Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw Wykład 1

2 Zagadnienia  Wprowadzenie  Struktura procesów wytwarzania, wybór wariantu technologicznego produkcji, formy organizacji produkcji  Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa  Struktura i dynamika sprzedaży, metody prognozowania sprzedaży  Pojęcie środków trwałych, wyposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe  Amortyzacja środków trwałych, metody wykorzystania środków trwałych, ekonomika remontów środków trwałych

3  Ekonomika majątku obrotowego  Planowanie i realizacja zaopatrzenia materiałowego, ekonomika zapasów materiałowych  Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi – czas pracy, planowanie płac  Planowanie liczby zatrudnionych, mierzenie wydajności pracy  Koszty własne małych i średnich przedsiębiorstw, koszty w układzie rodzajowym  Analiza kosztów pośrednich i bezpośrednich, koszty jednostkowe produkcji  Badanie wyniku finansowego, badanie zysku  Ocena rentowności, badanie progu rentowności  Perspektywy rozwoju sektora MSP

4 Literatura  G. Sobczyk (red.), Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2004  B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa 1999

5 Warunki zaliczenia:  Wartość punktów uzyskanych z ćwiczeń *60%  Test teoretyczny – max. 40 punktów  Osoby, które z ćwiczeń uzyskają ocenę bdb są zwolnione z egzaminu

6 Wprowadzenie

7 Przedsiębiorstwo  Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną

8 Działalność gospodarcza  Zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany

9 Działalność podstawowa  Czynności niezbędne do tego, aby wykonać dobra mające być przedmiotem sprzedaży, doprowadzić je do odbiorcy i uzyskać za nie zapłatę

10 Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw  Zatrudnia mniej niż 250 pracowników  Ma roczne obroty nie przekraczające 50 mln euro lub wartość bilansową nie przekraczającą 43 mln euro  Spełnia wymogi niezależności

11 Typologia MŚP MikroMałeŚrednieDuże Liczba zatr. <1010-4950-250>250 Roczny obrót <2 mln 2-10 mln 10-50 mln >50 mln Suma bilansowa <2 mln 2-10 mln 10-43 mln >43 mln

12 Ekonomika  Jest to nauka o sposobach, instrumentach i warunkach racjonalnego gospodarowania środkami w przedsiębiorstwie  Problemy gospodarowania dotyczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania zasobów dla zaspokojenia określonych potrzeb

13 Zasoby przedsiębiorstwa:  Ludzkie  Finansowe  Rzeczowe  Informacyjne (w tym zasoby wiedzy)

14 Przedsiębiorczość  Proces planowania, organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z tym ryzyka

15 Przedsiębiorca  Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą

16 Rodzaje przedsiębiorstw  Usługowe  Wytwórcze  Handlowe

17 Usługi

18 Cechy charakterystyczne usług:  Niematerialny charakter  Nierozdzielność świadczenia i konsumpcji usługi  Zmienność w wykonaniu usługi, to jest zależność jej efektu od osoby wykonawcy, czasu, miejsca i sposobu wykonania  Nietrwałość – usług nie można magazynować w celu późniejszej sprzedaży lub użytku

19 Rodzaje przedsiębiorstw usługowych:  Usługi materialne: Naprawy, remonty, konserwacje Łączność, transport  Usługi niematerialne: Nauka i oświata Kultura i sztuka Finanse i ubezpieczenia Ochrona zdrowia

20 Produkcja

21 Handel

22 Rodzaje przedsiębiorstw handlowych:  Handel hurtowy – kupowanie u producentów i zaopatrywanie detalistów i innych odbiorców  Handel detaliczny – zakup towarów w celu ich dalszej odsprzedaży bezpośrednim konsumentom

23 Formy prawne przedsiębiorstw:  Prawo cywilne: Indywidualna działalność gospodarcza Spółka cywilna (jawna)  Prawo handlowe: Spółki osobowe:  Jawna, partnerska, komandytowa Spółki kapitałowe:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google