Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tekst jednolity. Tekst jednolity – oficjalne źródło poznania prawa. Ogłoszony przez kompetentny podmiot w dzienniku urzędowym. Tekst ujednolicony – nieoficjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tekst jednolity. Tekst jednolity – oficjalne źródło poznania prawa. Ogłoszony przez kompetentny podmiot w dzienniku urzędowym. Tekst ujednolicony – nieoficjalne."— Zapis prezentacji:

1 Tekst jednolity

2 Tekst jednolity – oficjalne źródło poznania prawa. Ogłoszony przez kompetentny podmiot w dzienniku urzędowym. Tekst ujednolicony – nieoficjalne źródło o aktualnym brzmieniu prawa, dokonane przez dowolny podmiot.

3 Tekst jednolity ogłasza się: 1.Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione 2. Gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione.

4 Sposób ogłaszania: Organ kompetentny – w przypadku ustaw: Marszałek Sejmu, w przypadku innych aktów: organ właściwy do wydania aktu. Obwieszczeniem wraz z załącznikiem w odpowiednim dzienniku urzędowym

5 Podstawy do ogłoszenia: Ustawa nowelizująca nadaje termin, w którym tekst jednolity ma być ogłoszony Upoważniony organ sam podejmuje decyzje o konieczności ogłoszenia tekstu jedolitego

6 Z inicjatywy upoważnionego organu: Stan prawny z dnia ogłoszenia obwieszczenia NIE UWZGLĘDNIA SIĘ zmian, które dopiero mają wejść w życie (po dniu ogłoszenia obwieszczenia)

7 Gdy ustawa nowelizująca określa termin: Termin określa się NIE DATOWO, lecz WYZNACZAJĄC OKRES w którym tekst ma być ogłoszony. Okres (np. w tygodniach/miesiącach) liczy się od wejścia w życie ustawy nowelizującej, lub ostatniej wyznaczonej w niej zmiany. Można wziąć pod uwagę inne zmiany, niż zawarte w ustawie, w której wyznaczono termin pod warunkiem, że wejdą w życie do dnia ogłoszenia tekstu jednolitego.

8 Co, jeśli jakieś zmiany jeszcze nie weszły w życie? Najbardziej prawidłowo: w ogóle się ich nie uwzględnia. Pragmatycznie: zapisuje się je inną, odróżniającą się czcionką (np. kursywą) z odnośnikiem informującym, na jakiej podstawie i kiedy wejdą w życie. TAKIE ELEMENTY NIE MAJĄ WARTOŚCI TEKSTU JEDNOLITEGO! (Traktuje się je jak zwykłą nowelizację)

9 Art. 10. Przepis w obecnym brzmieniu. Art. 10. ¹ Przepis w przyszłym brzmieniu. ¹ W brzmieniu ustalonym ustawą z dnia dd mmmm rrrr r. o zmianie ustawy xxx (Dz. U. xxx), art. X pkt x, który wejdzie w życie ….

10 Obwieszczenie o tekscie jednolitym Nazwa rodzaju aktu wielkimi literami (OBWIESZCZENIE) Nazwa organu wydającego wielkimi literami (MARSZAŁKA SEJMU) Data wydania (dzień podpisania obwieszczenia = dzień, na który stan prawny jest aktualny) Określenie przedmiotowe „w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ….”

11 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o usługach turystycznych

12 Treść obwieszczania (cz 1) Obwieszczenie dzielimy na ustępy Treść – wg wzoru z § 104 ZTP: 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia..... o.... (Dz. U. Nr...., poz....., - tylko tekst pierwotny lub ostatni jednolity!), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia.... o.... (Dz. U. Nr..., poz...., przy czym podaje się oznaczenie dzienników urzędowych, w których został ogłoszony tekst pierwotny i wszystkie jego zmiany); 2) Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia xxx r. sygn. akt …… (chronologicznie podajemy WSZYSTKIE zmiany od tekstu pierwotnego)

13 Jeśli był już wcześniej ogłaszany tekst jednolity można oddzielić te zmiany częścią wspólną WYJĄTKOWO można zawrzeć zmiany, które nie zostały wprowadzone w sposób wyraźny (np. w przypadku z ustawy o Policji, gdzie przepis brzmi „Ilekroć w przepisach jest mowa o Milicji (…) należy przez to rozumieć „Policję”) (…)z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia.... o.... (Dz. U. Nr..., poz....); 2) Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia xxx r. sygn. akt …… 3) …………………. ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu z dnia xxx w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o xxx (Dz. U. xxx) 4) …………………. 5)………………….. oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem (data ogłoszenia)

14 Treść obwieszczenia (cz. 2) Drugi ustęp obwieszczenia poświęcamy wyliczeniu przepisów, których tekst jednolity nie obejmuje (wzór w § 104 ZTP): 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art.... ustawy z dnia..... o.... (Dz. U. Nr..., poz...., przy czym podaje się oznaczenie dzienników urzędowych, w których został ogłoszony tekst pierwotny i wszystkie jego zmiany), który stanowi: „Art................”; 2).....................”.

15 Wymienia się tu przepisy: 1)Ustaw nowelizujących naszą, ale odnoszące się do innych, powiązanych z naszą ustaw; 2)Przepisy przejściowe, konieczne w związku ze zmianami zawartymi w naszej ustawie 3)Przepisy dostosowujące, związane z wprowadzeniem zmian do naszej ustawy 4)O wejściu w życie powiązane z przepisami nowelizującymi NIE CHODZI o przepisy, które np. wprowadzały zmiany, ale zostały uchylone

16 Treść obwieszczenia (cz. 3) W ustępie trzecim analizujemy nieprzeprowadzone wyraźnie w przepisach derogacje (wzór w § 105 ZTP) Kiedy bez wyraźnego uchylenia tracą moc jakieś przepisy naszej ustawy (np. w innej, nowszej zawarto przepis „Tracą moc przepisy sprzeczne z niniejszą ustawą”) Tylko, gdy nie istnieją ŻADNE wątpliwości 3. Podany w znaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia...... o...... nie obejmuje przepisu art...... tej ustawy jako wygasłego.

17 Załącznik do obwieszczenia Tytuł ustawy – bez zmian: USTAWA z dnia 7 października 2004 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 4 grudnia 2015 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity)

18 Numeracja – jak przy nowelizacjach W przypadku uchylenia: nie pomijamy, tylko piszemy „uchylony” Art. 22. (uchylony) W przypadku dodania np. art. 31a, numeracja zostaje zachowana: Art. 31. Treść przepisu. Art. 31a. Treść przepisu. Art. 31b. (uchylony)

19 Odnośniki informujące o zmianach Każdy zmieniony przepis musi mieć w odpowiednim miejscu odnośnik informujący o historii zmian: Art. 19.¹1. – (gdy zmiana dotyczyła brzmienia całego artykułu) Art. 19.1.² -(gdy zmiana dotyczyła jednego ustępu) ……………………. ¹ Ustawa z dnia 12 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 100, poz. 890), art. 1 pkt 10 lit. a, który wszedł w życie 1 września 2000 r. ² Dodany ustawą z dnia 12 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 100, poz. 890), art. 1 pkt 10 lit. b, który wszedł w życie 1 września 2000 r.; uchylony ustawą z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 760), art. 1 pkt 9, który wszedł w życie 7 kwietnia 2007 r.

20 Zmiany inne niż ustawowe 1.Zmiany o charakterze formalnym: Art. 21.1. Rejestr funduszy prowadzi Sąd Wojewódzki ¹ w Warszawie zwany dalej… ¹ Obecnie: Sąd Okręgowy, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1062), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

21 2. Zmiany na mocy orzeczeń TK Art. 18.1. (…) 3. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ulega zawieszeniu ich członkostwo: 1) (utracił moc)¹ ¹ Utracił moc z dniem 15 maja 2002 r. na podstawie orzeczenia Trybunału konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 26/00 (Dz.U. Nr 56, poz. 517)

22 3. Zmiany w przypadku odesłań: Art. 92.1. (…) 2. Organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ¹ Obecnie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)


Pobierz ppt "Tekst jednolity. Tekst jednolity – oficjalne źródło poznania prawa. Ogłoszony przez kompetentny podmiot w dzienniku urzędowym. Tekst ujednolicony – nieoficjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google