Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014 – 2020 Kocierz, listopad 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014 – 2020 Kocierz, listopad 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014 – 2020 Kocierz, listopad 2015 r.

2 PODZIAŁ ŚRODKÓW Na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyznała nam ponad 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Budżet polityki rolnej w Polsce to ponad 32 mld euro, a polityki rybackiej 531 mln euro.

3 PODZIAŁ ŚRODKÓW- POLITYKA SPÓJNOŚCI

4 PODZIAŁ ŚRODKÓW POLITYKA SPÓJNOŚCI Inteligentny Rozwój (POIR) 8,61 mld EUR Polska Cyfrowa (POPC) 2,17 mld EUR Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 27,41 mld EUR Polska Wschodnia (POPW) 2 mld EUR Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 4,69 mld EUR Programy regionalne (RPO) 31,28 mld EUR Pomoc Techniczna (POPT) 0,71 mld EUR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 0,7

5 PROGRAM A FUNDUSZ

6 LINIA DEMARKACYJNA Najważniejsze zasady podziału interwencji między poziom krajowy i regionalny, to: zasięg geograficzny wsparcia; beneficjent (typ beneficjenta/masowość beneficjenta/ zdolność instytucjonalna); skala oddziaływania interwencji (znaczenie) kryteria charakterystyczne dla konkretnego typu interwencji odejście od stosowania kryterium kwotowego (które nastręczało wiele problemów w perspektywie 2007-2013)

7 KOMPLEMENTARNOŚĆ (def. wg Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. (def. wg uchwały nr 64 Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 z dnia 22 marca 2012 r.) Zasada komplementarności pozostaje jedną z najważniejszych zasad przyświecających interwencji publicznej. Jej zastosowanie wynika z faktu, że w ramach posiadanych środków można znacznie zwiększyć rezultaty podjętych przedsięwzięć (tzw. efekt synergii). Działania są komplementarne, jeśli tworzą spójną całość i prowadzą do realizacji identyfikowalnego wspólnego celu.

8 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

9 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r.

10 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO POIiŚ 2014-2020 to największy pod względem budżetu program operacyjny realizowany w Polsce (przyp. 27,41 mld euro.) W ramach programu wspierane będą: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

11 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

12 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO A OBSZAR NATURA 2000 1.Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000 w zakresie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych. 2.Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 a) planów zadań ochronnych; b) planów ochrony; c) założeń planistycznych do planów urządzenia lasów wyłącznie w zakresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa.

13 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W ramach konkursu Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Działanie 2.4) wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. O dofinansowanie mogą ubiegać się: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Wnioski w konkursie będzie można składać od 30 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

14 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO POZIOMY DOFINANSOWANIA: Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 5%

15 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

16 INTELIGENTNY ROZWÓJ Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniu 13 lutego 2015 r.

17 INTELIGENTNY ROZWÓJ Główne grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu.

18 INTELIGENTNY ROZWÓJ I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa II.Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I III.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach IV.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

19 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

20 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

21 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: wszystkie podmioty mające formy prawne czyli m.in: – jednostki administracji samorządowej i rządowej, – organizacje pozarządowe, – związki zawodowe i organizacje pracodawców, – partnerzy społeczni.

22 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. Osoby młode na rynku pracy wsparcie ludzi młodych, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa dla młodych.

23 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

24 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem).

25 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych, wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej, rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

26 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ V. Wsparcie dla obszaru zdrowia przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (głównie poprzez działania profilaktyczne), wspieranie systemu kształcenia zawodowego, przeddyplomowego i podyplomowego kadr medycznych, poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

27 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

28 POLSKA WSCHODNIA Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 18 grudnia 2014 r., obowiązuje od 18 grudnia 2014 r.

29 POLSKA WSCHODNIA Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: przedsiębiorstwa typu startup, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych, jednostki samorządu terytorialnego, PKP PLK S.A.

30 POLSKA WSCHODNIA I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Platformy startowe dla nowych pomysłów Wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP

31 POLSKA WSCHODNIA II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Kompleksowe projekty w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego Poprawa układów transportowych 5 miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych

32 POLSKA WSCHODNIA III. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa Wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej

33 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

34 POLSKA CYFROWA Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 5 grudnia 2014 r., obowiązuje od 5 grudnia 2014 r.

35 POLSKA CYFROWA Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe.

36 POLSKA CYFROWA I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Planowane główne działania: budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s, budowa, rozbudowa i przebudowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu.

37 POLSKA CYFROWA II. E- administracja i otwarty rząd: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych poprzez: porządkowanie rejestrów publicznych oraz zapewnienie ich interoperacyjności, optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej, zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

38 POLSKA CYFROWA III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu, poprzez wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji: nauka korzystania z powszechnych e-usług prywatnych i publicznych udostępnianie cyfrowych zasobów kultury, pomoc szkoleniową i doradczą dostosowaną do zgłaszanych potrzeb.

39 POLSKA CYFROWA Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji (podnoszenie kompetencji głównie grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia (m.in. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+) oraz niemobilne, animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny z wykorzystaniem technologii cyfrowych, stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych) Ponadto prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

40 POLSKA CYFROWA Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji. E–pionier - opracowywanie nowych rozwiązań na potrzeby społeczne i gospodarcze bazujących na TIK poprzez wprowadzenie pomysłów zdolnych programistów

41 KONTAKTY https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o- funduszach/punkty/#/

42 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

43 Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 12 grudnia 2014 r.

44 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROW 2014-2020 realizowany będzie poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji, poprzez 6 priorytetów rozwoju obszarów wiejskich: Priorytet 1 ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich. Priorytet 2 Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

45 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 3 Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Priorytet 4 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem. Priorytet 5 Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

46 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 6 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

47 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Najważniejszym zadaniem PROW zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Prawie 20 proc. środków z nowego PROW ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi. Kolejne zadanie to wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów (nie tylko rolniczych, ale także produkcji)

48 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Zmodyfikowano wsparcie bardzo popularnego działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Teraz wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

49 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą mogli liczyć na "premie" na start - wynoszące 100 tys. zł, ale teraz wypłata nastąpi w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków - pozostałe 20 proc. Nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Będą one mogły dostać 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości, a kiedy zwiększą swoją rentowność będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW.

50 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

51 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Wsparciu zachowania bioróżnorodności w szczególności służyć będzie dedykowany obszarom Natura 2000 pakiet 4, przewidujący stosowanie odpowiedniej liczby i terminów wykonywania pokosów lub intensywności wypasu na cennych siedliskach przyrodniczych lub siedliskach zagrożonych gatunków ptaków, znajdujących się na tych obszarach. Szacuje się, że na pakiet ten wydatkowane zostaną środki finansowe w wysokości ok. 258,8 mln EUR, a szacunkowa powierzchnia objęta wsparciem będzie wynosiła ok. 221,5 tys. ha.

52 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Dodatkowo, w celu ułatwienia realizacji przez rolników zadań ochronnych przewidzianych dla poszczególnych obszarów Natura 2000, wprowadza się możliwość wsparcia odpowiednich inwestycji w gospodarstwach; na ten cel przewidziana jest kwota ok. 61,5 mln euro

53 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (priorytet 4 „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem”) - pomoc przeznaczona na doposażenie gospodarstw w odpowiednie urządzenia i sprzęt, ułatwi gospodarstwom położonym na obszarach Natura 2000 prowadzenie działalności zgodnie z podwyższonymi standardami środowiskowymi. Ze względu na możliwość stosowania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska, planowany typ operacji ma też wymiar proinnowacyjny oraz wpisuje się w cele przekrojowe w zakresie środowiska i klimatu.

54 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Pomoc finansowa dotycząca gospodarstwa na obszarze Natura 2000 przysługuje na pokrycie: 60% kosztów kwalifikowalnych (przewidzianych do finansowania w ramach dotacji) w przypadku młodych rolników oraz 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych beneficjentów. Dotacja maksymalnie będzie mogła wynieść 200 tys. zł albo 500 tys. zł. Pierwsza kwota jest graniczna dla inwestycji niezwiązanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich. Druga dotyczy budowy, adaptacji lub modernizacji budynków inwentarskich.

55 KONTAKTY http://prow2014-2020.pl/ http://www.arimr.gov.pl/pomoc- unijna/prow-2014-2020.html

56 PROGRAM RYBACTWO I MORZE

57 Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014 -2020. Środki finansowe jakie zostały przyznane Polsce na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego i wynoszą 531 219 456 euro.

58 RYBACTWO I MORZE Projekt PO RYBY 2014-2020 zakłada realizację sześciu (poza pomocą techniczną) priorytetów: 1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa ( działania finansowane z funduszu w istotny sposób przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności szczególnie w obszarach morskich sieci Natura 2000) 2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych)

59 RYBACTWO I MORZE 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; 5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przewarzania; 6. Zintegrowana Polityka Morska Wsparciem będzie objęte rybołówstwo morskie, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

60 RYBACTWO I MORZE Jako nowość należy wskazać -usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury -wsparcie dla nowych hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Młodzi hodowcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na zakładanie przedsiębiorstw akwakultury. -zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury (identyfikowanie i tworzenie map obszarów o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju akwakultury)

61 RYBACTWO I MORZE - ubezpieczenie zasobów akwakultury (ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami w akwakulturze.)

62 KONTAKTY http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie- rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014- 2020 http://www.arimr.gov.pl/pomoc- unijna/program-rybactwo-i-morze-2014- 2020.html

63 PROGRAM LIFE

64 Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

65 PROGRAM LIFE W nowym okresie finansowania w ramach LIFE wyróżnione zostały dwa podprogramy dedykowane: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Priorytety LIFE obejmą: obszary Natura 2000, woda, odpady i powietrze, a duży nacisk kładziony będzie na projekty komplementarne z innymi projektami unijnymi i krajowymi.

66 PROGRAM LIFE NFOŚiGW występuje jako Krajowy Punkt Kontaktowy pełni następujące funkcje: konsultacja wniosków o dofinansowanie z KE w ramach Programu LIFE oraz ocena ich kompletności; współpraca z Komisją Europejską, w tym reprezentowanie Polski na forum Komitetu Sterującego LIFE; działania promocyjne oraz informowanie społeczeństwa o Programie LIFE w celu dofinansowania działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu;

67 PROGRAM LIFE wspieranie Wnioskodawców w przygotowywaniu wniosków m.in. poprzez szkolenia oraz konsultacje. Wnioskodawcy, którzy chcą, by NFOŚiGW włączył się finansowo w realizację projektu mogą składać do NFOŚiGW osobne wnioski o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć LIFE ze środków krajowych.wnioski o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć

68 PROGRAM LIFE Każdego roku termin przyjmowania wniosków do NFOŚiGW oraz do KE publikowany jest wraz z formularzami wniosków. W 2015 r. wnioski o współfinansowanie projektów LIFE ze środków NFOŚiGW można składać do 6 lipca, a termin składania wnioseków LIFE do KE uzależniony jest od priorytetu.

69 PROGRAM LIFE Beneficjent może więc łącznie ze środków KE i NFOŚiGW uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia nawet do wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno Beneficjenci koordynujący projektów realizowanych na terenie Polski, jak również polscy współbeneficjenci projektów międzynarodowych.

70 PROGRAM LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co roku organizuje dla Wnioskodawców warsztaty pisania wniosków, które obywają się w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosków do Programu LIFE.

71 PROGRAM LIFE NFOŚiGW, Wydział ds. Programu LIFE ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl Projekty przyrodnicze tel. (22) 45-90-167, Projekty środowiskowe (w tym klimatyczne) tel. (22) 45-90-471, Projekty informacyjne (w tym klimatyczne) tel. (22) 45-90-167, 45-90-471

72 REGIONALNY PROGRAM WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

73 RPO WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów (z dn. 22.10.2015 r.)

74 RPO WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą: Gospodarka wiedzy Cyfrowa Małopolska Przedsiębiorcza Małopolska Regionalna polityka energetyczna Ochrona środowiska

75 RPO WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Dziedzictwo regionalne Infrastruktura transportowa Rynek pracy Region spójny społecznie Wiedza i kompetencje Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Infrastruktura społeczna

76 RPO WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Działania realizowane na obszarach Natura 2000, które pokrywają się z obszarami parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WM 2014- 2020.

77 KONTAKTY https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o- funduszach/punkty/#/

78 WARUNKI I PROCEDURY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW

79 ZASIĘG GEOGRAFICZNY 1. Projekty powinny być realizowane wyłącznie na terytorium kraju. 2. Projekty powinny być realizowane na obszarze objętym PO. 3. IZ PO może zgodzić się, aby projekt był realizowany poza obszarem objętym PO, ale na terytorium UE.

80 RAMY CZASOWE Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. a w przypadku Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest 1 września 2013 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

81 OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTU Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ PO/IP PO/IW PO wniosku o dofinansowanie w ramach PO, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane.

82 OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTU Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Właściwa instytucja będąca stroną umowy może ograniczyć możliwość kwalifikowania wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

83 OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTU Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

84 OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTU Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami, umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.

85 OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTU Projekt kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnia łącznie następujące przesłanki: a) został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę lub osobę uprawnioną w imieniu wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach danej osi priorytetowej, działania lub poddziałania, b) jest zgodny z PO oraz SZOOP i regulaminem konkursu lub dokumentacją dotyczącą projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym,

86 OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTU c) przyczynia się do realizacji szczegółowych celów danej osi priorytetowej, działania lub poddziałania, d) jest zgodny z horyzontalnymi politykami UE, określonymi w rozporządzeniu ogólnym, e) spełnia kryteria wyboru obowiązujące w danym konkursie lub kryteria obowiązujące dla projektów pozakonkursowych, zatwierdzone przez komitet monitorujący PO.

87 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU W przypadku projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i FS nie dotyczących inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, zachowanie trwałości projektu oznacza utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

88 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące: a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,

89 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych, d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego może być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji, e) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.

90 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW IZ PO może określić wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług w ramach PO w wytycznych programowych lub w regulaminie konkursu, lub w dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

91 KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW Udzielanie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z: a)Ustawą PZP – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, lub b) Zasadą konkurencyjności (próg 50 tys. PLN netto) Dodatkowo w przypadku projektów z EFS klauzule społeczne.

92 KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW Upublicznienie zapytania ofertowego polega na: a) jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra (możliwa też inna), b) do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia (czas uruchomienia 1 lipca 2015 r.) c) upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

93 PODWÓJNE FINANSOWANIE Podwójne finansowanie oznacza w szczególności: a) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych b) otrzymanie na wydatki danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu,

94 PODWÓJNE FINANSOWANIE c) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności a następnie jego odzyskanie, d) zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego, e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych za ten przedmiot,

95 PODWÓJNE FINANSOWANIE f) sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone, g) objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym, h) sytuacja, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,

96 PODWÓJNE FINANSOWANIE i) zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, j) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich projektu.

97 VAT ORAZ INNE PODATKI Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy o VAT, oraz rozporządzeń do tej ustawy

98 VAT ORAZ INNE PODATKI Warunek określony oznacza, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

99 VAT ORAZ INNE PODATKI Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowalnych, zobowiązali się dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, którego wzór opracowuje IZ PO. Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części. W ramach pierwszej części beneficjent oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT).

100 VAT ORAZ INNE PODATKI W części drugiej beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta. „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT” podpisane przez beneficjenta powinno stanowić załącznik do zawieranej z beneficjentem umowy o dofinansowanie.

101 ROZLICZENIE EFEKTÓW PROJEKTU IZ PO zobowiązuje w umowie o dofinansowanie beneficjenta do osiągania lub zachowania wskaźników produktu lub rezultatu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Nieosiągnięcie lub niezachowanie wskaźników może oznaczać nieprawidłowość oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej.

102 NA KONIEC KILKA RAD…. Czytajmy dokładnie dokumentację dot. konkursu/ów, poradniki oraz umowę, którą będziemy podpisywać. Korzystajmy ze szkoleń i wsparcia oferowanego w ramach działań inf.-promocyjnych (interpretacje). Napisanie wniosku to nie wszystko, jeszcze trzeba go zrealizować i rozliczyć. Z uwagi na fakt, że projekty mogą być kontrolowane do 2023 r. należy zachować dużą skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji.

103 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ STUDIO DORADZTWA EUROPEJSKIEGO – JOANNA WADAS


Pobierz ppt "FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014 – 2020 Kocierz, listopad 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google