Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena funkcjonowania rynku energetyki odnawialnej w Polsce Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena funkcjonowania rynku energetyki odnawialnej w Polsce Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP,"— Zapis prezentacji:

1 Ocena funkcjonowania rynku energetyki odnawialnej w Polsce Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP, 6 października 2009

2 Plan prezentacji Cele strategiczne rozwoju OZE Ocena stanu rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Przedstawienie kluczowych barier rozwojowych sektora OZE Propozycje zmian

3 Cele strategiczne dla Polski ,5% (OZE) dyrektywa 2001/77/WE, udziału energii elektrycznej wytwarzanej w OZE w łącznym zużyciu energii elektrycznej brutto % (OZE) dyrektywa 2009/28/WE, udziału energii odnawialnej w bilansie finalnej energii brutto % (OZE) Polityka Energetyczna Polski 2030 udziału energii odnawialnej w bilansie finalnej energii brutto unijne: krajowe:

4 Stan rozwoju rynku OZE Moce wytwórcze w OZE na podstawie URE września 2009

5 Stan rozwoju rynku OZE Moc zainstalowana instalacji OZE objętych promesami koncesji stan na r. na podstawie URE

6 Stan rozwoju rynku OZE Realizacja obowiązku Rok Sprzedaż e.e. odb. końcowym *) Ilość e.e. z OZE wg ŚP Udział OZE wykona ny wg wydanyc h ŚP Ilość e.e. z OZE wg umorzonych ŚP Udział OZE wykonan y wg umorzon ych ŚP Wielkość uiszczonej opłaty zastępczej **) Udział OZE wykonany wg umorzonych ŚP + opł. zastępcza Udział OZE wymagan y wg rozp. MG [MWh] [%][MWh][%][zł/MWh/%][%] (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) ,007 3, ,8032, ,08 / 2405,192 / 0,002 2,9563, ,697 3, ,8533, ,56/ ,232 / 0,303 3,6003, ,674 4, ,4534, ,85/ ,794 / 1,009 5,2715, ,904 5, ,5475, ,82/ ,383 / 1,590 7,1447,0 SUMA ,20 na podstawie URE

7 Obowiązek krajowy na lata przyszłe Udział energii elektrycznej z OZE Ale co dalej?

8 Przyszłość OZE Dokumenty strategiczne Polityka Energetyczna Polski 2030 Ustawa Prawo energetyczne Krajowy Plan Działań (Action Plan) 15% udział OZE w całkowitym zużyciu energii brutto do roku 2020 Plany rozwoju operatorów: przesyłowego i dystrybucyjnych

9 Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto [MW] wg projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

10 Bariery w zależności od etapu realizacji inwestycji na etapie przygotowania inwestycji lokalizacja inwestycji przyłączenie jednostki do sieci brak służebności przesyłu dla e.e. dofinansowanie kosztów inwestycji z krajowych i unijnych środków na etapie budowy transport i logistyka na etapie eksploatacji system wsparcia - certyfikaty podatki inne

11 Brak planów zagospodarowania przestrzennego w gminach Brak planów zaopatrzenia gmin w energię Inwestycje celu publicznego – tylko przesył energii elektrycznej Brak aktualnej analizy potencjału hydroenergetycznego polskich rzek dla rozwoju małej energetyki wodnej (brak mapy istniejących stopni piętrzących i ich potencjału) Brak odrębnej ustawy dotyczącej inwestycji liniowych Bariery na etapie przygotowania inwestycji Lokalizacja inwestycji

12 Fatalny stan infrastruktury sieciowej mający wpływ na ograniczenie możliwości przyłączania nowych mocy, a szczególnie: - farm wiatrowych zlokalizowanych na terenach północnej Polski - źródeł rozproszonych zlokalizowanych na terenach wiejskich (biogazownie rolnicze) Bariery na etapie przygotowania inwestycji Przyłączanie jednostki do sieci

13 Art. 7, ust. 8, pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne oraz Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z dn. 2 lipca ust. 5 posiadają dwie różne interpretacje propozycje opłat za przyłączenie farm wiatrowych w przeliczeniu (wg URE) mieszczą się w przedziale: Od 13 tys. zł do prawie 4 mln zł / MW Bariery na etapie przygotowania inwestycji Przyłączanie jednostki do sieci Warunki przyłączenia – opłata przyłączeniowa

14 Środki krajowe (pożyczki) Program przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji cz.1 i cz.2 Cz 1. NFOŚiGW – 750 mln/2009 (1,5 mld na cały okres) Cz 2. WFOŚiGW* – 400 mln/2009 (560 mln na cały okres) Ekwiwalent dotacji w większości równy 0 NFOŚiGWWFOŚiGW* Oprocentowanie stałe6%3% TechnologiePodział na klasy przedsięwzięć Bez podziału na klasy przedsięwzięć Okres finansowaniaDo 15 latDo 10 lat Wartość projektu-1-10 mln zł Bariery na etapie przygotowania inwestycji Dofinansowanie kosztów inwestycji ze środków krajowych Brak jednolitych kryteriów przyznawania środków *każdy WFOŚiGW ustala własne kryteria przyznawania środków

15 Wsparcie na lata Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 545,55 mln EUR Działanie 10.1 Rozwój systemów przemysłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego 903,24 mln EUR Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 39,14 mln EUR Bariery na etapie przygotowania inwestycji Dofinansowanie kosztów inwestycji ze środków unijnych Wskaźniki rezultatu 2013 Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 600 MW dodatkowych mocy Działanie 10.1 Rozwój systemów przemysłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego 600 km sieci przesyłowych Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 10 projektów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

16 Bariery na etapie przygotowania inwestycji Dofinansowanie kosztów inwestycji ze środków unijnych Podstawowe dane dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i sektory - stan na 31 lipca 2009 r.

17 Bariery na etapie przygotowania inwestycji Dofinansowanie kosztów inwestycji ze środków unijnych Podstawowe dane dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i sektory - stan na 31 lipca 2009 r. Priorytet IX - INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 0,00 BRAK DZIAŁAŃ!

18 POIiŚ - działanie 9.4 – Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (Instytut Paliw i Energii Odnawialnej) Max wielkość dofinansowania – 40 mln zł/projekt Kryteria oceny: Bariery na etapie przygotowania inwestycji Dofinansowanie kosztów inwestycji ze środków unijnych Stopień gotowości projektu do realizacji 16 pkt Nakład inwestycyjny na MWh 12 pkt Nakład inwestycyjny na zainstalowanie 1 MW 8 pkt Uśredniony czas pracy 8 pkt Max ilość punktów 44 pkt źródło – szczegółowy opis priorytetów POIiŚ

19 Bariery na etapie przygotowania inwestycji Dofinansowanie kosztów inwestycji różny stopień dofinansowania, wyniki 9.4 IPiEO Biogaz Wiatr Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej I stopnia w Konkursie 1/POIiŚ/9.4/2009 w ramach Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dn. 9 września % 15% 70% 32% 58% 56% 39% 58% 21% 45%

20 Bariery na etapie budowy Główne zagrożenia dla procesu dostaw elementów dla OZE uzyskanie zezwoleń na przejazd od GDDKiA warunki przejazdu (warunki określane przez GDDKiA) Komentarz: warunki drogowe, prowadzone inwestycje drogowe, ilość realizowanych projektów, brak wiedzy producentów i inwestorów o warunkach i procedurach wewnątrz RP w zakresie realizacji transportów ponadgabarytowych oraz wiele innych czynników powoduje utrudnienia lub wygórowane warunki przejazdu narzucane przez GDDKiA z ekspertyzami nośności dróg wojewódzkich włącznie. Znaczący wpływ na trudności w uzyskaniu zezwoleń na przejazd ma również fakt łamania przepisów przez wykonawców transportów – dostawa bez zezwoleń lub z zezwoleniami o zaniżonych parametrach nacisków na osie pojazdu.

21 Bariery na etapie budowy Co generuje omawiane zagrożenia? Czas oczekiwania na zezwolenia – oczekiwania na warunki przejazdu ze wskazana trasą przejazdu Wysokie koszty uzyskania zgód na przejazd od Zarządców dróg – ekspertyzy nośności Zły stan dróg w rejonie inwestycji Inwestycje drogowe - zmiany wcześniejszych ustaleń, np. remonty dróg powiatowych i gminnych Realizacja dostaw bez uzgodnień warunków przejazdu Procedura Realizacji Dostaw producentów – zastosowanie sprzętu niespełniającego wymagania warunków przejazdu

22 Bariery na etapie eksploatacji Podatki od świadectw pochodzenia, podatki lokalne Brak możliwości stosowania przepisów o podatku dochodowym dotyczących opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej dla dochodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia Nieprecyzyjne zapisy ustawy prawo budowlane w zakresie definicji budowli Brak możliwości łączenia świadectw pochodzenia Brak zróżnicowanej wartości świadectwa pochodzenia w zależności od technologii OZE

23 –Certyfikaty zielone tylko do 2017 ! a dyrektywa do 2020, Polityka Energetyczna do 2030 –Nowo wprowadzane certyfikaty do Prawa energetycznego dla biogazu z kogeneracji tylko do 2018 r. i nieznana cena. Bariery na etapie eksploatacji Podatki od świadectw pochodzenia, podatki lokalne

24 Bariery na etapie eksploatacji Obecny system wsparcia dla energii elektrycznej z OZE Brak możliwosci łączenia certyfikatów energiaOZE 155,44 MWh 258,89 MWh (Ozg) 128,80 zł mwh (Ozk) 23,32 zł mwh w/g URE kogeneracja opłaty zastępcze

25 Współspalanie to tylko pozorny i krótko- okresowy wzrost produkcji energii w OZE –nie powstają nowe moce wytwórcze –produkcja energii ma zazwyczaj miejsce na końcu eksploatacji jednostki –niska sprawność konwersji Współspalanie biomasy zagrożenie dla OZE?

26 Uznanie wytworzenia energii z OZE oraz dystrybucję energii elektrycznej za inwestycję celu publicznego Wprowadzenie ustawowego obowiązku opracowywania planów zaopatrzenia gmin w energię Precyzyjne określenie zakresu kosztów przyłączenia źródeł odnawialnych w ustawie Prawo energetyczne i Rozporządzeniu taryfowym Określenie zasad wykorzystania dla energetyki wodnej istniejących stopni piętrzących zarządzanych przez Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przy których obecnie nie ma elektrowni wodnych. Proponowane zmiany

27 Wprowadzenie obowiązku aktualizacji planów rozwojowych OSD i OSP w roku 2010 po zatwierdzenia Krajowego Planu Działania (Action Plan) Doprecyzowanie definicji pojęcia budowla w ustawie Prawo budowlane Zróżnicowanie wartości świadectw pochodzenia w zależności od technologii Wprowadzenie możliwości łączenia świadectw pochodzenia z OZE i kogeneracji Proponowane zmiany

28 Ujednolicenie kryteriów dystrybucji środków krajowych i unijnych przez wszystkich dysponentów (NFOŚiGW, WFOŚiGW, IPIEO) Precyzyjne określenie warunków dla transportu elementów wielkogabarytowych oraz usprawnienie transportu dostaw dla wskazanych lokalizacji farm wiatrowych (odblokowanie możliwości przejazdu) Opublikowanie wykazu dróg dla transportu urządzeń wielkogabarytowych na potrzeby farm wiatrowych Stworzenie w rozporządzeniu taryfowym dotyczącym e.e. specjalnej taryfy dla pomp ciepła, wykorzystujących ciepło z OZE – umożliwiające sterowanie popytem na energię Proponowane zmiany

29 Zwiększenie alokacji środków krajowych (NFOŚiGW) na rozwój infrastruktury sieciowej niezbędnej dla rozwoju sektora OZE Nowelizacja rozporządzeń dotyczących wykorzystania odpadów pofermentacyjnych z produkcji biogazu (rozszerzenie katalogu odpadów) Wydłużenie okresu wsparcia dla OZE co najmniej do roku 2030 Zagwarantowanie stabilności systemu wsparcia dla OZE na min. 10 lat Wszystkie zmiany w zakresie nowelizacji Prawa energetycznego należy wprowadzić w ramach obecnej nowelizacji Proponowane zmiany

30 Dziękujemy za uwagę ! PIGEO Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9, Warszawa Tel , Fax ;


Pobierz ppt "Ocena funkcjonowania rynku energetyki odnawialnej w Polsce Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google