Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2016 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2016 rok"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2016 rok

2 (w tym emisja obligacji 24 mln zł)
BUDŻET 2016 DOCHODY WYDATKI w tym: dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe: wydatki majątkowe: PRZYCHODY ROZCHODY wolne środki BUDŻET Budżet na dzień r. (w tym emisja obligacji 24 mln zł)

3 DOCHODY

4 DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG W LATACH 2011-2016
OGÓŁEM % wzrostu (do roku poprzedniego) BIEŻĄCE 2011 - 2012 99,52 102,54 2013 108,19 103,13 2014 99,16 107,02 2015 (przewidywane wykonanie) 95,59 98,24 2016 (plan) * 103,58 106,99 * wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2015 roku o kwotę zł

5 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016
WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 R. PLAN NA 2016 R. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 852, 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 700 Gospodarka mieszkaniowa 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 851 Ochrona zdrowia 600 Transport i łączność 926 Kultura fizyczna

6 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016
WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015 R. PLAN NA 2016 R.  710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 000 752 Obrona narodowa 16 000 15 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 720 Informatyka 150 Przetwórstwo przemysłowe 630 Turystyka 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 827 Ogółem

7 DOCHODY NA 2016 r. W strukturze dochodów największy udział procentowy posiadają: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zł, tj. 40,71% dochodów ogółem w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zł, w tym: PIT – zł, tj. 24,68% dochodów ogółem CIT – zł, tj. 1,70% dochodów ogółem Podatki i opłaty lokalne – zł, tj. 15,63%, w tym m.in: Podatek od nieruchomości – zł, tj. 11,06% dochodów ogółem Różne rozliczenia – zł, tj. 31,58%, w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zł, tj. 25,48% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zł, tj. 4,12% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zł, tj. 0,99% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zł, tj. 0,82% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – zł, tj. 0,15% Różne rozliczenia finansowe – zł, tj. 0,04%

8 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r.
Udziały w PIT: Gmina – 37,79% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie gminy Powiat – 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu Udziały w CIT: Gmina – 6,71% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy Powiat – 1,40% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zł, w tym: Udziały gmin – zł, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – zł Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zł Udziały powiatów – zł, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – zł Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zł

9 PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane wykonanie 2015 Plan na 2016 Dochody własne* Subwencja ogólna Dotacje Środki pochodzące z budżetu UE Razem * wzrost dochodów własnych o kwotę zł

10 DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – PIT
ROK PIT % WZROSTU [do roku poprzedniego] 2011 100,00 2012 102,86 2013 104,28 2014 109,38 2015 (przewidywane wykonanie) 104,34 2016 (plan) 104,74

11 DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – CIT
ROK CIT % WZROSTU (do roku poprzedniego) 2011 100,00 2012 123,00 2013 121,29 2014 93,74 2015 (przewidywane wykonanie) 121,15 2016 (plan) 174,24

12 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO DZIERŻAWA I NAJEM WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK Razem

13 SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
ROK Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego % wzrostu [do roku poprzedniego] 2011 100,00 2012 60,02 2013 191,79 2014 73,20 2015 (plan) 94,77 2016 91,19

14 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Nazwa 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 Podatek od nieruchomości Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od środków transportowych Opłata skarbowa Pozostałe podatki i opłaty Podatek od spadków i darowizn Opłata targowa W strukturze podatków lokalnych największy udział fiskalny posiada podatek od nieruchomości.

15 WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Dochody z tyt. podatku od nieruchomości % wzrostu [do roku poprzedniego] 2011 100,00 2012 103,26 2013 106,66 2014 113,59 2015 (przewidywane wykonanie) 100,93 2016 100,71

16 WYDATKI

17 WYDATKI OGÓŁEM ORAZ BIEŻĄCE W LATACH 2011-2016
% wzrostu (do roku poprzedniego) WYDATKI BIEŻĄCE wzrost wydatków bieżących (do roku poprzedniego) 2011 100 - 2012 110,32 2013 107,55 2014 93,97 2015 (przewidywane wykonanie) 93,80 2016 95,79

18 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016
Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 852, 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 600  Transport i łączność 750 Administracja publiczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 851 Ochrona zdrowia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700 Gospodarka mieszkaniowa  710 Działalność usługowa 758 Różne rozliczenia

19 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016
Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. 720 Informatyka 630 Turystyka 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 000 752 Obrona narodowa 16 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 327 6 500 020 Leśnictwo 24 800 2 300 150 Przetwórstwo przemysłowe Ogółem

20 Przewidywane wykonanie 2015 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan na 2016 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym: ZKM EPWiK (przebudowa systemu odwadniania w rejonie ul. Dolna – Stoczniowa) * Ogółem * w tym budżet obywatelski zł

21 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Lp. Wyszczególnienie 2016 1 Dochody bieżące 2 Wydatki bieżące dochody bieżące wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna

22 NADWYŻKA OPERACYJNA I WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2011-2016
DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE NADWYŻKA OPERACYJNA WYDATKI MAJĄTKOWE 2011 2012 2013 2014 2015 (PRZEWIDYWANE WYKONANIE) 2016

23 DŁUG GMINY MIASTA ELBLĄG ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA
Łączna kwota długu zł Maksymalny dopuszczalny 4,47% wskaźnik spłaty zobowiązań Indywidualny wskaźnik 4,13% zadłużenia Gminy Miasto Elbląg 4,47% > 4,13% -warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony

24 WYDATKI NA OŚWIATĘ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W LATACH 2011 - 2016
W strukturze wydatków największy udział procentowy - tj. 42,76% posiadają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – zł wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) subwencja oświatowa (gminna + powiatowa) środki z budżetu UE dotacja celowa środki własne 2011 2012 2013 2014 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 * * zmniejszenie środków własnych w 2016 roku w stosunku do 2015 o kwotę zł

25 STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ WG PLANU NA 2015 i 2016 ROK
 wyszczególnienie 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 1) WYDATKI BIEŻĄCE SUBWENCJA ŚRODKI MIASTA ŚRODKI UE DOTACJE WOJEWODY 2) WYDATKI MAJĄTKOWE DOTACJE razem

26 UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016
wydatki ogółem (Dz. 801 i 854) udział środków własnych % 2011 28,99 2012 34,10 2013 35,80 2014 37,22 2015 (prognozowane wykonanie) 37,02 2016 33,24

27 UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU OŚWIATY W LATACH 2011 - 2016
W badanym okresie udział środków własnych w finansowaniu oświaty wzrósł o zł w stosunku do 2011 roku tj. o 30,96%. W 2016 roku planuje się natomiast zmniejszenie środków własnych na finansowanie oświaty o zł w stosunku do 2015 roku.

28 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2011-2016
Dział 852 – Pomoc społeczna Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 (przewidywane wykonanie) 2016 852, 853 852,853 1 Dotacje 2 Porozumienia 3 Środki UE 4 Środki własne * * ŁĄCZNIE 88  96  98  * zwiększenie środków własnych w 2016 r. do 2015 r. o kwotę zł w wyniku: zwiększenia kryterium dochodowego, liczby posiłków (budżet Państwa – 1 posiłek), wzrost liczby osób kierowanych do DPS poza Elblągiem – zł zmniejszenie zatrudnienia w MOPS – zł zmniejszenie zatrudnienia w POW Nr 3 wskutek włączenia obsługi administracyjno-księgowej do SCPOW – zł

29 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

30 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 od do Departament Zarząd Dróg Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych 2016 2018 Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2016 2018 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2016 2018 Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II 2015 2019 Budowa ciągów rowerowo-pieszych: ul. Fromborska, etap II – Zajazd – Krasny Las 2013 2017 Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga 2016 Budowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych 2016 2018 Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego 2015 2016 Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu 2012 2016

31

32

33 Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul
Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego

34 Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu

35 Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu

36 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 od do Departament Inwestycji Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu 2016 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap II 2013 2016 Cmentarz „Dębica” – rozbudowa 2005 2021 Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II 2016 2019 Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych 2015 2018 Przebudowa Gimnazjum nr 5 2016 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 2014 2019 Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 2015 2016 Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I 2016

37 Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu

38 Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I

39 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2016 od do Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 2016

40 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 1 ZADANIE Kwota 400 000 zł 25 000 zł
Rozbudowa Podwórka Międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia (Street Workout, 2 zjeżdżalnie kaskadowe oraz budowa całorocznego, syntetycznego lodowiska panelowego) Kolorowy Park Modrzewie – zasadzenie kolorowych kompozycji kwiatowych – mały projekt Wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia (przy parkingu, w kierunku ul. Mazurskiej)

41 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 2 ZADANIE Kwota 350 000 zł 8 200 zł
„Jar w formie” – modernizacja bieżni przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. J. Korczaka Naniesienie na panele dźwiękochłonne przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej murali przedstawiających wydarzenia z historii Elbląga – mały projekt 8 200 zł Uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Bohaterów Westerplatte i Lubartowskiej – mały projekt 2 000 zł

42 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 3 ZADANIE Kwota 130 000 zł 135 000 zł
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” na terenie SP nr 19 Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19 Rozbudowa – wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i 27 Renowacja klombu i przywrócenie wokół niego ławek w Parku Dolinka – mały projekt

43 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 4 ZADANIE Kwota 80 000 zł 320 000 zł
Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8-11 – etap III wg planu zagospodarowania osiedla Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe przy ul. Trybunalskiej i Zielonej – mały projekt Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe na ul. Kos. Gdyńskich od nr 4 do 54

44 BUDŻET OBYWATELSKI 2016 OKRĘG NR 5 ZADANIE Kwota 200 000 zł 100 000 zł
„Mrówkolandia” – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu Mini kompleks rekreacyjno – sportowy na terenie SP Nr 16 Zazielenienie terenu w rejonie kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Lotnicza Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71 – mały projekt

45 INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE
BUDŻET OBYWATELSKI 2016 INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE ZADANIE Kwota „Przez sport do zdrowia” – budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu, jako pełnowymiarowej Sali sportowej. Łączna kwota – zł


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2016 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google