Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw
Wykład 1

2 Zagadnienia Wprowadzenie
Struktura procesów wytwarzania, wybór wariantu technologicznego produkcji, formy organizacji produkcji Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa Struktura i dynamika sprzedaży, metody prognozowania sprzedaży Pojęcie środków trwałych, wyposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe Amortyzacja środków trwałych, metody wykorzystania środków trwałych, ekonomika remontów środków trwałych

3 Ekonomika majątku obrotowego
Planowanie i realizacja zaopatrzenia materiałowego, ekonomika zapasów materiałowych Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi – czas pracy, planowanie płac Planowanie liczby zatrudnionych, mierzenie wydajności pracy Koszty własne małych i średnich przedsiębiorstw, koszty w układzie rodzajowym Analiza kosztów pośrednich i bezpośrednich, koszty jednostkowe produkcji Badanie wyniku finansowego, badanie zysku Ocena rentowności, badanie progu rentowności Perspektywy rozwoju sektora MSP

4 Literatura G. Sobczyk (red.), Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2004 B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa 1999

5 Warunki zaliczenia: Wartość punktów uzyskanych z ćwiczeń *60%
Test teoretyczny – max. 40 punktów Osoby, które z ćwiczeń uzyskają ocenę bdb są zwolnione z egzaminu

6 Wprowadzenie

7 Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną

8 Działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany

9 Działalność podstawowa
Czynności niezbędne do tego, aby wykonać dobra mające być przedmiotem sprzedaży, doprowadzić je do odbiorcy i uzyskać za nie zapłatę

10 Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw
Zatrudnia mniej niż 250 pracowników Ma roczne obroty nie przekraczające 50 mln euro lub wartość bilansową nie przekraczającą 43 mln euro Spełnia wymogi niezależności

11 Typologia MŚP Mikro Małe Średnie Duże <10 10-49 50-250 >250
Liczba zatr. <10 10-49 50-250 >250 Roczny obrót <2 mln 2-10 mln 10-50 mln >50 mln Suma bilansowa 10-43 mln >43 mln

12 Ekonomika Jest to nauka o sposobach, instrumentach i warunkach racjonalnego gospodarowania środkami w przedsiębiorstwie Problemy gospodarowania dotyczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania zasobów dla zaspokojenia określonych potrzeb

13 Zasoby przedsiębiorstwa:
Ludzkie Finansowe Rzeczowe Informacyjne (w tym zasoby wiedzy)

14 Przedsiębiorczość Proces planowania, organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z tym ryzyka

15 Przedsiębiorca Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą

16 Rodzaje przedsiębiorstw
Usługowe Wytwórcze Handlowe

17 Usługi

18 Cechy charakterystyczne usług:
Niematerialny charakter Nierozdzielność świadczenia i konsumpcji usługi Zmienność w wykonaniu usługi, to jest zależność jej efektu od osoby wykonawcy, czasu, miejsca i sposobu wykonania Nietrwałość – usług nie można magazynować w celu późniejszej sprzedaży lub użytku

19 Rodzaje przedsiębiorstw usługowych:
Usługi materialne: Naprawy, remonty, konserwacje Łączność, transport Usługi niematerialne: Nauka i oświata Kultura i sztuka Finanse i ubezpieczenia Ochrona zdrowia

20 Produkcja

21 Handel

22 Rodzaje przedsiębiorstw handlowych:
Handel hurtowy – kupowanie u producentów i zaopatrywanie detalistów i innych odbiorców Handel detaliczny – zakup towarów w celu ich dalszej odsprzedaży bezpośrednim konsumentom

23 Formy prawne przedsiębiorstw:
Prawo cywilne: Indywidualna działalność gospodarcza Spółka cywilna (jawna) Prawo handlowe: Spółki osobowe: Jawna, partnerska, komandytowa Spółki kapitałowe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google