Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO IR INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności INSTYTUCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO IR INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności INSTYTUCJA."— Zapis prezentacji:

1

2 PO IR INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA Ministerstwo Gospodarki (OŚ II i III) (OŚ II i III) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (OŚ I i IV)

3 EFRR – 8,6 mld euro PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR PODZIAŁ ALOKACJI Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Oś II Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Oś IV Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego Oś V Pomoc techniczna 3,85 mld euro 1,04 mld euro 2,2 mld euro 1,22 mld euro 0,29 mld euro

4 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

5  Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup firm.  Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  W przypadku zlecenia przez wnioskodawcę realizacji usług – w szczególności prac badawczych – zagranicznemu wykonawcy, w tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. W ramach projektów dopuszcza się podwykonawstwo, w granicach określonego limitu – 50% kosztów kwalifikowanych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Kto i na co może składać wnioski?

6 Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujące:  badania przemysłowe i prace rozwojowe  prace rozwojowe Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Kto i na co może składać wnioski?

7 Badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe Badania przemysłowe

8 Eksperymentalne prace rozwojowe- oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Eksperymentalne prace rozwojowe - Prace rozwojowe

9 1. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno–gospodarcze. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Krajowe Inteligentne Specjalizacje Krajowe Inteligentne Specjalizacje

10 W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej TRL. Poziom II - określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1

11 Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej Innowacja produktowa - na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia; Innowacja procesowa - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 KRYTERIA DOSTĘPU

12 Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako: a)wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu; b)udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę; c)sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Warunki dofinansowania Warunki dofinansowania

13 Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów : 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Poziom i wysokość wsparcia

14 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Intensywność wsparcia dla woj. podkarpackiego

15 Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu gdy w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu: zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub opublikuje w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 PREMIA PREMIA

16 Wsparciem nie mogą być objęte w szczególności: 1) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE1; 2) przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; 3) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4) działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 5) przedsięwzięcia, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

17 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało „Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” Publikacja jest dostępna na portalu POIR pod adresem: http://www.poir.gov.pl/media/7625/Opracowanie_PKD_wykluczone_PO IR_Lipiec_2015.pdf. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

18 REALIZACJA PROJEKTU MOŻE ZOSTAĆ ROZPOCZĘTA DOPIERO PO DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Za rozpoczęcie projektu uważa się w szczególności: rozpoczęcie prac B+R, podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług, dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi, wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi. W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie projektu nie jest uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie: przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena ofert); zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R. podpisanie listów intencyjnych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Kwalifikowalność wydatków Kwalifikowalność wydatków

19  Wynagrodzenia  Podwykonawstwo  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych  koszty budynków i gruntów  pozostałe koszty operacyjne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Koszty kwalifikowalne projektu

20 Nabór od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.(dla MŚP) Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu do dnia ogłoszenia listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach danego etapu konkursu, trwa ok. 60 dni. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Termin naboru Termin naboru

21

22 Nabór od 14 października do 30 listopada 2015 r. (dla dużych przedsiębiorstw) Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Kto i na co może składać wnioski? Kto i na co może składać wnioski?

23 Poziom i wartość wsparcia: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:  20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub  15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Wysokość wsparcia Wysokość wsparcia

24 Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:  50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,  25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych. W przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:  65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz  40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Intensywność wsparcia dla woj. podkarpackiego:

25

26 Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 PO IR można przesyłać na adres e-mail: konkurs1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl, zakładka Funduszeeuropejskie/POIR/Konkursy/Konkurs 1/1.1.1/2015 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Wątpliwości i zapytania Wątpliwości i zapytania

27 Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ I Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

28 Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria: mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.2 Kto i na co może składać wnioski? Kto i na co może składać wnioski?

29 Interwencja przeznaczona jest dla projektów, które przewidują testowanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ocena projektu dotyczy podwyższenia poziomu w przedziale od VI do IX. Pozytywna ocena przyznawana jest projektom posiadającym co najmniej VI poziom gotowości technologicznej TRL technologii, w ramach których istnieje funkcjonalny prototyp. Poziom VI - dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.2 Kto i na co może składać wnioski? Kto i na co może składać wnioski?

30 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.2 Intensywność wsparcia dla woj. podkarpackiego

31 Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: Dla MŚP-wynosi 2 mln PLN. Dla dużych przedsiębiorstw-wynosi 20 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów równowartości 15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.2 Wysokość wsparcia Wysokość wsparcia

32 Planowany termin ogłoszenia konkursu: 7 grudnia 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 stycznia 2016 r. Zakończenie naboru wniosków: 29 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.2 Ogłoszenia i nabór projektów Ogłoszenia i nabór projektów

33 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój DEMONSTRATOR Prace badawczo – rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Beneficjent – przedsiębiorstwo (MŚP lub duże) Prace rozwojowe TRL VI do IX Minimalne koszty kwalifikowalne – dla MŚP 5 mln PLN – dla dużego przedsiębiorcy 20 mln PLN Maksymalne koszty kwalifikowalne - 50 mln EUR Ocena wniosku 90 dni. SZYBKA ŚCIEŻKA Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej Beneficjent – przedsiębiorca, posiadający status MŚP Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe TRL II do IX Minimalne koszty kwalifikowalne - 2 mln PLN Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR Ocena wniosku 60 dni.

34 Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie Projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania. Krajowa inteligentna specjalizacja uwzględnia także proces przedsiębiorczego odkrywania rozumiany jako integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. W związku z tym, niewpisywanie się przedmiotu projektu w ww. zdefiniowaną już listę specjalizacji nie oznacza, że dany projekt nie będzie mógł otrzymać dofinansowania – możliwe będzie uznanie jego wpisywania się w KIS jako element procesu przedsiębiorczego odkrywania. W ramach konkursu mogą uzyskać finansowanie wyłącznie projekty które przed rozpoczęciem projektu cechuje poziom gotowości technologicznej co najmniej na poziomie II. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

35 Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe muszą być zgodne z Zakresem merytorycznym konkursu: 1.TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE W ONKOLOGII I. BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW LECZNICZYCH W ONKOLOGII II. TECHNOLOGIE, URZĄDZENIA I WYROBY MEDYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA, W TYM TERAPIA SPERSONALIZOWANA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH I. MARKERY/TESTY II. NOWE CELE PREWENCYJNE I/LUB TERAPEUTYCZ NE W TERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH 3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO ZASTOSOWAŃ W ONKOLOGII I. TECHNOLOGIE WYTWARZANIA LEKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH, W TYM LEKÓW BIOPODOBNYCH I BIOBETTER DO TERAPII CHORÓB NOWOTWO ROWYCH II. INNOWACYJNE PRODUKTY GENERYCZNE ORAZ INNOWACYJNE WYROBY MEDYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH III. PRODUKTY LECZNICZE TERAPII ZAAWANSOWANYCH ( ATMP) ORAZ BIOLOGICZNE (KOMÓRKI, BANKI KOMÓREK ITP.) W TERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

36 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 1)Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) 2) Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci ubiegający się o dofinansowanie) jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zlecenia przez realizacji usług – w szczególności prac badawczych – zagranicznemu wykonawcy, w tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

37 Wysokość wsparcia: Minimalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 1 000 000 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 10 000 000 PLN. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę; 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

38 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

39 W przypadku projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy” pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami, Wnioskodawcy oraz konsorcjantowi będącemu przedsiębiorcą ubiegającym się o dofinansowanie przysługuje zwiększona intensywność wsparcia. W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant, wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją Projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. Żaden z przedsiębiorców realizujących projekt, nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych). Przedsiębiorca zagraniczny będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje dofinansowania w ramach projektu. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

40 W przypadku, gdy Wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu: zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu - zamieszczonym w dokumentacji Działania na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

41  Wynagrodzenia  Podwykonawstwo  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych  koszty budynków i gruntów  pozostałe koszty operacyjne Koszty kwalifikowalne projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

42 Nabór od 1 września do 30 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

43 Wnioskodawca (lub jeśli dotyczy konsorcjant) może rozpocząć realizację Projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, a koszty kwalifikowane Projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, do otrzymania refundacji kosztów kwalifikowanych jest przyznanie Wnioskodawcy (lub jeśli dotyczy konsorcjantowi) dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz zawarcie z NCBR umowy o dofinansowanie projektu. Okres realizacji Projektu nie może przekraczać 5 lat. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

44 KONTAKT: Pytania dotyczące aplikowania o środki, można przesyłać na następujące adresy mailowe: -w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na adres mailowy: innomed-finanse@ncbr.gov.pl. -- w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innomed@ncbr.gov.pl. -Osoby przewidziane do kontaktu w sprawach ogólnych (innych niż finansowe) Aleksandra Mościcka-Studzińska tel.: +48 22 39 07 177, -Agnieszka Chmielewska tel.: +48 22 39 07 256, -Paulina Długosz tel.: +48 22 39 07 258, -Michał Wrzesiński tel.: +48 22 39 07 139. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze europejskie/POIR/Konkursy/Konkurs 2/1.2/2015_INNOMED. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

45

46 Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują: badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOLOT – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

47 O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty: 1)Przedsiębiorcy 1)Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOLOT – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

48 Poziom i wysokość wsparcia: Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi odpowiednio: 1)w Grupie A (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub mikro-przedsiębiorca): od 10 000 000 PLN do 50 000 000 PLN, 2)w Grupie B (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub mikroprzedsiębiorca ): od 1 000 000 PLN do 7 500 000 PLN. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOLOT – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

49 Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 1) 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę; 2) 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój INNOLOT – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R

50 Cel szczegółowy: Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ II Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

51 Kto i na co może składać wnioski? Kto i na co może składać wnioski? Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych (definicja wg MG) Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo- rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Program Operacyjny Inteligentny Rozwójdziałanie 2.1

52 Intensywność wsparcia dla woj. podkarpackiego: Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN. Wsparcie przyznawane jest w podziale na rodzaje pomocy: 1.Regionalna pomoc inwestycyjna – mikro i mali przedsiębiorcy 70%. Średni 60%, inni niż MŚP 50 %. 2.Pomoc na prace rozwojowe – mikro i mali 45%. Średni 35%, inni niż MŚP 25% 3.Pomoc de minimis – mikro i mali 45%. Średni 35%, inni niż MŚP 25%. Program Operacyjny Inteligentny Rozwójdziałanie 2.1

53 Koszty kwalifikowane projektu Koszty kwalifikowane projektu Koszty kwalifikowane projektu zostały określone w Rozporządzeniu MG. Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty: nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia nabycia robót i materiałów budowlanych nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej Program Operacyjny Inteligentny Rozwójdziałanie 2.1

54 Koszty kwalifikowane projektu Koszty kwalifikowane projektu spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat, spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwójdziałanie 2.1

55 Koszty kwalifikowane projektu Koszty kwalifikowane projektu Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie pierwszym i ostatnim nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. Program Operacyjny Inteligentny Rozwójdziałanie 2.1

56 Koszty kwalifikowane projektu Koszty kwalifikowane projektu Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie). Za rozpoczęcie realizacji Projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją Projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna Program Operacyjny Inteligentny Rozwójdziałanie 2.1

57 Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nabór wniosków: Od 1.09.2015 r. do 30.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Nabór i ocena wniosków: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy Alokacja 460 mln PLN Terytorialny obszar realizacji: Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

58 Ogłoszenie o konkursie na stronie MG Ogłoszenie o konkursie na stronie MG http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIR+2 014- 2020/Dofinansowanie+dla+projektow+typu+ centra+badawczo-rozwojowe+PO+IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwójdziałanie 2.1

59 Wątpliwości i zapytania Wątpliwości i zapytania Wszystkie wątpliwości i zapytania dotyczące konkursu w ramach działania 2.1 PO IR można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: POIR@mg.gov.plPOIR@mg.gov.pl. Program Operacyjny Inteligentny Rozwójdziałanie 2.1

60 poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Cel szczegółowy: Cel szczegółowy: Zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe Program Operacyjny Inteligentny RozwójOŚ II Działanie Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

61 O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Kto i na co może składać wnioski? Kto i na co może składać wnioski? PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

62 Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy, usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Dodatkowo możliwy jest zakup od wykonawcy, usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze głównej. Kto i na co może składać wnioski? Kto i na co może składać wnioski? PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

63 Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 tys. PLN Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 tys. PLN Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy. Zasady finansowania projektów PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

64 Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty: usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego; usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa wyżej, nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu; materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa wyżej, koszt nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty kwalifikowane projektu Koszty kwalifikowane projektu PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

65 Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, m. in.: instytuty badawcze Polska Akademia Umiejętności jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk. Koszty kwalifikowane projektu Koszty kwalifikowane projektu PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

66 Dofinansowanie w ramach poddziałania jest wypłacane w formie refundacji. Czas trwania oceny projektów, liczony od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie trwa około 60 dni. Koszty kwalifikowane projektu Koszty kwalifikowane projektu PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

67 Kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu, poniesione w związku z realizacją projektu. Zasady finansowania projektów PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

68 Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nabór wniosków: Od 31.08.2015 r. do 30.12.2015 r. do 30.12.2015 r. Nabór i ocena wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy Alokacja 46 mln PLN Terytorialny obszar realizacji: Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

69 Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Informatorium PARP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, oraz telefonicznie: (22) 432 89 91-93. Wątpliwości i zapytania Wątpliwości i zapytania PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

70 Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Informatorium PARP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, oraz telefonicznie: (22) 432 89 91-93. Wątpliwości i zapytania Wątpliwości i zapytania PO Inteligentny Rozwójpoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


Pobierz ppt "PO IR INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności INSTYTUCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google