Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynności dowodowe w k.p.k. Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE UWr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynności dowodowe w k.p.k. Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE UWr."— Zapis prezentacji:

1 Czynności dowodowe w k.p.k. Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE UWr

2 Pojęcie dowodu jest to pojęcie wieloznaczne, najczęściej jednak pod pojęciem dowodu rozumie się środek dowodowy, tj. nośnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu (fakcie dowodowym). Informacja ta pochodzi od źródła dowodu i jest uzyskiwana w toku czynności dowodowej. jest to pojęcie wieloznaczne, najczęściej jednak pod pojęciem dowodu rozumie się środek dowodowy, tj. nośnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu (fakcie dowodowym). Informacja ta pochodzi od źródła dowodu i jest uzyskiwana w toku czynności dowodowej. Przykład: Przykład: źródło dowodu – świadek środek dowodowy – zeznania czynność dowodowa - przesłuchanie

3 Pojęcie i rodzaje czynności dowodowych są to czynności podejmowane przez organy procesowe zmierzające do: są to czynności podejmowane przez organy procesowe zmierzające do: odszukania i ujawnienia śladów oraz źródeł dowodów rzeczowych i osobowych oraz ich zabezpieczenia (czynności dowodowe poszukiwawcze) odszukania i ujawnienia śladów oraz źródeł dowodów rzeczowych i osobowych oraz ich zabezpieczenia (czynności dowodowe poszukiwawcze) pozyskania środka dowodowego ze znanego już źródła dowodu (czynności ujawniające dowody) pozyskania środka dowodowego ze znanego już źródła dowodu (czynności ujawniające dowody) oceny wiarygodności i przydatności procesowej środka dowodowego (czynności kontrolujące dowody) oceny wiarygodności i przydatności procesowej środka dowodowego (czynności kontrolujące dowody)

4 Wyjaśnienia oskarżonego są uprawnieniem, a nie obowiązkiem oskarżonego są uprawnieniem, a nie obowiązkiem oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym mogą być złożone na piśmie w postępowaniu przygotowawczym mogą być złożone na piśmie oskarżony, podejrzany, jak również osoba podejrzana nie odpowiadają za mówienie nieprawdy, co jednak nie znaczy, że mają prawo do kłamstwa (uchwała SN z 20.09.2007, I KZP 26/07) oskarżony, podejrzany, jak również osoba podejrzana nie odpowiadają za mówienie nieprawdy, co jednak nie znaczy, że mają prawo do kłamstwa (uchwała SN z 20.09.2007, I KZP 26/07) dowód ten podlegać winien szczególnej analizie dowód ten podlegać winien szczególnej analizie

5 Wyjaśnienia oskarżonego kwestia przyznania się do winy – nie jest to dowód koronny, niezbędny, lepszy od innych. Nawet w razie jego złożenia, nie może być dowodem jedynym. kwestia przyznania się do winy – nie jest to dowód koronny, niezbędny, lepszy od innych. Nawet w razie jego złożenia, nie może być dowodem jedynym. przyznanie się do winy, jeżeli nie budzi wątpliwości, stwarza jednak możliwość ograniczenia postępowania dowodowego na rozprawie – art. 388 k.p.k. przyznanie się do winy, jeżeli nie budzi wątpliwości, stwarza jednak możliwość ograniczenia postępowania dowodowego na rozprawie – art. 388 k.p.k.

6 Przesłuchanie świadka przebieg przesłuchania: przebieg przesłuchania: zebranie danych osobowych świadka (art. 191 § 1) zebranie danych osobowych świadka (art. 191 § 1) pouczenie świadka (art. 190, art. 190 § 2) pouczenie świadka (art. 190, art. 190 § 2) w postępowaniu sądowym – ewentualne przyrzeczenie świadka (art. 187-189) w postępowaniu sądowym – ewentualne przyrzeczenie świadka (art. 187-189) składanie zeznań – 2 fazy (art. 171 § 1 k.p.k.) : składanie zeznań – 2 fazy (art. 171 § 1 k.p.k.) :  etap swobodnej wypowiedzi – obowiązkiem organu procesowego jest zapewnienie ku temu warunków!  etap zadawania pytań w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi

7 Przesłuchanie świadka odmowa zeznań (art. 182) – uprawnienia do całkowitego uchylenia się od składania zeznań przysługujące osobie najbliższej dla oskarżonego oraz osobie oskarżonej w odrębnym postępowaniu o współudział w przestępstwie odmowa zeznań (art. 182) – uprawnienia do całkowitego uchylenia się od składania zeznań przysługujące osobie najbliższej dla oskarżonego oraz osobie oskarżonej w odrębnym postępowaniu o współudział w przestępstwie odmowa odpowiedzi na pytanie (art. 183 § 1) – uprawnienie do odmowy odpowiedzi na konkretne pytanie, jeżeli jej udzielenie narażałoby świadka lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (UWAGA! nie: wykroczenie) odmowa odpowiedzi na pytanie (art. 183 § 1) – uprawnienie do odmowy odpowiedzi na konkretne pytanie, jeżeli jej udzielenie narażałoby świadka lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (UWAGA! nie: wykroczenie)

8 Przesłuchanie świadka zwolnienie z zeznawania: zwolnienie z zeznawania: zależne od uznania organu zależne od uznania organu tylko na wniosek świadka tylko na wniosek świadka przesłanka: szczególnie bliski stosunek osobisty z oskarżonym przesłanka: szczególnie bliski stosunek osobisty z oskarżonym uwaga na art. 183 § 2 – nie jest to już uprawnienie do uchylenia się od składania zeznań lub odpowiedzi na pytanie, a jedynie do żądania wyłączenia jawności, jeśli treść zeznań mogłaby narazić świadka lub osobę mu najbliższą na hańbę uwaga na art. 183 § 2 – nie jest to już uprawnienie do uchylenia się od składania zeznań lub odpowiedzi na pytanie, a jedynie do żądania wyłączenia jawności, jeśli treść zeznań mogłaby narazić świadka lub osobę mu najbliższą na hańbę

9 Przesłuchanie świadka Tryb realizacji wskazanych uprawnień: Tryb realizacji wskazanych uprawnień: świadek jest pouczany o ich istnieniu przed przesłuchaniem (art. 191 § 2) świadek jest pouczany o ich istnieniu przed przesłuchaniem (art. 191 § 2) oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień może złożyć nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym (art. 186 § 1) oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień może złożyć nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym (art. 186 § 1) wówczas zeznania złożone w postępowaniu przygotowawczym nie mogą stanowić dowodu; nie dotyczy to jednak protokołów oględzin ciała (art. 186 § 2) wówczas zeznania złożone w postępowaniu przygotowawczym nie mogą stanowić dowodu; nie dotyczy to jednak protokołów oględzin ciała (art. 186 § 2)

10 Ochrona świadków małoletnich szczególny tryb przesłuchania świadka małoletniego będącego pokrzywdzonym (art. 185a) i niebędącego pokrzywdzonym (art. 185b); dotyczy określonych kategorii przestępstw i co do zasady obejmuje małoletnich poniżej lat 15 szczególny tryb przesłuchania świadka małoletniego będącego pokrzywdzonym (art. 185a) i niebędącego pokrzywdzonym (art. 185b); dotyczy określonych kategorii przestępstw i co do zasady obejmuje małoletnich poniżej lat 15 zasada: obecność opiekuna prawnego – art. 171 § 3 zasada: obecność opiekuna prawnego – art. 171 § 3 brak dolnej granicy wieku dla świadka; kryterium: zdolność spostrzegania i odtwarzania spostrzeżeń brak dolnej granicy wieku dla świadka; kryterium: zdolność spostrzegania i odtwarzania spostrzeżeń

11 Świadek incognito (anonimowy) świadek incognito sensu stricto: art. 184 k.p.k.; polega na utajnieniu okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, jeżeli nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy świadek incognito sensu stricto: art. 184 k.p.k.; polega na utajnieniu okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, jeżeli nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy przesłanka: uzasadniona obawa przesłanka: uzasadniona obawa forma: postanowienie sądu lub prokuratora forma: postanowienie sądu lub prokuratora węzłowy problem: udostępnianie protokołów zeznań świadka węzłowy problem: udostępnianie protokołów zeznań świadka

12 Świadek incognito (anonimowy) Standardy strasburskie wykorzystania dowodu z zeznań świadka anonimowego: jego zeznania nie są dowodem decydującym jego zeznania nie są dowodem decydującym zeznania – z wyjątkiem danych świadka – są jawne dla stron zeznania – z wyjątkiem danych świadka – są jawne dla stron oskarżony i obrońca mają prawo do zadania mu pytań – co najmniej pośrednio oskarżony i obrońca mają prawo do zadania mu pytań – co najmniej pośrednio zeznania składane są przed sądem zeznania składane są przed sądem wykorzystanie zeznań ograniczone do minimum wykorzystanie zeznań ograniczone do minimum szczególnie dokładna ocena zeznań szczególnie dokładna ocena zeznań

13 Szczególne rodzaje przesłuchania okazanie – art. 173 k.p.k.: okazanie – art. 173 k.p.k.: osoby – nie tylko sylwetki, ale też chodu czy głosu osoby – nie tylko sylwetki, ale też chodu czy głosu rzeczy rzeczy wizerunku (zwykle fotografii w albumie sygnalitycznym) wizerunku (zwykle fotografii w albumie sygnalitycznym) jest to czynność jednorazowa w rozumieniu k.p.k. jest to czynność jednorazowa w rozumieniu k.p.k. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

14 Szczególne rodzaje przesłuchania konfrontacja – art. 173 k.p.k. konfrontacja – art. 173 k.p.k. może dotyczyć osób przesłuchiwanych, tj. świadków, biegłych, podejrzanych; można mieszać osoby o różnym statusie procesowym może dotyczyć osób przesłuchiwanych, tj. świadków, biegłych, podejrzanych; można mieszać osoby o różnym statusie procesowym cel: wyjaśnienie sprzeczności → osoby te były już wcześniej przesłuchane i ujawniono sprzeczności cel: wyjaśnienie sprzeczności → osoby te były już wcześniej przesłuchane i ujawniono sprzeczności nie może dotyczyć świadka incognito nie może dotyczyć świadka incognito tzw. konfrontacja pośrednia – odczytanie świadkowi w toku przesłuchania fragmentu protokołu zeznań innego świadka z prośbą o wyjaśnienie sprzeczności – nieuregulowana, dopuszczalna; tylko wzmianka w protokole tzw. konfrontacja pośrednia – odczytanie świadkowi w toku przesłuchania fragmentu protokołu zeznań innego świadka z prośbą o wyjaśnienie sprzeczności – nieuregulowana, dopuszczalna; tylko wzmianka w protokole

15 Przesłuchanie świadka triada obowiązków świadka: triada obowiązków świadka: stawić się (art. 177 § 1 k.p.k.) stawić się (art. 177 § 1 k.p.k.) złożyć przyrzeczenie (art. 188 k.p.k.) złożyć przyrzeczenie (art. 188 k.p.k.) złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.) złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.) sankcje za ich niedopełnienie – art. 285 – 290 k.p.k. sankcje za ich niedopełnienie – art. 285 – 290 k.p.k. kara porządkowa grzywny do 10.000 zł kara porządkowa grzywny do 10.000 zł możliwość zatrzymania i przymusowego doprowadzenia możliwość zatrzymania i przymusowego doprowadzenia areszt do 30 dni w razie uporczywego uchylania się od zeznań areszt do 30 dni w razie uporczywego uchylania się od zeznań

16 Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań obowiązkiem świadka jest również mówienie prawdy obowiązkiem świadka jest również mówienie prawdy za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy świadek odpowiada karnie za przestępstwo z art. 233 k.k. pod warunkiem uprzedzenia go o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy świadek odpowiada karnie za przestępstwo z art. 233 k.k. pod warunkiem uprzedzenia go o odpowiedzialności karnej obowiązek pouczenia świadka wprowadza art. 190 k.p.k. obowiązek pouczenia świadka wprowadza art. 190 k.p.k.

17 Opinia biegłego dowód przeprowadzany obligatoryjnie, jeżeli stwierdzenie okoliczności istotnych dla sprawy wymaga wiadomości specjalnych dowód przeprowadzany obligatoryjnie, jeżeli stwierdzenie okoliczności istotnych dla sprawy wymaga wiadomości specjalnych biegły może być biegłym z listy biegłych prowadzonej przez prezesa SO lub biegłym ad hoc biegły może być biegłym z listy biegłych prowadzonej przez prezesa SO lub biegłym ad hoc o opinię można się zwrócić także do instytucji naukowej lub specjalistycznej o opinię można się zwrócić także do instytucji naukowej lub specjalistycznej opinia pisemna (zazwyczaj) lub ustna opinia pisemna (zazwyczaj) lub ustna w przypadku kilku biegłych – opinia łączna lub opinie odrębne w przypadku kilku biegłych – opinia łączna lub opinie odrębne

18 Opinia biegłego wyjątkowy dowód; wskazuje się, że w szczególności on będzie mógł być dopuszczony i przeprowadzony przez sąd z urzędu na podst. art. 167 in fine wyjątkowy dowód; wskazuje się, że w szczególności on będzie mógł być dopuszczony i przeprowadzony przez sąd z urzędu na podst. art. 167 in fine biegłego powołuje sąd lub prokurator lub policja w formie postanowienia, w którym kieruje się do biegłego określone pytania biegłego powołuje sąd lub prokurator lub policja w formie postanowienia, w którym kieruje się do biegłego określone pytania opinia biegłego może wyjątkowo dotyczyć nie faktów, lecz prawa (obcego lub technicznego) → wyjątek od zasady iura novit curia opinia biegłego może wyjątkowo dotyczyć nie faktów, lecz prawa (obcego lub technicznego) → wyjątek od zasady iura novit curia

19 Opinia prywatna opinia eksperta sporządzona na zlecenie strony niebędącej organem procesowym opinia eksperta sporządzona na zlecenie strony niebędącej organem procesowym do tej pory opinia prywatna sporządzona poza postępowaniem nie mogła stanowić dowodu, a jedynie informację dla sądu o procesie do tej pory opinia prywatna sporządzona poza postępowaniem nie mogła stanowić dowodu, a jedynie informację dla sądu o procesie art. 393 § 3 k.p.k. od 1 lipca 2015 roku będzie mógł stanowić podstawę wprowadzenia opinii do procesu jako dokumentu prywatnego art. 393 § 3 k.p.k. od 1 lipca 2015 roku będzie mógł stanowić podstawę wprowadzenia opinii do procesu jako dokumentu prywatnego rodzi to obawę przed procederem kształtowania treści opinii „na zamówienie” rodzi to obawę przed procederem kształtowania treści opinii „na zamówienie”

20 Opinia psychiatryczna bardzo częsty środek dowodowy w postępowaniu karnym bardzo częsty środek dowodowy w postępowaniu karnym cel: sprawdzenie poczytalności oskarżonego w chwili czynu (kwestia odpowiedzialności karnej) oraz jego zdolności do udziału w postępowaniu (ew. obrona obligatoryjna) cel: sprawdzenie poczytalności oskarżonego w chwili czynu (kwestia odpowiedzialności karnej) oraz jego zdolności do udziału w postępowaniu (ew. obrona obligatoryjna) zawsze 2 lekarzy psychiatrów! w przypadku czynów zw. z zaburzeniami preferencji seksualnych również lekarz seksuolog. zawsze 2 lekarzy psychiatrów! w przypadku czynów zw. z zaburzeniami preferencji seksualnych również lekarz seksuolog. biegłych powołuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator w formie postanowienia biegłych powołuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator w formie postanowienia

21 Obserwacja psychiatryczna dopuszczalna w razie zgłoszenia takiej konieczności przez biegłych; tylko gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo sprawstwa oskarżonego dopuszczalna w razie zgłoszenia takiej konieczności przez biegłych; tylko gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo sprawstwa oskarżonego czas trwania – max. 4 tygodnie z możliwością przedłużenia na czas określony i niezbędny, nie dłużej jednak niż 8 tygodni w danej sprawie czas trwania – max. 4 tygodnie z możliwością przedłużenia na czas określony i niezbędny, nie dłużej jednak niż 8 tygodni w danej sprawie wyłącznie na podstawie postanowienia sądu wyłącznie na podstawie postanowienia sądu odpowiednie stosowanie przesłanek negatywnych tymczasowego aresztowania i postępowania habeas corpus odpowiednie stosowanie przesłanek negatywnych tymczasowego aresztowania i postępowania habeas corpus

22 Oględziny zmysłowe zapoznanie się przez organ procesowy z miejscem, rzeczą lub ciałem osoby w celu poznania ich cech i właściwości zmysłowe zapoznanie się przez organ procesowy z miejscem, rzeczą lub ciałem osoby w celu poznania ich cech i właściwości mają charakter zarówno statyczny, jak i wykrywczy mają charakter zarówno statyczny, jak i wykrywczy oględziny osoby: oględziny osoby: obowiązkowe dla oskarżonego (art. 74 § 1 pkt 2) i osoby podejrzanej (art. 74 § 3), natomiast w przypadku świadka – za jego zgodą (art. 192 § 4), z wyj. pokrzywdzonego, od którego stanu zdrowia zależy karalność czynu (art. 192 § 1)

23 Oględziny zwłok, otwarcie zwłok oględziny zwłok = zewnętrzne; oględziny zwłok wewnętrzne = otwarcie zwłok oględziny zwłok = zewnętrzne; oględziny zwłok wewnętrzne = otwarcie zwłok przesłanka: uzasadnione podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci przesłanka: uzasadnione podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci oględziny zwłok – dokonywane przez prokuratora lub sąd z udziałem biegłego lekarza w miejscu ich znalezienia oględziny zwłok – dokonywane przez prokuratora lub sąd z udziałem biegłego lekarza w miejscu ich znalezienia otwarcie zwłok – dokonywane przez biegłego w obecności prokuratora lub sądu otwarcie zwłok – dokonywane przez biegłego w obecności prokuratora lub sądu w celu ich dokonania prokurator lub sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu (ekshumację) w celu ich dokonania prokurator lub sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu (ekshumację)

24 Eksperyment procesowy i wizja lokalna eksperyment procesowy – 2 warianty: eksperyment procesowy – 2 warianty: doświadczenie – sprawdzenie możliwości wystąpienia określonych faktów lub zjawisk doświadczenie – sprawdzenie możliwości wystąpienia określonych faktów lub zjawisk odtworzenie (rekonstrukcja) – sprawdzenie, czy zdarzenie mogło mieć konkretny, np. podawany przez oskarżonego, przebieg odtworzenie (rekonstrukcja) – sprawdzenie, czy zdarzenie mogło mieć konkretny, np. podawany przez oskarżonego, przebieg wizja lokalna – oględziny wtórne miejsca zdarzenia, przeprowadzane w toku postępowania zwykle w celu uściślenia ustaleń; ma bardziej statyczny charakter wizja lokalna – oględziny wtórne miejsca zdarzenia, przeprowadzane w toku postępowania zwykle w celu uściślenia ustaleń; ma bardziej statyczny charakter

25 Zatrzymanie rzeczy dotyczy: rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie podlegające zajęcia w celu zabezpieczenia korespondencji i przesyłek oraz danych informatycznych, jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postępowania organ uprawniony: sąd lub prokuratora, a w wypadku niecierpiącym zwłoki w odniesieniu do rzeczy – także Policja forma: postanowienie

26 Zatrzymanie rzeczy procedura: 1. wezwanie do dobrowolnego wydania 2. w razie odmowy – odebranie konieczne sporządzenie protokołu osoba, która wydała rzecz na żądanie Policji, może niezwłocznie zażądać doręczenia postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, co ma nastąpić w ciągu 14 dni

27 Zatrzymanie rzeczy postanowienie o zatrzymaniu korespondencji lub danych doręcza się adresatom korespondencji oraz abonentowi telefonu lub nadawcy doręczenie postanowienia można jednak odroczyć na czas oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy, nie dłużej niż do prawomocnego zakończenia postępowania pozbawioną znaczenia korespondencję należy niezwłocznie zwrócić, a dane – zwolnić pod zajęcia, które może trwać nie dłużej niż 90 dni w przypadku danych informatycznych

28 Przeszukanie jedna z najbardziej wrażliwych czynności dowodowych, wkracza w obszar konstytucyjnie gwarantowanej nienaruszalności mieszkania (art. 50 KonstRP) jedna z najbardziej wrażliwych czynności dowodowych, wkracza w obszar konstytucyjnie gwarantowanej nienaruszalności mieszkania (art. 50 KonstRP) cel: cel: wykrycie, zatrzymanie lub przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej wykrycie, zatrzymanie lub przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej znalezienie rzeczy: znalezienie rzeczy: mogących stanowić dowód w sprawie, mogących stanowić dowód w sprawie, podlegających zajęciu podlegających zajęciu

29 Przeszukanie przesłanka: uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że poszukiwana osoba lub rzecz w danym miejscu się znajdują przesłanka: uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że poszukiwana osoba lub rzecz w danym miejscu się znajdują przeszukania może dokonać prokurator, a Policja na polecenie sądu lub prokuratora albo w wypadkach niecierpiących zwłoki, gdy postanowienie nie mogło być wydane, za okazaniem nakazu kierownika jednostki lub legitymacji służbowej przeszukania może dokonać prokurator, a Policja na polecenie sądu lub prokuratora albo w wypadkach niecierpiących zwłoki, gdy postanowienie nie mogło być wydane, za okazaniem nakazu kierownika jednostki lub legitymacji służbowej

30 Przeszukanie kodeks wyróżnia: kodeks wyróżnia: przeszukanie osoby i odzieży – art. 223 przeszukanie osoby i odzieży – art. 223 przeszukanie pomieszczeń zamieszkałych – art. 221; tylko w porze dziennej (m. 6.00 a 22.00) z wyjątkiem wypadków nieciepiących zwłoki przeszukanie pomieszczeń zamieszkałych – art. 221; tylko w porze dziennej (m. 6.00 a 22.00) z wyjątkiem wypadków nieciepiących zwłoki przeszukanie pomieszczeń lub miejsc należących do instytucji państwowej lub samorządowej – po zawiadomieniu jej kierownika i z możliwością jego udziału przeszukanie pomieszczeń lub miejsc należących do instytucji państwowej lub samorządowej – po zawiadomieniu jej kierownika i z możliwością jego udziału przeszukanie pomieszczenia zajętego przez wojsko – w obecności dowódcy lub osoby wyznaczonej przeszukanie pomieszczenia zajętego przez wojsko – w obecności dowódcy lub osoby wyznaczonej

31 Przeszukanie 2 etapy: 2 etapy: zawiadomienie o celu czynności i wezwanie do dobrowolnego wydania zawiadomienie o celu czynności i wezwanie do dobrowolnego wydania właściwe przeszukanie właściwe przeszukanie tryb postępowania z dokumentami objętymi tajemnicą: tryb postępowania z dokumentami objętymi tajemnicą: co do zasady przekazanie w opieczętowanym opakowaniu sądowi lub prokuratorowi co do zasady przekazanie w opieczętowanym opakowaniu sądowi lub prokuratorowi tajemnica obrończa – co do zasady pozostawienie dokumentów tajemnica obrończa – co do zasady pozostawienie dokumentów

32 Przeszukanie postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia przeszukania jest doręczane osobie uprawnionej tylko na jej żądanie zgłoszone do protokołu (art. 220 § 3 k.p.k.) postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia przeszukania jest doręczane osobie uprawnionej tylko na jej żądanie zgłoszone do protokołu (art. 220 § 3 k.p.k.) zgoda następcza (art. 230) – jeżeli przeszukania dokonano bez postanowienia sądu lub prokuratora, a zatwierdzenie czynności nie nastąpiło w ciągu 7 dni, zatrzymane rzeczy należy co do zasady zwrócić, chyba że osoba uprawniona wydała je dobrowolnie i nie żądała doręczenia postanowienia zgoda następcza (art. 230) – jeżeli przeszukania dokonano bez postanowienia sądu lub prokuratora, a zatwierdzenie czynności nie nastąpiło w ciągu 7 dni, zatrzymane rzeczy należy co do zasady zwrócić, chyba że osoba uprawniona wydała je dobrowolnie i nie żądała doręczenia postanowienia

33 Kontrola i utrwalanie rozmów tzw. podsłuch procesowy – prowadzony na podstawie art. 237 k.p.k. tzw. podsłuch procesowy – prowadzony na podstawie art. 237 k.p.k. tzw. podsłuch pozaprocesowy – prowadzony na podstawie art. 19 ustawy o Policji tzw. podsłuch pozaprocesowy – prowadzony na podstawie art. 19 ustawy o Policji wyrok TK z dnia 30 lipca 2014 roku, K 23/11 wyrok TK z dnia 30 lipca 2014 roku, K 23/11 niekonstytucyjna jest regulacja podsłuchu pozaprocesowego m.in. w zakresie, w jakim nie przewiduje gwarancji niezwłocznego, protokolarnego zniszczenia zgromadzonych materiałów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową bądź obrończą niekonstytucyjna jest regulacja podsłuchu pozaprocesowego m.in. w zakresie, w jakim nie przewiduje gwarancji niezwłocznego, protokolarnego zniszczenia zgromadzonych materiałów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową bądź obrończą

34 Kontrola i utrwalanie rozmów postępowanie karne zostało wszczęte postępowanie karne zostało wszczęte cel: wykrycie i uzyskanie dowodów: cel: wykrycie i uzyskanie dowodów: dla toczącego się postępowania lub dla toczącego się postępowania lub w celu zapobieżenia nowemu przestępstwu w celu zapobieżenia nowemu przestępstwu zakres przedmiotowy: przestępstwa z katalogu z art. 237 § 2 zakres przedmiotowy: przestępstwa z katalogu z art. 237 § 2 zakres podmiotowy: osoba podejrzana, oskarżony, pokrzywdzony, inna osoba, która może mieć związek ze sprawcą lub z grożącym przestępstwem lub z którą może się kontaktować oskarżony zakres podmiotowy: osoba podejrzana, oskarżony, pokrzywdzony, inna osoba, która może mieć związek ze sprawcą lub z grożącym przestępstwem lub z którą może się kontaktować oskarżony

35 Kontrola i utrwalanie rozmów forma: postanowienie sądu forma: postanowienie sądu w wypadkach niecierpiących zwłoki: postanowienie prokuratora → 3 dni na złożenie wniosku o zatwierdzenie postanowienia do sądu → sąd wydaje postanowienie w ciągu 5 dni → brak zatwierdzenia = zniszczenie materiałów w wypadkach niecierpiących zwłoki: postanowienie prokuratora → 3 dni na złożenie wniosku o zatwierdzenie postanowienia do sądu → sąd wydaje postanowienie w ciągu 5 dni → brak zatwierdzenia = zniszczenie materiałów prawo odtwarzania zapisów ma sąd lub prokurator; w wypadkach nieciepiących zwłoki za ich zgodą także Policja prawo odtwarzania zapisów ma sąd lub prokurator; w wypadkach nieciepiących zwłoki za ich zgodą także Policja materiały mogą być wykorzystane tylko w sprawach o przestępstwa katalogowe materiały mogą być wykorzystane tylko w sprawach o przestępstwa katalogowe

36 Kontrola i utrwalanie rozmów czas trwania kontroli: maksymalnie 3 miesiące z możliwością przedłużenia o 3 miesiące w szczególnie uzasadnionych wypadkach czas trwania kontroli: maksymalnie 3 miesiące z możliwością przedłużenia o 3 miesiące w szczególnie uzasadnionych wypadkach obowiązek zniszczenia materiałów niemających znaczenia dla postępowania karnego obowiązek zniszczenia materiałów niemających znaczenia dla postępowania karnego ogłoszenie postanowienia osobie kontrolowanej może być odroczone na podstawie art. 239 ogłoszenie postanowienia osobie kontrolowanej może być odroczone na podstawie art. 239 odpowiednie stosowanie do kontroli korespondencji elektronicznej odpowiednie stosowanie do kontroli korespondencji elektronicznej osobie kontrolowanej przysługuje zażalenie na zasadność i legalność kontroli osobie kontrolowanej przysługuje zażalenie na zasadność i legalność kontroli

37 Kontrola i utrwalanie rozmów ważne! art. 237a k.p.k. - 2 sytuacje – w toku kontroli uzyskano informacje o przestępstwie katalogowym: ważne! art. 237a k.p.k. - 2 sytuacje – w toku kontroli uzyskano informacje o przestępstwie katalogowym: innym niż objęte zarządzeniem kontroli, ale popełnionym przez osobę kontrolowaną innym niż objęte zarządzeniem kontroli, ale popełnionym przez osobę kontrolowaną popełnionym przez inną osobą popełnionym przez inną osobą istnieje wówczas możliwość wystąpienia przez prokuratora nie później niż 2 miesiąca od zakończenia kontroli z wnioskiem do sądu o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie istnieje wówczas możliwość wystąpienia przez prokuratora nie później niż 2 miesiąca od zakończenia kontroli z wnioskiem do sądu o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie

38 Dowody niekonwencjonalne sensu stricto – dowody uzyskane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 19 ustawy o Policji i innych ustawach dot. poszczególnych służb sensu stricto – dowody uzyskane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 19 ustawy o Policji i innych ustawach dot. poszczególnych służb tzw. podsłuch pozaprocesowy tzw. podsłuch pozaprocesowy zakup kontrolowany zakup kontrolowany tajny agent Policji tajny agent Policji sensu largo – wszystkie dowody, których sposób i tryb przeprowadzenia nie został ściśle uregulowany w kodeksie postępowania karnego sensu largo – wszystkie dowody, których sposób i tryb przeprowadzenia nie został ściśle uregulowany w kodeksie postępowania karnego


Pobierz ppt "Czynności dowodowe w k.p.k. Dorota Czerwińska doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE UWr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google