Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim Dorota Granoszewska-Babiańska Departament Edukacji i Sportu UMWP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim Dorota Granoszewska-Babiańska Departament Edukacji i Sportu UMWP."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim Dorota Granoszewska-Babiańska Departament Edukacji i Sportu UMWP

2 -stypendia motywacyjne, -dodatkowe godziny w programie nauczania, -projekty międzyszkolne, -upowszechnianie informacji i sukcesach uczniów, -współpraca z uczelniami wyższymi, -granty dla organizacji pozarządowych, -praktyki w ramach projektów europejskich, -obozy naukowe odkrywania talentów (Poławiacze Pereł) -projekty konkursowe POKL – zajęcia pozaszkolne, -finansowanie uczestnictwa uczniów w konkursach i przedsięwzięciach o różnym zasięgu Dotychczasowe lokalne inicjatywy wspierania uzdolnień uczniów

3 Cele:- stworzenie uczniom możliwości planowego rozwijania zdolności i zainteresowań, - towarzyszenie w rozwoju uczniom wybitnie uzdolnionym, w tym w kierunkach ścisłych, - doskonalenie umiejętności uczenia się i nauczania, - podnoszenie jakości i efektywności kształcenia, Lokalny Program Wspierania Uzdolnień

4 Cele:- umożliwienie wymiany doświadczeń i przykładów praktyki wspierania uzdolnień uczniów, - doskonalenie kadry nauczycielskiej i pracowników PPP w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych, - stworzenie sieci szkół i PPP wspierających uczniów uzdolnionych, - korelacja działań różnych instytucji i podmiotów na rzecz wspierania rozwoju uczniów uzdolnionych. Lokalny Program Wspierania Uzdolnień

5 1.Sieć szkół wspierających uzdolnienia -tworzenie warunków każdemu uczniowi do rozwoju pasji i zainteresowań, -wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami i nauczycielami, -wspieranie uczniów o uzdolnieniach kierunkowych, osiągających sukcesy w olimpiadach i konkursach oraz takich, którzy przejawiają różnorodne zainteresowania, wynikające z ich możliwości twórczych, oryginalności i kreatywności W jaki sposób działa Program

6 2. LCNK Tworzy warunki do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w różnych dziedzinach oraz wspiera jego harmonijny rozwój, poprzez: -prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, -objęcie ucznia, rodzica i nauczyciela pomocą i/lub opieką psychologiczno-pedagogiczną, -zagwarantowanie uczniowi merytorycznego wsparcia nauczyciela, pracownika LCNK oraz uczelni wyższej,

7 2. LCNK -uczestnictwo w zajęciach na portalu edukacyjnym z platformą e-learningową i modułem InfoZadania, -organizowanie letnich obozów naukowych oraz wycieczek dydaktycznych, -umożliwienie korzystania z pracowni przedmiotowych i pomocy naukowych, -budowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno- zawodowej ucznia uzdolnionego w oparciu o współpracę z uczelniami i pracodawcami.

8 zadaniespecyfikacja proponowany budżet uwagi rocznie w zł na 1 uczestnika w zł koszty utrzymania - korzystanie z pomieszczeń w tym adminitracyjnych, z wyposażeniem (tel/fax, ksero, komputer) media (woda, prąd, ogrzewanie, telefon), utrzymanie czystości, materiały biurowe, dostęp do internetu 400 zł x 12 m-cy 4 800,0080,00 zadanie może być realizowane bezkosztowo - włączone do wydatków rzeczowych szkoły lub placówki, przy której funkcjonuje LCNK porozumienie z samorządem województwa: prowadzenie platformy edukacyjnej ---------------00 dla powiatu bezkosztowo (zadanie prowadzi samorząd województwa w ramach CEN) zatrudnienie kadry nauczycielskiej 1 koordynator 1 x 400 zł x 12 m-cy 4 800,0080,00 6 nauczycieli G. 146 godz. (rok) x 45 zł 6 570,00219,00 możliwe zawarcie umowy z gminami o pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów pracy nauczyciela w LCNK. Możliwe też wykorzystanie przez powiat dochodów z SOC, waga P43 na zajęcia pozaszkolne PG. 146 godz. (rok) x 45 zł 6 570,00219,00 Wstępny kosztorys prowadzenia LCNK - jako element wdrożenia LPWU

9 zatrudnienie kadry nauczycielskiej psycholog-------0 0 bezkosztowo - wspomaganie młodzieży i szkół w zakresie rozwijania uzdolnień jest zadaniem statutowym PPP opieka nauczyciela (wyjazdy na uczelnie) G. 6 godz. X 4 spotkania x 45 zł 1 080,0036,00 PG. 6 godz. x 6 spotkań x 45 zł 1 620,0054,00 praca wykładowcy G. 6 godz. x 4 spotkania x 200 zł 4 800,00160,00 G. 6 godz. x 6 spotkania x 200 zł 7 200,00240,00 konsultant / ekspert / doradca -------00 bezkosztowo - wspomaganie nauczycieli w zakresie rozwijania uzdolnień młodzieży jest zadaniem statutowym placówki doskonalenia nauczycieli nagrody 5 uczniów x 150 zł750,0012,50 RAZEM38 190,00 zł1 100,50 zł

10 3. Nagrody Starosty -stypendium motywacyjne. 4.Jednorazowa, roczna nagroda Starosty dla nauczyciela za twórcze i kreatywne działania wspierające rozwój ucznia uzdolnionego. 5.Przedsięwzięcia edukacyjne o wysokich walorach wychowawczych, skierowane do dzieci i młodzieży uzdolnionej, organizowane z uwzględnieniem priorytetów wskazanych przez Powiat na dany rok, zgodnie z planem współpracy samorządu z organizacjami samorządowymi.

11 6. Mecenat i upowszechnianie informacji o wynikach i efektach pracy z uczniami uzdolnionymi poprzez: -publikowanie w mediach przez nauczycieli, uczniów i rodziców, materiałów i wypowiedzi, -prezentowanie osiągnięć uczniów i prac LCNK o przekazywanie ich Radzie Konsultacyjnej projektu -promocja w celu rozwijania kariery naukowej i zawodowej wybitnych uczniów i absolwentów.

12 1.Uczniowie -poznanie własnego stylu uczenia się, typu inteligencji, technik organizacji materiału, -wykorzystania tej wiedzy w procesie uczenia się, -wzrost motywacji i kompetencji, -przygotowanie do efektywnego uczenia się przez całe życie, -wzrost umiejętności współpracy, planowania i realizowania celów. Spodziewane efekty

13 2. Szkoły: -rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz wzbogacanie metod pracy, -uaktualnienie wiedzy na temat procesów poznawczych, w tym sposobów efektywnego uczenia i nauczania, -zwiększenie udziałów rodziców w życiu szkoły, -wzrost liczby uczniów osiągających mierzalne sukcesy, Spodziewane efekty

14 2. Szkoły: -wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, -promocja szkoły w środowisku lokalnym, -poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, -przełamywanie barier utrudniających wykorzystanie umiejętności i wiedzy nabytej we wcześniejszych etapach edukacyjnych. Spodziewane efekty

15 1.Koszty utrzymania rezultatów projektu Zdolni z Pomorza 2.Trudności w pozyskiwaniu nauczycieli do pracy w LCNK 3.(uczelnie ?) ……………………………… 4.(pracodawcy?) ………………………….. Zagrożenia

16 Wziąć to, co najlepsze, i tym się podzielić... -sieci współpracy, -szerokie i wielorakie oddziaływanie wspomagających, -baza dobrych praktyk (wyjątkowi nauczyciele, pomocne uczelnie, wspierający pracodawcy, przyjazny system).

17 Dziękuję za uwagę Dorota Granoszewska-Babiańska


Pobierz ppt "Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim Dorota Granoszewska-Babiańska Departament Edukacji i Sportu UMWP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google