Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

2 Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF) BOF na tle WP 34,7% ludności; 8,6% powierzchni. Uchwała Nr 29/250/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok Choroszcz Czarna Białostocka Dobrzyniewo Duże Juchnowiec Kościelny Łapy Supraśl Turośń Kościelna Wasilków Zabłudów Źródło : Bank Danych Lokalnych, Kategoria: Ludność, Grupa: Stan ludności, Kategoria: Podział terytorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK), dane za 2014 r,. Utworzenie gminy Grabówka od 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (DZ.U. z 2015 r., pozycja 1085)

3 Kluczowe zdarzenia 1. Podpisanie Porozumienia między IZ RPOWP a Stowarzyszeniem BOF 12 lutego 2015 r. 12 lutego 2015 r. 2. Przyjęcie RPOWP przez Zarząd Województwa Podlaskiego 20 lipca 2015 r. 20 lipca 2015 r. 3. Powołanie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 6 grudnia 2013 r. 6 grudnia 2013 r. Przyjęcie Strategii ZIT BOF przez Walne Zebranie SBOF 9 października 2015 r. 5. Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący RPOWP kryteriów oceny projektów realizowanych w ramach instrumentu ZIT Uzyskanie desygnacji w zakresie realizacji zadań powierzonych przez IZ w ramach Porozumienia 4. Opracowanie wspólnie z IZ RPOWP kryteriów oceny projektów wrzesień 2015 r. wrzesień 2015 r października 2015 r.

4 Metodologia opracowania Strategii ZIT BOF Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej BOF Analiza SWOTAnaliza TOWS-SWOT Ekspertyzy:  Atrakcyjność inwestycyjna BOF  Rozwój kształcenia zawodowego w BOF  Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych BOF Opracowanie wariantów strategicznych Analiza dokumentów na szczeblach: UE, PL i PD Dokumenty towarzyszące:  PGN w BOF  Studium rozwoju transportu w BOF Misja Cele strategiczne Działania Poddziałania Eksperci wiodący Zespół ds. realizacji ZIT w BOF Projekty Zespoły problemowe Panele eksperckie Konsultacje społeczne Spotkania z władzami gmin, środowiskiem przedsiębiorców, IOB, organizacjami pozarządowymi i naukowcami

5 „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata ” Dokument przyjęty przez Walne Zebranie Stowarzyszenia BOF 9 października 2015 r. Zaopiniowany pozytywnie przez IZ RPOWP. Etap: w trakcie opiniowania przez MIiR

6 Źródło: październik 2015 r. PKB per capita (ceny bieżące) w 2012 r. W relacji do PL (PL = 100) W relacji do PD (PD = 100) Podregion białostocki84,6118,0 Podregion łomżyński62,186,0 Podregion suwalski62,086,0 Województwo podlasie71,7x Źródło: październik 2015 r.

7

8 Supraśl Białystok Dobrzyniewo Duże Czarna Białostocka Zabłudów Wasilków Choroszcz Turośń Kościelna Juchnowiec Kościelny Łapy Od 8% do 20% Od 0% do 1% Poniżej 0% Jednostka terytorialna Zmiana liczby ludności w 2014 r. w porównaniu do 2006 r. (w %) Białystok 0,2 Choroszcz 11,7 Czarna Białostocka -0,3 Dobrzyniewo Duże 10,5 Juchnowiec Kościelny 14,0 Łapy -3,0 Supraśl 11,4 Turośń Kościelna 12,2 Wasilków 19,3 Zabłudów 8,4 BOF 2,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, październik 2015 r. Postępujący proces suburbanizacji

9 Wysoki potencjał ludnościowy  Dodatnie saldo migracji  Dodatni przyrost naturalny  Stosunkowo korzystna na tle innych aglomeracji struktura ekonomiczna ludności - stosunkowo wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, październik 2015 r.

10 RokMin (w %)Max (w %) 2005Choroszcz6,9 Czarna Białostocka 10,8 2006Choroszcz5,4 Czarna Białostocka, Łapy 8,6 2007Choroszcz4,16,9 2008Choroszcz4,1Łapy8,2 2009Dobrzyniewo Duże5,9Łapy13,2 2010Choroszcz6,5Łapy12,4 2011Dobrzyniewo Duże6,9Łapy Dobrzyniewo Duże7,2Łapy11, Choroszcz, Turośń Kościelna 7,6Łapy11,6 2014Dobrzyniewo Duże6,6Łapy10, Średnia BOF = 7,9% Współczynnik zmienności = 9% Wskaźnik bezrobocia gmin BOF Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, październik 2015 r.  Niedostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy  Niedostosowanie kształcenia do oczekiwań pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy

11 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, W 2014 r. 48,5% W 2014 r. 85/1000

12 Wskaźnik deprywacji lokalnej gmin BOF Źródło: opracowanie własne na podstawie Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok 2014  Znaczny odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,

13 Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, Białystok Czarna Białostocka – 2005, 2007, Turośń Kościelna – 2006 Zabłudów – Średnia = 865 zł/mieszk. Współczynnik zmienności = 23% W 2014 r. 982 zł/mieszk. W 2014 r. 354 zł/mieszk.

14 Strategia ZIT BOF Białostocki Obszar Funkcjonalny – atrakcyjne miejsce do pracy i życia Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna Cel 2. Kompetencje do pracy Cel 3. Dostępność do kultury Cel 4. Aktywna integracja społeczna Cel 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Cel 6. Dostępność komunikacyjna Cel 7. Integracja strategicznego zarządzania rozwojem BOF Cele realizowane w ramach instrumentu ZIT

15 Wpływ Strategii ZIT BOF na realizację RPOWP RPOWP Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Działanie 1.4. Kształcenie i edukacja Działanie 3.1. Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Działanie 3.3. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie 8.2. Rozwój usług społecznych Działanie 7.2. Infrastruktura społeczna Działanie 8.4. Strategie niskoemisyjne Działanie 5.4. Strategia ZIT BOF Atrakcyjność inwestycyjna Cel 1 Kompetencje do pracy Cel 2 Aktywna integracja społeczna Cel 4 Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Cel 5

16 16 Cele tematyczne Programowanie perspektywy finansowej – Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK. 3.Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 6.Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 8.Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 9.Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 10.Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 11.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. CELE ROZWOJOWE NA LATA

17 Działania realizowane w ramach instrumentu ZIT Strategia ZIT BOF

18 OGÓŁEM ZIT: EFRR + EFS 76 mln euro EFRR 67,2 mln euro EFS 8,8 mln euro 6,26% alokacji RPOWP Szacunkowa alokacja na ZIT

19 Szacunkowa alokacja EFS: PI 9iv – 3 mln euro Szacunkowa alokacja EFRR: PI 9a – 2,78 mln euro Typy projektów Projekty zintegrowane EFS +EFRR Projekty EFS

20 Infrastruktura społeczna PI 9a ZIT tryb konkursowy w pełnym zakresie alokacji przewidzianej dla ZIT BOF – wybór projektów zintegrowanych z zakresu EFRR i EFS euro (100% alokacji programu)

21 Alokacja środków na ZIT z EFS PI 9iv Fundusz Oś RPOWP CTPI Szacunkowa alokacja (w EUR) EFSVIICT 9PI 9iv PI 9iv usługi społeczne 54% alokacji RPOWP

22 Wyłączenia w EFS PI 9iv usługi społeczne: w zakresie usług społecznych wszyscy beneficjenci z terenu BOF aplikują tylko w ramach ZIT (alokacja po zmianie 2,99 mln euro stanowi 54% alokacji na te usługi w programie ); pozostały zakres PI 9iv tj. usługi zdrowotne – brak wyłączeń (ZIT nie interweniuje w tym zakresie)

23 Obszary możliwe do realizacji w ramach Celu 4 wg RPOWP Inwestycje w infrastrukturę związaną z integracją społeczną takie jak np.: warsztaty, kluby, centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy; obiekty, tj.: świetlice, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych; inwestycje związane z opieką nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, np. ośrodek preadopcyjny, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego; mieszkania socjalne, wspomagane i chronione, w oparciu o przebudowę lub remont istniejącej infrastruktury. Dotacja nie może obejmować budowy nowych obiektów! Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata , Załącznik do Uchwały Nr 29/249/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r., s. 155.

24 Obszary możliwe do realizacji w ramach PI 9iv wg wytycznych Ministerstwa Usługi opiekuńcze i asystenckie Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Mieszkania wspomagane Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata , Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 28 maja 2015 r.

25 Dziękuję za uwagę bof.org.pl


Pobierz ppt "Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google