Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prowadzący:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prowadzący:"— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prowadzący: Tomasz Walas

2 2 Plan prezentacji Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VIII Priorytet IX Plany działań na rok 2009 (projekty) Statystyki Przykładowe projekty Informacja i promocja Źródła informacji

3 O programie Perspektywa Perspektywa Narodowa Strategia Spójności Obszary wsparcia PO KL Priorytety PO KL Instytucje Alokacja 3

4 4 O programie Perspektywa ZPORR SPO RZL Perspektywa PO KL Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki EQUAL

5 5 2. Narodowa Strategia Spójności listopada 2006 Rada Ministrów Jeden z celów NSS: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 27 wrzesień 2007 Komisja Europejska O programie 1. EFS – Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund – ESF) - istnieje od 50 lat. Powstał w 1957 roku. EFS jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich wspiera działania krajów członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. To właśnie w ramach EFS finansowana jest działalność Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel główny PO KL: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

6 6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 realizuje działania w obszarach związanych z: zatrudnieniem edukacją integracją społeczną rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich O programie

7 7 Kto może skorzystać z Programu? instytucje rynku pracy instytucje pomocy i integracji społecznej instytucje szkoleniowe jednostki administracji rządowej i samorządowej przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu organizacje pozarządowe instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego inne podmioty O programie

8 8 Komponent centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Komponent regionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Promocja integracji społecznej VII Pomoc Techniczna X Priorytety PO KL

9 9 Alokacja dla Województwa Łódzkiego na lata wynosi odpowiednio: Dla Priorytetu VI ,29 EURO Dla Priorytetu VII ,42 EURO Dla Priorytetu VIII ,09 EURO Dla Priorytetu IX ,20 EURO Łączna alokacja – ,00 EURO

10 10 Alokacja na rok 2008

11 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki 11

12 12 Regionalne kadry gospodarki Kwota do wykorzystania w ramach Priorytetu VIII w województwie łódzkim na lata : euro Projekty o wartości od PLN do PLN Priorytet VIII

13 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Przewidywanie zmiany gospodarczej 8.2. Transfer wiedzy Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Regionalne Strategie Innowacji 13 Priorytet VIII

14 14 Priorytet VIII - Grupy docelowe Przedsiębiorcy i ich pracownicy Pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia Organizacje pozarządowe Organizacje pracodawców Instytucje rynku pracy Jednostki samorządu terytorialnego Samorządy gospodarcze i zawodowe Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa Społeczność lokalna Partnerzy społeczni Przedstawicielstwa pracownicze Pracownicy naukowi i naukowo- dydaktyczni uczelni Pracownicy naukowi jednostek naukowych Jednostki naukowe i naukowo-badawcze Uczelnie Doktoranci i absolwenci Grupy docelowe

15 15 Priorytet VIII - Beneficjenci Beneficjenci Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (8.1.1) Osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową (8.1.1) Osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową (8.1.1)

16 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 16

17 17 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Kwota do wykorzystania w ramach Priorytetu IX w województwie łódzkim na lata : euro Projekty o wartości od PLN do PLN

18 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 18 Priorytet IX

19 19 Priorytet IX - Grupy docelowe Istniejące przedszkola Funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego Dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) i ich rodzice Szkoły (w tym dla dorosłych) Poradnie psychologiczno- pedagogiczne Uczniowie Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty Partnerzy społeczno-gospodarczy Pracodawcy Osoby w wieku lata zgłaszające chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni Instruktorzy praktycznej nauki zawodu Społeczności lokalne Grupy docelowe

20 20 Priorytet IX - Beneficjenci Beneficjenci z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Wszystkie podmioty

21 Złożenie wniosku w Punkcie Informacyjnym PO KL Przekazanie wniosku do Wydziału Obsługi Projektów Ocena formalna wnioskuPoinformowanie beneficjenta listownie Ocena merytoryczna wniosku Poinformowanie beneficjenta listownie Wzór umowy Przesłanie PRAWIDŁOWYCH załączników Podpisanie umowy Wniesienie zabezpieczenia Wypłata środków Ścieżka wniosku 21

22 Plany Działań 2009 Kryteria strategiczne Alokacja 22

23 23 Priorytet VIII - Alokacja na rok k/sz/oAlokacja%IIIIIIIV VIII 8.1.1Kz ,34% 8.1.2Ko ,11% 8.1.3Ko ,64% 8.1.4S ,98% 8.2.1Ko ,98% 8.2.2S ,95% RAZEM:

24 Priorytet VIII – Kryteria strategiczne 24 Przykładowe kryteria strategiczne VIII Co najmniej 50% grupy docelowej projektu stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ Grupę docelową stanowią konkretne podmioty wymienione z nazwy 8.1.2Grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy Projekt zapewnia wdrożenie inicjatywy związanej z kwestią godzenia życia zawodowego z rodzinnym Projekt jest realizowany w partnerstwie między przedsiębiorstwami a ośrodkami naukowymi

25 25 Priorytet IX - Alokacja na rok k/sz/oAlokacja% IIIIIIIV IX 9.1.1Kz ,04% 9.1.2Kz ,18% 9.1.3S ,74% 9.2Ko ,97% 9.3 Ko ,73% 9.4Ko ,63% 9.5 Ko ,71% RAZEM:

26 Priorytet IX – Kryteria strategiczne 26

27 27 Alokacja na rok 2009

28 Aplikowanie w Plany Działania 2009 rok 2.Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w styczniu / lutym 3.Formuła konkursów zamkniętych i otwartych 4.Premiowane projekty wykorzystujące: rezultaty projektów EQUAL, np. intermentoring sprzęt zakupiony ze środków EFS adresowane do grupy Znacznie większe środki finansowe 6.Kompleksowa i specjalistyczna pomoc w ramach spotkań informacyjnych 7.Bardziej stabilny system wdrażania 28

29 Statystyki Harmonogram prac Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Złożone wnioski Wykorzystana aplikacja Skuteczność w aplikowaniu Najczęściej popełniane błędy 29

30 Harmonogram prac Powstanie Departamentu Zatwierdzenie OSziK Ogłoszenie 9.1.2Ogłoszenie 9.3Ogłoszenie 9.2Ogłoszenie 9.1.1Ogłoszenie Ogłoszenie Ogłoszenie Zatwierdzenie IWAudyt Zgodności - rozpoczęcie Audyt Zgodności - zakończenie 7 miesięcy 30

31 Przyrost pracowników – przyrost pracy 31

32 32 Od początku okresu programowania w ramach zorganizowanych naborów zostało złożonych wniosków na łączną kwotę ,63 PLN

33 Ocenę formalną przechodzi 68% Ocenę merytoryczną przechodzi 20% Skuteczność w aplikowaniu 33

34 Statystyka szczegółowa Złożone wnioski Ocena formalnaOcena merytoryczna pozytywnienegatywniepozytywnienegatywnie KOP wartość , , , , KOP wartość , , , , KOP wartość , , , , KOP wartość , , , , KOP wartość , , , , KOP wartość , , , , KOP wartość , , , ,34 9.5/2007 KOP wartość , , , ,77 34 Stan na

35 35 Zmiany wytycznych i dokumentów programowych w trakcie realizacji Programu Brak rozporządzenia ws. Pomocy publicznej Zbyt mała liczba pracowników Słaba jakość składanych projektów o dofinansowanie Zidentyfikowane problemy

36 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu ma zbyt ogólny charakter. Brak rozpoznania rzeczywistej potrzeby (problemu) Cele projektu sformułowane nieprawidłowo, mają zbyt ogólny charakter Brak uszczegółowienia grupy docelowej (zapisy z SzOP) Brak uzasadnienia wyboru grupy docelowej Niewłaściwe kryteria kwalifikowania uczestników Niedostatecznie opisane działania merytoryczne Niewłaściwie dobrane instrumenty służące realizacji celów projektu Błędy we wnioskach 36

37 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach (c.d.): Nieprawidłowo wypełniony/skonstruowany harmonogram Nieprawidłowo sformułowane rezultaty projektu Nieprawidłowe techniki mierzenia rezultatów Niewystarczający potencjał finansowy projektodawcy Błędy rachunkowe w Budżecie projektu Nieprawidłowo zakwalifikowane wydatki Nieprawidłowo wyliczona pomoc publiczna Błędy we wnioskach c.d. 37

38 Przykładowe projekty 38

39 Przykładowe projekty 39 Poddziałanie 8.1.1: Wnioskodawca: Euromed Sp. z o.o. Tytuł projektu: Czas przygotować najlepszych na najgorsze Wniosek ma na celu podniesienie i aktualizację umiejętności zawodowych pracowników służb mundurowych (policji, wojska, straży pożarnej, służb medycznych) z zakresu ratownictwa taktycznego oraz taktyki realizacyjnej. Wnioskodawca: Faber Consulting Sp. z o.o. Tytuł projektu: Pociąg do kolei – szkolenie na maszynistę dla pomocników maszynisty z województwa łódzkiego Wniosek jest jednym z ciekawszych projektów złożonych w ramach konkursu Jego realizacja będzie ważnym wkładem w procesie modernizacji łódzkiej kolei, poprzez działania ukierunkowane na organizację szkoleń dla pracowników kolei. Wnioskodawca: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Tytuł projektu: Będę profesjonalnym informatykiem Projekt dotyczy szkoleń z zakresu technologii ICT pracowników branży informatycznej. Wniosek zakłada zwiększenie liczby specjalistów IT w województwie łódzkim posiadających dyplom MCSA, MCSE oraz MCITP:DA.

40 Przykładowe projekty 40 Poddziałanie 9.1.1: Wnioskodawca: Gmina Zelów Tytuł projektu: Sukces zaczyna się w przedszkolu Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z obszarów wiejskich poprzez uruchomienie punktów przedszkolnych na wsiach oraz wsparcie istniejących już przedszkoli. Projekt zakłada uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy wykraczające poza standardowy program nauczania np. bezpłatne zajęcia dodatkowe - dostosowane do potrzeb dzieci, wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami. Poddziałanie 9.1.2: Wnioskodawca: Gmina Jeżów Tytuł projektu: Szeroki horyzont - dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Jeżów Projekt ma na celu podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Jeżów. Będzie on istotnym wsparciem dla programów rozwojowych tych szkół. Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

41 Przykładowe projekty 41 Działanie 9.4: Wnioskodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku Tytuł projektu: Doskonalenie nauczycieli w procesie doradztwa zawodowego Projekt ma na celu podjęcie działań o charakterze nowatorskim, zmierzającym do przygotowania nauczycieli szkół wiejskich z zakresu doradztwa zawodowego. Projekt jest wsparciem ukierunkowanym na pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i podejmowaniu decyzji zawodowych na kolejnych szczeblach edukacji.

42 Informacja i promocja Punkt informacyjny Media i publikacje Strona internetowa Spotkania informacyjne Konferencje ROEFSy 42

43 43 Informacja i Promocja Uruchomiono nowy punkt informacyjny –dwóch pracowników dedykowanych do obsługi potencjalnych beneficjentów. Zmodernizowano stronę internetową Przeprowadzane są spotkania informacyjne w każdym powiecie Wprowadzono system ewaluacji spotkań informacyjnych Powołano grupę informacyjną PO KL Przygotowanie do ogłoszenia konkursu na ROEFSy

44 44 Informacja i promocja Razem Ilość spotkań informacyjnych Ilość osób obsłużonych Ilość wniosków złożonych Ilość rozmów telefonicznych Ilość informacji udzielonych drogą elektroniczną ( ) Ilość konferencji zorganizowanych (lub zorganizowanych w partnerstwie) Udział w konferencjach Ilość artykułów w prasie Ilość odwiedzających stronę Ilość audycji radiowych Ilość audycji telewizyjnych

45 45 Punkt Informacyjny PO KL Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Punkt Informacyjny PO KL Łódź, ul. Roosevelta 15 tel

46 46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prowadzący:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google