Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalizacja polityczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalizacja polityczna"— Zapis prezentacji:

1 Globalizacja polityczna
Global governance. Proces reorganizacji polityki świata

2 Podstawowe tezy Zmniejszanie się roli państwa narodowego, utrata zdolności do odpowiadania na nowe globalne wyzwania, Bauman o „interregnum” czy „międzyepoce”, w której stary ład upadł, a nowy jeszcze się nie wyłonił. (Europa. Niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005) Ostatecznie: zaistnienie jakiejś ogólnoświatowej, ponadnarodowej formy rządzenia, wyrażonej się w idei global governance Wzrost roli ugrupowań integracyjnych, organizacji i konferencji międzynarodowych w rozwiązywaniu globalnych problemów.

3 Global governance - podstawowe idee
Przeniesienie ciężaru decyzyjnego z poziomu pojedynczych państw i ich doraźnej kooperacji na poziom ścisłej współpracy międzynarodowej bądź ponadnarodowej, w której partycypować będą oprócz państw także korporacje, organizacje pozarządowe itd. James Rosenau i Otto Czempiel: Governance without government. Order and Change in World Politics , Cambridge University Press, Cambridge 1992, M. Zachara, Global governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

4 Global governance Globane rządzenie
Luźny system globalnej regulacji zachowań aktorów polityki międzynarodowej, o charakterze instytucjonalnym lub normatywnym, złożony z różnego rodzaju elementów: organizacji międzynarodowych i prawa międzynarodowego, organizacji ponadnarodowych i ram działania, elementów globalnej społeczności obywatelskiej, ogólnie przyjętych norm postępowania „w świecie”. Znaczenie międzynarodowych organizacji pozarządowych (INGOs) w procesie globalnego rządzenia Symultaniczne pojawienie się globalnych ruchów społecznych

5 INGOs i IGOs INGOs: ILO, Amnesty International and Human Rights Watch, Greenpace, World Wildlife Fund, Red Cross, CARE, Lekarze bez Granic, Transparency International, Federacje sportowe, stowarzyszenia profesjonalne i zawodowe, społeczne organy techniczne i standaryzacyjne, stowarzyszenia naukowe i medyczne, IGOs – intergovernmental organizations : (ONZ i jej agencje, OECD): współpraca z INGOs (status konsultujących ) Tematyczne konferencje ONZ, typu Earth Summit: dekolonizacja, zrównoważony rozwój, prawa kobiet, globalne ocieplenie

6 Nitza Berkovitch: igos i ingos na rzecz praw kobiet - globalny ruch
Pojawienie się przestrzeni dla kobiet przy Lidze Narodów: Wspólny Komitet (1925), Komitet Łącznikowy Kobiecych Międzynarodowych Organizacji (1931 rok) Najsilniejszy ruch społeczny w świecie po 2 wojnie światowej, oddziaływujący skutecznie na konwencje ILO i działalność socjalną - globalna arena: konflikt: specjalne prawa ochronne czy równe prawa? Ignorowanie przez LN równych praw Kobieca Dekada , powołanie w wielu krajach agend ds. interesów kobiet, Deklaracja Mexico o równych prawach kobiet i ich udziale w rozwoju i pokoju Idea równości kobiet i mężczyzn jako część praw człowieka i obywatela Głos kobiet z tzw. trzeciego świata: wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn jako wyzwanie w krajach słabiej rozwiniętych

7 Elisabeth Heger Boyle – Ewolucja debaty o wyrzezaniu kobiet
Okaleczanie kobiet (wyrzezanie kobiet): kontrolowanie kobiecej seksualności, modyfikacja fizycznej integralności u 2 milionów kobiet rocznie, głównie w Afryce Środkowej, podłoże zwyczajowe 1958 – prośba do Rady Ekonomiczno – Społecznej ONZ do WHO o zajęcie się FGC (Female Genital Cutting) – odmowa Połowa lat 90:  proklamacja 10 międzynarodowych organizacji: potępienie FGC Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych, od 2003 w dniu 6 lutego, proklamowane przez Światową Organizacje Zdrowia  (WHO) w 2006 roku

8 Ewolucja - w międzyczasie
Doktryna ONZ nieingerowania w wewnętrzną politykę państw dotyczącą „zarzadzania ludźmi” ; problem prymatu praw krajów postkolonialnych Przekonanie o dobrowolnym, zwyczajowym charakterze FGC Włączenie się feministek Zachodu tzw. drugiej fali w nagłaśnianie FGC jako naruszającej prawa kobiet do samostanowienia i integralności cielesnej (sadystyczne, patriarchalne praktyki), Kopenhaga sprzeciw grupy kobiet z Afryki (zaprzeczeniu nie podmiotowości, siła lokalnych przekonań o kobietach niewyrzezanych jako „złych”)

9 WHO – akcja przeciwko FGC jako praktyce skierowanej przeciwko zdrowiu dziewczynek i kobiet (medyczny neutralny dyskurs) Debata feministyczna o FGC – w kierunku praw ludzkich i zdrowotnych Spadek praktyk FGC w niektórych krajach, wzrost korzystania z usług chirurgicznych, korzystanie z ogólnodostępnych środków odkażających Od dominujący model praw człowieka jako podstawa protestu przeciwko FGC: konwencja przeciwko wszelkim formom dyskryminacji kobiet ( tzw. CEDAW Convention), poszanowanie godności kobiet Ewolucja w kierunku poszanowania prywatności kobiet: miejsca (domu i ciała), związków (seksualnych), aktywności życiowej ( stosunków cielesnych i reprodukcji), uczuć (intymności, osobowości), prawo do samotności, prawo niepodlegania presji

10 Prywatność jako doktryna
Pozwala na nierespektowanie granic kultury: uniwersalny charakter praw związanych z prywatnością FGC na równi z: przemocą domową, biciem żon, gwałtem małżeńskim, krzywdzeniem dzieci, seksualnym molestowaniem 1995 – uznanie przez agendy ONZ dyskursu medycznego w stosunku do FGC jako błędu (WHO, UNICEF, UNFPA, UNDP) Krajowe zakazy FGC (Egipt, Nigeria)

11 John Boli & George M. Thomas: empiryczna analiza INGOs (1850-1988)
Zajmujące się sprawami światowymi – np. Panamerykańskie Stowarzyszenie Oftalmologii, Międzynarodowe Biuro Wystawowe, Komisja na Rzecz Map Świata, Międzynarodowe Katolickie Biuro Dziecięce, Istniało , zanalizowano 5 983 Gwałtowny rozwój przed 1 wojną światową , spadek w czasie 1 i 2 wojnie światowej, dwukrotny wzrost od roku 1950 Cele, ideologie: uniwersalizm, indywidualizm, racjonalność, dobrowolność humanizm, postęp, obywatelskość światowa Mobilizacja wokół światowych reguł kulturowych

12 Peter Eigen (TI): Closing the Corruption Casino: The Imperative of Multilateral Approach
Przemówienie na Global Forum 2, Haga, 2001 rok Korupcja w krajach niedemokratycznych, prowadzących wojny jako szczególnie duża Problem krajów rozwijających się ` Pranie brudnych pieniędzy, tajne konta bankowe Skuteczna walka poprzez wielostronną współpracę rządów, organizacji pozarządowych, prywatnego sektora, IGOs, INGOs Konwencje, wymiana informacji, zaufanie, pomoc: ku nowej kulturze antykorupcyjnej

13 Jessica T. Mathews Wzrost NGOs po upadku żelaznej kurtyny
Power shift i światowa obywatelskość NGOs w funkcji podmiotów wspierających państwo w rozwiązywaniu problemów społecznych

14 Michael Bond - Backlash Against INGOs
Reakcja na fakt, że INGOs stają się coraz bardziej uznane w procesie globalnego rządzenia Krytyka INGOs jako organizacji egoistycznych, opanowanych przez ograniczony paradygmat, nieodpowiadające na oczekiwania, które zobowiązały się reprezentować INGOs pracujące na potrzeby pomocy międzynarodowej: zwiększające zależność państw, społeczeństw i lokalności , drogie, słabo adaptujące się do lokalnych potrzeb (np. mleko w proszku dla niemowląt) Unikające konfrontacji za cenę współpracy z państwami i korporacjami

15 Ugrupowania państw w globalnym rządzeniu
Dwa paradygmaty w dyskursie o roli grupy państw: Uzurpacja/dominacja? Dialog i wypracowywanie konsensusu

16 Group of Seven, G7 (G8 z Rosją)
* forum polityczno-gospodarcze państw: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, USA, Kanada, Komisja Europejska, Rosja   * kierunek polityki instytucji globalnych: Banku Światowego (WB), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) , Światowej Organizacji Handlu (WTO). * coroczne szczyty gospodarczo-polityczne spotkania G8 +5, z udziałem Chin, Brazylii, Meksyku, Indii i RPA Ostatnie spotkanie: w Bawarii, czerwiec bez Rosji (z UE: Juncker, Tusk, Merkel, Cameron, Holland, Renzi)

17 Agenda ostatniego szczytu G7
Ochrona środowiska morskiego, zarzadzanie nim i efektywność wykorzystania zasobów morskich, Odporność na antybiotyki, choroby związane z zaniedbaniem i biedą, ebola, Standard wymiany handlowej i łańcuchów dostaw Równouprawnienie kobiet pracujących na własny rachunek i kobiet odbywających kształcenie zawodowe

18 G20- grupa państw najbogatszych (ranking wielkości PKB) + kwestia reprezentacji kontynentu
19 państw plus Unia Europejska: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Korea, Kanada, Meksyk, Niemcy, RPA, Rosja, USA, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, dopraszane czasami inne kraje, np. Holandia i Hiszpania dyskusja nad wspólną polityką finansową, raz do roku reprezentantami ministrowie finansów / wzrost rangi przedstawicieli Problem członkostwa Polski

19 2014 G20 szczyt w Brisbane (Australia) /głowy państw
Dyskusja planów światowego wzrostu gospodarczego (2%) , tworzenia miejsc pacy, wzrostu wymiany i zmniejszenia biedy. Kwestia stabilności globalnego systemu ekonomicznego, poprawy stabilności banków, międzynarodowych porozumień podatkowych, zmniejszenia korupcji, wzmocnienia globalnych instytucji Dostawy energii, zmiany klimatu, epidemia eboli w Zachodniej Afryce

20 Wpływ ruchów społecznych na globalne rządzenie: anty - i alter-globaliści
Guru antyglobalistów: Chomsky: globalizacja forma neokolonializmu, kontynuacją podboju świata Ruch antyglobalistyczny, narodziny 1999, Seatle: 50 tys. ludzi protestujących przeciwko obradom WTO. Ewolucja antyglobalizmu, w sferze formułowania postulatów i metod działania: powstanie alter-globalizmu. Główna idea: walka o „ludzką twarz” globalizacji, większą społeczną wrażliwość, zmianę układu sił, wyeliminowanie prymatu Stanów Zjednoczonych i WTO, MFW, Banku Światowego. Globalizacja jako kolejna „wielka narracja” narzucona światu przez najbogatsze państwa, korporacje transnarodowe i popierające je międzynarodowe organizacje gospodarcze.

21 Co następnie? Utopie, prognozy, plany,
Witold Morawski, Konfiguracje globalne

22

23

24

25

26


Pobierz ppt "Globalizacja polityczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google