Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora"— Zapis prezentacji:

1 Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora
Nowy Targ (3) Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Kazimierz Sroka trener-szkoleniowiec Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół

2 Wizerunek szkoły (image)
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje PRZYPOMNIENIE Wizerunek szkoły (image) - suma (1) opinii (pozytywnych i negatywnych, obiektywnych i subiektywnych) o jakości jej nauczania i (2) kontaktów ze środowiskiem, - zbiorowe odczucie wykreowane przez podmioty działające w otoczeniu szkoły jako rezultat narastających przez dłuższy okres obserwacji jej działań - zbiór przekonań (oczekiwań, skojarzeń i przesądów) na temat szkoły wśród osób z jej otoczenia. Kreowanie pozytywnego wizerunku – to malowanie obrazu szkoły na dwóch płaszczyznach: 1 - pokazującej elementy łatwo rzucające się w oczy, wychwytywane bez trudu przez odbiorcę oraz 2 – uwzględniającej elementy ukryte, koncentrujące się wokół działań pedagogicznych placówki, a ujawniające się poprzez cele placówki, klimat pracy, relacje interpersonalne, zachowania pracowników, itp. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły – z uwzględnieniem rzeczy: namacalnych i nie dających się skonkretyzować, mierzalnych i niemierzalnych, doniosłych i mało znaczących, stałych i zmiennych – często nazywanego obrazem „osobowości szkoły” należy czynić w sposób planowy, traktować jako istotny obszar pracy szkoły i poświęcić mu wiele miejsca i uwagi w planie pracy/rozwoju placówki

3 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje
SZKOŁA TO ORGANIZACJA OPARTA NA RELACJACH Kreowanie wizerunku szkoły zawsze zaczyna się od budowania kompetencji osób tworzących organizację. Największy wpływ na ten wizerunek mają (co oczywiste) nauczyciele, ale równie ważne są kompetencje dyrektora szkoły, odpowiedzialnego za kreowanie i wprowadzanie zmiany. Kompetentny, profesjonalny i poszukujący zespół jest gwarantem, że w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły mamy na czym się oprzeć. Zadaniem dyrektora szkoły staje się zatem wypracowanie właściwych relacji z zespołem pracowników tak, by utożsamiali się oni z placówką i mieli głębokie przekonanie, że warto w niej pracować. WŁAŚCIWE RELACJE MIĘDZYLUDZKIE = PODSTAWA POZYTYWNEGO/POŻĄDANEGO WIZERUNKU

4 4. dyrektor – profesjonalista: lider i coach
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje PODSTAWY SKUTECZNEGO KREOWANIA WIZERUNKU SZKOŁY 1. wysoki poziom dydaktyczny, skuteczność wychowawcza, tradycje, kultura organizacyjna, baza dydaktyczna, wystrój wewnętrzny, architektura, otoczenie…. 2. koła zainteresowań, szkolny teatr, własna gazeta, galeria twórczości, aktywna strona internetowa, dni otwarte, projekty unijne… 3. kompetentny, otwarty na zmiany i chętny do podejmowania działań zespół nauczycieli 4. dyrektor – profesjonalista: lider i coach

5 KULTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje KULTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY ZAANGAŻOWANIE DO JASNYCH I POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH NORM I CELÓW (powszechna akceptacja wizji, misji, wartości, norm, celów, kierunków i zadań) WSPÓLNE PLANOWANIE, KOLEGIALNA PRACA I EWALUACJA OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW (system jakości - polityka jakości, diagnozowanie, planowanie, rozwój) POZYTYWNE PRZYWÓDZTWO (nadzór skierowany jest na kompleksowy rozwój i doskonalenie jakości ) STABILNOŚĆ KADRY (poziom identyfikacji, kwalifikacji, kompetencji, odpowiedzialności) STRATEGIA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA KADRY- ROZWÓJ ZAWODOWY (inspirowanie, stwarzanie warunków, wspieranie, doradztwo, pomoc) PROGRAM SZKOŁY –EFEKTY REALIZACJI ( poczucie celu, realizacja standardów szkolnych , podążanie różnymi drogami do celu) DĄŻENIE DO UTRWALANIA WARTOŚCI OGÓLNYCH A NIE INDYWIDUALNYCH (równość szans – wspomaganie, poszanowanie dla wartości i norm, rozwój) MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE CZASU UCZENIA SIĘ (diagnoza, proces edukacyjny = postęp i systematyczny rozwój, skuteczność) WYSOKI STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA I POMOC RODZICÓW (poziom identyfikacji i współodpowiedzialności ) AKTYWNE WSPARCIE PRZEZ WŁADZE ADMINISTRACYJNE – POZIOM WSPÓŁPRACY (zasady polityki edukacyjnej gwarantują autonomię i sprzyjają rozwojowi szkoły)

6 UPORZĄDKOWANE MYŚLENIE I DZIAŁANIE
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje DYREKTOR – LIDER UPORZĄDKOWANE MYŚLENIE I DZIAŁANIE (konsekwentny sposób działania, jasna struktura, umiejętność opanowania dostępnej informacji, ocena konsekwencji działań) UMIEJĘTNOŚĆ NAWIĄZYWANIA KONTAKTU (przejmowanie inicjatyw, wychodzenie do innych, gotowość do udzielania informacji, oferowanie pomocy) KOMUNIKATYWNOŚĆ (umiejętność słuchania, rozumienie otrzymywanej informacji, umiejętność zrozumiałego przekazywania komunikatów) KREATYWNOŚĆ (tworzenie alternatywnych idei, zachęcanie innych do tworzenia) UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY Z INNYMI (wspieranie wspólnego rozwoju, formułowanie zasad pracy grupowej, rezygnacja z forsowania tylko własnych pomysłów, wspieranie opinii) EMPATIA (umiejętność wczuwania się w potrzeby i emocje innych) EFEKTYWNOŚĆ (praca zorientowana na efekt, korzyść, określanie miary sukcesu, realistyczna samoocena) ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA (stałe zaangażowanie, spokojne reagowanie na prowokacje, umiejętność rzeczowej argumentacji, nie uleganie emocjom)

7 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje
Dyrektor-lider – kreator kultury organizacyjnej szkoły - Jest kompetentny - Jest autentyczny i szczery w wyrażaniu swoich przekonań - Traktuje delegowanie jako pomoc w osiąganiu rezultatów i w rozwoju - Posiada jasno określone standardy osiągnięć - Chce i jest w stanie stwarzać atmosferę zaufania i lojalności - Posiada umiejętność utrzymania integralności i pozycji swojego zespołu - Jest otwarty na ludzkie potrzeby i nadzieje, szanuje godność podwładnych - Rozwiązuje problemy w sposób jasny i uczciwy - Zachęca do rozwoju osobistego i zespołowego - Ustanawia i utrwala jasne procedury działania - Sprawia, że praca staje się miejscem dającym zadowolenie.

8 Coaching- nie jest mentoringiem, szkoleniem, konsultingiem
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje NOWE ROZWIĄZANIA Coaching- interaktywny proces, który wspomaga klienta (osobę lub organizację) w przyśpieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektywności działania i podnoszeniu jakości funkcjonowania Coaching- dokonuje się w oparciu o partnerską relację i koncentruje się na obecnej sytuacji klienta i na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądany cel Coaching- nie jest mentoringiem, szkoleniem, konsultingiem Coaching- czerpie z wielu dyscyplin (np. teoria uczenia się, andragogika, nauki społeczne, nauki o zarządzaniu, techniki komunikacji, psychologia…) tworzy własną bazę wiedzy i praktyk zawodowych

9 SOKRATES – uznawany za propagatora coachingu
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje DYREKTOR COACH – poszukujący myśliciel SOKRATES – uznawany za propagatora coachingu Nie ma jednego ustalonego modelu coacha – jego postawę/postępowanie/zachowanie ustalają relacje z klientem Dyrektor COACH – powinien posiadać jednocześnie cechy: trenera/szkoleniowca (wiedza i doświadczenie, rady, modelowe rozwiązania, naprowadzanie, ocenianie) -konsultanta/eksperta (w + d + talenty komunikacyjne, przekonywanie do eksperckich pomysłów) -menadżera/lidera (nastawienie na uzyskanie wyniku, realizacja ścisłych planów) -psychologa/terapeuty (znajomość sposobów zachowania i funkcjonowania człowieka, wyznaczanie granic w relacjach, umiejętne słuchanie, brak skłonności do „naprawiania człowieka”)

10 Wymagane kompetencje ogólne:
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje DYREKTOR COACH Wymagane kompetencje ogólne: Wiedza (czym jest c., specyfika relacji z K., andragogika, psychologia) Umiejętności (aktywne słuchanie, zadawanie i formułowanie pytań, zarządzanie czasem, zarządzanie pracą swoją i innych, wywieranie wpływu, osiąganie celów) Postawa (ciekawość, autentyczność, otwartość, elastyczność myślenia, gotowość na zmianę, szacunek, pozytywne nastawienie, nieforsowanie własnej wiedzy/odpowiedzi na pytania)

11 MODEL KOMPETENCJI COACHA
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje MODEL KOMPETENCJI COACHA WYZNACZANIE PODSTAWY DZIAŁAŃ 1) przestrzeganie standardów i norm etycznych 2) określenie zasad (relacje, obowiązki, autoocena) WSPÓŁTWORZENIE RELACJI 3) budowanie zaufania i intymności z klientem (troska, szczerość, szacunek, rzetelność) 4) właściwa osobowość (reagowanie na potrzeby, poczucie humoru, świadomość braku wiedzy) SKUTECZNA KOMUNIKACJA 5) aktywne słuchanie 6) zadawanie odpowiednich pytań 7) bezpośrednia komunikacja UŁATWIANIE NAUKI I OSIĄGANIA CELÓW 8) budowanie świadomości 9) planowanie i wyznaczanie celów 10) opracowanie działań 11) zarządzanie postępem i odpowiedzialnością

12 WARUNKI BRZEGOWE COACHINGU
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje WARUNKI BRZEGOWE COACHINGU Klient traktowany jest jako całość – sfera osobista (prywatna) i zawodowa rozumiane są jako nierozłączne Klient traktowany jest jako posiadający zdolności i możliwości – kreatywna jednostka potrafiąca znajdować dla siebie najlepsze rozwiązania Coaching nie jest „naprawianiem” klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania Klient ponosi 100% odpowiedzialności za zaangażowanie, decyzje, działania i rezultaty (tzw. „właściciel efektu”) Coach odpowiada za „czystość metodologiczną” i stwarzanie bezpiecznych warunków doi kreatywności i eksperymentowania Coach pracuje przez słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się nieoceniającymi obserwacjami i spostrzeżeniami

13 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje
Autoprezentacja, czyli tak Cię piszą jak Cię widzą (i słyszą) Autoprezentacja to sposób, w jaki komunikujemy się z innymi ludźmi, ze zwróceniem uwagi na podstawowe znaczenie- kim jestem lub za kogo chciałbym być uważany Składają się na nią nasze wypowiedzi, zachowania i wszelkie sygnały niewerbalne, poprzez które inni nas oceniają, postrzegają i wyrabiają sobie określone zdanie. Jaki jest cel ? 1) na ogół chcemy sprawić, by inne osoby postrzegały nas jako pozytywnych ludzi (staramy się więc robić dobre wrażenie, stosować się adekwatnie do określonych sytuacji, wypowiadać się tak, by inni postrzegali nas jako wartościowych, mających coś do powiedzenia) 2) nie zawsze musi być pozytywna –ostry szef czy nauczyciel, swoją postawą chce zbudować pewien autorytet i nie pozwolić sobie „wejść na głowę” podwładnym bądź uczniom 3) zawsze zmierza do tego aby inni postrzegali nas lub postępowali tak, jak tego chcemy

14 Autoprezentacja, czyli tak Cię piszą jak Cię widzą (i słyszą)
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Autoprezentacja, czyli tak Cię piszą jak Cię widzą (i słyszą) Autoprezentacja to przedstawienie, zaprezentowanie siebie innym ludziom (warto pokazać się z takiej strony, aby dzięki zdobyciu akceptacji innych realizować postawione sobie cele, np. dostać podwyżkę, utrzymać dyscyplinę, znaleźć pracę, czy partnera... ) Autoprezentacja to umiejętność budowania własnego wizerunku (autoprezentacja jest działaniem świadomym, stąd określa się ją również jako proces kontrolowania przez jednostkę postrzegania jej przez otoczenie) Autoprezentację określa się mianem zarządzania wizerunkiem (czyli takiego prezentowania swojej osoby poprzez środki werbalne i pozawerbalne, aby odbiorcy postrzegali nas tak, jak chcemy) Autoprezentacja jest makijażem (nigdy jednak nie powinna być tworzona na przekór sobie - powinna uwypuklić potrzebne w różnych sytuacjach cechy charakteru i ukryć niektóre słabości/niedociągnięcia - przeważnie nie kłamiemy tylko selektywnie prezentujemy prawdę korzystając z bogatego katalogu autentycznych wizerunków naszej osoby)

15 SPOSOBY AUTOPREZENTACJI
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje SPOSOBY AUTOPREZENTACJI Komunikacja werbalna, czyli słowny opis swojej osoby, w taki sposób, aby wywrzeć na innych pożądane wrażenie czy wykreować określony wizerunek (z opisywaniem samego siebie stykamy się na rozmowie kwalifikacyjnej, przy prezentowaniu na forum grupy, pisząc podanie o przyjęcie do pracy lub życiorys) Sami decydujemy, które fakty z naszego życia należy ujawnić, a treść naszej wypowiedzi zależy w dużym stopniu od tego, jakie wrażenie pragniemy wywrzeć na słuchaczu. podczas rozmowy około 55% informacji jest przekazywanych pozawerbalnie (poprzez to, co widzimy), pozostałe 45% słownie (poprzez to, co słyszymy, z czego sposób mówienia to 38%, a treść to 7% )

16 SPOSOBY AUTOPREZENTACJI
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje SPOSOBY AUTOPREZENTACJI Komunikacja niewerbalna, w skład której wchodzą następujące formy: pozajęzykowa / paralingwistyczna (wszystkie aspekty wymowy (artykulacji): modulacja, intonacja, zawieszenie głosu, tonacja, tempo mówienia, barwa głosu) proksemiczna (proksemika bada wpływ przestrzeni na relacje międzyludzkie) (przekazanie wiadomości za pomocą aranżacji przestrzeni: dystans przestrzenny między nadawcą a odbiorcą, związana z nim postawa ciała, usadowienie kinezyjna (informacje wysyłane przez gesty, wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, zmianę postawy, dotyk – szeroko rozumiana mowa ciała)

17 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje
MOWA CIAŁA Wyraz twarzy - odzwierciedla wszelkie zmiany zachodzące podczas rozmowy, pozwala rozpoznać czy słowa są zrozumiałe, czy słuchacz się z nimi zgadza, jakiego rodzaju reakcje emocjonalne w nim zachodzą. Zalecenie – staraj się zwrócić do rozmówcy całą twarzą, jeśli twój rozmówca zmieni położenie, podążaj za nim. Ruchy głowy tzn. kiwanie głową, potakiwanie mogą stanowić zachętę dla rozmówcy do kontynuowania wypowiedzi. Spojrzenie - odzwierciedla emocje, bliskość, chęć nawiązania kontaktu, odgrywa szczególną rolę w okazaniu rozmówcy, że go słuchamy Zalecenie – utrzymuj cały czas z rozmówcą kontakt wzrokowy, nie unikaj wzroku rozmówcy, ale też nie wpatruj się uporczywie w oczy drugiej osoby, gdyż może to ją krępować. Uśmiech - uśmiechaj się życzliwie, sygnalizuj uśmiechem, że sprawy są dla ciebie ważne i ciekawe (mówimy o radości w oczach, o oczach smutnych, pełnych lęku, miotających nienawistne spojrzenia, czy też przepełnionych miłością; cała twarz, wiele mięśni “pracuje” na wyrażenie tych uczuć; nasz nastrój czy nastawienie do życia charakteryzuje rysunek ust - ich kąciki ustawione w górę lub w dół.

18 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje
MOWA CIAŁA Gesty - wykonywane dłońmi plasują się tuż za wyrazem twarzy, jeśli chodzi o ich znaczenie wśród zachowań pozawerbalnych, służą do podkreślenia komunikatów słownych, a w określonych sytuacjach, w których używanie słów jest utrudnione, mogą je nawet zastępować, są również wskaźnikiem pewnych stanów emocjonalnych (pewność siebie, przyjazne nastawienie, otwartość, zaprzeczanie, itp.) Należy unikać:  postawy obronnej, czyli rąk złożonych na piersiach,  postawy “listka figowego”, czyli rąk splecionych na wysokości genitaliów,  postawy dziecięcej-rąk wzdłuż tułowia, palców skubiących ubranie. Postawa -sposób siedzenia, pozostawanie w pozycji stojącej oraz sposób chodzenia mogą stanowić wyraz stanu emocjonalnego oraz wskazywać na postawę i uczucia wobec siebie samego i innych osób (proste plecy, głowa niesiona prosto lub lekko do góry, sprężysty krok, jasne spojrzenie-“oto człowiek sukcesu”-myślimy, natomiast ktoś przygarbiony, z głową ukrytą w ramionach- boi się, jest smutny, sprawia wrażenie nieszczęśliwego) Zalecenie – nie krzyżuj rąk i nóg, nie zaciskaj dłoni np. na długopisie, nie kul się, nie rób pozycją ciała bariery między tobą a rozmówcą, pochylaj się lekko do przodu, w stronę rozmówcy, twoje odchylenie do tyłu może być odebrane jako dezaprobata, sztywna postawa może sprawiać wrażenie napięcia, niepewności, przeżywanego stresu.

19 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje
MOWA CIAŁA Rekwizyty W oczach innych rekwizyty (np. wieczne pióro, zegarek, biżuteria) mogą nas uwiarygodniać lub podważać naszą wiarygodność (np. kolczyk w uchu, długie włosy, eksponowany nadmiernie telefon komórkowy lub kilka, itp.) Zwracać uwagę na rodzaj adresata i okoliczności – zawsze wskazany umiar w używaniu

20  Ciemne, stonowane- budują prestiż, kojarzą się z powagą
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje MOWA CIAŁA Ubiór Strój powinien być zawsze czysty i dostosowany do sytuacji. Inaczej ubierzemy się na uroczystość szkolną, inaczej na zebranie z rodzicami, inaczej na szkolną dyskotekę czy wycieczkę. Kolor stroju ( i nie tylko stroju) jest znakiem w komunikacji międzyludzkiej. Kolory:  Ciemne, stonowane- budują prestiż, kojarzą się z powagą  Metaliczne- przepych, bogactwo, elegancja  Jaskrawe, żywe- dynamizm, aktywność  Jasne, żywe- otwartość, nowoczesność  Kolory pastelowe- finezję, delikatność.

21 Organizacja środowiska
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje MOWA CIAŁA Organizacja środowiska Podczas kontaktów międzyludzkich istotne znaczenie ma estetyka sali, gabinetu, ustawienie stołów i krzeseł. Miejsce zajmowane przy stole jest wyrazem relacji międzyludzkich. I tak siedzenie dwóch osób:  vis-a-vis oznacza – rywalizację  obok siebie przy rogach stołu- przyjacielską rozmowę  obok siebie przy jednej krawędzi stołu- koncentrację na zadaniu  po przeciwległych stronach stołu, ale nie vis-a -vis – pracę równoległą

22 Sztuka wystąpień publicznych
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Sztuka wystąpień publicznych Jak mówić ? Wyraźnie, spokojnie, z właściwą intonacją, w miarę możliwości niskim głosem, dobrze akcentując i nie połykając końcówek. Warto się postarać, bo przecież 38% wrażenia, jakie wywiera człowiek, na którego patrzymy i którego słuchamy dotyczy tego, “co słychać”!

23 Sztuka wystąpień publicznych
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Sztuka wystąpień publicznych Co mówić ? Pomimo, że treść to 7% postrzegania osoby w procesie komunikacji międzyludzkiej, jest ona niezwykle istotna. Treść powinna być dostosowana do poziomu intelektualnego słuchaczy. Mówić należy prosto, bo to co proste jest przekonujące. Wypowiedź powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie powinniśmy zainteresować słuchaczy na tyle, żeby chcieli nas słuchać. Należy powiedzieć, o czym będziemy mówić i dlaczego jest to ważne. W rozwinięciu powinniśmy przedstawić, opisać sytuację. W zakończeniu dokonać podsumowania i wyciągnąć wnioski. (W przypadku wyrobionych intelektualnie słuchaczy raczej należy unikać zbyt nachalnego wyciągania wniosków i pozostawić to im.)

24 Sztuka wystąpień publicznych Co mówić?
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Sztuka wystąpień publicznych Co mówić? Każda ciekawa wypowiedź powinna zawierać zarówno wątki racjonalne jak i emocjonalne. Podczas wystąpień warto posłużyć się np. anegdotą. Emocje (pozytywne) tworzą dobry nastrój w przyjmowaniu informacji. Anegdoty, dygresje dają słuchaczom chwile odpoczynku, ponieważ jesteśmy w stanie utrzymać koncentrację maksymalnie przez około 15 minut. Przykłady będące potwierdzeniem tezy, którą przedstawiamy są również bardzo pożądane w wystąpieniach. Jeżeli coś zdarza się w życiu - słuchacze nie będą tego negować. Dłuższe wystąpienia można czytać (nie za szybko i z właściwą intonacją) z kartki (należy pamiętać o częstym podnoszeniu wzroku na słuchaczy). Krótsze powinniśmy wygłaszać z pamięci. Tekstu nie należy uczyć się na pamięć. Należy ćwiczyć przemówienie w oparciu o przygotowane punkty. Mówienie tekstu wyuczonego na pamięć brzmi na ogół sztucznie, poza tym w przypadku zapomnienia tekstu łatwo wpaść w panikę. Jeżeli wypowiedź ma do czegoś odbiorców przekonać, a nie tylko zainteresować, argumentów najlepiej użyć w następującej kolejności: mocne – słabe – najmocniejsze - rozstrzygające

25 Sztuka wystąpień publicznych Jak reagować na krytykę?
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Sztuka wystąpień publicznych Jak reagować na krytykę? Podczas publicznych wystąpień możemy spotkać się z krytyką. Jak na nią reagować ? Zasady pozwalające wybrnąć z takiej sytuacji:  Im szybciej zareagujesz na krytykę, tym łatwiej będzie ją załagodzić  Stwórz wrażenie, że jesteś otwarty na krytykę  Jeżeli jesteś zaskoczony krytyką zapytaj, co inni sądzą na ten temat  Nie pozwalaj na krytykę ogólną, pytaj o szczegóły  Broń się pytając  Demaskuj agresję i ignorancję krytykującego  Bądź spokojny

26 Sztuka wystąpień publicznych Bariery-jak je przezwyciężać?
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Sztuka wystąpień publicznych Bariery-jak je przezwyciężać? Dlaczego boimy się publicznych wystąpień, zabrać głos w dyskusji, przeprowadzić prezentację ? Powodami mogą być: wstyd, kompleksy, strach przed porównywaniem z innymi, wychowanie, brak albo złe doświadczenia, niepewność oraz negatywne nastawienie,. Przeszkody te są możliwe do pokonania- najważniejsze jest merytoryczne przygotowanie wystąpienia oraz ćwiczenia: przed lustrem, przed bliskimi czy przed samą /samym sobą.

27 Pierwsze spotkanie, czyli efekt “pierwszego wrażenia”
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Efekty Pierwsze spotkanie, czyli efekt “pierwszego wrażenia” Efekt “pierwszego wrażenia” towarzyszy pierwszym chwilom kontaktu z nowo poznanym człowiekiem- trwa do około 3 min., z tym że pierwsze kilkanaście sekund to podświadoma ocena człowieka. W tym czasie jego sylwetka, twarz, wygląd, tembr głosu, ubiór, zachowanie sprawiają, że go akceptujemy bądź nie. Jest to analiza wszelkich otrzymanych niewerbalnych sygnałów, a w niewielkim stopniu słów. Raz nabytego pierwszego wrażenia pozbywamy się bardzo niechętnie. Po prostu nie lubimy zmieniać swoich przyzwyczajeń i przyznawać się do pomyłki- nawet przed samym sobą. Dlatego warto zabiegać o dobre pierwsze wrażenie.

28 Efekty Efekt “aureoli”
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Efekty Efekt “aureoli” Złe pierwsze wrażenie bardzo trudno zatrzeć, ponieważ nie lubimy zmieniać raz przyjętej opinii na czyjś temat. Dobre wrażenie o człowieku również może długo pozostawać w świadomości i utrzymywać się, pomimo ewidentnych zdarzeń wskazujących, że ktoś pozytywnie przez nas postrzegany wcale na pozytywną opinię nie zasługuje. Utrzymywanie się ogólnego dobrego albo złego wrażenia o człowieku powoduje, że dobrze (albo źle) myślimy również o jego poszczególnych cechach albo działaniach. Zjawisko to nosi nazwę “efektu aureoli”- jest to wpływ ogólnego wrażenia na specjalne wrażenia.

29 Efekt „kontrastowania”
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Efekty Efekt „kontrastowania” Ludzie bardzo często kształtują swoją opinię o kimś na podstawie cech, faktów, zdarzeń łatwych do dostrzeżenia, spektakularnych, dramatycznych, wykorzystując swą skłonność go generalizacji. To zjawisko nosi nazwę efektu “kontrastowania”.

30 Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości
Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje Efekty Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości Lepiej wystąpić na początku, na końcu czy w środku, a może jako przedostatni prelegent? Najlepiej wystąpić na początku i na końcu Odbiorcy najdokładniej zapamiętują to, co się wydarzyło ( o czym się mówiło) na początku oraz to, co się wydarzyło i o czym się mówiło na końcu. Te zjawiska określane są efektem pierwszeństwa i efektem świeżości.

31 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje

32 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje

33 Kazimierz A. Sroka Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora i szkoły, którą kieruje
Literatura Gronbeck B. i in.(2001) Zasady komunikacji werbalnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Furnham A. (1999) Body language, Petit, Warszawa Redakcja, Wystąpienia publiczne, Wyd. Studio Emka 2006 Redakcja, Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja,Wyd.Forum 2005


Pobierz ppt "Kreowanie pozytywnego wizerunku dyrektora"

Podobne prezentacje


Reklamy Google