Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1 NARZĘDZIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1 NARZĘDZIA."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1 NARZĘDZIA POMOCNICZE DO PROGRAMOWANIA KONTROLI Warsztat I – Planowanie kontroli i przygotowanie do kontroli w ramach Działania 3 22-25.10.2013 r. Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 2 Celem prezentacji będzie przedstawienie instrumentów pomocniczych do przeprowadzania kontroli w postaci list kontrolnych, w tym zasad ich tworzenia. Celem prezentacji nie będzie ocena obecnie istniejących list kontrolnych, lecz wskazanie na pewne elementy, które w ramach realizacji obecnego Projektu można poprawić lub usprawnić. Listy kontrolne powinny pomagać, a nie utrudniać pracę inspektora. Doświadczony inspektor rzadko korzysta z list kontrolnych, natomiast niedoświadczony również niechętnie sięga po zbyt obszerną listę, gdyż brakuje mu rozeznania, które elementy można pominąć, jako nieistotne lub mniejszego znaczenia.

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 3 Właściwe standardy pracy inspektora przy wykonywaniu czynności kontrolnych to: 1.Odpowiednie przygotowanie się do kontroli, w tym sporządzenie programu kontroli, 2.Właściwe przeprowadzenie kontroli, w szczególności odpowiednie udokumentowanie stwierdzonych naruszeń, 3.Podjęcie stosownych działań pokontrolnych

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4 Głównym celem prowadzenia kontroli, obok sprawdzenia przestrzegania przepisów ochrony środowiska, jest wychwycenie i zdiagnozowanie występujących w wyniku eksploatacji instalacji problemów ekologicznych oraz znalezienie porozumienia w kwestii sposobu ich rozwiązania. Inspektor uwzględnia charakter kontroli oraz rodzaj kontroli pozaplanowej, aby ustalić szczegółowe cele dla konkretnej kontroli zakładu, które mogą m.in. wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności. Cele kontroli różnić się będą w przypadku kontroli problemowej, interwencyjnej, kompleksowej czy kontroli w ramach cyklu kontrolnego.

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5 Zagadnienia do zrealizowania w trakcie kontroli określa się na podstawie priorytetów, które wynikają z wyznaczonego celu kontroli. Należy uwzględnić zasadę 20/80 czyli w taki sposób dobrać zagadnienia do kontroli aby 20% problemów ekologicznych obejmowało 80% wpływu na środowisko.

6 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 6 Bardzo ważnym czynnikiem przy ustalaniu zakresu kontroli jest znajomość kontrolowanego zakładu i instalacji przez inspektora. Należy również przeanalizować listę zagadnień poruszanych w poprzednich kontrolach oraz wyniki dotychczasowych kontroli w zakładzie.

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 7 Listy pytań kontrolnych i listy weryfikacyjne Opis korzystania z list pytań kontrolnych i list weryfikacyjnych zawarto w Dokumencie 3.2. Opis korzystania z narzędzi pomocniczych ułatwiających sporządzenie programu kontroli.

8 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 8 Lista pytań kontrolnych : Jest narzędziem pomocniczym w przygotowaniu programu kontroli, i w przeprowadzeniu kontroli. Pozwala zrealizować cel kontroli poprzez zadawanie pytań i uzyskanie odpowiedzi. Jest opracowana odpowiednio do ustalonego wcześniej celu kontroli i dostosowana do konkretnego zakładu oraz eksploatowanej przez niego instalacji i rodzaju działalności. Uwzględnia ustalenia z wcześniejszych kontroli oraz posiadane pozwolenia sektorowe i zintegrowane. Stanowi wytyczne w postępowaniu kontrolnym, jednak nie określa ściśle tego postępowania. Jeżeli więc podczas kontroli wystąpią nieprzewidziane sytuacje czy problemy należy je uwzględnić w trakcie kontroli.

9 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 9 Lista nie posiada umocowania prawnego, jednak jest zalecana do przygotowania jako narzędzie pomocnicze do programowania kontroli i prowadzenia kontroli. Odpowiednie pytania i uzyskane odpowiedzi pozwolą wykazać, czy występują nieprawidłowości w działalności zakładu odnoszące się do nieprzestrzegania wymagań nałożonych przepisami w zakresie ochrony środowiska. Lista kontrolna ma również pomóc inspektorowi usystematyzować informację w sposób, który umożliwia skierowanie pytań na cel związany z tematem kontroli oraz wymagania, które inspektor chce sprawdzić, a także zweryfikować, czy instalacja spełnia wymagania przepisów, czy nie. Zaleca się, aby inspektor przygotowując listę kontrolną, próbował skupić się na kluczowych czynnikach, zwłaszcza takich, które są ważne co do wpływu instalacji na środowisko oraz na czynnikach, które wskazują na poprawną pracę instalacji oraz systemu lub nie.

10 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 10 W przygotowaniu listy pomocnymi są opracowane listy horyzontalne i listy branżowe. Przygotowując pytania inspektor kieruje się przede wszystkim określonym celem kontroli. Tym samym w ramach pytań wybiera te zagadnienia, które pozwolą na realizację celu. Lista kontrolna opracowana jest po to by poprzez zadawanie pytań i uzyskanie na nie odpowiedzi umożliwić ocenę spełniania wymagań ochrony środowiska. Pozwala uzyskać jak najwięcej danych i informacji o zakładzie jak również pozwala ustalić, co powinno być zweryfikowane podczas kontroli i w jakim zakresie.

11 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 11 Przy tworzeniu pytań do listy kontrolnej należy opierać się na: ustaleniach wcześniejszych kontroli, tj. protokołach kontroli, zaleceniach pokontrolnych, posiadanych pozwoleniach sektorowych i zintegrowanych, danych technologicznych, informacji o zakresie korzystania ze środowiska, obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie, własnej ocenie inspektora.

12 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 12 W liście stosuje się pytania otwarte i zamknięte. Pytania zamknięte to takie, na które oczekujemy krótkiej i jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania zamknięte można opracować już na etapie przygotowania do kontroli ponieważ znaczna część odpowiedzi znana jest z wyprzedzeniem, możliwa do ustalenia na etapie przygotowania do kontroli. Pytania otwarte pozwalają na dłuższą odpowiedź, pozostawiając swobodę wypowiedzi odbiorcy pytania. W zależności od uzyskanej odpowiedzi należy rozważyć zadanie pytania uzupełniającego mającego na celu udzielenie bardziej wyczerpującej odpowiedzi.

13 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 13 W opracowaniu listy należy opierać się na opracowanych listach dla 10 wybranych branż i listach horyzontalnych opracowanych dla określonych rodzajów działalności.

14 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 14 LISTY BRANŻOWE

15 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 15 System Kontroli zawiera 10 list dla następujących branż przemysłowych (każda z list stanowi odrębny dokument): 1.komunalne oczyszczalnie ścieków – Dokument 3.2.1.1. 2.chów i hodowla drobiu – Dokument 3.2.1.2. 3.instalacje do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych (browary, gorzelnie) - Dokument 3.2.1.3. 4.instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania - Dokument 3.2.1.4. 5.instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej - Dokument 3.2.1.5.

16 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 16 6.instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych - Dokument 3.2.1.6. 7.przemysł energetyczny – instalacje do spalania paliw - Dokument 3.2.1.7. 8.instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich - Dokument 3.2.1.8. 9.hutnictwo i przemysł metalurgiczny – instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych - Dokument 3.2.1.9. 10.gospodarka odpadami – instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych - Dokument 3.2.1.10.

17 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 17 3.2.1.1. Lista kontrolna dla komunalnych oczyszczalni ścieków Lp.Pytanie Wpisać TAK /NIE/ NIE DOTYCZY Uwagi 1. Czy zakład wprowadza ścieki do w ó d lub do ziemi albo urządzeń kanalizacyjnych innych podmiot ó w? 2. Czy zakład kieruje ścieki do rolniczego wykorzystania ? 3. Czy warunki wprowadzania ściek ó w do środowiska, rolniczego wykorzystania zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym lub wodnoprawnym? 4. Czy warunki wprowadzania ściek ó w do kanalizacji zostały określone w: a/ umowie, b/ pozwoleniu zintegrowanym/wodnoprawnym 5.Czy do oczyszczalni spływają ścieki z systemu kanalizacji : a/ og ó lnospławnej, b/ sanitarnej, c/mieszanej? Łącznie 69 pytań na 5 stronach.

18 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 18 Przykład, gdy odpowiedź TAK może być zarówno odpowiedzią negatywną: 67. Czy oczyszczalnia była przedmiotem wniosk ó w o interwencję? TAK jak i pozytywną: 68.Czy zostały zrealizowane obowiązki nałożone w zarządzeniu pokontrolnym? TAK

19 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 19 3.2.1.2. Lista kontrolna dla chowu lub hodowli drobiu II. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODCZAS UŻYTKOWANIA INSTALACJI DO CHOWU LUB HODOWLI DROBIU TAK NIE Czy zarządzanie fermą w ocenie prowadzącego instalację wypełnia wymagania formalno-prawne oraz techniczne i organizacyjne wynikające z przepis ó w ochrony środowiska? (ocena spełniania wymagań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące ch ó w lub hodowlę drobiu – w załączniku nr 1) Jeżeli nie to, w jakim zakresie ma to miejsce, i z czego wynika niedotrzymanie wymagań Jakie procedury są stosowane w celu identyfikacji oraz aktualizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska

20 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 20 Surowce, materiały pomocnicze, paliwa Jednostka Roczne zużycie surowc ó w, materiał ó w pomocniczych lub paliw Przekrocze nie w % dopuszczalnestwierdzone dr ó b szt./rok paszaMg/rok woda m 3 /rok energia elektrycznakWh/ rok olej opałowyMg/rok olej napędowyMg/rok gaz ziemnym 3 /rok gaz płynny (propan, butan, LPG) Mg/rok węgiel kamiennyMg/rok biomasa (drewno, odpadowe drewno, słoma) Mg/rok

21 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 21 OCENA WYPEŁNIANIA WYMAGAŃ FORMALNO-PRAWNYCH W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE CHÓW LUB HODOWLĘ DROBIU Lp. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA OCENA WYPEŁNIANIA WYMAGAŃ TAKNIE NIE DOTYCZY I. Obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 2. Wymagane zgłoszenie przez prowadzącego instalację zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej. 3. Wymagane przedłożenie przez prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku „ programu zapobiegania awariom ” właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojew ó dzkiemu inspektorowi ochrony środowiska Łącznie lista kontrolna zajmuje 55 stron !

22 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 3.2.1.3. Lista kontrolna dla branży obejmującej produkcję lub przetwórstwo produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę (browary,gorzelnie) Określenie stopnia uciążliwości zakładu dla otoczenia Czy w otoczeniu zakładu występują: obszary NATURA 2000, inne obszary chronione, wody powierzchniowe, zbiorniki wód podziemnych. Odległość od najbliższej zabudowy: zwartej, rozproszonej, mieszkalnej, przemysłowej, Łącznie lista kontrolna zajmuje 20 stron szkoły, szpitale. TAK NIE UWAGI

23 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 23 3.2.1.4. Lista kontrolna dla branży obejmującej instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub pojemności pieca przekraczającej 4m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca. I.2. RODZAJ I WIELKOŚĆ PRODUKCJI Czy prowadzący instalację jest? - przedsiębiorcą, - jednostką organizacyjną nie będącą przedsiębiorcą, - osobą fizyczną nie będącą podmiotem. Jaki tytuł prawny do nieruchomości posiada zakład? Czy zakład posiada uregulowany stan formalno-prawny wynikający z przepisów ustawy Prawo budowlane? - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, - pozwolenie na budowę, - pozwolenie na użytkowanie, - pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania. Łącznie lista kontrolna zajmuje 15 stron

24 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 24 3.2.1.5. Lista Kontrolna dla branży obejmującej instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę. 2.2. Sposób gospodarowania odpadami i produktem, mający wpływ na uciążliwość zapachową. TAK NIE UWAGI 2.2.1Czy w dniu kontroli plac manewrowy na terenie zakładu był czysty? 2.2.2.Czy w dniu kontroli znajdowały się na placu manewrowym resztki odpadów, np.: krew? 2.2.3.Czy miejsce magazynowania wytworzonych produktów w dniu kontroli było czyste? 2.3. Na jaką odległość, od granic zakładu wyczuwalne są „substancje odorowe”: < 100 m 100 – 500 m Łącznie lista kontrolna zajmuje 25 stron >500 m

25 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 25 3.2.1.6. Lista kontrolna dla branży obejmującej instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg/godzinę lub ponad 200 ton rocznie Kto jest organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego? /właściwe podkreślić/ Wojewoda/marszałek Starosta Czy projekt pozwolenia zintegrowanego uzgadniano z WIOŚ? T/N Czy pozwolenie zintegrowane wydano zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 roku w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego T/N Czy WIOŚ prowadził postępowanie zmierzające do zamknięcia zakładu? - T/N – w trybie art. 367 ust. 1 i 2 – w trybie art. 365 ust.1 i 2

26 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 26 Załączniki do listy kontrolnej: Wzory do obliczeń standardów emisyjnych- zał. nr 1 Robocza lista niemetanowych lotnych związków organicznych – zał. nr 2 Chlorowcopochodne oznaczone symbolem R40– zał. nr 3 Toksyczne LZO oznaczone zwrotami R45, R46, R49, R60, R61– zał. nr 4 Wybrane oznaczenia zagrożeń substancji i preparatów – zał. nr 5 Kryteria dotrzymania standardów emisyjnych – zał. nr 6 Streszczenie szczegółowych BAT swoistych dla dziedzin przemysłu związanych z obróbką powierzchniową z użyciem rozpuszczalników organicznych – zał. nr 7 Łącznie lista kontrolna wraz z załącznikami zajmuje 41 stron

27 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 27 3.2.1.7. Lista kontrolna dla branży przemysł energetyczny - instalacje do spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MWt 1. Pozwolenie zintegrowane Czy dla instalacji uzyskano pozwolenie zintegrowane? (wpisać TAK lub NIE) ……………………………………………………………………….. Organem wydającym pozwolenie był/jest? (wpisać) …………………….. …….. …………………………………………. Czy pozwolenie zintegrowane wydano po uzgodnieniu z właściwym WIOŚ? (wpisać TAK lub NIE) ………………………………………………………………………… Czy pozwolenie zintegrowane jest zgodne ze stanem faktycznym pod kątem: (wpisać TAK lub NIE) Stosowanych technologii …………………………………………………... Gospodarki wodno-ściekowej ……. ……………………………………… Gospodarki odpadami …………... ……………………………………….. Ochrony powietrza ………………………………………………………… Łącznie lista kontrolna zajmuje 13 stron Ochrony przed hałasem ……………….. ………………... ……………….. Inne (podać).. ……………………………………….. ………………………

28 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 28 3.2.1.8. Lista kontrolna dla branży obejmującej instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 200 ton mleka na dobę. L p. Pytanie Łącznie lista kontrolna zajmuje 20 stron Tak – ustalenia z kontroli lub pomiar ó w kontr. Tak – pomiary prowadzone przez podmiot Nie/Nie Dotyczy DOTYCZY Uwagi Kary 1. Czy w ostatnim czasie stwierdzono przekroczenie wyznaczonych w pozwoleniu zintegrowanym: - ilości lub rodzaju wprowadzanych do powietrza pył ó w lub gaz ó w - ilości lub składu ściek ó w, ich stanu, minimalnej procentowej redukcji substancji, masy odprowadzanej ze ściekami substancji na j.m. wykorzystanego surowca, paliwa, materiału lub na jednostkę produktu - ilości pobranej wody - dopuszczalnych poziom ó w hałasu 2. Czy wojew ó dzki inspektor ochrony środowiska wydał decyzję ustalającą zakładowi wymiar kary biegnącej za przekroczenie: - ilości lub rodzaju wprowadzanych do powietrza pył ó w lub gaz ó w - dopuszczalnych poziom ó w hałasu

29 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 29 3.2.1.9.Lista kontrolna dla branży hutnictwo i przemysł metalurgiczny obejmującej instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3. Łącznie lista kontrolna zajmuje 13 stron

30 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 30 Lp.PytanieTakNieUwagi CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 1 Czy są kontrolowane parametry procesu trawienia?  temperatura?  stężenie? 2 Czy do trawienia są stosowane inhibitory (jakie )? 3 Czy dokonuje się odzysku kwasu z kąpieli potrawiennych ? 4 Czy jest prowadzona regeneracja kąpieli trawiących? 5 Czy proces nakładania powłok chromowych prowadzony jest przy użyciu?  kąpieli z bezwodnikiem kwasu chromowego?  tr ó jtlenku chromu?  kwasu chromowego? 6 Czy jest prowadzony proces regeneracji kąpieli chromowych? 7 Czy z wanny do chromowania jest okresowo usuwany osad i szlam?

31 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 31 3.2.1.10. Lista kontrolna dla branży gospodarki odpadami obejmującej instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę Łącznie lista kontrolna zajmuje 10 stron Pytanie Odpowiedź 1 IDENTYFIKACJA PODMIOTU PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ 1.1 Czy prowadzący instalację jest:  małym?  średnim?  dużym przedsiębiorcom? 1.2 Jaki tytuł prawny do instalacji posiada prowadzący?  prawo własności  użytkowanie wieczyste  trwały zarząd  ograniczone prawo rzeczowe  stosunek zobowiązaniowy 1.3 Czy prowadzona działalność jest legalna? 1.4 Kiedy została rozpoczęta działalność? 1.5 Czy miały miejsce istotne zmiany w prowadzonej działalności?

32 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 32 LISTY HORYZONTALNE

33 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 33 Lista kontrolna horyzontalna nie jest przypisana konkretnej branży przemysłu, ale do określonego rodzaju działalności, które mogą występować w różnych zakładach, jak np. gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, eksploatacja wybranych urządzeń ochrony środowiska.

34 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 34 Do wykorzystania podczas kontroli zostało opracowanych 7 wzorów list horyzontalnych, a mianowicie: 1.Gospodarka wodno-ściekowa – Dokument 3.2.2.1 2.Ochrona powietrza – Dokument 3.2.2.2 3.Ochrona środowiska przed odpadami - Dokument 3.2.2.3 4.Ochrona przed hałasem - Dokument 3.2.2.4 5.Monitoring emisji zanieczyszczeń wykonywany przez operatora instalacji - Dokument 3.2.2.5 6.Zakłady przemysłowe (ogólnie) - Dokument 3.2.2.6 7.Gospodarka odpadami w gminach - Dokument 3.2.2.7

35 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 35 3.2.2.1. Lista horyzontalna dla gospodarki wodno- ściekowej Lp.PytanieWpisać TAK /NIE/ ew. OPIS Uwagi ŚCIEKI - ZAGADNIENIA OG Ó LNE 1 Czy zakład wprowadza ścieki do w ó d lub do ziemi albo urządzeń kanalizacyjnych innych podmiot ó w? 2 Czy warunki wprowadzania ściek ó w do środowiska, zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym lub wodnoprawnym? 3 Czy warunki wprowadzania ściek ó w do kanalizacji zostały określone w: a/ umowie? b/ pozwoleniu zintegrowanym/wodnoprawnym? 4 Czy ścieki zawierają substancje szczeg ó lnie szkodliwe, kt ó rych wprowadzanie do kanalizacji wymaga pozwolenia wodnoprawnego? ŚCIEKI - ZAGADNIENIA OG Ó LNE DOT. ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEK Ó W ŚCIEKI - ZAGADNIENIA DOT. MONITORINGU ODPADY POCHODZĄCE Z OCZYSZCZANI ŚCIEK Ó W ZAGROŻENIA DLA JAKOŚCI ŚCIEK Ó W ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM I MAGAZYNOWANIEM SUBSTANCJI I PREPARAT Ó W Łącznie lista horyzontalna zajmuje 4 strony

36 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 36 3.2.2.2. Lista horyzontalna dla ochrony powietrza Lp.PytanieWpisać TAK /NIE/ ew. OPIS Uwagi POWIETRZE - ZAGADNIENIA OG Ó LNE 1 Czy na terenie zakładu występują źr ó dła zorganizowanej emisji gaz ó w lub pył ó w do powietrza? a/ instalacje spalania paliw? b/ instalacje spalania lub wsp ó łspalania odpad ó w? c/ instalacje do produkcji lub obr ó bki wyrob ó w azbestowych? d/ instalacje do produkcji dwutlenku tytanu? e/ instalacje, w kt ó rych używane są rozpuszczalniki organiczne? g/ inne (wymienić rodzaj)? 2 Czy na terenie zakładu występują źr ó dła niezorganizowanej emisji gaz ó w lub pył ó w do powietrza? POWIETRZE - WIELKOŚĆ EMISJI GAZ Ó W LUB PYŁ Ó W WPROWADZANYCH DO POWIETRZA POWIETRZE - ZAGADNIENIA DOT. MONITORINGU ODPADY POCHODZĄCE Z INSTALACJI ZAGROŻENIA DLA JAKOŚCI POWIETRZA ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM LUB MAGAZYNOWANIEM SUBSTANCJI I PREPARAT Ó W CHEMICZNYCH Łącznie lista horyzontalna zajmuje 7 stron

37 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 37 3.2.2.3. Lista horyzontalna dla ochrony przed odpadami Lp.Pytanie Wpisać TAK /NIE/ ew. OPIS Uwagi IDENTYFIKACJA PODMIOTU 1Czy podmiot gospodarczy funkcjonuje w oparciu o wpis:  do ewidencji działalności gospodarczej?  do krajowego rejestru sądowego (KRS)? 2Jakim tytułem prawnym do nieruchomości dysponuje podmiot gospodarczy:  jest właścicielem ?  jest użytkownikiem wieczystym?  jest dzierżawcą?  innym (jakim?) 3Jaki jest rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności? 4Jakie są istotne aspekty środowiskowe na terenie i w otoczeniu zakładu? ODPADY - ZAGADNIENIA OG Ó LNE ODPADY - ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ILOŚCI I JAKOŚCI ODPADY - ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADY- ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE MONITORINGU Ewidencja jakościowa i ilościowa odpad ó w POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI STWARZAJĄCYMI SZCZEG Ó LNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

38 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 38 INFORMACJE DODATKOWE 70 Czy podmiot wprowadził system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001 lub EMAS? 71 Czy posiadane certyfikaty zarządzania środowiskiem są aktualne? 72 Czy podmiot wprowadził inny system zarządzania środowiskiem? 73 Czy prowadzący instalację wprowadził procedury dotyczące:  struktury organizacyjnej i odpowiedzialności?  szkoleń i kompetencji?  kontroli wewnętrznej?  przestrzegania procedur technologicznych?  dbałość o zgodność z przepisami ? 74 Czy podmiot kontrolowany jest przedsiębiorcą?  mikro?  małym?  średnim?  pozostałym?  nie jest przedsiębiorcą? Łącznie lista horyzontalna zajmuje 8 stron

39 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 39 3.2.2.4. Lista horyzontalna dla ochrony przed hałasem Lp.PytanieWpisać TAK /NIE/ ew. OPIS Uwagi HAŁAS - ZAGADNIENIA OG Ó LNE 1Czy zakład emituje hałas do środowiska? 2Czy warunki dotyczące emisji hałasu do środowiska zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym lub decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu? 3Czy wniosek o wydanie pozwolenia /decyzji dot. hałasu zawiera wszystkie wymagane elementy o kt ó rych mowa w przepisach dot. hałasu w środowisku? 4Czy pozwolenie zintegrowane/decyzja dot. hałasu zawiera wszystkie wymagane elementy o kt ó rych mowa w przepisach dot. hałasu w środowisku? 5 Czy dla terenu lokalizacji zakładu (instalacji) oraz teren ó w sąsiednich obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego? HAŁAS - ZAGADNIENIA OG Ó LNE DOT. ŻR Ó DEŁ I EMISJI HAŁSU HAŁAS - ZAGADNIENIA DOT. MONITORINGU ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA HAŁASEM POWODOWANE TRANSPORTEM Łącznie lista horyzontalna zajmuje 5 stron

40 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 40 3.2.2.5. Lista horyzontalna dla automonitoringu emisji zanieczyszczeń wykonywanego przez zakład. Lp.PytanieWpisać TAK /NIE/ ew. OPIS Uwagi AUTOMONITORING EMISJI - ZAGADNIENIA OG Ó LNE 1Czy zakład posiada obowiązek wykonywania automonitoringowych pomiar ó w emisji zanieczyszczeń do środowiska? 2Czy obowiązek wykonywania automonitoringowych pomiar ó w emisji zanieczyszczeń do środowiska został określony w: a/ ustawie POŚ? b/ przepisach wykonawczych do POŚ? c/ pozwoleniu zintegrowanym/wodno prawnym/ sektorowym? d/ inne przepisy (rozruchowe, por ó wnawcze, itp.)? 3Czy zakład wykonuje automonitoringowe pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska? 4Czy zakład w przypadku uruchomiania systemu ciągłego pomiaru emisji wykonał r ó wnoległe pomiary emisji, sprawdzające poprawność działania systemu ciągłych pomiar ó w emisji?

41 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 41 ŚCIEKI - ZAGADNIENIA OG Ó LNE DOT. ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEK Ó W ŚCIEKI - ZAGADNIENIA DOT. MONITORINGU INSTALACJE ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW – CIĄGŁE POMIARY EMISJI INSTALACJE ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW – OKRESOWE POMIARY EMISJI INSTALACJE ALBO URZĄDZENIA SPALANIA LUB WSP Ó ŁSPALANIA ODPAD Ó W KOMUNALNYCH O NOMINALNEJ ZDOLNOŚCI PRZEROBOWEJ ODPADOW NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 Mg/h – CIĄGŁE POMIARY EMISJI INSTALACJE ALBO URZĄDZENIA SPALANIA LUB WSP Ó ŁSPALANIA ODPAD Ó W KOMUNALNYCH O NOMINALNEJ ZDOLNOŚCI PRZEROBOWEJ ODPADOW NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 Mg/h – OKRESOWE POMIARY EMISJI INSTALACJE ALBO URZĄDZENIA SPALANIA LUB WSP Ó ŁSPALANIA ODPAD Ó W NIEBEZPIECZNYCH – CIĄGŁE POMIARY EMISJI INSTALACJE ALBO URZĄDZENIA SPALANIA LUB WSP Ó ŁSPALANIA ODPAD Ó W NIEBEZPIECZNYCH – OKRESOWE POMIARY EMISJI INSTALACJE STOSUJĄCE LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE INSTALACJE PRODUKCJI DWUTLENKU TYTANU - OKRESOWE POMIARY EMISJI INSTALACJE ALBO URZĄDZENIA DO PRODUKCJI LUB OBR Ó BKI WYROB Ó W ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - OKRESOWE POMIARY EMISJI AUTOMONITORING EMISJI HAŁASU DO ŚRODOWISKA (z wyjątkiem hałasu impulsowego) AUTOMONITORING EMISJI HAŁASU DO ŚRODOWISKA (okresowe pomiary hałasu impulsowego)

42 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 42 UWAGA na niektóre sformułowania zawarte w pytaniach. 24 Czy pobieranie pr ó bek ściek ó w komunalnych innych niż bytowe, odpływających z oczyszczalni, w zakresie innych substancji zanieczyszczających niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz pomiary ilości i jakości tych ściek ó w powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu, stale w tym samym miejscu z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące. 53Jakie dokumenty potwierdzają, że zakład nie wprowadza do środowiska ściek ó w innych niż określone w pozwoleniu? Łącznie lista horyzontalna zajmuje 24 strony

43 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 43 3.2.2.6. Lista horyzontalna dla zakładów przemysłowych Lista horyzontalna dla zagadnień ochrony środowiska dla zakładów przemysłowych jest pomyślana jako lista ogólna, którą po indywidualnych dostosowaniach przez inspektora, przyjmuje się jako możliwą do stosowania dla różnego rodzaju gałęzi przemysłowych. Ma ona służyć inspektorowi, jako pomoc, przygotowując się do kontroli, w zwróceniu uwagi na najistotniejsze zagadnienia związane z celem kontroli. Zagadnienia ujęte w przedmiotowej liście horyzontalnej mają też na celu podpowiedzieć lub zasugerować z jakimi problemami ochrony środowiska można się spotkać w kontroli zakładu przemysłowego. Jest to lista ogólna, więc będzie tematycznie odnosić się do zagadnień, które można rozwinąć posiłkując się innymi listami kontrolnymi zarówno horyzontalnymi z wybranych dziedzin, zamieszczonych w Systemie Kontroli, jak też listami branżowymi.

44 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 44 LISTA ZASADNICZA Lp.Pytanie i lub zagadnienie Wpisać TAK /NIE/ ew. OPIS Uwagi I. ZAGADNIENIA OG Ó LNE DOTYCZĄCE ZAKŁADU 1Czy jest mapa usytuowania zakładu w terenie? 2 Czy jest schemat operacyjny, kt ó ry pokazuje miejsca zrzutu zanieczyszczeń z obiektu do powietrza, w ó d i ziemi? 3Czy są oznaczone miejsca (i odległości) w rejonie zakładu, szczeg ó lnie wrażliwe na oddziaływanie zakładu ? II. SYSTEM ZARZĄDZANIA III. ZEWNĘTRZNY KONTRAHENT IV. ANALIZA RYZYKA V. PRZYJMOWANIE SUROWC Ó W DO PRODUKCJI VI. PRODUKCJA VII. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

45 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 45 VIII. ODPROWADZANIE ŚCIEK Ó W DO W Ó D LUB DO ZIEMI IX. KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ X. EMITOWANIE HAŁASU XI. GOSPODARKA ODPADAMI, W TYM NIEBEZPICZNYMI XII. UTRYMANIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA, KT Ó RE MOŻE MIEĆ WPŁYW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA XIII. MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI W ZBIORNIKACH XIV. AWARIE ZWIĄZANE ZE ZRZUTAMI DO ŚRODOWISKA I SZKODY W ŚRODOWISKU XV.PROWADZENIE REJESTRU UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ DO ŚRODOWISKA XVI. PRZESTRZEGANIE WYMOG Ó W ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R 19007/2006 REACH PRZY PRODUKCJI, OBROCIE I STOSOWANIU SUBSTANCJI I PREPARAT Ó W CHEMICZNYCH. XVII.WYTWARZANIE P Ó L ELEKTROMAGNETYCZNYCH (PEM)

46 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 46 LISTA SPRAWDZAJĄCA Lp.Rodzaj czynności, pytania Wynik sprawdzenia I. ZAGADNIENIA OG Ó LNE DOTYCZĄCE ZAKŁADU Sprawdź, czy miejsca oznaczone na planie sytuacyjnym zakładu lub schemacie jako zrzuty zanieczyszczeń są w terenie? Sprawdź czy występują miejsca zrzut ó w, kt ó re nie zostały oznaczone na mapie lub schemacie ? II. SYSTEM ZARZĄDZANIA III. ZEWNĘTRZNY KONTRAHENT IV. ANALIZA RYZYKA V. PRZYJMOWANIE SUROWC Ó W DO PRODUKCJI VI. PRODUKCJA VII. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA VIII. ODPROWADZANIE ŚCIEK Ó W DO W Ó D LUB DO ZIEMI IX. KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ X. EMITOWANIE HAŁASU XI. GOSPODARKA ODPADAMI, W TYM NIEBEZPICZNYMI XII. UTRYMANIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA, KT Ó RE MOŻE MIEĆ WPŁYW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA XIII. MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI W ZBIORNIKACH XIV. AWARIE ZWIĄZANE ZE ZRZUTAMI DO ŚRODOWISKA I SZKODY W ŚRODOWISKU

47 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 47 3.2.2.7. Lista horyzontalna dla gospodarki odpadami w gminach (wymaga aktualizacji z związku z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) Łącznie lista horyzontalna zajmuje 15 stron Lp. PYTANIA KONTROLNETAKNIEUWAGI IV Wymienić uchwały Rady Gminy (kopie załączyć do protokołu) w sprawie: 1 Programu ochrony środowiska 2 Planu gospodarki odpadami 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku 4 Przynależności Gminy do związku gmin 5 Innych sposob ó w, niż określone w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udokumentowania wykonania obowiązk ó w, o kt ó rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy 6 G ó rnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpad ó w komunalnych i opr ó żnianie zbiornik ó w bezodpływowych 7 Przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich lub wskazanych obowiązk ó w, o kt ó rych mowa w art.5 ust.1 pkt 1, 3b i 4 ustawy

48 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 48 LISTA WERYFIKACYNJA

49 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 49 Zasady tworzenia List weryfikacyjnych wraz z przykładami, a także sposób korzystania z tego rodzaju listy przedstawiono w Dokumencie 3.2.3. Lista weryfikacyjna jest wykazem zagadnień, które należy sprawdzić w zakładzie pod względem wiarygodności uzyskanych odpowiedzi na pytania z listy kontrolnej, lub przesłanych przez zakład informacji. Przygotowuje się ją przed kontrolą, ale może być modyfikowana podczas kontroli.

50 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 50 Celem listy weryfikacyjnej jest ułatwienie dla inspektora w dokonaniu porównania informacji uzyskanych od zakładu ze stanem faktycznym. Lista jest pewnego rodzaju „mapą drogową” wskazującą, gdzie inspektor powinien się udać i co powinien zobaczyć, aby ustalić, że zakład postępuje zgodnie ze złożoną informacją (np. wylot odprowadzania ścieków, miejsce gromadzenia odpadów, sposób opomiarowania źródeł emisji zanieczyszczeń itp.).

51 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 51 Lista weryfikacyjna, to wykaz zagadnień, które należy sprawdzić w zakładzie pod względem wiarygodności uzyskanych odpowiedzi na pytania z listy kontrolnej, lub przesłanych przez zakład informacji. Stanowi odniesienie do listy pytań kontrolnych. Przygotowywana jest przed kontrolą, ale może być modyfikowana podczas kontroli. Zaleca się tworzenie listy weryfikacyjnej w przypadku, gdy istnieje zagrożenie dla środowiska oraz gdy stwierdzamy fakty, co do których zachodzą przesłanki do zastosowania sankcji administracyjnych lub karnych.

52 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 52 Lista weryfikacyjna ma także na celu udzielenie podpowiedzi, w jaki sposób zadać pytania, które pozwolą na sprawdzenie prawdziwości uzyskanych od kontrolowanego informacji oraz na ułożenie odpowiedniego planu poruszania się po zakładzie - gdzie inspektor powinien się udać i co obejrzeć. Lista weryfikacyjna tworzona jest indywidualnie, odpowiednio do celu i rodzaju kontroli oraz historii zakładu pod względem przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Lista weryfikacyjna wskazuje wybrane elementy instalacji, które powinny zostać sprawdzone, odpowiada również na pytanie czego szukamy, np.: źródeł emisji zanieczyszczeń, miejsc przyjmowania odpadów, miejsc w których dokonuje się automonitoringu, itp.

53 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 53 Reasumując lista weryfikacyjna sporządzana jest w celu: Zebrania wszystkich wymaganych informacji; Poruszenia podczas kontroli wszystkich istotnych zagadnień; Kontroli wiarygodności zebranych informacji; Usystematyzowania zebranych informacji; Ułożenia programu kontroli pod względem wymagań czasowych i sprzętowych; Zweryfikowania zgodności działań zakładu z obowiązującymi wymaganiami; Zminimalizowania czasu poświęconego na kontrolę na terenie zakładu.

54 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 54 PRZYKŁAD Kontrola stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji L.p. Dokument źr ó dłowy lub miejsce w zakładzie Prawi- dłowo Nieprawi -dłowo Uwagi 1.Kontrola dokumentacji 1.1. Spos ó b unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych 1.1.1. Przykładowy unieważniony dow ó d rejestracyjny lub karta pojazdu i tablice rejestracyjne znajdujące się na terenie stacji. 1.2.Ewidencja zaświadczeń 1.2.1. Spos ó b wydawania zaświadczeń (3 egzemplarze). 1.2.2.Terminowość przekazywania zaświadczeń organowi rejestrującemu (pocztowe potwierdzenie nadania, potwierdzenie wpływu do organu) 1.2.3.Podział na ewidencję zaświadczeń o demontażu pojazdu i ewidencję zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu 1.2.4.Zgodność wydawanych zaświadczeń o demontażu pojazdu z obowiązującym wzorem

55 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 55 2.Kontrola w terenie 2.1. Og ó lne wymagania dla stacji demontażu 2.1.1.Zabezpieczenie terenu stacji przed dostępem os ó b postronnych 2.1.2.Wyposażenie w separator substancji ropopochodnych o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzania ściek ó w przemysłowych 2.1.3.Wyposażenie w wagę lub urządzenie ważące o skali ważenia nie mniej niż 3,5 Mg

56 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 56 Działania mające na celu usprawanienie działania list kontrolnych: Ujednolicenie i skrócenie list branżowych. Ułożenie pytań zamkniętych w ten sposób, aby odpowiedź TAK była odpowiedzią pozytywną, a NIE negatywną. W zależności od ilości NIE uzyskuje się ocenę uciążliwości zakładu, którą można wykorzystać do analizy wielokryterialnej, ewentualnie do zmiany kategorii ryzyka. Obecny układ list nie pozwala na proste wykorzystanie odpowiedzi na pytania do ww. oceny. Możliwość przesyłania listy kontrolnej wraz z zawiadomieniem o kontroli.

57 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 57 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1 NARZĘDZIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google