Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stefana Cankova Urz ę dnik ds. Projektu i Cz ł onkowstwa EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych www.easpd.eu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stefana Cankova Urz ę dnik ds. Projektu i Cz ł onkowstwa EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych www.easpd.eu."— Zapis prezentacji:

1 Stefana Cankova Urz ę dnik ds. Projektu i Cz ł onkowstwa EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych www.easpd.eu

2 Od opieki instytucjonalnej do środowiskowej Różnorodność potrzeb-różnorodność usług:  Pomoc społeczna  Służba zdrowia  Edukacja i Szkolenie  Zatrudnienie  Transport i mieszkalnictwo, itd. … Różne typy usługodawców:  Państwo  Organizacje pozarządowe  Prywatni usługodawcy => Różnorodność możliwości finansowania 2

3 Systemy Finansowania Systemy finansujące usługodawców w sposób BEZPOŚREDNI  Zamówienia publiczne  Licencje/ koncesje  Podwykonawstwo  Zamówienia in-house  Partnerstwo publiczno-publiczne  Partnerstwo prywatno-publiczne Systemy sprzyjające SAMO-FINANSOWANIU dostawców usług  System bonów  Płatności bezpośrednie  Budżety spersonalizowane 3

4 Podchodźmy do tego stopniowo  Jakie rodzaje środków finansowania są dla Ciebie odpowiednie? Od czego zacząć poszukiwania?  Czy się kwalifikujesz?  Jaki europejski program finansowania możesz wybrać obecnie?  Na czym polega procedura aplikacyjna? 4

5 Które środki finansowania są dla Ciebie odpowiednie?  Dotacje – dotacje na działania i dotacje operacyjne  Przetargi/zamówienia publiczne  Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne: Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  Fundusze państw trzecich: fundusze przedakcesyjne, krajów otaczających Unię, itd.  Inne rodzaje 5

6 Kryteria kwalifikujące  Organizacje prywatne i publiczne: małe przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, osoby młode, naukowcy  Kryteria geograficzne – finansowanie ze środków unijnych może być osiągalne na całym świecie! 6

7 Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspiera:  Opiekę zdrowotną i społeczną z głównego nurtu  Edukację  Mieszkalnictwo  Usługi wyspecjalizowane, gdzie jest to konieczne  Poprawę administracji publicznej i projekty współpracy między różnymi krajami i regionami  W rozporządzeniach dotyczących EFRR rozwinięte zostały priorytety inwestycyjne na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem. 7

8 Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Europejski Fundusz Społeczny wspiera:  Edukację  Zatrudnienie  Włączenie społeczne Cel:  Modernizacja Usług,  Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego  Polityka aktywnego i zrównoważonego włączenia społecznego inwestująca w możliwości najsłabszych grup społecznych, ludzi młodych, pracowników i osób poszukujących pracy. EFS nie może być wykorzystany w przypadku projektów, które w jakiejkolwiek formie przyczyniają się do segregacji i wykluczenia społecznego. Odnosi się on w szczególności do potrzeby wykorzystania środków unijnych w celu promowania równych szans i przejścia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej. 8

9 Programy zarządzane przez Komisję Europejską  EaSI – Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych  Erasmus+  Program Prawa, Równość, Obywatelstwo  Program Sprawiedliwość  Kreatywna Europa  Europa dla Obywateli  Horyzont2020  Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego  Program ochrony konsumentów  AAL – nowoczesne technologie w służbie osobom starszym  Inne 9

10 Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EASI) Kategorie tematyczne: Prawa człowieka i sprawy społeczne, rynek pracy, przedsiębiorczość Beneficjenci: Sektor prywatny, instytucje akademickie i centra badawcze, oranizacje non-profit. Więcej informacji: Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Zaproszenie do składania wniosków: otwarte Cele: Działanie na rzecz uznawania celów UE za własne i koordynacja działań na poziomie unijnym oraz państwowym w sferze zatrudnienia, spraw społecznych i integracji. Wspieranie rozwoju odpowiednich systemów ochrony społecznej i strategii na rynku pracy. Modernizacja prawodawstwa unijnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów. Promowanie mobilności geograficznej i zwiększenie szansy zatrudnienia poprzez otwarty rynek pracy. Zwiększenie osiągalności i dostępności mikrofinansowania dla najsłabszych grup społecznych oraz małych przedsiębiorstw, zwiększenie dostępu przedsiębiorstw społecznych do finansowania. 10

11 Erasmus+ Erasmus+ Kategorie tematyczne : Edukacja i szkolenie, młodzież, sport Beneficjenci : Sektor prywatny, publiczny, organizacje non-profit, instytucje akademickie i centra badawcze Więcej informacji : Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Zaproszenie do składania wniosków: dla kluczowych działań  Program UE na rzecz Edukacji, Szkolenia, Młodzieży i Sportu Kluczowe działanie 1 – Mobilność jednostek Kluczowe działanie 2 – Współpraca na rzecz innowacji oraz wymiany dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, projekty w zakresie budowania potencjału, platformy informatyczne Kluczowe działanie 3 – Wspieranie reform polityki społecznej Działania „Jean Monnet Activities” Sport 11

12 Program Prawa, Równość, Obywatelstwo Program Prawa, Równość, Obywatelstwo Kategorie tematyczne: Obywatelstwo europejskie, sprawy społeczne i prawa człowieka, rynek pracy Beneficjenci: Sektor prywatny, publiczny, organizacje non-profit Więcej informacji: Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Zaproszenie do składania wniosków : obecnie otwarty program Daphne  Cele: Promowanie braku dyskryminacji Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią, oraz innymi formami nietolerancji Promowanie praw osób z niepełnosprawnością Promowanie równości pomiędzy mężczyznami i kobietami, oraz problematyki płci Zapobieganie przemocy wobec dzieci, młodzieży, kobiet oraz innych grup ryzyka (Daphne) Promowanie praw dziecka Zapewnienie najwyższego stopnia ochrony danych Promowanie praw wynikających z członkostwa w UE Egzekwowanie praw konsumenckich 12

13 Kreatywna Europa Kreatywna Europa Kategorie tematyczne: Sektor kultury, mediów i audiowizualny Beneficjenci: Sektor prywatny, publiczny, organizacje non-profit, instytucje akademickie i centra badawcze Więcej informacji: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Zaproszenie do składania wniosków: obecnie zamknięte  Cele: Ochrona i promowanie różnorodności kulturalnej i językowej, oraz bogactwa kulturowego Europy. Przyczynianie się do osiągania europejskich celów w zakresie rozsądnego, zrównoważonego i sprzyjającego integracji społecznej wzrostu ekonomicznego. Pomoc sektorowi związanemu z kulturą i twórczością w zaadaptowaniu się do funkcjonowania w erze cyfryzacji i globalizacji. Otwieranie nowych międzynarodowych możliwości, rynków oraz rzesz odbiorców. 13

14 Horyzont 2020 Horyzont 2020 Kategorie tematyczne: Energia, środowisko, zdrowie, przemysł, technologie teleinformatyczne, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, sprawy społeczne i prawa człowieka, przestrzeń, telekomunikacja, transport, młodzież, wzrost gospodarczy i konkurencyjność Beneficjenci: sektor prywatny, organizacje sektora publicznego, organizacje non-profit, instytucje akademickie i centra badawcze Więcej informacji: Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji Zaproszenie do składania wniosków: otwarte  Cel ogólny: budowanie społeczeństwa i gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacyjność w całej UE poprzez promowanie badań naukowych, rozwoju oraz innowacji Trzy wzajemnie się wzmacniające priorytety: 1.Znakomita nauka 2.Przywództwo w przemyśle 3.Wyzwania społeczne 14

15 Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego Kategorie tematyczne: Zdrowie Beneficjenci: Organizacje non-profit, instytucje akademickie i centra badawcze Więcej informacji: Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Zaproszenie do składania wniosków: obecnie zamknięte  Zachęcanie do innowacyjności w służbie zdrowia i zwiększenie stabilności finansowej systemów opieki zdrowotnej  Cele Poprawa zdrowia, zapobieganie chorobom, zachęcanie do tworzenia środowiska wspierającego zdrowy tryb życia Ochrona obywateli przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia Przyczynianie się do innowacyjności, wydajności i stabilności finansowej systemów opieki zdrowotnej. Umożliwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej służby zdrowia. 15

16 Program AAL – nowoczesne technologie w służbie osobom starszym Kategorie tematyczne: Zdrowie, technologie informatyczne Beneficjenci: Sektor prywatny, instytucje akademickie i centra badawcze Więcej informacji: Stowarzyszenie AAL, Centralna Jednostka Zarządzająca Zaproszenie do składania wniosków : obecnie otwarte  Poprawa jakości życia osób starszych i wzmocnienie przemysłowego zaplecza Europy poprzez użycie technologii teleinformatycznych (ICT).  Cele Umożliwienie osobom starszym dostępu do szerszego wachlarza lepszych produktów i usług gwarantujących dobrą starość. Mają one pomóc seniorom w prowadzeniu niezależnego życia we własnym domu oraz zapewnić im dłuższy udział w życiu społecznym i gospodarczym. Stworzenie szerszego rynku dla przemysłu, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie europejskim oraz zwiększenie konkurencyjności UE w zakresie usług teleinformatycznych i usług związanych z zapewnieniem dobrej starości. Zapewnienie badaczom możliwości współpracy z innymi ekspertami w skali europejskiej. 16

17 Program sprawiedliwość Kategorie tematyczne: Obywatelstwo europejskie, sprawy społeczne i prawa człowieka, sprawiedliwość i bezpieczeństwo, edukacja i szkolenie Beneficjenci: Sektor publiczny, prywatny, organizacje non-profit Więcej informacji: Dyrekcja Generalna ds. Sprawidliwości Zaproszenie do składania wniosków: program Daphne otwarty  Cele: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, w tym w zakresie prawa cywilnego i handlowego, niewypłacalności, spraw rodzinnych oraz spadkowych, etc. Współpraca sądowa w sprawach karnych. Szkolenie kadr sądowniczych, w tym szkolenie językowe w zakresie terminologii prawnej, w celu stworzenia wspólnej kultury sądowniczej. Skuteczny dostęp do sprawiedliwości w Europie, uwzględniający prawa ofiar przestępstw oraz prawa proceduralne w postępowaniu karnym. Inicjatywy w sferze strategii antynarkotykowej (w aspekcie współpracy sądowej oraz zapobiegania przestępczości) 17

18 Europa dla Obywateli Europa dla Obywateli Kategorie tematyczne: Obywatelstwo europejskie, demokracja i uczestnictwo obywatelskie Beneficjenci: Sektor publiczny, organizacje non-profit, instytucje akademickie i centra badawcze Więcej informacji: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Zaproszenie do składania wniosków: obecnie zamknięte  Cele: Pogłębianie świadomości i wiedzy obywateli na temat Unii Europejskiej, wraz z jej historią i różnorodnością. Wspieranie poczucia obywatelstwa europejskiego i poprawa warunków obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE. Zwiększenie świadomości wspólnej pamięci, historii i wartości. Zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego na poziomie UE przez poszerzenie wiedzy obywateli na temat procesu tworzenia strategii unijnych oraz promowanie możliwości zaangażowania się w kwestie społeczne i międzykulturowe poprzez wolontariat na poziomie UE. 18

19 INNE INNE  Program ochrony konsumentów  COSME (Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw)  EuropeAid 19

20 Dziękuję! 20 adriana.popa@easpd.eu


Pobierz ppt "Stefana Cankova Urz ę dnik ds. Projektu i Cz ł onkowstwa EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych www.easpd.eu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google