Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Prawo Gospodarcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Prawo Gospodarcze"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Prawo Gospodarcze

2 Reglamentacja gospodarcza
Definicja: administracyjno-prawne ograniczenia, które dotykają przedsiębiorców na etapie podejmowania przez nich danego rodzaju działalności gospodarczej. Celem ogólnym reglamentacji jest ochrona interesu publicznego Cele szczegółowe: Ochrona zasobów naturalnych kraju Ochrona interesu państwa Ochrona interesów zbiorowych Ochrona konkurencji i wolnego rynku Rodzaje ograniczeń reglamentacyjnych: koncesje zezwolenia, licencje i zgody działalność gospodarcza regulowana Koncesje: Stosowane są w dziedzinach strategicznych, szczególnie ważnych ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub w inny sposób reglamentowana. Wydawana jest częściowo w ramach uznania administracyjnego.

3 Reglamentacja gospodarcza - koncesja
Działalność koncesjonowana: 1) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla – minister właściwy ds. środowiska; marszałek województwa, starosta; 2) wytwarzanie i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – minister właściwy ds. wewnętrznych; 3) wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią – Prezes Urzędu regulacji Energetyki; 4) przesyłanie dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 5) ochrona osób i mienia - minister właściwy ds. wewnętrznych; 6) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych – Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 7) przewozy lotnicze – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 8) prowadzenie kasyna gry – minister właściwy ds. finansów publicznych.

4 Reglamentacja gospodarcza - koncesja
Cechy szczególne: możliwość określenia szczególnych warunków wykonywania działalności objętej koncesją; udzielana na okres od 5 do 50 lat; możliwość udzielenia określonej liczby koncesji; możliwość zawieszenia wydawania koncesji; możliwość odmowy udzielenia koncesji lub jej ograniczenia, gdy: - przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków szczególnych - ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli; - jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom; w przypadkach określonych w odrębnych przepisach; poddanie szczególnej kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność koncesjonowaną; możliwość wydania promesy.

5 Reglamentacja gospodarcza - koncesja
Odebranie koncesji: Organ koncesyjny cofa koncesję, w przypadku gdy: - wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją; - przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca: - rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa; - w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

6 Reglamentacja gospodarcza – zezwolenia
Zezwolenie – akt dopuszczający przedsiębiorcę do wykonywania określonej działalności, po uprzednim stwierdzeniu, że spełnia on określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Różnice pomiędzy zezwoleniem a koncesją: zezwolenia nie dotyczą dziedzin działalności objętej koncesjonowaniem; warunki te odnoszą się m.in. do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, tajemnicy państwowej czy zobowiązań międzynarodowych; zezwolenie, co do zasady, udziela się w trybie KPA; zezwolenia są decyzjami administracyjnymi podlegającymi ochronie oraz wzruszeniu według zasad KPA; zezwolenia mają charakter decyzji związanej; zezwolenia wydawane są bezterminowo; ogólne warunki oraz tryb uzyskania zezwoleń nie są uregulowane w USDG. Przykłady: działalność bankowa – Komisja Nadzory Finansowego; działalność ubezpieczeniowa - Komisja Nadzory Finansowego; sprzedaż napojów alkoholowych – minister właściwy ds. gospodarki, marszałek województwa, wójt (burmistrz, prezydent miasta); prowadzenie apteki - Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny; samochodowe przewozy kabotażowe - Główny Inspektor Transportu Drogowego.

7 Reglamentacja gospodarcza – działalność regulowana
Działalność regulowana – działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Cechy szczególne: przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej; uproszczona procedura wpisu – oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu szczególnych warunków i brak kontroli uprzedniej; organ ma 7 dni na dokonanie wpisu; w przypadku bezczynności organu przedsiębiorca może podjąć działalność po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa wpisu, gdy: - wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; - przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

8 Reglamentacja gospodarcza – działalność regulowana
Zakaz wykonywania działalności i wykreślenie z rejestru, gdy: - przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym; - przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; - stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. Przykłady: działalność podmiotów leczniczych (szpitale, indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie) – wojewoda, okręgowa rada lekarska, okręgowa rada pielęgniarek i położnych; działalność ośrodków szkolenia kierowców – starosta; działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; działalność detektywistyczna – minister właściwy ds. wewnętrznych; działalność kantorowa – Prezes Narodowego Banku Polskiego.

9 Reglamentacja gospodarcza – licencje i zgody
Transport drogowy – licencja na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (m.in. taksówki) udzielana jest na okres od 2 do 50 lat przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Transport kolejowy – licencja na podjęcie i wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy udzielana jest na czas nieoznaczony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Licencja nie uprawnia do dostępu do infrastruktury kolejowej. Prowadzenie systemów płatności wymaga zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego, natomiast prowadzenie systemów rozrachunku papierów wartościowych wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

10 Policja gospodarcza Policja administracyjna - całokształt działań podejmowanych przez organy państwa, celem których jest dążenie do ochrony bezpieczeństwa oraz porządku, ładu i spokoju publicznego, w różnych sferach aktywności społecznej. Policja gospodarcza - jest częścią szerszego pojęcia policji administracyjnej i chroni bezpieczeństwo publiczne oraz porządek publiczny przed zagrożeniami wynikającymi z faktu prowadzenia działalności gospodarczej. Art. 18 u.s.d.g. - przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Stany chronione: Bezpieczeństwo publiczne Porządek publiczny Dobra chronione: Życie Zdrowie Mienie Moralność publiczna Środowisko naturalne

11 Policja gospodarcza Realizacja funkcji policji gospodarczej polega przede wszystkim na ustaleniu wzorców zachowań, do których stosować się muszą przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą. Cele policji gospodarczej: Prewencyjna ochrona dóbr policyjnych, Restytucja związaną z przywróceniem stanu zgodnego z prawem w przypadku wystąpienia naruszeń dóbr policyjnych. Policja gospodarcza w ujęciu podmiotowym: Tzw. służby mundurowe, np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Leśna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei czy straże miejskie, Organy administracji rządowej, „niemundurowe”, „cywilne”, przeważnie określane mianem inspekcji, dozorów czy nadzorów, np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Dozór Techniczny czy Nadzór Budowlany.

12 Policja gospodarcza – Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. PIS prowadzi nadzór zapobiegawczy i bieżący.

13 Policja gospodarcza – Państwowa Inspekcja Sanitarna
Nadzór ministra właściwego ds. zdrowia Struktura organizacyjna PIS: Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej: powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia; zastępców w liczbie 2 powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy ds. zdrowia, na wniosek GIS; GIS ustala ogólne kierunki działania oraz koordynuje i nadzoruje działalność; jest organem wyższego stopnia w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie: powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą GIS jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym; jest organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej; jest organem właściwym w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej; jest organem wyższego stopnia w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

14 Policja gospodarcza – Państwowa Inspekcja Sanitarna
państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie: powołuje i odwołuje właściwy starosta za zgodą właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego; jeżeli obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego obejmuje dwa lub więcej powiaty, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje, za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starosta powiatu, w którym państwowy powiatowy inspektor sanitarny ma siedzibę, po zasięgnięciu opinii pozostałych zainteresowanych starostów; jest organem właściwym w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji PIS. państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych: powołuje i odwołuje GIS za zgodą właściwego wojewody; Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

15 Policja gospodarcza – Dozór Techniczny
Celem dozoru technicznego jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji. Dozór techniczny jest wykonywany w formie: dozoru technicznego pełnego; dozoru technicznego ograniczonego; dozoru technicznego uproszczonego (jedynie badanie typu). Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

16 Policja gospodarcza – Dozór Techniczny
Decyzji zezwalającej nie wydaje się dla urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego. Oznaczeniu znakiem dozoru technicznego podlegają urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu. Decyzję o dopuszczeniu do obrotu wydaje się na wniosek wytwarzającego, jeżeli urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym uproszczonym jest produkowane seryjnie na podstawie tej samej dokumentacji i według tej samej technologii oraz jest sprzedawane w stanie przygotowanym do eksploatacji. Dokonanie naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego, z wyjątkiem naprawy urządzeń oznaczonych znakiem dozoru technicznego, wymaga uprzedniego uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

17 Policja gospodarcza – Dozór Techniczny
Jednostki dozoru technicznego: Urząd Dozoru Technicznego jako państwowa osoba prawna: podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki; do zakresu działania UDT należy m.in.: nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych; wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie określonym ustawą; wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego; szkolenie pracowników dozoru technicznego; współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego; organem UDT jest Prezes, powoływany przez ministra właściwego ds. gospodarki, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru; Wiceprezesa powołuje, na wniosek Prezesa, minister właściwy do spraw gospodarki, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru; UDT wykonuje zadania przy pomocy oddziałów terenowych; oddziałami UDT kierują dyrektorzy, powoływani i odwoływani przez Prezesa UDT.

18 Policja gospodarcza – Dozór Techniczny
Specjalistyczne jednostki dozoru technicznego: 1) Transportowy Dozór Techniczny, jako państwowa osoba prawna: TDT podlega ministrowi właściwemu ds. transportu; do zakresu działania TDT należy wykonywanie dozoru technicznego nad m.in.: urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych, osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej, urządzeniami technicznymi znajdującymi się: na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, na pontonach, w dokach, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami; organem TDT jest Dyrektor, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego ds. transportu; zastępców powołuje i odwołuje, na wniosek Dyrektora TDT, minister właściwy ds. transportu; TDT wykonuje zadania przy pomocy oddziałów terenowych; oddziałami kierują kierownicy, powoływani i odwoływani przez Dyrektora TDT.

19 Policja gospodarcza – Dozór Techniczny
Specjalistyczne jednostki dozoru technicznego: Wojskowy Dozór Techniczny, jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: WDT podlega Ministrowi Obrony Narodowej; do zakresu działania WDT należy wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi zainstalowanymi i eksploatowanymi w: jednostkach organizacyjnych MON, przedsiębiorstwach, dla których MON jest organem założycielskim; organem WDT jest Szef, powoływany i odwoływany przez MON; WDT wykonuje zadania przy pomocy delegatur; delegaturami kierują szefowie powoływani i odwoływani, na wniosek Szefa WDT, przez MON.


Pobierz ppt "Publiczne Prawo Gospodarcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google