Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opracował Jacek Bartkowiak opracowana zgodnie ze standardem NATO (Stanag 3600 IGEO). W 1997 r. wprowadzona została do Sił Zbrojnych RP mapa operacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opracował Jacek Bartkowiak opracowana zgodnie ze standardem NATO (Stanag 3600 IGEO). W 1997 r. wprowadzona została do Sił Zbrojnych RP mapa operacyjna."— Zapis prezentacji:

1

2 opracował Jacek Bartkowiak opracowana zgodnie ze standardem NATO (Stanag 3600 IGEO). W 1997 r. wprowadzona została do Sił Zbrojnych RP mapa operacyjna JOINT OPERATIONS GRAPHIC (JOG) Seria 1501 w skali 1 : 250 000, Przykłady na podstawie mapy operacyjnej NN 34-8 OLSZTYN

3 mapa przeznaczona jest do pracy dowódców i sztabów oddziałów, związków taktycznych i operacyjnych w wojskach lądowych, siłach powietrznych i marynarce wojennej. Służy do ogólnej oceny terenu, planowania i organizacji działań oraz do dowodzenia wojskami w działaniach taktycznych, operacyjnych i strategicznych. Wykorzystuje się ją również w działaniach manewrowych i w czasie przemarszów. PRZEZNACZENIE

4 mapa opracowywana jest przez służby geograficzne armii państw NATO na obszar całego Świata, stąd jej seria 1501 (gdzie poszczególne cyfry oznaczają: 1 - mapę na obszar Świata; 5 - skalę 1:250 000; 01 - pierwszą serię w tej skali). Obszar Polski mieści się w 28 arkuszach tej mapy. Jeden arkusz obejmuje obszar 2  długości geograficznej i 1  szerokości geograficznej. ZASIĘG MAPY

5 zakres treści mapy wyznaczają odpowiednie dokumenty standaryzacyjne. Mapy w tej skali są jednolite we wszystkich państwach co do znaków umownych i opisów pozaramkowych. W sposób bardzo czytelny prezentowana jest na nich sieć drogowa i kolejowa, sieć osadnicza, większe kompleksy leśne oraz wody. Odrębną grupę stanowią znaki nawigacyjne obejmujące lotniska i lądowiska oraz obiekty orientacyjne i przeszkody lotnicze. ZAKRES INFORMACYJNY

6 mapa skonstruowana jest w uniwersalnym poprzecznym odwzorowaniu walcowym Merkatora (UTM). Jest to odwzorowanie wiernokątne, sieczne. Do obliczeń geodezyjnych i odwzorowań kartograficznych przyjęto elipsoidę obrotową WGS 84. Na mapie wdrukowane są dwie siatki meldunkowe: UTM i GEOREF. KONSTRUKCJA MAPY służy do określania miejsca na powierzchni Ziemi podawanego następnie w rozkazach i meldunkach. System podawania współrzędnych przy pomocy siatki UTM używany jest przez wojska lądowe oraz przez inne rodzaje sił zbrojnych podczas wspólnych operacji z wojskami lądowymi (Stanag 2211). Na mapie linie siatki UTM drukowane są w kolorze niebieskim, tworząc siatkę kwadratów o wymiarach 10 km na 10 km (4 cm na 4 cm na mapie). SIATKA MELDUNKOWA UTM (Universal Transverse Mercator)

7 służy do określania pozycji (położenia) na powierzchni Ziemi, podawanych następnie w rozkazach i meldunkach podczas operacji (działań) lotniczych i obrony powietrznej. Nie zastępuje ona siatki meldunkowej UTM. Pozycje są wyrażone w postaci dogodnej do meldowania i wykreślenia na każdej mapie mającej siatkę południków i równoleżników, niezależnie od odwzorowania kartograficznego. Na mapie linie siatki GEOREF, oparte na południkach i równoleżnikach, drukowane są w kolorze czarnym tworząc siatkę czworokątów zbliżonych do trapezów o wymiarach 15  na 15  (czworokąt podstawowy), na liniach siatki jest również zaznaczony podział jednominutowy. SIATKA MELDUNKOWA GEOREF (Geographic Reference System)

8 BUDOWA SYSTEMU MELDUNKOWEGO UTM (Universal Transverse Mercator)

9 Powierzchnia Ziemi została podzielona począwszy od południka 180° długości geograficznej na sześciostopniowe strefy ponumerowane od 1 do 60 w kierunku wschodnim. Z kolei strefy pomiędzy 80  szerokości geograficznej południowej i 84  szerokości geograficznej północnej podzielono na 19. ośmiostopniowych pasów i dwunastostopniowy pas 20. (pomiędzy 72  i 84  szerokości geograficznej północnej). Pasy są opisane wielkimi literami alfabetu łacińskiego, z południa na północ, od litery C do W (bez liter I oraz O). Pas dwudziesty oznaczony jest wielką literą X (w rejonach podbiegunowych stosowana jest siatka meldunkowa UPS). Z podziału południkowego i równoleżnikowego powstały pola strefowe - Polska leży w polach strefowych 33U, 34U i 35U. PODZIAŁ NA STREFY I PASY (POLA STREFOWE) 33U34U35U Terytorium Polski

10 Następnym stopniem podziału pola strefowego są kwadraty 100. kilometrowe, wykreślone w stosunku do południka środkowego w każdej strefie oraz w stosunku do równika w kierunku biegunów Ziemi. Podział ten jest naniesiony na mapę grubszymi niebieskimi liniami. Narożniki kwadratów są oznaczone na mapie za pomocą dwóch wielkich liter alfabetu łacińskiego również koloru niebieskiego. PODZIAŁ NA KWADRATY 100. KILOMETROWE 33U 34U 35U południki środkowe strefy odległość od równika południki środkowe strefy

11 W obrębie kwadratów 100. kilometrowych, dalszy, dokładniejszy podział siatki meldunkowej UTM oparty jest na siatce kilometrowej wykreślonej na mapie liniami w odstępach co 10 km - w kolorze niebieskim wraz z opisem (na liniach). Wyloty linii siatki opisane są za ramką arkusza, na czterech marginesach mapy. PODZIAŁ NA KWADRATY KILOMETROWE 10 km 7 4 6 4 5 4 4 4 0000m E 8 58 0000m N 9 58 0 59 siatka kilometrowa Opis siatki meldunkowej UTM 0 9 8

12 Niezależnie od ilości cyfr nie stosuje się pomiędzy nimi odstępów i znaków przestankowych. ZASADA ODCZYTYWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH W SYSTEMIE UTM w prawo right w górę up 34UDD514962 Zapis współrzędnych punktu (pozycji) w systemie meldunkowym UTM składa się z grupy liter i cyfr pisanych w sposób ciągły. Ilość cyfr w zapisie współrzędnych zależy od dokładności określenia poło- żenia punktu, ale musi być parzysta. Pierwsza połowa cyfr określa zawsze odległość od lewego boku kwadratu, druga od boku dolnego (według zasady right and up - w prawo i w górę).

13 0 59 6 4 5 4 4 4 0000m E 8 58 0000m N 9 58 OKREŚLANIE WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH W SYSTEMIE UTM WSKAZANEGO PUNKTU NA MAPIE Określić współrzędne meldunkowe m. Brodowo z dokładnością 100 m. Określić wartość wschodnią E (Easting) - w prawo, w kierunku wschodnim od lewego boku kwadratu 10. kilometrowego odczytać DUŻĄ liczbę opisującą PIONOWĄ linię siatki z lewej strony określanego punktu Określić wartość północną N (Northing) - w górę, w kierunku północnym od dolnego boku kwadratu 10. kilometrowego: określić odległość między linią siatki, a punktem z dokładnością 100 m odczytać DUŻĄ liczbę opisującą POZIOMĄ linię siatki poniżej określanego punktu określić odległość między linią siatki, a punktem z dokładnością 100 m Ustalić oznaczenie literowe kwadratu 100. kilometrowego Ustalić oznaczenie pola strefowego na podstawie zamieszczonego na mapie schematu UWAGA Ilość cyfr w zapisie oznacza dokładność określenia położenia punktu np.: czterocyfrowy zapis oznacza dokładność 1 km sześciocyfrowy zapis oznacza dokładność 100 m ośmiocyfrowy zapis oznacza dokładność 10 m Ilość cyfr w zapisie ZAWSZE musi być parzysta. E: 514 N: 962 Współrzędne meldunkowe punktu m. Brodowo 34UDD514962 PRZYKŁADOWY KWADRAT SIATKI 10 KM SAMPLE 10.000 METRE GRID SQUARE BEISPIEL 10.000 METER GITTER QUADRAT Stębark 59 4 3 2 5 4 4 OZNACZENIE KWADRATU 100 KM 100.000 m SQUARE IDENTIFICATION 100-KM-QUADRAT-BEZEICHNUNG Patrz treść mapy See Body of Map Siehe Karteninhalt OZNACZENIE POLA STREFOWEGO GRID ZONE DESIGNATION ZONENFELDBEZEICHNUNG 34 U

14 0 59 9 58 6 4 5 4 4 4 0000m E 8 58 0000m N OKREŚLANIE POŁOŻENIA PUNKTU NA MAPIE (NANIESIENIE PUNKTU NA MAPĘ) WG ZADANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH Ustalić oznaczenie pola strefowego wg wielkości E (wschodniej): 514 (pierwsze trzy cyfry z sześciocyfrowej liczby) - odnaleźć na dolnym i górnym marginesie mapy, od lewej strony do prawej, PIONOWĄ linię siatki opisaną DUŻĄ liczbą 5. Następnie, kolejne dwie liczby (tu - 14 = 1400 m, 5,6 mm na mapie) oszacować w stosunku do następnej pionowej linii siatki, (zaznaczyć na mapie oszacowaną wartość, przez którą wykreślić linię równoległą do pionowej linii siatki oznaczonej tu - dużą liczbą 5. wg wielkości N (północnej): 962 (ostatnie trzy cyfry z sześciocyfrowej liczby) - odnaleźć przy lewym lub prawym marginesie mapy, z dołu do góry, POZIOMĄ linię siatki opisaną DUŻĄ liczbą 9. Następnie, kolejne dwie liczby (tu - 62 = 6200 m, 25 mm na mapie) oszacować w stosunku do następnej poziomej linii siatki, zaznaczyć na mapie oszacowaną wartość, przez którą wykreślić linię równoległą do poziomej linii siatki oznaczonej - tu dużą liczbą 9 lub 0. Ustalić oznaczenie kwadratu 100. Kilometrowego Ustalić położenie punktu na mapie (nanieść punkt na mapę) wg wielkości N (północnej): 962 PRZYKŁADOWY KWADRAT SIATKI 10 KM SAMPLE 10.000 METRE GRID SQUARE BEISPIEL 10.000 METER GITTER QUADRAT Stębark 59 4 3 2 5 4 4 OZNACZENIE KWADRATU 100 KM 100.000 m SQUARE IDENTIFICATION 100-KM-QUADRAT-BEZEICHNUNG Patrz treść mapy See Body of Map Siehe Karteninhalt OZNACZENIE POLA STREFOWEGO GRID ZONE DESIGNATION ZONENFELDBEZEICHNUNG 34 U przecięcie wykreślonych uprzednio linii w danym kwadracie 10. kilometrowym wskazuje położenie określanego punktu - w podanym przykładzie m. Brodowo (podczas nanoszenia punktu na mapę, w miejscu przecięcia połączonych linii - oznaczyć punkt stosownym znakiem umownym). UWAGA W celu dokładnego naniesienia punktu na mapę wg siatki meldunkowej UTM, należy współrzędne określać z dokładnością 10 m (0,1 mm). Zadane są współrzędne meldunkowe punktu na mapie: 34UDD514962 wg wielkości E (wschodniej): 514 Brodowo

15 BUDOWA SYSTEMU MELDUNKOWEGO GEOREF (Geographical Reference System)

16 pierwsza połowa cyfr określa odległość od lewego boku czworokąta, druga od boku dolnego, stosuje się więc zasadę right and up - w prawo i w górę. Niezależnie od ilości liter i cyfr nie stosuje się pomiędzy nimi odstępów i znaków przestankowych. w prawo right w górę up ZASADA ODCZYTYWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH W SYSTEMIE GEOREF 21 PK FJ 06 Siatka meldunkowa systemu GEOREF jest zbudowana na podstawie siatki geograficznej Ziemi, na mapie pokrywa się z siatką kartograficzną układu współrzędnych geograficznych. Zapis współrzędnych punktu (pozycji) w systemie meldunkowym składa się z: grupy liter oznaczenie czworokątów 15  na 15  czworokątów 1  na 1  grupy cyfr oznaczenie minut, ilość cyfr w zapisie współrzędnych zależy od dokładności określenia położenia punktu, ale zawsze musi być parzysta.

17 PODZIAŁ NA PIĘTNASTOSTOPNIOWE CZWOROKĄTY (15  - POLA STREFOWE) System dzieli powierzchnię Ziemi na czworokąty sferyczne (pola strefowe) o bokach 15  na 15 , wyznaczone południkami i równoleżnikami co 15  długości i szerokości geograficznej. Każdy czworokąt jest oznaczony za pomocą dwuliterowego kodu w następujący sposób: Oznaczenie strefy (pierwsza litera) Strefy powstały z podziału powierzchni Ziemi południkami co 15° długości geograficznej, jest ich 24. Oznaczone są (począwszy od południka 180° na wschód) wielkimi literami od A do Z (bez liter I i O); Oznaczenie pasów (druga litera) Pasy powstały z podziału powierzchni Ziemi równoleżnikami co 15  szerokości geograficznej, jest ich 12. Oznaczone są od bieguna południowego w kierunku północy wielkimi literami od A do M. (bez litery I). Z podziału na strefy i pasy otrzymano 288 czworokątów 15  (pól strefowych), z których każdy oznaczony jest dwoma wielkimi literami. 15  P K czworokąt (pole strefowe) obejmujący obszar Polski ma oznaczenie - PK

18 PODZIAŁ NA JEDNOSTOPNIOWE CZWOROKĄTY (1  ) W celu udokładnienia określenia współrzędnych geograficznych, każdy 15  czworokąt jest podzielony na 15. 1  stref po długości geograficznej, licząc od zachodniego boku czworokąta na wschód oraz 15. 1  pasów po szerokości geograficznej licząc od południowego boku czworokąta na północ. Strefy i pasy 1  oznaczone są wielkimi literami od A do Q (bez liter I oraz O). B Q P N M L K J H G F E D C B A A C D E FG H J K L M N P Q 15  Uzdowo FJGJ } } 11 11 Przykładowo miejscowość Uzdowo znajduje się w czworoboku PKFJ

19 PODZIAŁ NA JEDNOMINUTOWE CZWOROKĄTY (1’) Każdy jednostopniowy czworokąt podzielony jest liniami poziomymi i pionowymi, tworzącymi siatkę o oczkach 15’ na 15’, opisanych na zewnątrz ramki arkusza. Z kolei oczka 15’ na 15’ oznakowane są odcinkami jednominutowymi (nieopisane). Określenie położenia z dokładnością do 1’ długości i szerokości geograficznej podaje się za pomocą czterech liter i czterech cyfr. Cztery litery określają 1  czworokąt, dwie pierwsze cyfry podają ilość minut długości geograficznej, a dwie następne ilość minut szerokości geograficznej w danym czworokącie jednostopniowym. Jeżeli ilość minut jest mniejsza niż 1 , to pierwszą cyfrą będzie 0. W celu jeszcze bardziej dokładnego określenia współrzędnych, każdy z 1’ czworokątów może być nadal dzielony na części dziesiętne, a nawet setne. W ten sposób cztery wielkie litery będą zawsze określać 1  czworokąt, zaś liczba cyfr dokładność np.: zapis PKFJ065210 (sześć cyfr) określa współrzędne z dokładnością do 0,1 minuty, a zapis PKFJ06542101 (osiem cyfr) - z dokładnością do 0,01 minuty. Uzdowo FJ 21’ 06’ Położenie miejscowości Uzdowo wg siatki meldunkowej GEOREF z dokładnością 1’ prezentuje zapis liter i cyfr PKFJ0621. 15’ 5’ 1’ 15’ 5’ 1’

20 OKREŚLANIE WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH W SYSTEMIE GEOREF WSKAZANEGO PUNKTU NA MAPIE Uzdowo Określić współrzędne meldunkowe m. Uzdowo z dokładnością 1’. Ustalić oznaczenie literowe 15  czworokąta podstawowego GEOREF Ustalić oznaczenie literowe 1’ czworokąta podstawowego GEOREF Oznaczenie czworokątów znajduje się na schemacie zamieszczonym na marginesie arkusza każdej mapy PK FJGJ Określić oznaczenie cyfrowe położenia punktu w czworokącie FJ, wyrażone w minutach długości i szerokości geograficznej ilość minut długości geograficznej, liczonych na wschód od południka 20  06’ 21’ ilość minut szerokości geograficznej, liczonych na północ od równoleżnika 53  UWAGA Niezależnie od tego czy punkt (obszar, rejon), będzie położony na południe od równika lub na zachód od południka zerowego (Greenwich) - punktem początkowym jest ZAWSZE południowo-zachodni narożnik, a kierunek liczenia na wschód i północ. Współrzędne meldunkowe m. Uzdowo PKFJ 0621

21 OKREŚLANIE POŁOŻENIA PUNKTU NA MAPIE (NANIESIENIE PUNKTU NA MAPĘ) WEDŁUG ZADANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH Podane są współrzędne meldunkowe punktu na mapie: PKFJ0621 Ustalić oznaczenie 15  na 15  czworokąta podstawowego PK PK Ustalić oznaczenie 1  na 1  czworokąta FJ (20  - 21  na 53  - 54  ) FJGJ ustalić opisany 15’ czworokąt (20  00’ - 20  15’ na 53  15’ - 53  30’) stosując linijkę połączyć odpowiednie, przeciwległe kreski jednominutowe w czworokącie piętnastominutowym (6 minut w prawo od 20  i 21’ w górę od 53  00’). Przecięcie się połączonych wcześniej linii wskazuje położenie szukanego punktu - w podanym przykładzie m. Uzdowo (podczas nanoszenia punktu na mapę - w miejscu przecięcia połączonych linii oznaczyć punkt stosownym znakiem umownym) Uzdowo 06’ 21’ UWAGA W celu naniesienia punktu na mapę wg współrzędnych geograficznych na podstawie siatki meldunkowej GEOREF, należy współrzędne określić z dokładnością 0,1 minuty i poprzez interpolacje odpowiednich odcinków jednominutowych nanosić dokładniej punkt na mapę. Ustalić położenie punktu:

22 INFORMACJE POZARAMKOWE NA MAPIE OPERACYJNEJ JOINT OPERATIONS GRAPHIC (JOG) w skali 1 : 250 000

23 podziałka liniowa informacje o cięciu warstwicowym informacje o siatce UTM uwagi użytkownika oznaczenie czworokątów GEOREF dokładność mapy dane o odwzorowaniu słownik uwagi ostrzeżenie identyfikator mapy wysokości w metrach zasady określania współrzędnych punktu w systemie meldunkowym UTM informacje o przeliczeniu współrzędnych przelicznik wysokości dane o wydawcy schemat położenia arkusza skala i nazwa arkusza identyfikator mapy legenda znaków umownych Siatka GEOREF Siatka UTM SCHEMAT ARKUSZA MAPY OPERACYJNEJ

24 Mapa operacyjna w skali 1 : 250 000 zawiera informacje pozaramkowe, zgodne ze standardami NATO (STANAG3676). Zasób tych informacji wyczerpująco uzupełnia niezbędne dane o mapie operacyjnej i wspomaga użytkownika w korzystaniu z mapy. Dodatkowe opisy treści informacyjnych w języku angielskim i niemieckim zapewniają możliwości wykorzystania polskiej mapy operacyjnej również w państwach członkowskich NATO Identyfikator mapy Schemat położenia arkusza

25 Podziałka liniowa Informacje dotyczące cięcia warstwicowego, poziomu odniesienia, siatki UTM Skala i nazwa arkusza Informacje o wydawcy

26 Przelicznik wysokości Oznaczenie czworokąta podstawowego PK FJGJ Zasady określania współrzędnych meldunkowych UTM

27 Informacja o jednostkach wysokości Parametry przeliczeniowe współrzędnych z układu WGS 84 do układu 1942 Informacja o dokładności mapy, układzie współrzędnych, poziomie odniesienia i odwzorowaniu

28 Słownik Uwagi Ostrzeżenie

29 LEGENDA ZNAKÓW UMOWNYCH Obszary zabudowane Drogi

30 LEGENDA ZNAKÓW UMOWNYCH Linie kolejowe Granice Roślinność Hydrografia

31 LEGENDA ZNAKÓW UMOWNYCH Znaki różne Wysokość terenu

32 LEGENDA ZNAKÓW UMOWNYCH Lotniska ZNAKI UMOWNE - SPECJALNE

33 LEGENDA ZNAKÓW UMOWNYCH Obiekty orientacyjne i przeszkody Anomalie magnetyczne

34 SKOROWIDZ ARKUSZY MAP W SKALI 1 : 250 000 (JOG) NA OBSZAR POLSKI

35 KONIEC


Pobierz ppt "opracował Jacek Bartkowiak opracowana zgodnie ze standardem NATO (Stanag 3600 IGEO). W 1997 r. wprowadzona została do Sił Zbrojnych RP mapa operacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google