie 2,99 mln euro stanowi 54% alokacji na te usługi w programie); pozostały zakres PI 9iv tj. usługi zdrowotne – brak wyłączeń (ZIT nie interweniuje w tym zakresie)

23 Obszary możliwe do realizacji w ramach Celu 4 wg RPOWP
Inwestycje w infrastrukturę związaną z integracją społeczną takie jak np.: warsztaty, kluby, centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy; obiekty, tj.: świetlice, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych; inwestycje związane z opieką nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, np. ośrodek preadopcyjny, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego; mieszkania socjalne, wspomagane i chronione, w oparciu o przebudowę lub remont istniejącej infrastruktury. Dotacja nie może obejmować budowy nowych obiektów! Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata , Załącznik do Uchwały Nr 29/249/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r., s. 155.

24 Obszary możliwe do realizacji w ramach PI 9iv wg wytycznych Ministerstwa
Usługi opiekuńcze i asystenckie Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Mieszkania wspomagane Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata , Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 28 maja 2015 r.

25 Dziękuję za uwagę bof.org.pl


Pobierz ppt "Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google