Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA OFERT NA USŁUGI INŻYNIERA WEDŁUG KRYTERIÓW POZACENOWYCH Andrzej Grabiec Inżynier Konsultant SIDIR; Warsztaty SIDIR 23 czerwca 2015 Wyłączny reprezentant.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA OFERT NA USŁUGI INŻYNIERA WEDŁUG KRYTERIÓW POZACENOWYCH Andrzej Grabiec Inżynier Konsultant SIDIR; Warsztaty SIDIR 23 czerwca 2015 Wyłączny reprezentant."— Zapis prezentacji:

1 OCENA OFERT NA USŁUGI INŻYNIERA WEDŁUG KRYTERIÓW POZACENOWYCH Andrzej Grabiec Inżynier Konsultant SIDIR; Warsztaty SIDIR 23 czerwca 2015 Wyłączny reprezentant FIDIC w Polsce

2 Opis i Określenie przedmiotu 1.Opis przedmiotu zamówienia ma dwojakie znaczenie: po pierwsze pozwala na identyfikację przedmiotu zamówienia, po drugie, spełnia doniosłą funkcję normatywną jako składnik SIWZ. 2.Przez określenie przedmiotu zamówienia należy rozumieć skrótowe zdefiniowanie przedmiotu (skrótowe wskazanie co jest przedmiotem zamówienia). Źródło: Komentarz do PZP pod red. T. Czajkowskiego WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

3 Podstawy prawne – PZP art. 29 i 36. 1.Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

4 Obowiązek i uprawnienie sygn. akt KIO/UZP 80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum” WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

5 Obowiązek i uprawnienie II „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08. sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji”. WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

6 Funkcje OPZ Wyznaczenie oczekiwań Zamawiającego; Wyznaczenie zakresu, jakości i czasu usługi; Wskazanie priorytetów poprzez ustalone kryteria oceny oraz system wynagrodzenia. WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

7 Decyzyjność 7 dni na podjęcie decyzji; Decyzje techniczne: materiały, technologia, terminy, sprzęt, PZJ, jakość, ilość, odbiory robót; Decyzje formalne: Raporty, płatności. Bezpieczeństwo WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

8 Rekomendacje Rekomendacja w ciągu 7 dni; Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego – umowy uzupełniające i dodatkowe, aneksy; Dodatkowe badania i sprawdzenia; Wykonawstwo zastępcze dla usuwania wad. Umowy podwykonawcze. WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

9 Kryteria wyboru oferty Cena – 30 pkt. Metodyka realizacji zamówienia – 30 pkt. Organizacja zespołu Inżyniera – 40 pkt. WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

10 Kryterium metodyka Lp.Podkryterium Maks. liczba pkt za podkryterium 1 Zapewnienie zgodności realizacji zamówienia z OPZ na nadzór oraz z Dokumentacją Projektową – opis działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w celu wykrycia błędów w Dokumentacji Projektowej wraz z uzasadnieniem celowości tego działania (M1) 10 2 Zapewnienie zgodności realizacji zamówienia z OPZ na nadzór oraz z Dokumentacją Projektową – opis działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w następstwie wykrycia błędów w Dokumentacji Projektowej wraz z uzasadnieniem celowości tego działania (M2) 10 3 Identyfikacja obszarów ryzyk zgłoszenia roszczeń przez Wykonawcę robót budowlanych (M3) 10 WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015

11 Kryterium organizacja zespołu WARSZTATY SIDIR 23 czerwca 2015 Lp.Podkryterium Maks.liczba pkt. za podkryterium 1 Schemat organizacyjny, komunikacja i koordynacja działań (O1) 6 2 Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera działań mających na celu zapewnienie niezmienności składu osób kluczowego personelu (O2) 10 3 Zastępowalność kluczowego personelu (O3) 18 4 Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera przekazania obowiązków i wdrożenia nowych osób na stanowiska kluczowego personelu w przypadku ich zmiany na stałe (O4) 6


Pobierz ppt "OCENA OFERT NA USŁUGI INŻYNIERA WEDŁUG KRYTERIÓW POZACENOWYCH Andrzej Grabiec Inżynier Konsultant SIDIR; Warsztaty SIDIR 23 czerwca 2015 Wyłączny reprezentant."

Podobne prezentacje


Reklamy Google