Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Kryteria dostępu w konkursie nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 Toruń, 14 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Kryteria dostępu w konkursie nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 Toruń, 14 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Kryteria dostępu w konkursie nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 Toruń, 14 grudnia 2015 r.

2 Kryteria dostępu oceniane są metodą „zero-jedynkową” (spełnia/nie spełnia). Niespełnienie chociażby jednego kryterium dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu. B.1.1 - Działania w ramach projektu wspierają realizację celu określonego w Poddziałaniu Ocenie podlega, czy zaplanowane działania w ramach projektu są zgodne z celem Poddziałania, tj. zwiększeniem szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

3 B.1.2 - Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu przewidzianym do wsparcia w ramach Poddziałania Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z 2. typem projektu, tzn. Realizacją wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesieniem kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

4 Działania związane z podniesieniem kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców nie stanowią elementu obligatoryjnego w projekcie. W ramach projektu nie można przeszkolić opiekuna praktykanta/stażysty w dowolnym obszarze (np. z obsługi określonej maszyny czy programu komputerowego, z którymi następnie dany opiekun będzie zaznajamiał praktykanta/stażystę), a jedynie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z procesem przekazywania wiedzy (pedagogicznym). Możliwe jest więc sfinansowanie ze środków projektowych np. kursu pedagogicznego dla opiekuna.

5 Pracownik objęty wsparciem musi pełnić w projekcie rolę opiekuna stażysty/praktykanta, tj. nie jest możliwe przeszkolenie pracownika, a następnie nieprzydzielenie mu praktykanta/stażysty. Gdy wnioskodawca zakłada - obok praktyk/staży - również realizację działań mających na celu nabycie kwalifikacji lub podniesienie kompetencji opiekunów, we wniosku należy założyć dodatkowe wskaźniki własne (produktu i rezultatu) - odnoszące się do tego właśnie wsparcia. Wsparcie dla opiekunów powinno znaleźć wyraz również w brzmieniu celu projektu. Przy formułowaniu brzmienia celu projektu oraz wskaźników nie należy jednak zamiennie używać określeń: kwalifikacje i kompetencje.

6 Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

7 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

8 Więcej informacji na temat kwalifikacji i kompetencji znajduje się w opracowanym przez MIiR dokumencie – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 B.1.3 - Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie Do wsparcia kwalifikują się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

10 B.1.4 - Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do grup docelowych: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, słuchacze szkół policealnych, opiekunowie praktyk lub staży u pracodawców

11 B.1.5 - Wartość projektu jest wyższa od minimalnej możliwej wartości projektu i niższa od maksymalnej możliwej wartości projektu Ocenie podlega, czy wartość projektu stanowi nie więcej niż 1.000.000 zł i nie mniej niż 100.000 zł.

12 B.1.6 - Wkład własny został określony na prawidłowym poziomie Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny nie musi stanowić własności wnioskodawcy. Wkład własny wnoszony jest przez wnioskodawcę, niemniej jednak będzie on mógł pochodzić z różnych źródeł, w tym np. samorządu lokalnego, pracodawców przyjmujących uczniów na staż/praktykę. W przypadku projektów partnerskich, wkład finansowy może pochodzić od partnerów.

13 W przypadku wkładu niepieniężnego, może być on wnoszony przez wnioskodawcę ze składników jego majątku (np. nieruchomości) oraz z majątku innych podmiotów, o ile zostało to uregulowane prawnie (np. wnioskodawca będący NGO wnosi wkład w postaci nieruchomości udostępnionej przez gminę, przy czym możliwość wykorzystywania przez niego tej nieruchomości została uregulowana np. w umowie dzierżawy). Niedozwolona jest sytuacja, w której wnioskodawca jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. Taka sytuacja uznana będzie jako podwójne finansowanie.

14 B.1.7 – Koszty cross-financingu oraz wartość zakupionych środków trwałych nie wykraczają poza ustalony limit Ocenie podlega, czy wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie przekracza łącznie 10% wydatków projektu. B.1.8 – Projekt zostanie zakończony w wyznaczonym terminie Realizacja projektu musi zakończyć się do 31.12.2017 r.

15 B.1.9 – Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty Przedsięwzięcia realizowane w projekcie muszą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych równolegle z realizacją projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Ww. informacje należy zamieścić w podsekcji D.2. wniosku o dofinansowanie projektu w uzasadnieniu dla spełnienia omawianego kryterium.

16 B.1.10 – Realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie diagnozy Ocenie podlega, czy realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę może skorzystać ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

17 Z diagnozy powinno wynikać uzasadnienie wyboru zawodów, w których organizowane będą staże lub praktyki. Diagnoza powinna zawierać analizę sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy (z uwzględnieniem wyników badań wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa, w szczególności: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, barometr zawodów, badania pracodawców) lub innych raportów z badań dotyczących zapotrzebowania na pracowników z określonymi kwalifikacjami. Niezbędne informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (www.wup.torun.pl) w zakładkach: Statystyki, Publikacje.www.wup.torun.pl

18 Diagnoza musi więc dotyczyć szkoły lub placówki systemu oświaty, której uczniowie zostaną objęci wsparciem w projekcie. Forma przeprowadzenia diagnozy nie ma znaczenia w kontekście oceny spełnienia przedmiotowego kryterium. Istotne jest natomiast to, aby z wniosku wynikało, że założone w projekcie wsparcie zostało zaplanowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. W tym celu należy wskazać we wniosku: podmiot, który przeprowadził diagnozę (szkołę/placówkę systemu oświaty/inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym); szkoły, których dotyczyła przedmiotowa diagnoza; termin, w jakim ją przeprowadzono; organ, którą ją zatwierdził; a przede wszystkim wyniki diagnozy, tj. z diagnozy powinno wynikać uzasadnienie wyboru zawodów, w których organizowane będą staże lub praktyki w kontekście sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Informacje wskazujące na spełnienie przedmiotowego kryterium należy zamieścić w podsekcji D.2. wniosku o dofinansowanie projektu.

19 B.1.11 – W projekcie założono realizację staży i/lub praktyk zawodowych wyłącznie dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego

20 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Kryteria premiujące w konkursie nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15

21 Projekty, które otrzymały bezwarunkowo minimum punktowe od obydwu oceniających podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie 40 punktów). Kryteria premiujące oceniane są metodą spełnia/nie spełnia. Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-merytorycznej.

22 B.2.1 – Wnioskodawca zakłada udział w stażach i/lub praktykach co najmniej 50 uczestników w ramach jednego projektu Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 50-99 = 5 pkt. 100-149 uczestników = 9 pkt. 150 i powyżej = 13 pkt.

23 B.2.2 – Praktyki i/lub staże są realizowane w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy Ocenie podlega realizacja praktyk/staży zawodowych w zawodach znajdujących się na wspólnej liście zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy uwzględniającej potencjały rozwojowe w ramach inteligentnych specjalizacji (lista stanowi załącznik nr 30 do Regulaminu konkursu). Punkty będą przyznawane w zależności od udziału procentowego uczniów/słuchaczy kształcących się w zawodach rekomendowanych w stosunku do ogólnej liczby uczniów/słuchaczy kierowanych na staże i/lub praktyki w projekcie: ≥ 50% do ≤ 70% - 5 pkt. Powyżej 70% - 10 pkt. Informacje wskazujące na spełnienie przedmiotowego kryterium należy zamieścić w podsekcji D.3. wniosku o dofinansowanie projektu.

24 B.2.3 – Udział finansowy pracodawców w kosztach organizacji i prowadzenia staży i/lub praktyk zawodowych Ocenie podlega partycypacja finansowa pracodawcy w wymiarze co najmniej 5% w kosztach organizacji i prowadzenia praktyk i/lub staży zawodowych. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. Pracodawcy partycypujący w kosztach organizacji i prowadzenia praktyk i/lub staży zawodowych nie muszą stanowić partnerów w projekcie.

25 Dla spełnienia przedmiotowego kryterium każdy z pracodawców przyjmujących uczniów na staż/praktykę zawodową musi partycypować na wymaganym poziomie (5%) w kosztach bezpośrednich związanych z organizacją i prowadzeniem stażu/praktyki u danego pracodawcy. Podstawę wyliczenia wysokości udziału finansowego pracodawcy – oprócz kosztów wchodzących do limitu 5 000 PLN na praktykanta/stażystę – stanowi więc również np. stypendium stażysty, wynagrodzenie opiekuna oraz (o ile zostały przewidziane w projekcie) koszty podniesienia kwalifikacji lub kompetencji opiekuna. Decyzja co do formy partycypacji (pieniężna/niepieniężna) należy do wnioskodawcy. Informacje wskazujące na spełnienie przedmiotowego kryterium należy zamieścić w podsekcji D.3. wniosku o dofinansowanie projektu.

26 B.2.4 – Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych w zawodach o niskiej zdawalności egzaminów zawodowych Ocenie podlega zdawalność egzaminów zawodowych w celu zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych rezultatów. Ocenie podlega udział % zdanych egzaminów w zawodach, w których wnioskodawca i/lub partner/zy planuje/ą realizację wsparcia, na podstawie danych wojewódzkich. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: zdawalność ≤ 30% - 2 pkt. gdzie „%” oznacza średnią zdawalność we wnioskowanych do wsparcia projektach w ramach staży/praktyk zawodach.

27 W celu spełnienia kryterium należy korzystać z danych zawartych na stronie internetowej: oke.gda.pl „Informacja o wynikach egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe” - dane za rok szkolny 2014/2015. Informacje wskazujące na spełnienie przedmiotowego kryterium należy zamieścić w podsekcji D.3. wniosku o dofinansowanie projektu.

28 B.2.5 – Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie kujawsko- pomorskim Premia punktowa przysługuje, jeśli przynajmniej 50% uczniów/słuchaczy objętych projektem posiada miejsce zamieszkania w powiecie, w którym stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (tj. grudzień 2014 r.) jest wyższa niż 130% średniej wojewódzkiej (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 31 do Regulaminu konkursu). Punkty będą przyznawane w następujący sposób: Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. Informacje wskazujące na spełnienie przedmiotowego kryterium należy zamieścić w polu „Inne istotne informacje nt. osób”, w podsekcji C.2. wniosku o dofinansowanie projektu.

29 B.2.6 – Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego zlokalizowanych na terenach wiejskich Ocenie podlega położenie szkół lub placówek kształcenia zawodowego na terenach wiejskich [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA]. Punkty będą przyznawane projektom, w których udział szkół lub placówek kształcenia zawodowego położonych na terenach wiejskich będzie ≥ 50%. Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. Informacje wskazujące na spełnienie przedmiotowego kryterium należy zamieścić w podsekcji D.3. wniosku o dofinansowanie projektu.

30 Dziękuję za uwagę Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Kryteria dostępu w konkursie nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 Toruń, 14 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google