Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK. BUDŻET 2016 2 DOCHODY511 976 404WYDATKI499 901 182 w tym: dochody bieżące488 109 516wydatki bieżące442 189.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK. BUDŻET 2016 2 DOCHODY511 976 404WYDATKI499 901 182 w tym: dochody bieżące488 109 516wydatki bieżące442 189."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK

2 BUDŻET 2016 2 DOCHODY511 976 404WYDATKI499 901 182 w tym: dochody bieżące488 109 516wydatki bieżące442 189 559 dochody majątkowe:23 866 888wydatki majątkowe:57 711 623 PRZYCHODY727 825ROZCHODY12 803 047 wolne środki727 825 BUDŻET 512 704 229 Budżet na dzień 01.01.2015 r. 512 388 489 (w tym emisja obligacji 24 mln zł)

3 DOCHODY 3

4 DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG W LATACH 2011-2016 4 DOCHODY OGÓŁEM % wzrostu (do roku poprzedniego) DOCHODY BIEŻĄCE % wzrostu (do roku poprzedniego) 2011 484 298 309 - 410 311 355 - 2012 481 975 320 99,52 420 731 735 102,54 2013 521 433 010 108,19 433 903 847 103,13 2014 517 079 538 99,16 464 367 943 107,02 2015 (przewidywane wykonanie) 494 289 581 95,59 456 192 213 98,24 2016 (plan) 511 976 404* 103,58 488 109 516 106,99 * wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2015 roku o kwotę 17 686 823 zł

5 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 5 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 R. PLAN NA 2016 R. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 197 200 652208 437 577 758Różne rozliczenia138 865 505161 678 641 852, 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56 737 84953 245 607 700Gospodarka mieszkaniowa22 444 18219 733 270 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 16 825 73719 514 392 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska18 164 88015 500 000 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa10 888 22411 384 703 851Ochrona zdrowia8 118 1147 627 250 600Transport i łączność2 502 5506 577 145 926Kultura fizyczna10 795 6744 857 600

6 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 6 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 R. PLAN NA 2016 R. 710Działalność usługowa2 361 0692 055 321 750Administracja publiczna1 935 0691 324 898 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 572 71024 000 752Obrona narodowa16 00015 000 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1 651 9571 000 720Informatyka1 489 3280 150Przetwórstwo przemysłowe789 3720 630Turystyka2 904 8820 010Rolnictwo i łowiectwo25 8270 Ogółem494 289 581511 976 404

7 DOCHODY NA 2016 R. 7 W strukturze dochodów największy udział procentowy posiadają: I. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 208 437 577 zł, tj. 40,71% dochodów ogółem w tym: 1.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 135 097 206 zł, w tym:  PIT – 126 385 206 zł, tj. 24,68% dochodów ogółem  CIT – 8 712 000 zł, tj. 1,70% dochodów ogółem 2.Podatki i opłaty lokalne – 80 042 171zł, tj. 15,63%, w tym m.in:  Podatek od nieruchomości – 56 650 000 zł, tj. 11,06% dochodów ogółem II.Różne rozliczenia – 161 678 641 zł, tj. 31,58%, w tym:  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 130 454 279 zł, tj. 25,48%  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 21 119 297 zł, tj. 4,12%  Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5 110 494 zł, tj. 0,99%  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 4 193 551 zł, tj. 0,82%  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 751 020 zł, tj. 0,15%  Różne rozliczenia finansowe – 50 000 zł, tj. 0,04%

8 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 R. 8 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 135 097 206 zł, w tym:  Udziały gmin – 105 866 050 zł, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 99 419 170 zł Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 6 446 880 zł  Udziały powiatów – 29 231 156 zł, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 26 966 036 zł Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 2 265 120 zł Udziały w PIT: - Gmina – 37,79% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie gminy - Powiat – 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu Udziały w CIT: -Gmina – 6,71% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy -Powiat – 1,40% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu

9 PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane wykonanie 2015 Plan na 2016 Dochody własne*251 695 759259 177 770 Subwencja ogólna138 486 207161 628 641 Dotacje79 302 56378 700 872 Środki pochodzące z budżetu UE 24 805 05212 469 121 Razem494 289 581511 976 404 * wzrost dochodów własnych o kwotę 7 482 011 zł

10 DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – PIT 10 ROKPIT % WZROSTU [do roku poprzedniego] 201198 569 528 100,00 2012101 385 483 102,86 2013105 721 936 104,28 2014115 639 586 109,38 2015 (przewidywane wykonanie) 120 659 753 104,34 2016 (plan) 126 385 206 104,74

11 DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – CIT 11 ROKCIT % WZROSTU (do roku poprzedniego) 20112 950 972 100,00 20123 629 704 123,00 20134 402 660 121,29 20144 126 963 93,74 2015 (przewidywane wykonanie) 5 000 000 121,15 2016 (plan) 8 712 000 174,24

12 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 12 WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO 11 547 82310 530 000 DZIERŻAWA I NAJEM 1 200 000 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 016 8871 000 000 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ 6 000 0005 500 000 PRZEKSZTAŁCENIA 1 500 000500 000 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 155 0000 Razem 21 419 71018 730 000

13 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO 13 ROK Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego % wzrostu [do roku poprzedniego] 201114 459 312 100,00 20128 679 313 60,02 201316 645 905 191,79 201412 184 819 73,20 2015 (plan) 11 547 823 94,77 201610 530 000 91,19

14 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 14 Nazwa 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 Podatek od nieruchomości56 250 00056 650 000 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 000 00012 500 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych4 273 5015 605 543 Podatek od środków transportowych2 100 0002 210 000 Opłata skarbowa2 000 0001 941 000 Pozostałe podatki i opłaty852 698459 844 Podatek od spadków i darowizn384 500526 176 Opłata targowa125 000149 608 W strukturze podatków lokalnych największy udział fiskalny posiada podatek od nieruchomości.

15 WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 15 Dochody z tyt. podatku od nieruchomości % wzrostu [do roku poprzedniego] 201144 548 584 100,00 201246 000 000 103,26 201349 063 091 106,66 201455 733 117 113,59 2015 (przewidywane wykonanie) 56 250 000 100,93 201656 650 000 100,71

16 WYDATKI 16

17 WYDATKI OGÓŁEM ORAZ BIEŻĄCE W LATACH 2011-2016 WYDATKI OGÓŁEM % wzrostu (do roku poprzedniego) WYDATKI BIEŻĄCE wzrost wydatków bieżących (do roku poprzedniego) 2011 498 969 558 100 389 132 025 - 2012 550 448 207 110,32 420 126 346 30 994 321 2013 592 017 993 107,55 430 046 306 9 919 960 2014 556 306 119 93,97 448 634 257 18 587 951 2015 (przewidywane wykonanie) 521 844 816 93,80 447 630 080 - 1 004 257 2016 499 901 182 95,79 442 189 559 - 5 440 521

18 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 18 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 213 110 315213 786 295 852, 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 444 47891 940 739 600 Transport i łączność 39 942 55345 909 208 750Administracja publiczna 38 115 79538 024 690 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 654 83327 925 523 926Kultura fizyczna 31 734 71820 862 335 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 755 32413 298 333 757Obsługa długu publicznego 11 969 18912 381 262 851Ochrona zdrowia 12 156 98011 639 863 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 265 4809 778 928 700Gospodarka mieszkaniowa 5 549 3415 752 417 710Działalność usługowa 5 552 7334 920 789 758Różne rozliczenia 1 625 0003 020 000

19 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 19 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 720Informatyka 2 374 151400 000 630Turystyka 3 118 882212 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 572 71024 000 752Obrona narodowa 16 000 010Rolnictwo i łowiectwo 32 3276 500 020Leśnictwo 24 8002 300 150Przetwórstwo przemysłowe 829 2070 Ogółem521 844 816499 901 182

20 WYDATKI MAJĄTKOWE 20 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne21 017 99425 285 499 Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 28 556 81510 187 717 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym: -ZKM -EPWiK (przebudowa systemu odwadniania w rejonie ul. Dolna – Stoczniowa) 20 331 000 19 931 000 400 000 19 513 407 18 513 407* 1 000 000 Ogółem74 214 73657 711 623 * w tym budżet obywatelski 13 407 zł

21 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 21 Lp.Wyszczególnienie2016 1Dochody bieżące488 109 516 2Wydatki bieżące442 189 559 dochody bieżące 488 109 516 wydatki bieżące 442 189 559 Nadwyżka operacyjna 45 919 957

22 NADWYŻKA OPERACYJNA I WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2011-2016 22 DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE NADWYŻKA OPERACYJNA WYDATKI MAJĄTKOWE 2011 410 311 355389 132 02521 179 330109 837 533 2012 420 731 735420 126 346605 389130 321 861 2013 433 903 847430 046 3063 857 541161 971 687 2014 464 367 943448 634 25715 733 686107 733 686 2015 (PRZEWIDYWANE WYKONANIE) 456 192 213447 630 0808 562 13374 214 736 2016 488 109 516442 189 55945 919 95757 711 623

23  Maksymalny dopuszczalny 4,47% wskaźnik spłaty zobowiązań  Indywidualny wskaźnik 4,13% zadłużenia Gminy Miasto Elbląg DŁUG GMINY MIASTA ELBLĄG ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA 23 Łączna kwota długu345 867 499 zł 4,47% > 4,13% -warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony

24 WYDATKI NA OŚWIATĘ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W LATACH 2011 - 2016 24 W strukturze wydatków największy udział procentowy - tj. 42,76% posiadają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 213 786 295 zł wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) subwencja oświatowa (gminna + powiatowa) środki z budżetu UE dotacja celowaśrodki własne 2011187 142 457126 036 8534 719 7662 116 68954 269 149 2012206 138 741130 318 8543 108 7242 412 69270 298 471 2013217 541 089130 191 1104 993 0904 469 71977 887 170 2014219 417 559127 025 5153 044 6877 681 45181 665 906 2015 (przewidywane wykonanie) 213 110 315126 770 746361 4787 081 13578 896 956 2016213 786 295130 454 2797 743 9534 517 91071 070 153* * zmniejszenie środków własnych w 2016 roku w stosunku do 2015 o kwotę 7 826 803 zł

25 STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ WG PLANU NA 2015 i 2016 ROK 25 wyszczególnienie 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 1) WYDATKI BIEŻĄCE 212 765 676209 787 295 SUBWENCJA 126 770 746130 454 279 ŚRODKI MIASTA 78 706 91569 681 153 ŚRODKI UE 361 4785 133 953 DOTACJE WOJEWODY 6 926 5374 517 910 2) WYDATKI MAJĄTKOWE 344 6393 999 000 DOTACJE 154 5980 ŚRODKI MIASTA 190 0411 389 000 ŚRODKI UE 02 610 000 razem 213 110 315213 786 295

26 UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016 26 wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) udział środków własnych % 2011 187 142 45754 269 14928,99 2012 206 138 74170 298 47134,10 2013 217 541 08977 887 17035,80 2014 219 417 55981 665 90637,22 2015 (prognozowane wykonanie) 213 110 31578 896 95637,02 2016 213 786 29571 070 15333,24

27 UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016 27 W badanym okresie udział środków własnych w finansowaniu oświaty wzrósł o 16 801 004 zł w stosunku do 2011 roku tj. o 30,96%. W 2016 roku planuje się natomiast zmniejszenie środków własnych na finansowanie oświaty o 7 826 803 zł w stosunku do 2015 roku.

28 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2011-2016 28 Lp.Wyszczególnienie 2011201220132014 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 852, 853 1Dotacje 47 683 20253 032 60352 715 82751 059 33349 963 18547 135 497 2Porozumienia 637 539758 674758 668758 676800 000 3Środki UE 1 315 0741 775 0052 124 5742 112 46000 4Środki własne 39 304 88140 754 45442 847 94344 037 99743 681 293*44 005 242* ŁĄCZNIE 88 940 69696 320 73698 447 01297 968 46694 444 47891 940 739 Dział 852 – Pomoc społeczna Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie środków własnych w 2016 r. do 2015 r. o kwotę 323 949 zł w wyniku: -zwiększenia kryterium dochodowego, liczby posiłków (budżet Państwa – 1 posiłek), wzrost liczby osób kierowanych do DPS poza Elblągiem – 690 949 zł -zmniejszenie zatrudnienia w MOPS – 202 000 zł -zmniejszenie zatrudnienia w POW Nr 3 wskutek włączenia obsługi administracyjno-księgowej do SCPOW – 165 000 zł

29 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. 29

30 Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 oddo Departament Zarząd Dróg NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. 30 Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych 2016201825 000 0001 000 000 Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2016201815 650 000650 000 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2016201810 350 000350 000 Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II2015201910 728 8003 000 000 Budowa ciągów rowerowo-pieszych: ul. Fromborska, etap II – Zajazd – Krasny Las 201320175 415 9992 200 000 Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga 20164 588 000 Budowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych 201620182 900 000900 000 Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego 201520161 833 2101 800 000 Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu201220161 569 3221 550 000

31 31

32 32

33 PRZEBUDOWA UL. MARII KONOPNICKIEJ W ELBLĄGU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. NIEPODLEGŁOŚCI DO SKRZYŻOWANIA Z AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 33

34 PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W ELBLĄGU 34

35 PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W ELBLĄGU 35

36 Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 oddo Departament Inwestycji NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu2016300 000 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap II 20132016514 915300 000 Cmentarz „Dębica” – rozbudowa200520217 856 677600 000 Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II 2016201920 700 000700 000 Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych 2015201810 100 0003 399 000 Przebudowa Gimnazjum nr 52016600 000 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 201420199 000 0003 000 000 Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 201520164 948 7712 100 000 Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I20162 000 000

37 PRZEBUDOWA TORU WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISK WEWNĄTRZ TORU PRZY UL. AGRYKOLA 8 W ELBLĄGU

38 PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ROBOTNICZEJ – ETAP I

39 Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 oddo Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 2016322 051

40 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 40 OKRĘG NR 1 ZADANIEKwota Rozbudowa Podwórka Międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia (Street Workout, 2 zjeżdżalnie kaskadowe oraz budowa całorocznego, syntetycznego lodowiska panelowego) 400 000 zł Kolorowy Park Modrzewie – zasadzenie kolorowych kompozycji kwiatowych – mały projekt 25 000 zł Wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia (przy parkingu, w kierunku ul. Mazurskiej) 13 407 zł

41 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 41 OKRĘG NR 2 ZADANIEKwota „Jar w formie” – modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. J. Korczaka 350 000 zł Naniesienie na panele dźwiękochłonne przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej murali przedstawiających wydarzenia z historii Elbląga – mały projekt 8 200 zł Uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Bohaterów Westerplatte i Lubartowskiej – mały projekt 2 000 zł

42 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 42 OKRĘG NR 3 ZADANIEKwota Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” na terenie SP nr 19 130 000 zł Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19 135 000 zł Rozbudowa – wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i 27 150 000 zł Renowacja klombu i przywrócenie wokół niego ławek w Parku Dolinka – mały projekt 15 000 zł

43 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 43 OKRĘG NR 4 ZADANIEKwota Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania 80 000 zł Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8-11 – etap III wg planu zagospodarowania osiedla 320 000 zł Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe przy ul. Trybunalskiej i Zielonej – mały projekt 22 000 zł Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe na ul. Kos. Gdyńskich od nr 4 do 54 26 000 zł

44 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 44 OKRĘG NR 5 ZADANIEKwota „Mrówkolandia” – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu 200 000 zł Mini kompleks rekreacyjno – sportowy na terenie SP Nr 16 100 000 zł Zazielenienie terenu w rejonie kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Lotnicza 70 000 zł Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71 – mały projekt 25 000 zł

45 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 45 INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE ZADANIEKwota „Przez sport do zdrowia” – budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu, jako pełnowymiarowej Sali sportowej. 480 000 zł Łączna kwota – 2 551 607 zł


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK. BUDŻET 2016 2 DOCHODY511 976 404WYDATKI499 901 182 w tym: dochody bieżące488 109 516wydatki bieżące442 189."

Podobne prezentacje


Reklamy Google