Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o rewitalizacji. Nowe możliwości dla miast dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o rewitalizacji. Nowe możliwości dla miast dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o rewitalizacji. Nowe możliwości dla miast dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast

2  Program rewitalizacji 2.0 – nowe podejście  Okres przejściowy (2015-2023) – dwa typy programu i czas na przygotowanie do wykorzystania nowych możliwości  Kiedy i dlaczego warto stosować ustawę?  Procedura opracowania gminnego programu rewitalizacji 2 Plan prezentacji

3  449 małych miast uchwaliło programy rewitalizacji do końca 2013 r.  386 małych miast wskazało obszary przeznaczone do rewitalizacji 3 Perspektywa małych miast Pierwsze doświadczenia

4 4 Perspektywa małych miast – typy projektów Remont i adaptacja zabytków216 Bezpieczeństwo67 Mieszkalnictwo515 Infrastruktura sportowa, turystyczna, kulturalna268 Infrastruktura edukacyjno-społeczna351 Infrastruktura komunikacyjna59 Przestrzenie publiczne795 Ochrona środowiska11 Pozostała infrastruktura158 Projekty gospodarcze164 Projekty społeczne266 Ogółem2870

5 5 Perspektywa małych miast brak perspektywy uzyskania zewnętrznych środków na określony typ działań często oznaczał brak projektów w tej kategorii w programach rewitalizacji, plany były niedostosowane do potrzeb i możliwości brakowało zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych

6 6 Zasady programowania – odpowiedź na wyzwania Koncentracja działań na obszarze rewitalizowanym wyznaczonym w kompleksowej diagnozie społeczno-ekonomicznej (max. 20% powierzchni gminy, zamieszkałe przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy) Zaplanowanie całościowych (kompleksowych, zintegrowanych) przedsięwzięć odpowiadających na problemy występujące na tym obszarze Koordynacja działań przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i innych interesariuszy na każdym etapie rewitalizacji społeczno-ekonomicznej

7 Krajowa Polityka Miejska – program rewitalizacji krok po kroku Pełna diagnoza problemów w skali miasta i uszczegółowiona dla obszaru rewitalizacji Wizja rozwoju miasta i obszaru rewitalizacji po wyprowadzeniu z kryzysu Zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów Plan finansowy, harmonogram, przejrzysty system monitorowania i aktualizacji Skuteczny system wdrożeniowy – dobra koordynacja, dostosowanie do skali działań PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I WIELOPOZIOMOWE PARTNERSTWO POWIĄZANIE Z INNYMI POLITYKAMI GMINY

8 Programy rewitalizacji – okres przejściowy (do 31.12.2023) Ustawę o rewitalizacji i Wytyczne Gminny program rewitalizacjiWytyczne Program rewitalizacji (lokalny, miejski itp.) Tylko ustawę o samorządzie gminnym Program rewitalizacji Do końca 2023 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym możliwe jest prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez następujące typy programów rewitalizacji sporządzanych w oparciu o: Wariant możliwy teoretycznie do zastosowania przez gminy, które decydują się nie korzystać z dodatkowych środków i narzędzi dedykowanych rewitalizacji.

9 Programy rewitalizacji – okres przejściowy (do 31.12.2023) Ustawa o rewitalizacji i Wytyczne Budżet miasta i środki prywatne + Pełne możliwości korzystania z funduszy unijnych i środków krajowych + Narzędzia ustawowe Wytyczne Budżet miasta i środki prywatne + Pełne możliwości korzystania z funduszy unijnych i środków krajowych dedykowanych rewitalizacji Tylko ustawa o samorządzie gminnym Tyko budżet miasta i środki prywatne Wariant możliwy teoretycznie do zastosowania przez gminy, które decydują się nie korzystać z dodatkowych środków i narzędzi dedykowanych rewitalizacji. Nie podlega wpisowi do wykazu. Od przyjętego typu programu uzależnione jest korzystanie ze środków unijnych i krajowych (spełnienie wymogów Wytycznych) oraz narzędzi ustawowych (spełnienie dodatkowych wymogów ustawy o rewitalizacji. Oba typy programów podlegają ocenie i, po spełnieniu wymogów, rejestracji w wykazie urzędu marszałkowskiego.

10 Programy rewitalizacji – po okresie przejściowym (od 1.I. 2024 r.) Od 1 stycznia 2024 r. jedyną podstawą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w gminach będzie gminny program rewitalizacji przyjęty uchwałą gminy zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Warto przygotować się do korzystania z ustawowych narzędzi.

11 Narzędzia związane z budowaniem dialogu i kapitału społecznego:  konsultacje społeczne (obowiązkowe zróżnicowanie form),  Komitet Rewitalizacji. 11 Partycypacja społeczna

12 Narzędzia w zakresie gospodarki mieszkaniowej gminy:  cel publiczny – rozwój społecznego budownictwa społecznego,  ułatwienie przekwaterowań na czas niezbędnych remontów. Ochrona lokatora przy ułatwieniu prowadzenia działań remontowych. Obowiązek zapewnienia możliwości powrotu do wyremontowanego lokalu. Brak możliwości wykluczenia mieszkańców obszaru rewitalizacji ze wsparcia w związku z przekwaterowaniem na czas remontu. 12 Specjalna Strefa Rewitalizacji

13 Narzędzia w zakresie polityki przestrzennej gminy:  zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy,  miejscowy plan rewitalizacji. Określenie szczegółów zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni publicznych, zakazy i ograniczenia w działalności handlowej, maksymalna powierzchnia obiektów handlowych, zakres niezbędnej infrastruktury (także społecznej lub lokali). 13 Specjalna Strefa Rewitalizacji

14 Narzędzia związane z bezpieczeństwem ekonomicznym prowadzenia działań rewitalizacyjnych:  brak obowiązku depozytu w przypadku wywłaszczenia nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym na cel publiczny,  dopuszczenie świadczenia pieniężnego w przypadku roszczeń o zwrot nieruchomości. 14 Specjalna Strefa Rewitalizacji

15 Narzędzia związane z pobudzaniem zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej w działania rewitalizacyjne:  preferencje w zamówieniach publicznych dla podmiotów zatrudniających osoby mieszkające na obszarze SSR w trudnej sytuacji (reintegracja). 15 Specjalna Strefa Rewitalizacji

16 UCHWAŁA o zasadach wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji GPR krok po kroku… Mapa 1:5000 DIAGNOZA + wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji UCHWAŁA o wyznaczeniu obszaru zdegradowa- nego i obszaru rewitalizacji KONSULTACJE 7+30 dni Akt prawa miejscowego UCHWAŁA o przystąpieniu do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Uprawo- mocnienie! PROJEKT Gminnego Programu Rewitalizacji Zarządzenie Prezydenta o powołaniu Komitetu Rewitalizacji KONSULTACJE Komitet Rewitali zacji Uzgodnienia z wskazanymi podmiotami KONSULTACJE 7+30 dni UCHWAŁA o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji UCHWAŁA o wyznaczeniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji Akt prawa miejscowego Uprawo- mocnienie! UCHWAŁA o przyjęciu Miejscowego Planu Rewitalizacji Uprawo- mocnienie! Akt prawa miejscowego UCHWAŁA o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Za- gospodarowania przestrzennego UCHWAŁA o zmianie Miejscowego Planu Zagospo- darowania przestrzennego Uprawo- mocnienie! Akt prawa miejscowego

17 Dziękuję za uwagę! 17


Pobierz ppt "Ustawa o rewitalizacji. Nowe możliwości dla miast dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast."

Podobne prezentacje


Reklamy Google