Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK. BUDŻET 2016 2 DOCHODY511 976 404WYDATKI499 901 182 w tym: dochody bieżące488 109 516wydatki bieżące442 189.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK. BUDŻET 2016 2 DOCHODY511 976 404WYDATKI499 901 182 w tym: dochody bieżące488 109 516wydatki bieżące442 189."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK

2 BUDŻET DOCHODY WYDATKI w tym: dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe: wydatki majątkowe: PRZYCHODY ROZCHODY wolne środki BUDŻET Budżet na dzień r (w tym emisja obligacji 24 mln zł)

3 DOCHODY 3

4 DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG W LATACH DOCHODY OGÓŁEM % wzrostu (do roku poprzedniego) DOCHODY BIEŻĄCE % wzrostu (do roku poprzedniego) , , , , , , (przewidywane wykonanie) , , (plan) * 103, ,99 * wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2015 roku o kwotę zł

5 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 R. PLAN NA 2016 R. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia , 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka mieszkaniowa , 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Transport i łączność Kultura fizyczna

6 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 R. PLAN NA 2016 R. 710Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Informatyka Przetwórstwo przemysłowe Turystyka Rolnictwo i łowiectwo Ogółem

7 DOCHODY NA 2016 R. 7 W strukturze dochodów największy udział procentowy posiadają: I. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zł, tj. 40,71% dochodów ogółem w tym: 1.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zł, w tym:  PIT – zł, tj. 24,68% dochodów ogółem  CIT – zł, tj. 1,70% dochodów ogółem 2.Podatki i opłaty lokalne – zł, tj. 15,63%, w tym m.in:  Podatek od nieruchomości – zł, tj. 11,06% dochodów ogółem II.Różne rozliczenia – zł, tj. 31,58%, w tym:  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zł, tj. 25,48%  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zł, tj. 4,12%  Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zł, tj. 0,99%  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zł, tj. 0,82%  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – zł, tj. 0,15%  Różne rozliczenia finansowe – zł, tj. 0,04%

8 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 R. 8 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zł, w tym:  Udziały gmin – zł, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – zł Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zł  Udziały powiatów – zł, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – zł Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zł Udziały w PIT: - Gmina – 37,79% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie gminy - Powiat – 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu Udziały w CIT: -Gmina – 6,71% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy -Powiat – 1,40% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu

9 PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane wykonanie 2015 Plan na 2016 Dochody własne* Subwencja ogólna Dotacje Środki pochodzące z budżetu UE Razem * wzrost dochodów własnych o kwotę zł

10 DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – PIT 10 ROKPIT % WZROSTU [do roku poprzedniego] , , , , (przewidywane wykonanie) , (plan) ,74

11 DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – CIT 11 ROKCIT % WZROSTU (do roku poprzedniego) , , , , (przewidywane wykonanie) , (plan) ,24

12 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 12 WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO DZIERŻAWA I NAJEM WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK Razem

13 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO 13 ROK Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego % wzrostu [do roku poprzedniego] , , , , (plan) , ,19

14 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 14 Nazwa 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 Podatek od nieruchomości Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od środków transportowych Opłata skarbowa Pozostałe podatki i opłaty Podatek od spadków i darowizn Opłata targowa W strukturze podatków lokalnych największy udział fiskalny posiada podatek od nieruchomości.

15 WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 15 Dochody z tyt. podatku od nieruchomości % wzrostu [do roku poprzedniego] , , , , (przewidywane wykonanie) , ,71

16 WYDATKI 16

17 WYDATKI OGÓŁEM ORAZ BIEŻĄCE W LATACH WYDATKI OGÓŁEM % wzrostu (do roku poprzedniego) WYDATKI BIEŻĄCE wzrost wydatków bieżących (do roku poprzedniego) , , , (przewidywane wykonanie) , ,

18 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza , 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Transport i łączność Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Ochrona zdrowia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Różne rozliczenia

19 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 720Informatyka Turystyka Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Ogółem

20 WYDATKI MAJĄTKOWE 20 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym: -ZKM -EPWiK (przebudowa systemu odwadniania w rejonie ul. Dolna – Stoczniowa) * Ogółem * w tym budżet obywatelski zł

21 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 21 Lp.Wyszczególnienie2016 1Dochody bieżące Wydatki bieżące dochody bieżące wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna

22 NADWYŻKA OPERACYJNA I WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE NADWYŻKA OPERACYJNA WYDATKI MAJĄTKOWE (PRZEWIDYWANE WYKONANIE)

23  Maksymalny dopuszczalny 4,47% wskaźnik spłaty zobowiązań  Indywidualny wskaźnik 4,13% zadłużenia Gminy Miasto Elbląg DŁUG GMINY MIASTA ELBLĄG ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA 23 Łączna kwota długu zł 4,47% > 4,13% -warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony

24 WYDATKI NA OŚWIATĘ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W LATACH W strukturze wydatków największy udział procentowy - tj. 42,76% posiadają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – zł wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) subwencja oświatowa (gminna + powiatowa) środki z budżetu UE dotacja celowaśrodki własne (przewidywane wykonanie) * * zmniejszenie środków własnych w 2016 roku w stosunku do 2015 o kwotę zł

25 STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ WG PLANU NA 2015 i 2016 ROK 25 wyszczególnienie 2015 (przewidywane wykonanie) ) WYDATKI BIEŻĄCE SUBWENCJA ŚRODKI MIASTA ŚRODKI UE DOTACJE WOJEWODY ) WYDATKI MAJĄTKOWE DOTACJE ŚRODKI MIASTA ŚRODKI UE razem

26 UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) udział środków własnych % , , , , (prognozowane wykonanie) , ,24

27 UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH W badanym okresie udział środków własnych w finansowaniu oświaty wzrósł o zł w stosunku do 2011 roku tj. o 30,96%. W 2016 roku planuje się natomiast zmniejszenie środków własnych na finansowanie oświaty o zł w stosunku do 2015 roku.

28 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH Lp.Wyszczególnienie (przewidywane wykonanie) , 853 1Dotacje Porozumienia Środki UE Środki własne * * ŁĄCZNIE Dział 852 – Pomoc społeczna Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie środków własnych w 2016 r. do 2015 r. o kwotę zł w wyniku: -zwiększenia kryterium dochodowego, liczby posiłków (budżet Państwa – 1 posiłek), wzrost liczby osób kierowanych do DPS poza Elblągiem – zł -zmniejszenie zatrudnienia w MOPS – zł -zmniejszenie zatrudnienia w POW Nr 3 wskutek włączenia obsługi administracyjno-księgowej do SCPOW – zł

29 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. 29

30 Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 oddo Departament Zarząd Dróg NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. 30 Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II Budowa ciągów rowerowo-pieszych: ul. Fromborska, etap II – Zajazd – Krasny Las Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga Budowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu

31 31

32 32

33 PRZEBUDOWA UL. MARII KONOPNICKIEJ W ELBLĄGU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. NIEPODLEGŁOŚCI DO SKRZYŻOWANIA Z AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 33

34 PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W ELBLĄGU 34

35 PRZEBUDOWA UL. STUDZIENNEJ W ELBLĄGU 35

36 Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 oddo Departament Inwestycji NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap II Cmentarz „Dębica” – rozbudowa Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych Przebudowa Gimnazjum nr Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I

37 PRZEBUDOWA TORU WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISK WEWNĄTRZ TORU PRZY UL. AGRYKOLA 8 W ELBLĄGU

38 PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ROBOTNICZEJ – ETAP I

39 Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 oddo Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R. Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

40 BUDŻET OBYWATELSKI OKRĘG NR 1 ZADANIEKwota Rozbudowa Podwórka Międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia (Street Workout, 2 zjeżdżalnie kaskadowe oraz budowa całorocznego, syntetycznego lodowiska panelowego) zł Kolorowy Park Modrzewie – zasadzenie kolorowych kompozycji kwiatowych – mały projekt zł Wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia (przy parkingu, w kierunku ul. Mazurskiej) zł

41 BUDŻET OBYWATELSKI OKRĘG NR 2 ZADANIEKwota „Jar w formie” – modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. J. Korczaka zł Naniesienie na panele dźwiękochłonne przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej murali przedstawiających wydarzenia z historii Elbląga – mały projekt zł Uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Bohaterów Westerplatte i Lubartowskiej – mały projekt zł

42 BUDŻET OBYWATELSKI OKRĘG NR 3 ZADANIEKwota Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” na terenie SP nr zł Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr zł Rozbudowa – wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i zł Renowacja klombu i przywrócenie wokół niego ławek w Parku Dolinka – mały projekt zł

43 BUDŻET OBYWATELSKI OKRĘG NR 4 ZADANIEKwota Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania zł Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8-11 – etap III wg planu zagospodarowania osiedla zł Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe przy ul. Trybunalskiej i Zielonej – mały projekt zł Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe na ul. Kos. Gdyńskich od nr 4 do zł

44 BUDŻET OBYWATELSKI OKRĘG NR 5 ZADANIEKwota „Mrówkolandia” – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu zł Mini kompleks rekreacyjno – sportowy na terenie SP Nr zł Zazielenienie terenu w rejonie kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Lotnicza zł Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71 – mały projekt zł

45 BUDŻET OBYWATELSKI INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE ZADANIEKwota „Przez sport do zdrowia” – budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu, jako pełnowymiarowej Sali sportowej zł Łączna kwota – zł


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK. BUDŻET 2016 2 DOCHODY511 976 404WYDATKI499 901 182 w tym: dochody bieżące488 109 516wydatki bieżące442 189."

Podobne prezentacje


Reklamy Google