Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja"— Zapis prezentacji:

1 Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

2 Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja?
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. wczesna interwencja - zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Podmiotem obu oddziaływań jest małe dziecko o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina.

3 Podstawa prawna Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 październik 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydanym na podstawie : art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

4 Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

5 Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej,
w tym specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art.. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

6  Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2.  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 2) psycholog; 3) logopeda; 4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

7 Do zadań zespołu należy w szczególności:
1)ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; 2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

8 3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną programu wczesnego wspomagania,
z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

9 Jak wcześnie? Kto? dziecko zagrożone niepełnosprawnością- oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych i intelektualnych. dziecko niepełnosprawne- oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

10 Nieprawidłowy rozwój lub/i zburzenia
Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest dziecko od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwoju do podjęcia nauki szkolnej oraz jego rodzice. Nieprawidłowy rozwój lub/i zburzenia w rozwoju psychoruchowym mogą mieć bardzo różną etiologię, np.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone,

11 uszkodzenia narządów zmysłów,
problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego, wielorakie niepełnosprawności z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

12 Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka. Czy dziecko ma kilka tygodni, kilka miesięcy, czy kilka lat, to jak najszybsze wsparcie dziecka i jego rodziców jest warunkiem, na najbardziej optymalny rozwój. Wczesna wielofunkcyjna diagnoza oraz podjęcie terapii jest niezwykle istotne ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka.

13 Wymiar godzinowy i forma wczesnego wspomagania
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje sie w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodzina. W przypadku dzieci, które ukończyły 3rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

14 Cele wczesnego wspomagania rozwoju?
Dla dziecka: Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju, Poprawa ogólnego stanu zdrowia i jego stanu ruchowego, Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym,

15 Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych, Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu, Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy, Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,

16 Dla Rodziców: Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka, Pomoc rodzicom w akceptacji dziecka, jako osoby niepełnosprawnej, Pomoc rodzicom w zaakceptowaniu siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego,

17 Pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej, postrzeganiu siebie, jako „wystarczająco dobrych rodziców”, Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka, Dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).

18 Gdzie można uzyskać taką opinię?
CO zrobić aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania ? Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Gdzie można uzyskać taką opinię? Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych poradniach.

19 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do żadnej placówki, rejonizacja obejmuje miejsce zamieszkania dziecka z rodzicami.

20 Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (druk w poradni), opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego, wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (odpowiedni druk w poradni).

21 Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu integracyjnym bądź specjalnym nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Wczesne wspomaganie obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej.

22 Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powiat łódzki - wschodni
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, ul. Budowlanych 8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koluszkach , ul. Budowlanych 8.


Pobierz ppt "Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google