Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LiCENCJONOWANY DETEKTYW ZDZISŁAW MAZURSKI Nr licencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LiCENCJONOWANY DETEKTYW ZDZISŁAW MAZURSKI Nr licencji"— Zapis prezentacji:

1 LiCENCJONOWANY DETEKTYW ZDZISŁAW MAZURSKI Nr licencji 0000431
„Aspekty prawne i praktyczne szkolenia detektywów po deregulacji” Konferencja „Prywatna ochrona bezpieczeństwa ” 26 listopada 2015 r. LiCENCJONOWANY DETEKTYW ZDZISŁAW MAZURSKI Nr licencji

2 ASPEKTY PRAWNE ZAWODU DETEKTYWA
CZYNNIKI MAJACE WPŁYW NA REGULACJĘ ZAWODU DETEKTYWA W POLSCE okres transformacji ustrojowej w latach 90-tych i rezygnacja państwa z wszechwładzy w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, tzw. „prywatyzacja bezpieczeństwa publicznego”, dynamiczny rozwój sektora prywatnego w obszarze dot. uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji w obrocie gospodarczym, znaczny wzrost w tym okresie przestępczości, wszystko to spowodowało, że zaszła konieczność unormowania działalności komercyjnych podmiotów gospodarczych m.in. agencji detektywistycznych, co w konsekwencji doprowadziło do uchwalenia ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002r. Nr 12, poz.110 z późn. zm.).

3 aKTY Prawne dot. USŁUG DETEKTYWISTYCZNych:
Ustawa o usługach detektywistycznych z dn r. (Dz.U. z 2002r. Nr 12, poz z późn. zm.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r., 173, poz.1807, tekst jednolity z 2013r. oprac. na podstawie, poz. 672, 675, 983, 1036, 1238, 1304), Rozporządzenie MSW z dn r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. z 2013r., poz. 1638), Rozporządzenie MSWiA w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz.U. z 2004r. Nr 181, poz. 1879), Rozporządzenie MSWiA w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. z 2004r. Nr 196, poz. 2020), Rozporządzenie MSWiA w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz.U. z 2002r. Nr 186, poz. 1557), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U. z 2011r. Nr 251, poz. 1511), Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U. z 2002r. Nr 137, poz. 1160), Rozporządzenie MSWiA w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz.U. z 2003r. Nr 229, poz. 2283), Rozporządzenie MSWiA w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1585).

4 Wymagania kwalifikacyjne dotyczące detektywów
Kandydat na detektywa musi: mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje mu na podst. umów międzynarod. lub przepisów prawa UE, prawo do zatrudnienia lub wykonywania działalności gosp. na terenie RP, posiada wykształcenie minimum średnie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest zdolny  fizycznie i psychicznie do wykonywania zawodu detektywa (uzyskał odpowiednie zaświadczenia od lekarza), nie był karany, dotyczy to również spraw z zakresu kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe (posiada zaświadczenie o niekaralności), posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) policji właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania, jeśli kandydat pracował w służbach mundurowych lub urzędzie administracji publicznej i został zwolniony dyscyplinarnie, nie może starać się o licencję szybciej niż po 5 latach.

5 Jakimi cechami charakteru powinien wyróżniać się detektyw?
Przyszły detektyw powinien: posiadać niezbędną wiedzę, mieć mocny i ukształtowany charakter, odznaczać się wyjątkową inteligencją, umieć kojarzyć fakty, wykazać się logicznym myśleniem i dedukcją, być spostrzegawczy, być przygotowany na wystąpienie różnego rodzaju nieprzewidywalnych sytuacji stresowych (mieć mocne nerwy), posiadać umiejętności gry aktorskiej i wtapiania się w tłum, mieć dobrą intuicję i być odważnym, potrafić nawiązywać i prowadzić rozmowy z różnymi ludźmi, lubić rozwiązywać łamigłówki (zawiłe sprawy), posiadać odpowiednie przygotowanie psychofizyczne.

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWODU DETEKTYWA
przed deregulacją po deregulacji wymagane wykształcenie co najmniej średnie. bez zmian zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie i badanie psychologiczne, wywiad policyjny. egzamin przeprowadzany przez komisję powołaną przez Komendanta Głównego Policji, zniesienie wymogu zdania egzaminu, wymóg odbycia obowiązkowego co najmniej 50 godz. szkolenia. wpis do rejestru detektywów po zdanym egzaminie. wpis do rejestru detektywów na podstawie zaświadczenia o odbyciu szkolenia we wskazanym zakresie. brak szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego oraz brak odbycia staży.

7 Kto może zostać detektywem?
praca prywatnego detektywa wymaga posiadania licencji detektywa, którą należy okazać na każde żądanie osoby, której prowadzone czynności detektywistyczne dotyczą. przygotowanie do zawodu można zacząć już na etapie kształcenia się w odpowiednich szkołach dla detektywów lub ochroniarzy, itp.. detektywami są najczęściej osoby, które pracowały w pokrewnych zawodach, czyli w służbach mundurowych i legitymują się odpowiednim doświadczenie zawodowym zdobytym podczas służby, co na pewno pomaga w pracy detektywa, po deregulacji o licencję detektywa starają się najczęściej ludzie młodzi, nie mający doświadczenia zawodowego oraz nie związani z branżą zajmującą się bezpieczeństwem.

8 Jak zdobyć legitymacje prywatnego detektywa?
Aby ubiegać się o miano licencjonowanego detektywa należy spełnić kilka wymogów, które już zostały przeze mnie wymienione powyżej. Następnie trzeba złożyć odpowiedni wniosek u komendanta wojewódzkiego Policji, wraz  z odpowiednimi dokumentami: zaświadczenie o niekaralności, dyplom potwierdzający posiadanie minimum wykształcenia średniego, pisemne oświadczenia dotyczące zdolności do czynności prawnych i postępowania karnego wobec wnioskodawcy,  świadectwo pracy, kopie stron dowodu osobistego,   poddać się rutynowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym dwie fotografie, w przypadku cudzoziemców dodatkowo wymagany jest dokument potwierdzający obywatelstwo innego Państwa UE oraz dokument, który potwierdza biegłą znajomość języka polskiego. Następnym krokiem jest uczestniczenie w 50 godzinnym szkoleniu z następującego zakresu tematycznego: Znajomości przepisów zawartych w ustawie o usługach detektywistycznych,  Znajomości przepisów dotyczących niżej wymienionych ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych o swobodzie działalności gospodarczej Dodatkowo, chociaż programowo nie jest to konieczne, należało by posiadać wiedzę z podstaw prawa karnego i procedury karnej, prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

9 CZYM JEST I GDZIE DZIAŁA detektyw?
należy stwierdzić, że zawód „prywatnego detektywa”, to zajęcie fascynujące, dynamiczny rozwój tego zawodu przyciąga zarówno mężczyzn, jak i kobiety, które radzą sobie w nim dość dobrze (potrafią umiejętnie wtopić się w otoczenie, nie wzbudzają podejrzeń, potrafią wczuć się w emocję swojego rozmówcy), praca detektywa nie sprowadza się tylko do siedzenie za biurkiem, ale obliguje do podejmowania działania w terenie (sprawdzenie i potwierdzenie wcześniejszych informacji i ustaleń), areną działań detektywa jest wiele miejsc z przestrzeni publicznej takich jak kawiarnie, restauracje, szpitale, hotele, spa (wszystko to zależy od przedmiotu realizowanej umowy zalecenia), zawód detektywa w czasie prowadzonych czynności sprowadza się niekiedy do występowania pod legendą, co ma zapewnić dyskretność prowadzonych działań, istotą tego zawodu jest ciągłe doszkalanie się oraz podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych, co nie jest rzeczą łatwą.

10 Czym zajmuje się detektyw?
detektyw pracuje na różnych płaszczyznach obejmujących wszelkie dziedziny życia, co obliguje go do posiadania dużej wiedzy z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa cywilnego, procedury karnej i cywilnej, a także wiedzy kryminalistycznej, kryminologicznej, psychologicznej i umiejętności praktycznych, ciągle zmieniające się prawo wymusza na detektywach ich rozwój poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji w ramach doskonalenia zawodowego, detektyw na ogół kojarzy się wyłącznie z wykrywaniem zdrad małżeńskich, co nie jest prawdą, bowiem w ramach umowy zlecenia detektyw poszukuje osób zaginionych, porwanych, ukrywających się, dokonuje weryfikowania prawdziwości CV, testamentów, uczestniczy w rozstrzyganiu sporów majątkowych, naruszeń znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji a nawet zagadnień związanych z cyberprzestępczością itp.. zawód detektywa oraz wszystko to z czym się on kojarzy jest szczegółowo opisany w ustawie o usługach detektywistycznych.

11 Ustawa o usługach detektywistycznych określa:
Ustawa z dn r. (Dz.U. z 2002, nr 12. poz. 110 z późn. zm.) o usługach detektywistycznych (ostatnia zmiana Dz.U. z dnia r., poz o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) Ustawa o usługach detektywistycznych określa: zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów, zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych

12 Prawa i obowiązki detektywa.
Ustawa z dn r. (Dz.U. z 2002, nr 12. poz. 110) o usługach detektywistycznych Prawa i obowiązki detektywa. Ustawowe uprawnienia detektywa. Obowiązki detektywa. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

13 Ustawa z dn. 06.07.2001 r. (Dz.U. z 2002, nr 12. poz. 110 z późn. zm.) o usługach detektywistycznych
1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności: 1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, 2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową

14 Ustawa z dn r. . (Dz.U. z 2002, nr 12. poz. 110 z późn. zm.) o usługach detektywistycznych 3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, 4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, 5) poszukiwanie mienia, 6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postepowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe albo wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego. 2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowanie w tych sprawach (Policja, ABW, UKS, SC itd.). Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”. Rejestr ten prowadzony jest przez MSW.

15 Przepisów ustawy nie stosuje się do (art. 1 ust. 2 i 3):
Ustawa z dn r. . (Dz.U. z 2002, nr 12. poz. 110 z późn. zm.) o usługach detektywistycznych Przepisów ustawy nie stosuje się do (art. 1 ust. 2 i 3): osób i instytucji, które na podstawie odrębnych przepisów mogą podejmować działania mające charakter czynności polegających na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach, zdarzeniach realizowanych na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą z formach i zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności… do działalności gospodarczej polegającej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji jeżeli podchodzą one ze zbiorów danych ogólnie dostępnych.

16 Zdzisław Mazurski licencjonowany detektyw nr licencji PERFECT BUSINESS CONSULTING tel

17 ul. Królewska 43 lok. 111, 00-103 Warszawa tel. (22) 620 78 39
Polskie Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów ul. Królewska 43 lok. 111, Warszawa                               tel. (22)


Pobierz ppt "LiCENCJONOWANY DETEKTYW ZDZISŁAW MAZURSKI Nr licencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google