Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o stypendium socjalne? Krótki przewodnik dla studentów WKS BiNoŻ PŁ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o stypendium socjalne? Krótki przewodnik dla studentów WKS BiNoŻ PŁ."— Zapis prezentacji:

1 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o stypendium socjalne? Krótki przewodnik dla studentów WKS BiNoŻ PŁ

2 Co zrobić, aby otrzymać stypendium socjalne? 1.Złożyć wniosek o stypendium socjalne (wniosek 1S) 2.Dołączenie do wniosku odpowiednich dokumentów (czytaj dalej) 3.Dokumenty potrzebne są za rok 2014 4.Przy zmianie sytuacji materialnej (utracie lub uzyskaniu dochodu) dokumenty winny być aktualne na dzień składania wniosku.

3 Jak wypełnić wniosek 1S? 1.Postawić „X” jeżeli potrzebne dofinansowanie do akademika lub stancji (nie dotyczy mieszkańców Łodzi) 2.Postawić „X” jeżeli student chce być uznany za samodzielnego finansowo. 1 2 PRZYKŁAD

4 Potrzebne dokumenty do dofinansowania do akademika lub stancji Dotyczy tylko studentów mieszkających na stałe poza Łodzią Dofinansowanie zostanie przyznane tylko wraz ze stypendium socjalnym (prośba do studentów o składanie wniosku o dofinansowanie RAZEM ze wnioskiem o stypendium socjalne) POTRZEBNE DOKUMENTY: wniosek 3S oraz oświadczenie studenta szczegółowo opisujące uniemożliwienie lub utrudnienie codziennego dojazdu do uczelni oraz odległość stałego zamieszkania od uczelni (w km, wartość przybliżona)

5 Kiedy student jest samodzielny finansowo? Student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (potrzebne pisemne oświadczenie) oraz 1.Student ukończył 26 lat LUB 2.Student pozostaje w związku małżeńskim LUB 3.Student ma na utrzymaniu dziecko/dzieci LUB 4.Student posiadał stałe źródło dochodów w 2014 r. oraz bieżącym w wysokości co najmniej 792,35 zł miesięcznie NETTO. Student samodzielny finansowo nie musi podawać dochodów rodziców do wyliczenia stypendium.

6 Jeżeli rodzeństwo ukończyło 26 lat, nie jest zaliczane jako członek rodziny (tu: brat Hipolit). Jeżeli rodzeństwo jest pełnoletnie (< 26 lat) i na dzień składania wniosku nie kontynuuje nauki, nie jest zaliczane jako członek rodziny (tu: brat Czesław nadal studiuje) Jeżeli rodzeństwo jest niepełnosprawne, jest zaliczane jako członek rodziny bez względu na wiek (orzeczenie o niepełnosprawności) Jak wypełnić wniosek 1S? c.d. PRZYKŁAD

7 Potrzebne dokumenty Dla każdej pełnoletniej osoby w rodzinie należy dołączyć: Wzór A – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (nawet wtedy, gdy wykazuje brak dochodu opodatkowanego) Wzór C - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (nawet wtedy, gdy brak tego dochodu)

8 Po co ten wzór C? Na wzorze C znajduje się dochód NIEOPODATKOWANY, czyli inny niż na wzorze A (z Urzędu Skarbowego); najczęściej jest to: Dochód z gospodarstwa rolnego, Dodatki kombatanckie, wojenne, itp. Alimenty, zasiłki alimentacyjne, Stypendia szkolne, studenckie, Itd.. (patrz Regulamin pomocy materialnej PŁ 2015/16 str. 14 - 16)

9 Potrzebne dokumenty: gospodarstwo rolne Należy dołączyć: Oświadczenie studenta o ilości gospodarstw rolnych będących w posiadaniu członków rodziny Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni Jeżeli wielkość (sumaryczna) nie przekracza 1ha przeliczeniowego, gospodarstwo nie jest uznawane za rolne

10 Problemy: gospodarstwo rolne Gospodarstwo należy do obojga rodziców. Komu wpisać na wzór C? Pierwszej osobie na liście właścicieli (zwłaszcza kiedy drugi rodzic ma dodatkowo inny dochód) LUB Każdemu po ½ dochodu

11 Potrzebne dokumenty: dochód opodatkowany Jeżeli na wzorze A (Urząd Skarbowy) członka rodziny znajduje się dochód, należy dołączyć: Zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne ORAZ Wzór D - Zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia od pracodawcy (dla pracowników najemnych) LUB Wzór B - Oświadczenie o dochodach o zryczałtowanym podatku dochodowym (dla samozatrudnienia / działalności gospodarczej) LUB Kopia umowy zlecenia/umowy o dzieło

12 Problemy: działalność gospodarcza (własna firma) Jeżeli prowadzący firmę nie rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej (wzór B), należy dołączyć: Wzór D - Zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia od pracodawcy (dla siebie samego)

13 Problemy: działalność gospodarcza (własna firma) Jeżeli prowadzący firmę nie ubezpiecza się w ZUS tylko w KRUS, należy dołączyć: Zaświadczenie z KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

14 Problemy: dochód z renty lub emerytury Dla dochodu z renty lub emerytury należy dołączyć: Zaświadczenie z ZUS/KRUS(1) o wysokości renty/emerytury z datą przyznania świadczenia oraz o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (1) W zależności, kto płaci…

15 Potrzebne dokumenty: rodzeństwo lub dzieci studenta Należy dołączyć: Zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej (rodzeństwo NADAL się uczy i ma < 26 lat) LUB Zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły LUB Dokument stwierdzający wiek dziecka (dla dzieci nie podlegających obowiązkowi szkolnemu) np. kopia odpisu aktu urodzenia.

16 Problemy: brak jednego z rodziców Gdy brak w rodzinie jednego z rodziców należy dołączyć: Odpis aktu zgonu LUB Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację Jeżeli wyrok sądowy nie uwzględnia ustalenia alimentów, obie strony są zobligowane do utrzymywania uczących się dzieci do ukończenia 26 lat (czyli potrzebne dokumenty dochodu obojga)

17 Problemy: alimenty Należy dołączyć: Odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną ORAZ 1.Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów LUB 2.Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów LUB 3.Oświadczenie studenta o braku alimentów oraz decyzja potwierdzająca powyższą sytuację

18 Problemy: bezrobocie rodzica Należy dołączyć: Zaświadczenie o zarejestrowaniu w odpowiednim urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej oraz informacja o uzyskiwaniu lub braku uzyskiwania zasiłku (w przypadku otrzymywania zasiłku informacja o wysokości zasiłku miesięcznego NETTO) Oświadczenie rodzica o niezarestrowaniu w odpowiednim urzędzie pracy oraz braku podejmowania pracy w kraju i za granicą

19 Utrata dochodu jest uznawana, jeżeli w toku 2014 r. lub przed dniem składania wniosku jeden z przedstawianych dochodów został zakończony. Dochód rodziny studenta jest wówczas wyznaczany NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU. Jak wypełnić wniosek 1S? c.d. PRZYKŁAD

20 Co może spowodować utratę dochodu? Zakończenie umowy o pracę (potrzebne: Świadectwo pracy), Zakończenie umowy-zlecenia (potrzebne: kopia umowy-zlecenia z datą jego zakończenia), Utrata prawa do zasiłku (zaświadczenie z Urzędu Pracy), Utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego (zaświadczenie z ZUS), Wyrejestrowanie lub zawieszenie pozarolniczej działalności gospodarczej (zaświadczenie z datą zakończenia działalności), Utrata świadczeń alimentacyjnych (akt zgonu rodzica lub decyzja o zakończeniu wypłaty świadczeń z datą zakończenia).

21 Problem: utrata dochodu Jeżeli została zakończona praca na podstawie umowy-zlecenia, dochód z niej może być uznany za utracony pod warunkiem, że NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU osoba ta nie podjęła pracy na inną umowę-zlecenie (zamiast utraty: utrata pierwszego dochodu + uzyskanie dochodu drugiego)

22 Pojawiły się inne problemy? Po rozwiązania zapraszamy do Dziekanatu, do lektury Regulaminu pomocy materialnej PŁ, a od 1 października na dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej. PRZYPOMINAMY: niekompletnych wniosków nie przyjmujemy.


Pobierz ppt "Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o stypendium socjalne? Krótki przewodnik dla studentów WKS BiNoŻ PŁ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google