Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016 WYPEŁNIANIE FORMULARZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016 WYPEŁNIANIE FORMULARZA."— Zapis prezentacji:

1 opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - dotyczącego doktorantów studiujących na I roku (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4a DO REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UMCS)

2 dziekanatdoktorant WNIOSEK DOKTORANTA I ROKU o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2015/2016 wniosek dotyczy doktorantów tylko I roku; doktoranci na II -IV roku wypełniają inny formularz wniosku – załącznik 4 data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące statusu doktoranta - skreślenie, itp. numer albumu wypełnia się na podstawie numeru identyfikacyjnego zamieszczonego w indeksie doktoranta wpisuje doktorant-obcokrajowiec na podstawie decyzji o przyjęciu na studia - wpisać też obywatelstwo wnioskodawcy należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego doktoranta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) ZAŁĄCZNIK NR 4a str.1 zawsze należy podawać przyjmujący wniosek, w przypadku stwierdzenia wniosku doktoranta-obcokrajowca, zamieszcza w adnotacjach sposób podjęcia / odbywania studiów przez tego wnioskodawcę pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta doktoranta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie wnioskodawca składając oświadczenia, winien wypełnić w części II odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, zgodnie ze stanem faktycznym jeżeli adres zamieszkania wpisany na 1 str. wniosku nie jest adresem właściwym do doręczeń, należy zaznaczyć odpowiednią kratkę i w tabelce na str. 2 podać prawidłowy adres do doręczeń korespondencji. o każdej zmianie tego adresu należy powiadomić (art. 40 i 41 KPA)

3 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: komisja WKSD przyznaje punkty doktorantowi, wg przyjętych kryteriów ZAŁĄCZNIK NR 4a str.2 WNIOSEK DOKTORANTA I ROKU o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS data, pieczęć i podpis Przewodniczącego WKSD WKSD i UKSD rozpatrując niniejszy wniosek doktoranta opierają się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez doktoranta w części I i II wniosku Uwagi UKSD; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMCS w prowadzonym postępowaniu w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi imię i nazwisko doktoranta data posiedzenia Komisji Uczelnianej i podjęcia decyzji przez UKSD w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów, na podstawie oceny wniosków doktorantów oraz weryfikacji projektów list rankingowych zgłoszonych przez WKSD przyznanie przez UKSD stypendium dla najlepszych doktorantów w określonej wysokości, zgodnie z ogłoszonym na rok 2015/2016 Komunikatem Rektora i Samorządu Doktorantów; od października 2014 r., na okres do 10 miesięcy, z możliwością zmiany jego wysokości od semestru letniego, gdy będzie to uzasadnione stanem środków funduszu przeznaczonego na świadczenia dla doktorantów; łączna kwota stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich odmowa przyznania stypendium; uzasadnienie decyzji UKSD podpis i pieczęć Przewodniczącego UKSD lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Komisji wpisać adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; po dwustronnym wydrukowaniu wniosku, składając go do WKSD, należy wpisać datę i w obecności pracownika dziekanatu czytelnie podpisać wniosek doktorant propozycja WKSD dla Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów miejsca doktoranta na liście rankingowej danego kierunku studiów doktoranckich

4 Wysokość kwoty stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS w poszczególnych przedziałach, ustala Rektor bądź działający z jego upoważnienia prorektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów UMCS biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na to stypendium oraz liczbę uprawnionych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów UMCS. Decyzja w tej sprawie podlega ogłoszeniu w formie komunikatu. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest co miesiąc. Za terminowe sporządzanie list wypłat i ich przekazywanie do Kwestury odpowiadają poszczególne dziekanaty. Za realizację wypłat na podstawie przekazanych list odpowiada Kwestura. Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do końca miesiąca. Pierwsza wypłata przyznanego stypendium dla najlepszych doktorantów może zostać dokonana w terminie późniejszym z uwzględnieniem należnej kwoty stypendium za miesiące, za które już przysługuje. Koniec prezentacji Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/2016 składa się do właściwej WKSD (w swoim dziekanacie) w terminie do 31 października.


Pobierz ppt "Opracował :© 2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS na rok akademicki 2015/2016 WYPEŁNIANIE FORMULARZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google