Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

oraz Programie CIP-ICT PSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "oraz Programie CIP-ICT PSP"— Zapis prezentacji:

1 oraz Programie CIP-ICT PSP
XV Forum Ogólnopolskie Gospodarcze MSP Warszawa, Finansowanie ICT w 7 Programie Ramowym oraz Programie CIP-ICT PSP Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Plan prezentacji Ogólne założenia 7 Programu Ramowego Struktura 7 Programu Podprogram Współpraca – obszary tematyczne Tematyka 6 konkursu ICT (2009/2010) Program na rzecz wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT PSP Ogólne zasady uczestnictwa Tematyka 4 konkursu (2010)

3 7 Program Ramowy

4 7PR: Główny instrument finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie
Wspieranie współpracy ponadnarodowej w dziedzinie badań naukowych Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy Wzmacnianie kadry naukowej Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem Wspieranie naukowców

5 7 Program Ramowy i Program CIP-ICT PSP
ok. 53 mld Euro ok. 3,6 mld Euro Cooperation 32 413 Ideas 7 510 EIP ICT PSP People 4 750 Capacities 4 097 IEE Euratom 2 751 (517 - działania nuklearne JRC)‏ JRC 1 751 (działania nienuklearne)‏

6 7 Program Ramowy – Cooperation (Współpraca)‏
Zdrowie 6,1 Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologie 1,9 Technologie informacyjne i komunikacyjne 9,1 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 3,5 Energia 2,3 Środowisko 1,9 Transport 4,2 Nauki Społeczno- Ekonomiczne i humanistyczne 0,6 Bezpieczeństwo 1,4 Przestrzeń kosmiczna 1,4 Cooperation (Współpraca)

7 7PR: Ogólne zasady uczestnictwa
Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call for applicants) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

8 Kto może uczestniczyć w 7 Programie Ramowym
Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są: uczelnie wyższe, centra badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe) osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC) organizacje międzynarodowe instytucje publiczne, organy samorządowe przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP (przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC: zatrudnia nie więcej niż 250 osób, posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro, jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową).

9 Wysokość dofinansowania KE
Wysokość dofinansowania KE liczona jest procentowo od całkowitych poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których podobnie jak w 6PR nie jest zaliczany VAT. Dofinansowanie jest zróżnicowane w zależności od rodzaju instytucji, typu projektu oraz rodzaju działania wykonywanego w projekcie: Działania badawczo-rozwojowe - do 50% (ale w przypadku organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz MŚP - do 75%) Działania demonstracyjne - do 50% Projekty typu akcje koordynacyjne i wspierające - do 100% Inne działania (m.in. w zakresie zarządzania, w tym uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz rozpowszechniania) - do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) - do 100% Akcje badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) - do 100% Dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

10 Wysokość dofinansowania KE
Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne (badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług lub też doprowadzi do znaczącej poprawy istniejących produktów, procesów lub usług) – do 50% (ale dla podmiotów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych i MŚP do 75%) W przypadku badań związanych z kwestiami bezpieczeństwa (security related RTD activities) dofinansowanie może osiągnąć do 75% w przypadku prac prowadzonych w dziedzinach skierowanych do rynku o bardzo ograniczonych rozmiarach i zagrożonych „niepowodzeniem rynkowym” oraz w przypadku przyspieszonej pracy nad sprzętem w odpowiedzi na nowe zagrożenie. Działania demonstracyjne (działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane) – do 50%

11 Wysokość dofinansowania KE
Inne działania – do 100% obejmują między innymi działania: w zakresie zarządzania upowszechniania wiedzy (np. stworzenie strony internetowej, prezentacja projektu podczas konferencji, publikacje) koordynacji, sieci współpracy (np. organizacja spotkań, seminariów, koszty podróży dot. koordynacji i rozwoju współpracy) ochrona i zarządzanie prawami własności intelektualnej badania dot. społeczno-ekonomicznych oddziaływań wyników działania szkoleniowe UWAGA: Koordynacja naukowa zalicza się do działań RTD, w związku z tym jest finansowania przez KE w 50% lub 75%

12 Technologie informacyjne i komunikacyjne 9,1
7 PR – Obszar: ICT Technologie informacyjne i komunikacyjne 9,1 Cooperation (Współpraca)

13 Struktura Programu Pracy w ICT
Badania stosowane, aplikacje 4. Biblioteki cyfrowe i zawartość cyfrowa 5. ICT dla zdrowia 6. ICT dla mobilności, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej 7. ICT dla niezależnego funkcjonowania oraz integracji ~10% ~9% ~8% ~4% ~9% 1. Infrastruktury sieci i usług ~30% 2. Systemy samouczące, robotyk i interakcja Badania nad technologiami przyszłościowymi Wyzwania technologiczne ~10% Smart Factories 3. Komponenty, Systemy, inżynieria ICT for EE ~20% ICT for GC Horizontal support actions: int’l cooperation, cooperation in an enlarged Europe Budget shares ••• 13 13

14 6 KONKURS ICT (2009/2010) Obszar tematyczny: Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT) Identyfikator konkursu: FP7-ICT Planowana data ogłoszenia konkursu: Planowana data zamknięcia konkursu:

15 6 KONKURS ICT (2009/2010) Ukierunkowanie tematyczne: Challenge 1: Ogólnodostępne i bezpieczne infrastruktury sieci & usług Challenge 2: Systemy samouczące, robotyka i interakcja Challenge 3: Komponenty, systemy, inżynieria Challenge 4: Biblioteki cyfrowe i treść cyfrowa Challenge 5: Technologie ICT dla zrównoważonej i spersonalizowanej ochrony zdrowia Challenge 6: ICT dla mobilności, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej Challenge 7: ICT dla niezależnego funkcjonowania oraz integracji Badania nad technologiami przyszłościowymi (Future and Emerging Technologies)

16 6 KONKURS ICT - tematyka Wyzwanie Cele Schemat finansowy
Challenge 2: Systemy samouczące, interakcja, robotyka ICT Systemy samouczące, robotyka CP, CSA (CA only) Challenge 4: Biblioteki cyfrowe i zawartość cyfrowa ICT Biblioteki cyfrowe i ochrona zasobów cyfrowych CP, NoE, CSA Challenge 5: W kierunku zrównoważonej i spersonalizowanej ochrony zdrowia ICT Wirtualne badanie fizjologii człowieka (Virtual Physiological Human) CP, CSA Challenge 6: ICT na rzecz mobilności, zrównoważonego rozwoju środowiska i zużycia energii ICT ICT na rzecz mobilności przyszłości

17 6 KONKURS ICT – tematyka c.d.
Wyzwanie Cele Schemat finansowy Badania nad technologiami przyszłociowymi ICT Urządzenia i systemy w skali molekularnej CP ICT Rozum inspiracja dla technologii ICT ICT Koordynacja Wspólnot, planów i działań w inicjatywach proaktywnych w dziedzinie badań nad technologiami przyszłości (Future Emerging Technologies) CSA ICT Identyfikacja nowych tematów badawczych, ocena pojawiających się globalnych trendów B&R w obszarze ICT, w dziedzinie badań nad technologiami przyszłości (Future Emerging Technologies)

18 6 KONKURS ICT - tematyka c.d.
Wyzwanie Cele Schemat finansowy Horyzontalne akcje wspierające ICT Współpraca międzynarodowa CP (STREP/ SICA only) ICT Akcje dodatkowe w celu wsparcia międzynarodowej współpracy oraz biegnących projektów CP

19 Challenge 2: ICT 2009.2.1 Systemy samouczące, robotyka
W świecie rzeczywistym systemy ICT powinny być w stanie reagować inteligentnie na sytuacje, które nie zostały określone w ich konstrukcji; Powinny prezentować uniwersalne zachowania w otwartym środowisku i reagować na nieprzewidziane sytuacje, a także znacznie zwiększyć interakcję człowieka z maszyną; Roboty mają rozumieć ich środowisko i ich użytkowników i odpowiednio reagować na zmiany; Sztuczne systemy pozwalające na interakcje przy użyciu wszystkich zmysłów i kanałów komunikacji (w języku naturalnym, interpretacja gestów); Roboty powinny być w stanie samodzielnie dostosować się do ograniczeń środowiskowych i potrzeb użytkownika, odczytać intencje i emocje.

20 Challenge 4: ICT 2009.4.1 Biblioteki cyfrowe i ochrona treści cyfrowych
Scenariusze zaawansowanych zachowań: metody, modele i narzędzia do zarządzania cyfrową pamięcią; Innowacyjne rozwiązania dla montażu multimedialnych bibliotek cyfrowych, w tym na użytek dziedzictwa kulturowego; Systemy adaptacyjne dla tworzenia indywidualnych poglądów różnych form ekspresji kulturowej; Interdyscyplinarne sieci technologicznych domen (np. modele obliczeniowe, wizualizacja i grafika), informacji i archiwalnych nauk społecznych i nauk poznawczych; Promowanie wykorzystania badań finansowanych ze środków UE, określanie przyszłych wyzwań (Grand Challenges) w stworzeniu paneuropejskiej sieci "ośrodków pamięci".

21 Challenge 5: ICT-2009.5.3 Wirtualne badanie fizjologii człowieka
Virtual Physiological Human: Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) i narzędzia do modelowania mogą pomóc przewidzieć skutki różnych opcji leczenia u poszczególnych pacjentów; Sprawdzanie postawionych hipotez w wirtualnych eksperymentach; Wirtualne testowanie podstawowych mechanizmów fizjologicznych; Przeprowadzanie wirtualnych operacji na wirtualnych narządach – symulacja konkretnych zachowań fizjologicznych; Badania pomocne w podejmowaniu decyzji klinicznych i opracowaniu alternatywnych metod leczenia.

22 Challenge 6: ICT 2009.6.2 ICT na rzecz mobilności przyszłości
Inteligentne systemy samochodowe powinny dawać wyższy stopień zapobiegania wypadkom; Nowe mobilne usługi powinny dać lepsze informacje dostępne 24 h/dobę dla osób w podróży; Rozwiązania w zakresie transportu towarowego powinny być bezpieczniejsze, wydajniejsze, konkurencyjne i przyjazne dla środowiska; Procesy przemysłowe i infrastruktury powinny być bardziej energooszczędne i bezpieczniejsze; Powinien być zapewniony dostęp do wspólnych danych i systemów zarządzania danymi w zakresie monitorowania i reagowania na zagrożenia dla środowiska; W celu ostrzeżenia grup docelowych i zorganizowania skutecznych reakcji systemy powinny oceniać stopień narażenia ludności oraz zagrożenia dla zdrowia.

23 Dodatkowe tematy European Economic Recovery Plan (EERP): W ramach EERP określono wspólnie dla ICT, NMP (Nanotechnologie, Materiały i nowe technologie produkcyjne), Transport, Energy i Environment 3 inicjatywy PPP: Zakłady przyszłości (Factories of the Future), Budynki efektywne energetycznie (Energy-Efficient Buildings), Zielone samochody (Green Cars).

24 Program Konkurencyjność i Innowacje (CIP)
Program na rzecz wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT PSP

25 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013
STEER SAVE ALTENER eCONTENT Modinis Innovation MAP 4 wspólne cele 1. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (zwłaszcza MŚP) 2. INNOWACJE I EKO-INNOWACJE 3. KONKURENCYJNE, INNOWACYJNE I SPÓJNE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 4. WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

26 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, c.d.
1. Jeden z mechanizmów realizowania założeń Strategii Lizbońskiej. 2. Cele programu: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwój i promocja wszelkich form innowacji, w szczególności innowacji ekologicznych, promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 3. Budżet: 3,63 miliarda euro

27 Kontekst strategiczny – Inicjatywa i2010
Kluczowa inicjatywa strategiczna na rzecz odnowionej Strategii Lizbońskiej Wszechstronne i całościowe rozwiązania na rzecz polityki ICT - w ostatnich 10 latach 25 % wzrostu PKB oraz 40 % wzrostu produktywności w UE jest konsekwencją wykorzystania ICT Cel: Stworzenie odpowiednich warunków do wykorzystania pełnego potencjału ICT i mediów na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie Trzy spójne priorytety: Ustanowienie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej Wzmocnienie innowacyjności i inwestycji w badania Osiągnięcie Spójnego Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego

28 Zakres działań w CIP-ICT PSP
Ogólna tematyka projektów ICT PSP: Działania związane z jednolitą europejską przestrzenią informacyjną: zapewnienie łatwego dostępu do eUsług przy zapewnieniu interoperacyjności, i bezpieczeństwa poprawa warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej (Digital content) ze szczególnym naciskiem na wielojęzyczność i różnorodność kulturową monitorowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego: gromadzenie danych i analizę rozwoju, dostępności oraz korzystania z usług komunikacji cyfrowej, oraz rozwoju zawartości i usług Działania związane z szerszym stosowaniem oraz inwestycjami w ICT: promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach, których istnienie umożliwiają ICT, w szczególności w MSP i usługach publicznych, promowanie i podnoszenie świadomości na temat możliwości i korzyści oferowanych obywatelom i firmom przez ICT Działania na rzecz eIntegracji i tworzenia społeczeństwa informacyjnego: zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania wzmacnianie zaufania i pewności przy korzystaniu z eUsług poprawa jakości, skuteczności i dostępności publicznych eUsług rozpowszechnianie dobrych praktyk.

29 CIP-ICT PSP: Ogólne zasady uczestnictwa
Finansowane są projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach CIP-ICT PSP. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków Oceny projektów dokonuje grupa niezależnych ekspertów – ewaluatorów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny/regionalny.

30 Kto może być partnerem w projekcie w ramach CIP-ICT PSP?
Jednostki rządowe, administracji publicznej, które mają kompetencje i moc decyzyjną w podejmowaniu wiążących decyzji w danym temacie Jednostki ministerialne mające moc decyzyjną na szczeblu europejskim (np. Ministerstwa Zdrowia, Gospodarki, Narodowe Centra, Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i inne) Partnerzy z przemysłu i nauki Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Eksperci od spraw etycznych (np. w przypadku projektów w tematach biometrycznych) Jednostki odpowiedzialne za budynki publiczne (reprezentanci jednostek lokalnych, miejskich i regionalnych) Jednostki odpowiedzialne za działanie służb ratowniczych Jednostki odpowiedzialne za certyfikację i standaryzację Pożądany udział

31 Aspekty finansowe – ogólne zasady
Projekty typu: Pilot A Wys. dofinansowania: 50% Budżet projektu: 5-10 mln. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Pilot B Budżet projektu: mln. Euro Projekty typu: Sieci tematyczne (Thematic Networks) Wys. dofinansowania: 2 lub 3 tys. Euro/rok (w zależności od liczby uczestników sieci) Budżet projektu: tys. Euro Koszty kwalifikowane: podróże, koszty związane z implementacją sieci

32 Przewidywane tematy konkursu 2010
Cele Budżet Temat ICT na rzecz wydajności energetycznej i mobilności 19.0 M€ Temat Biblioteki cyfrowe 30.0 M€ Temat ICT na rzecz zdrowia i społecznej spólności 13.5 M€ Temat Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług on-line w miastach 15.0 M€

33 Przewidywane tematy konkursu 2010
Cele Budżet Temat ICT na rzecz poprawy usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw 13.0 M€ Temat Wielojęzyczny Internet 16.0 M€

34 Podsumowanie Projekty składamy na otwarte konkursy
Każdy konkurs ma inne dokumenty – czytamy dokumenty publikowane dla danego konkursu Tematykę projektu dopasowujemy do tematów zawartych w Programie Pracy otwartego konkursu Do tematyki i działań jakie chcemy przeprowadzić w projekcie wybieramy odpowiedni typ projektu Projekty składamy w wersji elektronicznej do Komisji Europejskiej Projekty oceniane są przez niezależnych ekspertów Projekty muszą mieć charakter współpracy międzynarodowej

35 Dzień Informacyjny dla
Zaproszenie Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, Informacje:

36 Dziękuję za uwagę Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP-ICT PSP Osoby do kontaktu ICT w 7PR: Andrzej Galik Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "oraz Programie CIP-ICT PSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google