Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywne formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy Syców,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywne formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy Syców,"— Zapis prezentacji:

1 Alternatywne formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy Syców, 20.listopada 2015

2 Strategia mieszana Strategia wymuszania Strategia oferowania Zajęcia lekcyjne I etap – 3 godz) II etap – 2 godz.) III etap – 2 godz. IV etap – 1 godz Edukacja zdrowotna III etap – 30-32 godz. IV etap – 30-32 godz. Zajęcia do wyboru przez ucznia II etap – 2 godz. III etap – 2 godz. IV etap – 2 godz. Sprzyja kształtowaniu postaw bierno-przystosowawczych Sprzyja kształtowaniu postaw aktywnych, samodzielnych, świadomych Co mówi prawo?

3 Cele zajęć do wyboru Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umożliwienie im pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani, oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu. ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania-uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu życia wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania-uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu życia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011r w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1042)

4 Cele szczegółowe: ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie wybór sportu „całego życia” przez uczniów o niskich i przeciętnych parametrach sprawności oraz rozwijanie kunsztu sportowego przez uczniów o szczególnych uzdolnieniach i predyspozycjach do uprawiania konkretnej dyscypliny wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania-uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu życia eksponowanie osiągnięć ucznia – stwarzanie sytuacji dostarczających radości i satysfakcji z aktywności ruchowej

5 Organizacja zajęć do wyboru Warianty organizacji: grupy klasowe (tradycyjny system klasowo-lekcyjny) grupy klasowe (tradycyjny system klasowo-lekcyjny) grupy międzyoddziałowe (jeden poziom klas) grupy międzyoddziałowe (jeden poziom klas) grupy międzyklasowe (wszystkie poziomy klas) grupy międzyklasowe (wszystkie poziomy klas) Wybór optymalnego dla uczniów wariantu, dostosowanego do warunków i specyfiki szkoły, zależy od dyrektora szkołyinauczycieli wychowania fizycznego Wybór optymalnego dla uczniów wariantu, dostosowanego do warunków i specyfiki szkoły, zależy od dyrektora szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego

6 Grupy klasowe Warianty realizacji: taki sam podział uczniów na zajęcia lekcyjne i do wyboru taki sam podział uczniów na zajęcia lekcyjne i do wyboru inny podział uczniów na zajęcia lekcyjne i inny na zajęcia do wyboru inny podział uczniów na zajęcia lekcyjne i inny na zajęcia do wyboru Pozytywy:  łatwość organizacyjna, możliwość odbywania zajęć na wszystkich godzinach lekcyjnych Negatywy:  ograniczenie indywidualnego wyboru ucznia

7 Grupy międzyoddziałowe Pozytywy:  możliwość indywidualnego wyboru zajęć przez ucznia  wykorzystanie potencjału nauczycieli  większa integracja uczniów Negatywy:  ograniczenie oferty wyboru dla ucznia  realizacja zajęć poza planem lekcji klasy

8 Grupy międzyklasowe Pozytywy:  bardzo duża alternatywa wyboru zajęć dla ucznia  możliwość tworzenia grup o różnych poziomach umiejętności  wykorzystanie potencjału nauczycieli  integracja szkolnej społeczności uczniowskiej  lepsze wykorzystanie bazy sportowej szkoły i miasta Negatywy:  realizacja zajęć poza planem lekcji  kontrolowanie realizacji godzin przez nauczyciela

9 Zasady tworzenia oferty zajęć do wyboru Informacje w ofercie dla ucznia: Informacje w ofercie dla ucznia: rodzaj zajęć do wyboru w ramach poszczególnych profili czasokres wyboru zajęć sposób podziału na grupy miejsce odbywania zajęć czas trwania i termin odbywania zajęć nazwisko nauczyciela prowadzącego

10 Procedura wdrażania oferty (1) 1. Zatwierdzenie oferty zajęć do wyboru przez dyrektora szkoły (kwiecień) 2. Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców (maj) 3. Przygotowanie kart deklaracji wyboru (maj) indywidualne deklaracje wyboru klasowe listy z miejscem na indywidualny wybór dla każdego ucznia listy zgłoszeń na każdy rodzaj zajęć 4. Ogłoszenie sposobu i terminu składania przez ucznia deklaracji wyboru zajęć (maj) 4. Ogłoszenie sposobu i terminu składania przez ucznia deklaracji wyboru zajęć (maj) 5. Zebranie deklaracji od uczniów klas klas I-II (czerwiec) 5. Zebranie deklaracji od uczniów klas klas I-II (czerwiec)

11 Procedura wdrażania oferty (2) 6.Zebranie deklaracji od kandydatów do szkoły w dniu składania dokumentów do szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 7.Podział uczniów na grupy (sierpień) 9.Przekazanie informacji wychowawcom klas o przydziale uczniów do poszczególnych grup ćwiczebnych

12 Dokumentowanie zajęć do wyboru Dziennik zajęć pozalekcyjnych z następującym zapisami: lista uczniów z nazwiskiem, imieniem i klasą (w porządku alfabetycznym) plan pracy (wynikowy) dla danej grupy tematy przeprowadzonych zajęć obecność uczniów na zajęciach Uwaga! W przypadku zajęć prowadzonych poza terenem szkoły, dodatkowo: W przypadku zajęć prowadzonych poza terenem szkoły, dodatkowo: adresy i telefony kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów) zgoda rodziców (na formularzu opracowanym przez szkołę) na udział ucznia w tych zajęciach z ewentualną deklaracją o przejęciu odpowiedzialności za dojście na zajęcia i powrót z nich

13 Efekty 1.Spełnienie oczekiwań ucznia, a więc lepsza motywacja i większe zaangażowanie – uczeń ćwiczy to co lubi, co samodzielnie wybrał z oferty 2.Zwiększenie prestiżu osobistego, zawodowego i społecznego nauczyciela wychowania fizycznego – szersze uczestnictwo w życiu szkoły, większe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego 3.Większa satysfakcja z pracy – prowadzenie zajęć z uczniami, którzy są zainteresowani daną formą aktywności ruchowej 4.Większa ą autonomia i swoboda w doborze treści kształcenia 5.Promowanie szkoły – tworzenie ciekawej oferty zajęć do wyboru

14 A ponadto…. 1.Zmniejszenie liczba zwolnień z lekcji WF, 2.Podniesienie poziomu sprawności fizycznej, 3.Wdrożenie uczniów o podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie 4.Następuje wzrost świadomości uczniów w zakresie potrzeb i konieczności czynnego uczestnictwa w wychowaniu fizycznym, 5.Propagowanie alternatywnych rozwiązań spędzania czasu wolnego 6.Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w programach sportowych i prowadzenia zdrowego stylu życia 9.Szybsza integracja uczniów, 10.Wzrost poziomu wzajemnej życzliwości - zawiązują się przyjaźnie, gdyż uczestnictwo w zajęciach traktowane jest często jako spotkanie koleżeńskie

15 Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego korzystać” J. Śniadecki J. Śniadecki


Pobierz ppt "Alternatywne formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego na przykładzie Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy Syców,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google