Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 1 Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Leszek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 1 Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Leszek."— Zapis prezentacji:

1 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 1 Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Leszek Zaleśny

2 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 2 PRZEPISY USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781; 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104; 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280 i nr 181, poz. 1292; 2008 r. nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917 i nr 216, poz. 1370; 2009 r. nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458, nr 157, poz. 1241; nr 219, poz. 1705; 2010 r. nr 44, poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857, nr 148, poz. 991; 2011 r. nr 106, poz. 622; nr 112, poz. 654, nr 139, poz. 814, nr 149, poz. 887; nr 205, poz. 1206); 2012 r. poz. 176, poz. 941, poz. 979; 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i 1198; 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1418, poz. 1607, poz. 1629, poz. 1640 )

3 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 3 PUBLIKACJA zm. UoSO 18.09.2015 r. 18 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1418 ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. – w art. 22 zmienia ustawę o systemie oświaty – nowe brzmienia otrzymuje art. 35 ust. 2a uoso.

4 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 4 PUBLIKACJA zm. UoSO 18.09.2015 r. Od 1.01.2016 r. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy zakładach karnych i aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który sprawuje kurator oświaty. Wykreślono z nadzoru ośrodki diagnostyczno- konsultacyjne z uwagi na ich likwidację.

5 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 5 PUBLIKACJA zm. UoSO 13.10.2015 r. 13 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1607 ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - zmiany obowiązują od dnia 14 listopada 2015 r. - w art. 4 - zmiana art. 94a ust. 2 pkt 12 UoSO.

6 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 6 PUBLIKACJA zm. UoSO 13.10.2015 r. Od 14 listopada 2015 r. na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają także członkowie rodzin osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

7 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 7 PUBLIKACJA zm. UoSO 15.10.2015 r. 15 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1629 ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym -tak zwana ustawa wypoczynkowa – -zmiany wchodzą w życie (z drobnymi wyjątkami) z dniem 1 kwietnia 2016 r.

8 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 8 PUBLIKACJA zm. UoSO 15.10.2015 r. Omówiono w innym zestawie prezentacyjnym.

9 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 9 PUBLIKACJA zm. UoSO 19.10.2015 r. 19 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1640 ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - w art. 2 - zmiana art. 67 ust. 1 pkt 4 UoSO - zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.

10 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 10 PUBLIKACJA zm. UoSO 19.10.2015 r. Od 1 września 2016 r. ustawa ukonkretnia przepisy o gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, który powinien: 1) spełniać szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), 2) być wyposażonym w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.) w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

11 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 11 PUBLIKACJA zm. UoSO 19.10.2015 r. 1) Od 1 września 2016 r. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole powinien spełniać szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.): rozporządzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739): - § 11. Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, działającego w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stosuje się wyłącznie wymagania określone w § 27, § 29 oraz § 36.

12 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 12 PUBLIKACJA zm. UoSO 19.10.2015 r. 1) Od 1 września 2016 r. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole powinien spełniać szczegółowe wymagania - § 27: 1. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, do mebli w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (…).

13 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 13 PUBLIKACJA zm. UoSO 19.10.2015 r. 1) Od 1 września 2016 r. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole powinien spełniać szczegółowe wymagania - § 29 : 1. Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. 2. Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz sal kinezyterapii.

14 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 14 PUBLIKACJA zm. UoSO 19.10.2015 r. 1) Od 1 września 2016 r. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole powinien spełniać szczegółowe wymagania - § 36: 1. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, (…), wyposaża się w: 1) co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą; 2) dozownik z mydłem w płynie; 3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym; 4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 2. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

15 2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 15 PUBLIKACJA zm. UoSO 19.10.2015 r. 2) Od 1 września 2016 r. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole powinien być wyposażonym w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.) w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015”, przesłane pismem z dnia 24 lutego br. nr DWST.WSST.337.1263.2014, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN informuje - dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy: 5.000 zł na szkołę.


Pobierz ppt "2016-01-02LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 1 Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Leszek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google