Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei MetropolitalnejPoznań 18 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei MetropolitalnejPoznań 18 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei MetropolitalnejPoznań 18 grudnia 2015 r.

2 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.2 / 50 Budowa modelu finansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 1.Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 2.Zintegrowany system transportu publicznego w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, kraju, województwa i aglomeracji 3.Podstawowe determinanty modelu finansowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 4.Koszty funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 5.Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych na obszarze działania PKM 6.Wielkość wkładu j.s.t. na sfinansowanie działania PKM 7.Wnioski końcowe Plan wystąpienia

3 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.3 / 50 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

4 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.4 / 50 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Zasięg obszarowy funkcjonowania PKM określono w Zasadach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przyjętych uchwałą Rady Projektu „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” Nr 3 /2015 z dnia 2 lipca 2015 r. Przewidują one, że PKM będzie uruchomione w jednym z dwóch wariantów: Nr liniiZasięg minimalny (bliski)Zasięg maksymalny (daleki) 356Murowana GoślinaWągrowiec 353PobiedziskaGniezno 281KostrzynWrześnia 272Środa Wlkp.Jarocin 271CzempińKościan 357StęszewGrodzisk Wlkp. 3BukNowy Tomyśl 351Szamotuły 254Oborniki Wlkp.Rogoźno

5 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej S-3 Murowana Goślina S-3 Stęszew S-1 Pobiedziska S-1 Czempiń S-2 Kostrzyn Wlkp. S-2 Buk S-4 Szamotuły S-4 Środa Wlkp. S-5 Oborniki Wlkp. Obszar działania PKM w zasięgu bliskim Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.5 / 50

6 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej S-3 Wągrowiec S-3 Grodzisk Wlkp. S-1 Gniezno S-1 Kościan S-2 Września S-2 Nowy Tomyśl S-4 Szamotuły S-4 Jarocin S-5 Rogoźno Obszar działania PKM w zasięgu dalekim Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.6 / 50

7 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej ParametrZasięg bliskiZasięg dalekiZmiana% Liczba gmin objętych działaniem PKM 2239+17+77,3% Liczba powiatów objętych działaniem PKM 713+6+85,7% Obszar gmin obsługiwanych PKM [km 2 ] 3 0745 451+2 377+77,3% % obszaru województwa wielkopolskiego 10,31%18,28%+ 7,97% Liczba mieszkańców gmin obsługiwanych PKM 991 6641 353 906+362 242+36,5% % mieszkańców województwa wielkopolskiego 28,56%39,0%+10,43% Średnia gęstość zaludnienia [osób/km2] 326,3248,4-23,9% Wielkość budżetów gminnych [PLN/rok] 4 488 841 9705 685 442 049+1 196 600 079+26,6% Wielkość budżetów powiatowych [PLN/rok] 498 498 708944 988 843+446 490 135+89,6% Wielkość budżetu w przeliczeniu na 1 mieszk. [PLN/mieszk./rok] 2.665 – 7.2472.665 - 7.247 Liczba podmiotów gospodarczych 170 970208 937+37 967+22,2% % podmiotów gospodarczych 42,33%51,73% Porównanie zakresu oddziaływania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w zasięgu bliskim i zasięgu dalekim. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.7 / 50

8 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej ParametrZasięg bliskiZasięg dalekiZmiana% Liczba miejsc nauki w gimnazjach i liceach 82.091123.211+41.12050,1% Liczba uczniów gimnazjów i liceów 69.258104.821+35.56351,3% Liczba miejsc w uczelniach wyższych 111.748117.047+5.2994,7% Liczba studentów 32.75448.05415.30046,7% Liczba miejsc pracy 391.887480.225+88.33822,5% % liczby miejsc pracy w odniesieniu do województwa wielkopolskiego 46,6%57,1% Osoby czynne zawodowo 383.975474.412+90.43723,6% % mieszkańców czynnych zawodowo 45,2%55,9% Liczba ośrodków zdrowia 462624+16235,1% % ośrodków zdrowia 36,1%48,7% Liczba stacji i przystanków kolejowych 58923458,6% Porównanie zakresu oddziaływania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w zasięgu bliskim i zasięgu dalekim. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.8 / 50

9 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Porównanie zakresu oddziaływania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w zasięgu bliskim i zasięgu dalekim. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.9 / 50

10 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Bez względu na zasięg, obszar oddziaływania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej charakteryzuje się: a)dużą koncentracją generatorów ruchu takich, jak szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie zakłady pracy i placówki specjalistycznej opieki medycznej; b)wysoką koncentracją mieszkańców w obrębie bezpośredniego oddziaływania stacji i przystanków kolejowych; c)dużym zróżnicowaniem zagospodarowania przestrzennego, obejmującym zarówno miasta o dużej gęstości zaludnienia, jak i obszary wiejskie o rozproszonej zabudowie; d)dużym zróżnicowaniem dochodów mieszkańców; Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.10 / 50

11 Zasady funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Ostateczne decyzje o zasięgu kolei metropolitalnej muszą uwzględnić wiele przesłanek łączących zarówno elementy kosztowe, jak również szeroko rozumiane dochody, nie tylko w skali ekonomicznej, lecz również społecznej, a wśród nich takie, jak: a) koszty funkcjonowania kolei przy rozszerzonym zasięgu; b)wzrost liczby mieszkańców znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania PKM; c)podział modalny podróży realizowanych na analizowanym obszarze; d)ułatwienie dostępu do miejsc pracy i nauki, szczególnie do szkół wyższych, większej grupie społeczeństwa, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie potencjału poszczególnych powiatów; e)wzmocnienie potencjału gospodarczego aglomeracji poznańskiej; f)lepsze powiązanie Poznania i jego obszaru funkcjonalnego z pozostałymi ośrodkami miejskimi, stanowiącymi lokalne centra rozwoju takimi, jak Gniezno, Wągrowiec, Kościan i Jarocin. g)gotowość samorządów do partycypacji w kosztach funkcjonowania kolei aglomeracyjnej h)możliwość tworzenia nowych modeli organizacyjnych (np. związek metropolitalny) Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.11 / 50 Nie mniej uwzględniając koszty infrastruktury i taboru, zdolność przewozową systemu oraz liczbę osób mieszkających w bezpośrednim oddziaływaniu kolei, preferowanym rozwiązaniem winna być budowa systemu PKM o zasięgu dalekim

12 Tworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego w dokumentach strategicznych Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.12 / 50

13 Zintegrowane systemy transportu publicznego w dokumentach strategicznych Biała Księga Transportu Dokument opublikowany przez Komisję Europejską 28 marca 2011 roku, zawiera plan utworzenia do 2050 roku jednolitego europejskiego obszaru transportu – konkurencyjnego i zasobooszczędnego. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku, określający podstawowe determinanty kształtowania ładu przestrzennego Polski. Trzeci cel strategiczny zawiera działania mające na celu poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Przewiduje on: Począwszy od 2015 roku sukcesywny wzrost udziału transportu szynowego w transporcie, głównie za sprawą rozbudowy linii dojazdowych do obszarów metropolitalnych, zintegrowanych z systemami transportu publicznego. Brak rozwiązań w zakresie zintegrowanego transportu publicznego sprzyja niekontrolowanej suburbanizacji. Poprawę dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych, głównie w oparciu o transport publiczny jako najważniejsze działanie w obszarach metropolitalnych i w regionach. Integrację systemów transportu publicznego nie tylko w skali miasta i jego obszaru funkcjonalnego, ale także w skali regionu. Doprowadzenie do obligatoryjnej współpracy j.s.t. różnych szczebli w obszarach funkcjonalnych w zakresie transportu miejskiego i podmiejskiego oraz rozwój systemów „parkuj i jedź”. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2013 roku, zakłada jako strategiczny cel dążenie do poprawy jakości życia Polaków poprzez równoczesne podjęcie działań w zakresie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, oraz równoważenia potencjału rozwojowego poszczególnych regionów, które mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i wyludnianiu się słabiej rozwiniętych obszarów. Według strategii transport musi sprostać przede wszystkim wymaganiom związanym z oszczędnością czasu. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.13 / 50

14 Zintegrowane systemy transportu publicznego w dokumentach strategicznych Strategia Rozwoju Transportu 2020 z perspektywą do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 22 stycznia 2013 roku, jako średniookresowy dokument planistyczny, który wskazuje cele oraz nakreśla kierunki rozwoju transportu tak, aby etapowo do 2030 r. możliwe było osiągnięcie celów założonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK). Wg strategii, przyjazny dla społeczeństwa i gospodarki system transportowy będzie sprzyjał procesom rozwojowym i innowacyjnym. Opierając się na nowoczesnych technologiach, będzie jednocześnie przyczyniał się do tworzenia nowych miejsc pracy w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Decyzje rozwojowe będą podejmowane na zasadzie subsydiarności, w ramach której szerokie pole kompetencyjne będą miały jednostki samorządu terytorialnego. Krajowa Polityka Miejska Zgodnie z polityką miejską wszystkie przedsięwzięcia w miejskich obszarach funkcjonalnych winny być realizowane w sposób skoordynowany, komplementarny i prowadzący do synergii. W efekcie wdrożenia KPM osiągnięte ma zostać wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Wszystkie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury i administracji publicznej. W szczególności konieczna jest znaczna poprawa systemu transportu publicznego na obszarach funkcjonalnych miast, gdyż jego złe funkcjonowanie jest powodem chaotycznego rozwoju przestrzennego miejskich obszarów funkcjonalnych, powiązany z procesami niekontrolowanej suburbanizacji i powoduje uzależnienie mieszkańców do korzystania z samochodu osobowego. Celem działań władz samorządowych w zakresie transportu powinno być osiągnięcie zrównoważonej mobilności w obszarze funkcjonalnym miasta, rozumianej jako odbywanie podróży w takiej ilości i o takiej długości, jak wynika to z zaspokajania potrzeb życiowych podróżujących z racjonalnym wykorzystaniem poszczególnych podsystemów transportu miejskiego. Kluczowym zagadnieniem, który może utrudniać współpracę w obszarze transportu publicznego, są jak na razie kwestie finansowe i wzajemne rozliczenia. W rozdziale 4.10 zapisano, że potrzeba wypracowania nowych, skutecznych rozwiązań jest szczególnie widoczna w sferze dotyczącej finansowania i korzystania ze wspólnej infrastruktury. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.14 / 50

15 Zintegrowane systemy transportu publicznego w dokumentach strategicznych Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Metropolia Poznań 2020 Działania na rzecz rozwoju aglomeracyjnego systemu transportu zostały określone w osi strategicznej 2 „Infrastruktura i organizacja transportu”. Jej głównym celem jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej w celu zwiększania dostępności metropolii poznańskiej w skali krajowej i międzynarodowej oraz zapewnienia jej wewnętrznej spójności, z preferencją dla rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej. Jednym z programów tej osi jest program strategiczny 2.2. Kolej metropolitalna Nr pro- gramu Nazwa programu Zakres działań 2.2.Kolej metro- politalna  Podjęcie zadań mających na celu zwiększenie częstotliwości połączeń kolejowych w metropolii.  Współpraca pomiędzy różnymi organizatorami przy wprowadzaniu taktowanego rozkładu jazdy i kompleksowego systemu informacji pasażerskiej.  Integracja kolei metropolitalnej z lokalnymi systemami transportu zbiorowego;  Współpraca różnych beneficjentów przy budowie nowoczesnych węzłów przesiadkowych;  Włączenie kolei metropolitalnej do wspólnego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego na terenie aglomeracji.  Koordynacja działań planistycznych poszczególnych gmin, które winny być nakierowane na rozwój terenów z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych,  Promocja kolei metropolitalnej wśród mieszkańców korzystających obecnie z samochodów. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.15 / 50

16 Podstawowe determinanty modelu finansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.16 / 50

17 Determinanty modelu finansowania PKM Budowę modelu finansowania PKM oparto na następujących założeniach: a)z uwagi na zachowanie jednakowych standardów funkcjonowania PKM pod względem częstotliwości, czasu funkcjonowania, wyposażenia taboru itp. wszyscy interesariusze ponoszą solidarnie koszty utrzymania bez względu na to ile osób, mieszkających w bezpośrednim oddziaływaniu kolei korzysta z połączeń kolejowych; b)do projektu przystąpią wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, wszystkich szczebli znajdujących się w obszarze działania PKM; c)z uwagi na fakt dużego zróżnicowania możliwości finansowych poszczególnych gmin i powiatów, wielkość wkładu finansowego na utrzymanie PKM została zróżnicowana w zależności od liczby osób mieszkających w strefie bezpośredniego oddziaływania kolei oraz wielkości budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego w przeliczeniu na mieszkańca; d)aby maksymalnie zoptymalizować koszty funkcjonowania PKM i uzyskać efekt synergii, sieć połączeń metropolitalnych budowana będzie jako uzupełnienie istniejącej siatki połączeń regionalnych zamawianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.17 / 50

18 Determinanty modelu finansowania PKM Liczba osób mieszkujących w strefie bezpośredniego oddziaływania kolei została ustalona przy uwzględnieniu jednokilometrowego pierścienia wokół stacji zlokalizowanych w miastach oraz pierścienia trzykilometrowego wokół stacji zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Takie założenie wynikało: a)z odległości pomiędzy przystankami i stacjami kolejowymi; b)gęstości zaludnienia wokół stacji kolejowych; c)potrzeb transportowych mieszkańców poszczególnych obszarów; Liczba osób mieszkających w strefie bezpośredniego oddziaływania kolei GminaPowiat Zasięg bliskiZasięg daleki Liczba mieszkańców Liczba stacji Liczba mieszkańców Liczba stacji BrodnicaŚremski884 W zasięgu oddziaływania stacji Iłówiec i Czempiń 884 W zasięgu oddziaływania stacji Iłówiec i Czempiń Bukpoznański8 9541 1 Czempińkościański7 88418 1641 Czerwonakpoznański17 7574 4 Dopiewopoznański13 1682 2 Gniezno-miastognieźnieński 5 3591 Gniezno-wieśgnieźnieński 1 515 W zasięgu oddziaływania stacji Gniezno Granowogrodziski 3 7522 Grodzisk Wlkp.grodziski 5 0092 Jarocinjarociński 9 7712 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.18 / 50

19 Determinanty modelu finansowania funkcjonowania PKM Liczba osób mieszkających w strefie bezpośredniego oddziaływania kolei GminaPowiat Zasięg bliskiZasięg daleki Liczba mieszkańców Liczba stacji Liczba mieszkańców Liczba stacji Kleszczewopoznański294 W zasięgu oddziaływania stacji Kórnik 294 W zasięgu oddziaływania stacji Kórnik Komornikipoznański13 8983 3 Kostrzyn Wlkp.poznański6 09417 9022 Kościan-miastokościański 8 4851 Kościan-wieśkościański 6 7901 Kórnikpoznański8 0113 3 Krzykosyśredzki 2 8032 Lubońpoznański3 5181 1 Łubowognieźnieński 3 0953 Mosinapoznański8 8523 3 Murowana Goślinapoznański9 742210 2423 Neklawrzesiński 5 6012 Nowe Miasto n.Wartąśredzki 4 5001 Nowy Tomyślnowotomyski 12 0692 Obornikiobornicki11 047313 9454 Opalenicanowotomyski 8 2243 Pobiedziskapoznański9 28349 3834 Poznań 95 3431495 34314 Puszczykowopoznański3 7382 2 Rogoźnoobornicki 5 1932 Rokietnicapoznański10 5561 1 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.19 / 50

20 Determinanty modelu finansowania PKM Liczba osób mieszkających w strefie bezpośredniego oddziaływania kolei GminaPowiat Zasięg bliskiZasięg daleki Liczba mieszkańców Liczba stacji Liczba mieszkańców Liczba stacji Skokiwągrowiecki 6 9723 Stęszewpoznański8 797210 1093 Suchy Laspoznański12 6803 3 Swarzędzpoznański23 3354 4 Szamotułyszamotulski12 0293 3 Środa Wlkp.średzki6 9291 1 Wągrowiec-miastowągrowiecki 4 4581 Wągrowiec-wieśwągrowiecki 1 1451 Wrześniawrzesiński 12 2591 292 79358406 69292 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.20 / 50

21 Determinanty modelu finansowania PKM Wielkość dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i wydatki na ltz PowiatGmina Liczba mieszka- ńców ogółem Dochody budżetu na 1 mieszk. Wydatki gmin na lokalny transport zbiorowy Lokalny transport zbiorowy [% budżetu] Poznań 545 6802 867 638 4515 255,17460 243 60816,05% poznańskiSuchy Las16 209117 481 2197 247,906 727 3235,73% poznańskiRokietnica15 07841 891 8452 778,342 333 5575,57% poznańskiCzerwonak26 861106 973 8183 982,505 286 8124,94% poznańskiKórnik23 817128 228 2765 383,905 640 3924,40% poznańskiKomorniki24 43396 050 2653 931,173 636 1863,79% poznańskiLuboń30 81385 163 7622 763,893 042 1643,57% poznańskiSwarzędz47 160158 231 5243 355,215 303 4493,35% jarocińskiJarocin45 590130 427 0962 860,874 162 9003,19% poznańskiMurowana Goślina16 73254 454 8333 254,531 590 4552,92% gnieźnieńskiGniezno-miasto69 686225 900 1563 241,695 209 4622,31% poznańskiDopiewo22 44787 579 9623 901,631 618 7001,85% poznańskiMosina30 50094 221 0043 089,211 587 7651,69% obornickiOborniki33 646110 460 9103 283,031 763 5701,60% poznańskiPuszczykowo9 80239 025 9433 981,43477 6431,22% wągrowieckiWągrowiec-miasto25 26681 094 3603 209,62869 1751,07% obornickiRogoźno18 20856 442 5553 099,88205 4860,36% szamotulskiSzamotuły29 607101 243 5353 419,58313 6960,31% wągrowieckiWągrowiec-wieś12 04847 616 4593 952,23141 7920,30% średzkiNowe Miasto nad W.9 10131 791 5933 493,2090 0000,28% poznańskiKleszczewo7 22125 640 4903 550,8261 1420,24% średzkiŚroda Wielkopolska31 426115 491 2483 675,02272 7550,24% poznańskiPobiedziska18 96960 573 7403 193,30118 9000,20% śremskiBrodnica4 92316 288 9363 308,7432 1410,20% poznańskiKostrzyn17 59346 895 7982 665,5986 3260,18% Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.21 / 50

22 Determinanty modelu finansowania PKM Wielkość dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i wydatki na ltz PowiatGmina Liczba mieszka- ńców ogółem Dochody budżetu na 1 mieszk. Wydatki gmin na lokalny transport zbiorowy Lokalny transport zbiorowy [% budżetu] średzkiŚroda Wielkopolska31 426115 491 2483 675,02272 7550,24% poznańskiPobiedziska18 96960 573 7403 193,30118 9000,20% śremskiBrodnica4 92316 288 9363 308,7432 1410,20% poznańskiKostrzyn17 59346 895 7982 665,5986 3260,18% nowotomyskiNowy Tomyśl26 05194 512 5043 627,9860 0000,06% gnieźnieńskiŁubowo6 28025 404 4294 045,2900,00% grodziskiGranowo5 02616 977 4443 377,9200,00% grodziski Grodzisk Wielkopolski 19 58258 890 1163 007,3600,00% kościańskiCzempiń11 47338 282 4713 336,7400,00% kościańskiKościan-miasto23 94977 562 7493 238,6600,00% kościańskiKościan-wieś15 81055 688 2463 522,3400,00% nowotomyskiOpalenica16 30464 143 9063 934,2400,00% poznańskiBuk12 37546 055 4883 721,6600,00% poznańskiStęszew14 89950 968 4523 420,9300,00% średzkiKrzykosy6 85320 250 1532 954,9300,00% wągrowieckiSkoki9 34135 213 6303 769,7900,00% wrzesińskiNekla7 32727 637 8873 772,0600,00% wrzesińskiWrześnia45 820147 046 7943 209,2300,00% Razem w zasięgu bliskim991 6644 488 841 9704 522,92500 136 58211,14% Razem w zasięgu dalekim 1 353 9065 685 442 0494 199,29510 875 3968,99% Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.22 / 50

23 Determinanty modelu finansowania PKM Wielkość dochodów budżetowych gmin w 2012 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca i wydatki na ltz Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.23 / 50

24 Determinanty modelu finansowania PKM Wielkość dochodów budżetowych powiatów w 2012 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.24 / 50

25 Determinanty modelu finansowania PKM Wielkość dochodów budżetowych powiatów w 2012 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca Powiat Dochody budżetu w przeliczeniu na mieszk. Powiat Dochody budżetu w przeliczeniu na mieszk. Zasięg bliskiZasięg daleki szamotulski 891,79 wągrowiecki1.157,78 kościański 882,36 jarociński1.000,83 średzki 832,16 gnieźnieński903,63 obornicki 828,40 wrzesiński862,16 poznański 701,90 grodziski768,32 nowotomyski765,49 Wartość średnia827,32Wartość średnia872,26 Wielkość dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 roku w poszczególnych powiatach na obszarze działania PKM Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.25 / 50

26 Koszty funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.26 / 50

27 Koszty funkcjonowania PKM Charakterystyka linii PKM Nr linii kolejow ej Nr linii PKM Stacja początkowaStacja końcowa Liczba stacji i przystanków kolejowych Długość trasy [km] Śr. odległość pomiędzy stacjami [km] Czas przeja- zdu [min.] Ve [km/h] 271 S1 SCzempińPoznań Główny 9 36,0694,0080:4449,19 353 S1 NPoznań GłównyPobiedziska 9 27,4543,0500:2371,62 3 S2 EKostrzyn WielkopolskiPoznań Główny 7 23,3793,3400:1973,83 3 S2 WPoznań GłównyBuk 7 29,4814,2120:2280,40 357 S3 SStęszewPoznań Główny 7 23,2363,3190:2653,62 356 S3 NPoznań GłównyMurowana Goślina 10 24,5072,4510:3049,01 272 S4 SŚroda WielkopolskaPoznań Główny 8 33,8684,2340:3754,92 351 S4 NPoznań GłównySzamotuły 7 33,0394,7200:2968,36 254 S5Poznań GłównyOborniki Wielkopolskie 8 27,293,4110:3349,62 Nr linii kolejow ej Nr linii PKM Stacja początkowaStacja końcowa Liczba stacji i przystanków kolejowych Długość trasy [km] Śr. odległość pomiędzy stacjami [km] Czas przeja- zdu [min.] Ve [km/h] 271S1 SKościanPoznań Główny1141,7473,7950:5149,11 353S1 NPoznań GłównyGniezno1350,3583,8740:3879,51 3S2 EWrześniaPoznań Główny1149,3264,4840:3779,99 3S2 WPoznań GłównyNowy Tomyśl1257,3854,7820:4380,07 357S3 SGrodzisk WielkopolskiPoznań Główny1350,9343,9180:5357,66 356S3 NPoznań GłównyWągrowiec1657,0343,5651:0156,10 272S4 SJarocinPoznań Główny1367,3295,1791:0760,29 351S4 NPoznań GłównySzamotuły733,0394,7200:2968,36 254S5Poznań GłównyRogoźno Wlkp.1142,5153,8650:4952,06 Zasięg bliski Zasięg daleki Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.27 / 50

28 Koszty funkcjonowania PKM Charakterystyka linii PKM Nr linii kolejow ej Nr linii PKM Stacja końcowa w zasięgu minimalnym Stacja końcowa w zasięgu maksymalnym Liczba stacji i przystankó w kolejo- wych Długość trasy [km] Śr. odległość pomiędzy stacjami [km] Czas przeja- zdu [min.] Ve [km/h] 271S1 SCzempińKościan+2+5,678-0,212+0:07-0,1 353S1 NPobiedziskaGniezno+4+22,904+0,823+0:15+7,9 3S2 EKostrzyn Wlkp.Września+4+25,947+1,144+0:18+6,2 3S2 WBukNowy Tomyśl+5+27,904+0,571+0:21-0,3 357S3 SStęszewGrodzisk Wielkopolski+6+27,698+0,599+0:27+4,0 356S3 NMurowana G.Wągrowiec+6+32,527+1,114+0:31+7,1 272S4 SŚroda Wlkp.Jarocin+5+33,461+0,946+0:30+5,4 351S4 NSzamotuły b.z. 254S5Oborniki Wlkp.Rogoźno Wielkopolskie+3+15,225+0,4540:162,4 Porównanie zmiany wartości podstawowych parametrów charakteryzujących linie PKM w zasięgu bliskim i dalekim Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.28 / 50

29 Koszty funkcjonowania PKM Standardy funkcjonowania PKM Oszacowanie liczby kursów realizowanych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Strefa czasowa Liczba godzin CzęstotliwośćLiczba kursów RSbNd i Św.RSbNd i Św. 4:00 - 5:00101:00 11 5:00 – 7:00200:3001:00 42 7:00 – 9:00200:3001:00 422 9:00 – 13:00401:00 444 13:00 – 18:00500:3001:00 1055 18:00 – 23:00501:00 666 Razem : Liczba par pociągów 292017 Dzienna liczba kursów 584034 Liczba dni w roku 2525261 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.29 / 50

30 Koszty funkcjonowania PKM Koszt pockm dla poszczególnych typów taboru Rodzaj trakcjiElektryczna Spalinowa Typ taboruEZT EN57AKW EZT Pesa 22Wea Elf (EN76) SZT Pesa 218M SZT Pesa 233M Link Długość zestawu [mm]64.97075.25041.700 / 43.730 Liczba członów342 Masa zestawu [t]126,513576 / 89 Układ osi2'2'+Bo'Bo'+2'2'Bo’2’2’2’Bo’B’2’B’ Pojemność (w tym miejsc siedzących)605 (188)(205)do 300 (134) / 206 (126) Wysokość wejścia [mm]1.150780600 Prędkości maksymalnaV<120 km/hV<160 km/hV<120 km/h Nr linii kolejowychS1, S4, S5S2S3 Koszty eksploatacji Koleje Wielkopolskie30,1234,0423,87 Przewozy Regionalne24,49-20,53 Średnia27,3134,0422,20 Koszty amortyzacji Koszt zakupu lub wartość po modernizacji netto [mln PLN] 9,518,112 Okres eksploatacji [lata]1525 C apkm1 w zasięgu dalekim3,904,462,96 C apkm1 w zasięgu bliskim4,975,683,76 Koszty amortyzacji po odliczeniu unijnej dotacji C apkm1 w zasięgu dalekim0,590,670,44 C apkm1 w zasięgu bliskim0,740,850,56 Razem koszty pockm K pockmmax 27,8934,7122,64 K pockmmin 28,0534,8922,76 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.30 / 50

31 Koszty funkcjonowania PKM Liczba kursów do realizacji w ramach PKM Oszacowanie liczby kursów realizowanych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Nr linii PKM Dzień roboczySobotaNiedziela i święta RegioMetroŁącznieRegioMetroŁącznieRegioMetroŁącznie S1 S36225826144025934 S1 N382058281240211334 S2 E352156182240181634 S2 W302858192140191534 S3 S184058132740112334 S3 N352358162440201434 S4 S36225826144026834 S4 N32265820 40181634 S5184058132740142034 Regio – pociągi regionalne finansowane przez UMWW (wg rozkładu jazdy na dzień 31.05.2015) Metro – pociągi PKM finansowane z budżetów j.s.t. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.31 / 50

32 Koszty funkcjonowania PKM Roczna wielkość pracy przewozowej i koszty działania PKM Nr linii PKM Długość odcinka [km] Roczna praca eksploatacyjna [pockm] Stawka pockm Roczne koszty eksploatacyjne [PLN] RegioMetroŁącznieRegioMetroŁącznie S1 S 36,069430 988246 027677 015 28,0512 089 1996 901 03218 990 231 S1 N 27,454338 041177 270515 312 28,059 482 0314 972 42614 454 457 S2 E 23,379253 756173 285427 041 34,898 853 9366 046 19214 900 128 S2 W 29,481286 172267 186553 358 34,899 984 9959 322 55219 307 547 S3 S 23,236136 697299 442436 140 22,763 111 8596 816 6809 928 539 S3 N 24,507266 440193 556459 996 22,766 065 3984 406 22810 471 626 S4 S 33,868406 755228 948635 702 28,0511 409 4436 421 96817 831 410 S4 N 33,039337 064283 078620 142 28,059 454 6207 940 32417 394 944 S5 27,29165 541346 692512 233 28,054 643 4189 724 69314 368 111 2 621 4552 215 4854 836 94075 094 90062 552 094137 646 994 Nr linii PKM Długość odcinka [km] Roczna praca eksploatacyjna [pockm] Sta- wka pockm Roczne koszty eksploatacyjne [PLN] RegioMetroŁącznieRegioMetroŁącznie S1 S41,747498 835284 756783 59127,8913 912 6507 941 93621 854 586 S1 N50,358620 058325 162945 22027,8917 293 5999 068 85226 362 451 S2 E49,326535 384390 465925 84934,7118 582 70013 552 66732 135 367 S2 W57,385557 036520 0801 077 11634,7119 334 21418 051 50737 385 721 S3 S50,934299 645656 386956 03122,646 785 03214 862 94521 647 977 S3 N57,034620 074450 4551 070 52822,6414 040 69310 199 90724 240 600 S4 S67,329808 621455 1441 263 76527,8922 552 68312 694 4035 246 782 S4 N33,039337 064283 078620 14227,899 400 8107 895 13217 295 942 S542,515257 896540 111798 00727,897 192 79415 063 84122 256 635 4 534 6133 905 6378 440 250129 095 175109 330 886238 426 061 Zasięg bliski Zasięg daleki Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.32 / 40

33 Koszty funkcjonowania PKM Oszacowanie wkładu własnego poszczególnych j.s.t. na pokrycie kosztów funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.33 / 50

34 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.34 / 50

35 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Wpływy ze sprzedaży biletów Wpływy z biletów w 2014 roku w połączeniach kolejowych zamawianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obejmujących planowaną sieć PKM Nr linii kolejowej Relacja Przewozy Regionalne Koleje Wielkopolskie Razem 3EPoznań-Kutno 20 110 562 3WPoznań-Zbąszynek-Z.Góra 2 507 7519 489 60211 997 353 271Poznań-Leszno-Wrocław 20 862 806 272Poznań-Jarocin-Ostrów 18 410 329 351Poznań-Krzyż-Szczecin 11 666 967 353Poznań-Gniezno-Inowrocław 8 846 0038 534 03017 380 033 354Poznań-Piła-Szczecinek 12 530 441 356Poznań-Gołańcz 7 210 751 357Poznań-Wolsztyn 3 994 859 74 824 29749 339 804124 164 101 Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.35 / 50

36 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań - Kościan Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.36 / 50

37 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań - Jarocin Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.37 / 50

38 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań - Szamotuły Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.38 / 50

39 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań - Gniezno Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.39 / 50

40 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań – Rogoźno Wlkp. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.40 / 50

41 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań – Wągrowiec Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.41 / 50

42 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań – Grodzisk Wlkp. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.42 / 50

43 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań – Września Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.43 / 50

44 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Linia kolejowa Poznań – Nowy Tomyśl Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.44 / 50

45 Wpływy z biletów osiągane w przewozach kolejowych w obszarze działania PKM Szacowane wpływy ze sprzedaży biletów w ramach PKM Nr linii PKMRelacja Szacowane wpływy ze sprzedaży biletów [PLN] UMWWPKMRazem S1 NPoznań – Pobiedziska5 741 6763 105 0448 846 721 S1 SPoznań – Czempiń4 972 0432 926 9387 898 981 S2 EPoznań – Kostrzyn Wlkp.4 567 8913 216 7967 784 686 S2 WPoznań – Buk2 561 0622 465 8655 026 928 S3 NPoznań – Murowana Goślina2 017 5541 511 4543 529 008 S3 SPoznań – Stęszew411 933930 5541 342 487 S4 NPoznań – Szamotuły1 613 4531 355 0352 968 488 S4 SPoznań – Środa Wlkp.3 971 3132 305 1546 276 467 S5Poznań – Oborniki Wlkp.857 0001 850 8922 707 891 26 713 92519 667 73246 381 657 Nr linii PKMRelacja Szacowane wpływy ze sprzedaży biletów [PLN] UMWWPKMRazem S1 NPoznań – Gniezno7 326 1648 214 82615 550 990 S1 SPoznań – Kościan6 344 1416 197 45112 541 591 S2 EPoznań – Września5 671 9557 171 39412 843 350 S2 WPoznań – Nowy Tomyśl3 267 8205 837 9019 105 721 S3 NPoznań – Wągrowiec2 574 3234 734 1607 308 483 S3 SPoznań – Grodzisk Wlkp.525 6112 150 6692 666 280 S4 NPoznań – Szamotuły1 613 4531 355 0352 968 488 S4 SPoznań – Jarocin5 067 2478 239 08613 306 333 S5Poznań – Rogoźno1 093 5003 173 3334 266 833 33 484 21347 063 85580 548 068 Zasięg daleki Zasięg bliski Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.45 / 50

46 Wielkość wkładu j.s.t. na sfinansowanie działania PKM Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.46 / 50

47 Wielkość wkładu własnego j.s.t. Nie sfinansowane koszty działania PKM Wielkość Zasięg bliskiZasięg daleki JednostkaRegioMetroŁącznieRegioMetroŁącznie Roczna praca eksploatacyjna [pockm] pockm2 621 4552 215 4854 836 9504 534 6133 905 6378 450 250 Koszty funkcjonowania PKM PLN75 094 90062 552 094137 646 994129 095 175109 330 886238 426 061 Wpływy z biletów PLN26 713 92519 667 73246 381 65733 484 21347 063 85580 548 068 Wielkość dofinansowania PLN48 380 97542 884 36291 265 33795 610 96262 267 031157 877 993 Liczba interesariuszy 1293015253 Udział dofinansowania w budżetach gmin %0,12%-2,41%0,37%-2,6% 0,86%0,95% Udział dofinansowania w budżetach powiatów %0,41%-1,36%0,41%-1,5% 0,79%0,81% Najwięksi interesariusze: Poznań – 16,6 mln zł; Powiat Poznański – 3,79 mln zł Suchy Las, Swarzędz, Czerwonak – 2,0..3,0 mln zł Komorniki, Dopiewo, Oborniki Wlkp., Nowy Tomyśl, Kórnik, Szamotuły, Września, Stęszew, Murowana Goślina, Buk, Opalenica – 1,0... 2,0 mln zł Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.47 / 50

48 Wielkość wkładu własnego j.s.t. Wielkość wkładu poszczególnych j.s.t. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.48 / 50 Nazwa j.s.t. Liczba stacji Udział mieszka- ńców Budżet Zasięg bliskiZasięg daleki Wpłaty na pokrycie kosztów funkcjonowa nia PKM Wkład własny po umniejszeni u wpływów z biletów Udział w budżecie Wpłaty na pokrycie kosztów funkcjonowa nia PKM Wkład własny po umniejszeni u wpływów z biletów Udział w budżecie Miasta i gminy Poznań1417,50%2 867 638 45122 523 51615 439 8700,54%29 260 52016 663 8660,58% Suchy Las378,20%117 481 2194 131 3582 832 0462,41%5 367 0873 056 5562,60% Swarzędz449,50%158 231 5243 519 6272 412 7041,52%4 572 3822 603 9721,65% Czerwonak466,10%106 973 8183 178 9692 179 1832,04%4 129 8292 351 9382,20% Komorniki356,90%96 050 2652 456 0401 683 6151,75%3 190 6651 817 0841,89% Dopiewo258,70%87 579 9622 309 5511 583 1971,81%3 000 3601 708 7051,95% Oborniki441,40%110 460 9101 630 2861 117 5611,01%2 673 5441 522 5831,38% Nowy Tomyśl246,30%94 512 50400,00%2 557 0731 456 2531,54% Kórnik333,60%128 228 2761 938 8531 329 0841,04%2 518 7821 434 4461,12% Szamotuły340,60%101 243 5351 849 1111 267 5661,25%2 402 1991 368 0521,35% Września126,80%147 046 79400,00%2 297 5441 308 4510,89% Stęszew367,90%50 968 4521 352 821927 3591,82%2 019 5741 150 1472,26% Murowana Goślina361,20%54 454 8331 425 252977 0101,79%1 946 5901 108 5832,04% Buk172,40%46 055 4881 498 0101 026 8862,23%1 946 0791 108 2922,41% Opalenica350,40%64 143 90600,00%1 889 5651 076 1071,68% Pobiedziska449,50%60 573 7401 332 629913 5171,51%1 749 880996 5571,65% Rokietnica170,00%41 891 8451 318 398903 7622,16%1 712 743975 4072,33% Jarocin221,40%130 427 09600,00%1 632 443929 6760,71% Kościan-miasto135,40%77 562 74900,00%1 604 774913 9191,18% Mosina329,00%94 221 0041 229 260842 6580,89%1 596 944909 4600,97% Czempiń171,20%38 282 4711 182 581810 6592,12%1 590 864905 9972,37%

49 Wielkość wkładu własnego j.s.t. Wielkość wkładu poszczególnych j.s.t. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.49 / 50 Nazwa j.s.t. Liczba stacji Udział mieszka- ńców Budżet Zasięg bliskiZasięg daleki Wpłaty na pokrycie kosztów funkcjonowa nia PKM Wkład własny po umniejszeni u wpływów z biletów Udział w budżecie Wpłaty na pokrycie kosztów funkcjonowa nia PKM Wkład własny po umniejszeni u wpływów z biletów Udział w budżecie Miasta i gminy Skoki374,60%35 213 63000,00%1 534 907874 1302,48% Środa Wlkp.122,00%115 491 2481 144 668784 6700,68%1 487 050846 8750,73% Kościan-wieś142,90%55 688 24600,00%1 396 718795 4311,43% Nekla276,40%27 637 88700,00%1 233 819702 6602,54% Kostrzyn Wlkp244,90%46 895 798730 263500 5951,07%1 230 140700 5651,49% Gniezno-miasto17,70%225 900 15600,00%1 014 617577 8240,26% Rogoźno228,50%56 442 55500,00%940 157535 4190,95% Nowe Miasto n.Wartą149,40%31 791 59300,00%918 000522 8011,64% Grodzisk Wlkp.225,60%58 890 11600,00%879 657500 9650,85% Puszczykowo238,10%39 025 943669 041458 6281,18%869 157494 9851,27% Wągrowiec-miasto117,60%81 094 36000,00%835 571475 8580,59% Granowo274,70%16 977 44400,00%740 150421 5152,48% Łubowo349,30%25 404 42900,00%731 169416 4011,64% Luboń111,40%85 163 762437 124299 6490,35%567 872323 4030,38% Krzykosy240,90%20 250 15300,00%483 702275 4681,36% Wągrowiec-wieś19,50%47 616 45900,00%264 274150 5040,32% Brodnica018,00%16 288 936131 48590 1330,55%170 81497 2790,60% Kleszczewo04,10%25 640 49046 92932 1700,13%60 96534 7200,14% 924 488 841 97056 035 77238 412 5220,86% 925 685 442 04795 018 18054 112 8540,95%

50 Wielkość wkładu własnego j.s.t. Wielkość wkładu poszczególnych j.s.t. Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.50 / 50 Nazwa j.s.t. Liczba stacji Udział mieszka- ńców Budżet Zasięg bliskiZasięg daleki Wpłaty na pokrycie kosztów funkcjonowa nia PKM Wkład własny po umniejszeni u wpływów z biletów Udział w budżecie Wpłaty na pokrycie kosztów funkcjonowa nia PKM Wkład własny po umniejszeni u wpływów z biletów Udział w budżecie Powiaty poznański3945,20%251 907 5065 006 7233 432 1091,36%6 656 7673 791 0291,50% kościański329,70%69 726 918312 719214 3690,31%1 207 784687 8330,99% obornicki632,30%49 109 950411 366281 9910,57%925 852527 2731,07% nowotomyski527,20%57 057 68900,00%907 181516 6400,91% wrzesiński323,20%66 239 02700,00%899 245512 1200,77% wągrowiecki518,00%80 913 49600,00%850 224484 2030,60% średzki424,90%47 563 175259 196177 6790,37%691 634393 8860,83% szamotulski313,40%80 191 160482 226330 5660,41%626 465356 7720,44% jarociński213,60%71 834 43200,00%571 083325 2320,45% gnieźnieński46,90%131 094 46800,00%526 105299 6170,23% grodziski417,10%39 351 02100,00%393 084223 8610,57% śremski01,50%67 459 42144 09530 2270,04%57 28432 6230,05% 565 958 1306 516 3254 466 9410,79% 1 012 448 26314 312 7088 151 0870,81%

51 Wnioski końcowe Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.51 / 50

52 Wnioski końcowe 1.Zgodnie z założeniami budowa nowoczesnego transportu publicznego opartego na kolei metropolitalnej ma na celu zmianę przyzwyczajeń mieszkańców metropolii w zakresie wyboru preferowanego środka transportu, poprzez: a)zaoferowanie krótkiego czasu podróży w relacji „od drzwi do drzwi”, w wyniku zapewnienia wysokich prędkości przejazdowych, skoordynowania połączeń komunikacyjnych i zabezpieczenia połączeń przesiadkowych z liniami o niskiej częstotliwości kursowania; b)zaoferowanie wysokiej częstotliwości kursowania; c)poprawę jakości przesiadek poprzez wprowadzenie najkrótszych dróg dojścia pomiędzy peronami, a przystankami autobusowymi i tramwajowymi; d)zintegrowanie taryfy i informacji pasażerskiej w obrębie wszystkich organizatorów transportu publicznego na danym obszarze; e)zaoferowanie odpowiedniej ceny za przejazd, która z jednej strony będzie niższa niż koszt przejazdu samochodem, a z drugiej pozwoli na utrzymanie wysokich standardów podróży; 2.Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu 2020 poprawa dostępności wewnątrz miejskich obszarów funkcjonalnych ma być realizowana głównie w oparciu o transport publiczny. W jego ramach należy dążyć do integracji systemów transportu publicznego w skali miasta, jego obszaru funkcjonalnego i regionu w połączeniu z rozwojem szybkich systemów transportu publicznego takich, jak kolej aglomeracyjna, szybki tramwaj i BRT. Realizacji tego celu służyć też będzie doprowadzenie do obligatoryjnej współpracy j.s.t. różnych szczebli w obszarach funkcjonalnych w zakresie transportu miejskiego i podmiejskiego oraz rozwój systemów „parkuj i jedź”; 3.W diagnozie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, Krajowa Polityka Miejska stwierdza, że kluczowym zagadnieniem, który zawsze jest przyczyną konfliktu między samorządami i tym samym głównym elementem utrudniającym współpracę w obszarze transportu publicznego, są kwestie finansowe i wzajemne rozliczenia. Tym samym wszyscy partnerzy projektu muszą wypracować ich jasne i transparentne zasady; 4.Realizacja projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej nie jest możliwa bez finansowej partycypacji wszystkich zainteresowanych stron; 5.Przy budowie modelu finansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej należy uwzględnić te elementy, które różnicują poszczególnych interesariuszy takie, jak: a)liczba osób mieszkających w strefie bezpośredniego oddziaływania kolei; b)wielkość budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego w przeliczeniu na mieszkańca; 6.Aby zoptymalizować koszty funkcjonowania PKM i dostosować się do przepustowości infrastruktury kolejowej, sieć połączeń metropolitalnych musi być budowana jako uzupełnienie istniejącej siatki połączeń regionalnych zamawianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na parametry transportu kolejowego system PKM należy oprzeć o zasięg daleki. 7.Po przyjęciu modelu należy go ponownie przeliczyć, aby zaktualizować przyjęte do obliczeń dane na dzień 31 grudnia 2016 r. 8.Należy opracować mapę drogową dochodzenia do modelu docelowego z uwzględnieniem wyłączenia linii związanego z pracami remontowymi na liniach Poznań – Piła i Poznań - Szczecin Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań 18 grudnia 2015 r.52 / 50

53 Poznań 18 grudnia 2015 r. Dziękuję za uwagę ! Zbigniew Rusak zbigniew.rusak@o2.pl


Pobierz ppt "Rada Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei MetropolitalnejPoznań 18 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google