Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pilotażowy Program Leader+ szansą rozwoju dla gospodarstw agroturystycznych „Forum Turystyczne i Agroturystyczne” Gmina Pszczew 25 kwietnia 2006 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pilotażowy Program Leader+ szansą rozwoju dla gospodarstw agroturystycznych „Forum Turystyczne i Agroturystyczne” Gmina Pszczew 25 kwietnia 2006 rok."— Zapis prezentacji:

1 Pilotażowy Program Leader+ szansą rozwoju dla gospodarstw agroturystycznych „Forum Turystyczne i Agroturystyczne” Gmina Pszczew 25 kwietnia 2006 rok

2 Trochę historii... Inicjatywa Leader Inicjatywa Leader wprowadzona została w krajach UE eksperymentalnie w 1991 roku, jako program wsparcia społeczności wiejskich. Miał na celu rozwiązanie takich problemów unijnej wsi, jak starzenie się społeczeństwa, wyludnianie terenów wiejskich, czy trudna sytuacja na wiejskim rynku pracy. Leader II Sukces pierwszych projektów zaowocował kolejną fazą – Leader II, którą realizowano w latach 1994 – 1999. Leader+ Od roku 2000 we wszystkich krajach Unii Europejskiej realizowana jest trzecia edycja programu – Leader+, która potrwa do końca roku 2006.

3 Specyfika podejścia Leader Lokalnymi Grupami Działania. Najważniejszą cechą wyróżniająca ten program jest tzw. oddolne podejście do rozwoju wsi. Oznacza to, że warunkiem koniecznym wdrożenia tej inicjatywy jest zaangażowanie lokalnej społeczności. Przedstawiciele samorządów, sektora społecznego i gospodarczego danego obszaru tworzą lokalne partnerstwa publiczno – prywatne, zwane Lokalnymi Grupami Działania. Lokalne Grupy Działania Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalne Grupy Działania opracowują dla swojego obszaru tzw. Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), w których zapisują cele, kierunki działania i konkretne projekty. Ich realizacja, finansowana ze środków programu Leader, pozwoli na wielosektorowy rozwój danego terenu.

4 Leader+ w Polsce Od 1 maja 2004 roku również Polska włączyła działania typu Leader do swoich programów. „Pilotażowy Program Leader+” „Pilotażowy Program Leader+” jest zapisany w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” jako działanie 2.7.. Jego wdrażanie przebiega w Polsce w ramach dwóch schematów, każdy odrębnie. Polska jako jeden z nielicznych krajów otrzymuje w Programie Leader+ dotacje na poziomie 100% - zwracane są więc wszystkie koszty projektów. Schemat I Schemat I ma na celu stworzenie Lokalnych Grup Działania, które następnie opracują na podstawie analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Ten etap wdrażania Leadera zakończy się i zostanie rozliczony do 30 maja b.r. Schemat II jest przed nami... Jego celem będzie wsparcie działalności LGD, których zadaniem będzie realizacja zapisanych w ZSROW kompleksowych projektów, upowszechnianie i wymiana informacji na temat podejmowanych inicjatyw oraz działania szkoleniowe.

5 Leader+ w gminie Pszczew W grudniu 2004 roku Urząd Miasta i Gminy Skwierzyna złożył wniosek o udział w Schemacie I projektu partnerskiego „Integracja społeczności wiejskich w granicach Puszczy Noteckiej”. Został on zakwalifikowany do realizacji w ramach Schematu I i otrzymał pomoc finansową. Projekt ten obejmuje swym zasięgiem gminy: Skwierzyna, Przytoczna, Bledzew, Santok, Dobiegniew oraz Pszczew. Od 10 lutego 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Skwierzyna odbywały się najpierw warsztaty szkoleniowe, a następnie spotkania mające na celu utworzenie Lokalnej Grupy Działania i wypracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dnia 14 marca b.r. został spisany akt notarialny ustanawiający założenie fundacji – LGD „Kraina Podgrzybka”. W skład organów tej organizacji (Rady i Zarządu Fundacji) wchodzi silne przedstawicielstwo gminy Pszczew (2 osoby w Zarządzie i 5 osób w Radzie Fundacji).

6 Leader+ w gminie Pszczew 4 kwietnia 2006 roku w Pałacu Wiejce odbyła się zorganizowana przez LGD „Kraina Podgrzybka” i UMiG Skwierzyna konferencja „Rozwój gospodarczy, turystyki i agroturystyki na terenie Puszczy Noteckiej”, która podsumowała prace nad strategią, a jednocześnie poruszyła tematykę dalszych działań związanych z wdrażaniem programu Leader+. 21 kwietnia b.r. w Skwierzynie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie ZSROW. Do 25 kwietnia b.r. należy zakończyć i rozliczyć Schemat I, a 31 maja upływa termin składania wniosków do Schematu II, do którego załącznikiem będzie wypracowana ZSROW.

7 ZSROW „Kraina Podgrzybka” Opracowanie: ZSROW „Kraina Podgrzybka” dotyczy obszaru sześciu gmin, które wdrażały Schemat I Pilotażowego Programu Leader+, m.in. gminy Pszczew. Na spotkaniu 21 kwietnia do prac nad strategią włączyły się kolejne trzy gminy: Stare Kurowo, Zwierzyn i Drezdenko. Ich uczestnictwo zapewni spójność obszaru. Ostateczna wersja strategii obejmie więc terytorialnie dziewięć gmin. Zapisy dotyczące turystyki i agroturystyki: Zarówno w diagnozie obszaru, jak i w analizie SWOT, bardzo często przewija się temat turystyki, a w szczególności agroturystyki. Jest to, obok wspierania przedsiębiorczości, główny kierunek rozwoju „Krainy Podgrzybka”. Walory przyrodnicze – lasy, wody, czyste środowisko, oraz krajobrazowe, kulturowe i historyczne przemawiają za tym, by szczególnie wspierać właśnie ten rodzaj turystyki. Zapisy ZSROW „Krainy Podgrzybka” wyraźnie wskazują tę dziedzinę jako jedną z największych szans rozwojowych tego terenu.

8 Przykłady projektów LEADER w zakresie turystyki – kraje UE Grecja, Epirus Projekt miał na celu stworzenie pociągu turystycznego, łączącego Pargę z interesującymi miejscami przylegającego do niej obszaru. Codziennie organizowane są wycieczki specjalnym małym pociągiem na 40 osób. Wycieczka rozpoczyna się przy wjeździe do miasta Parga, a punktem docelowym jest Anthousa i jej zamek, co pozwala turystom odkryć naturalne piękno nieznanych górskich terenów położonych w głębi regionu i zapoznać się z ich historią. Projekt ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony miejscowej ludności.

9 Walia, South Pemrokeshire Projekt obejmował opracowanie strategii turystycznej i stworzenie mechanizmów zapewniających trwały udział mieszkańców w rozwoju turystycznym regionu. W jego wyniku 35 miasteczek opracowuje plany działań ukierunkowanych na turystykę, organizowane są szkolenia w zakresie historii regionu i dziedzictwa, buduje się nowe i odnawia stare budynki, zatrudnia bezrobotnych do tworzenia ścieżek spacerowych, naprawy mostów, umieszczania tablic informacyjnych, itp. Miejscowi artyści i projektanci biorą udział w opracowaniu i wykonaniu tematycznych przewodników turystycznych.

10 „Kraina Podgrzybka” szansą dla turystyki turystyka Uczestnicy warsztatów i członkowie LGD wielokrotnie podkreślali, że to właśnie turystyka będzie siłą napędową do wielosektorowego rozwoju naszego regionu, ponieważ jest dziedziną interdyscyplinarną, tzn. łączy wiele różnych gałęzi gospodarki. Wierzymy, że wspólne, zgodne działanie na rzecz lepszej przyszłości jest receptą na sukces – dlatego podejmujemy trud związany z wdrożeniem Programu Leader+. Mamy nadzieję, że lokalna społeczność, ośmielona pozytywnymi przykładami z krajów Unii Europejskiej, włączy się aktywnie w realizację zapisów Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i wspólnie uda nam się zrobić coś dobrego dla samych siebie.

11 Pilotażowego Programu Leader+ Więcej informacji na temat Pilotażowego Programu Leader+ uzyskać można na stronach internetowych: http://www.minrol.gov.pl/ http://www.minrol.gov.pl/ http://www.minrol.gov.pl strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.fapa.org.pl/ http://www.fapa.org.pl/http://www.fapa.org.pl strona Fundacji Promocji Programów dla Rolnictwa http://www.leaderplus.org.pl/ http://www.leaderplus.org.pl/http://www.leaderplus.org.pl strona Krajowej Sieci Leader+ w Polsce http://www.lgd.pl/ http://www.lgd.pl/http://www.lgd.pl/ strona Lokalnych Grup Działania http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_pl.htm/ http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_pl.htm/http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_pl.htm/ strona Punktu Kontaktowego Leader+ w Brukseli

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pilotażowy Program Leader+ szansą rozwoju dla gospodarstw agroturystycznych „Forum Turystyczne i Agroturystyczne” Gmina Pszczew 25 kwietnia 2006 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google