Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Straż Miejska w Swarzędzu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Straż Miejska w Swarzędzu"— Zapis prezentacji:

1

2 Straż Miejska w Swarzędzu
Swarzędz 31 marca 2015 r.

3 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym,
Podstawowe akty prawne, na których opiera się działanie straży miejskiej. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawa z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska , ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. w sumie w różnym stopniu straży miejskiej dotyczy około 40 aktów prawnych.

4 Zadania straży miejskiej.
ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w ustawie prawo o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczanie miejsca przestępstwa , katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także w miarę możliwości ustalenie świadków zdarzenia, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, egzekwowanie przestrzegania prawa miejscowego

5 Uprawnienia strażników miejskich
legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości . Odmowa poddania się legitymowaniu (odmowa okazania dokumentu tożsamości, wprowadzenie w błąd co do tożsamości swojej lub i innej osoby) stanowi wykroczenie z art. 65 Kodeksu Wykroczeń, udzielania pouczeń zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego, ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w odrębnych przepisach, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby, dokonywanie czynności wyjaśniających , kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych, kontrola ruchu drogowego w następującym zakresie: nieprawidłowe parkowanie, nie zastosowanie się do znaku drogowego B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), przepisy dotyczące ruchu pieszych , rowerów i motorowerów. Ponadto przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej (czerwone światło),

6 usuwanie pojazdów – które stanowią utrudnienie lub zagrożenie w ruchu drogowym, pojazdów bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, unieruchamianie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przez blokowanie ich kół, uniemożliwienie jazdy kierującemu pojazdem co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, wydawanie poleceń, żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, jak i od każdej osoby na zasadach określonych w ustawie o Policji, obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wejście wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren każdej nieruchomości celem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Za uniemożliwienie lub utrudnianie strażnikowi miejskiemu kontroli grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 par. 1 i 2 Kodeksu Karnego).

7 Środki przymusu bezpośredniego.
siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony i obezwładniania, kajdanki, pałka służbowa, pies służbowy, ręczny miotacz środka obezwładniającego, paralizator elektryczny, broń palna bojowa (tylko do ochrony obiektów i konwojowania) siatka obezwładniająca (tylko przeciwko agresywnym zwierzętom)

8

9

10

11

12 Ilość etatów do ilości podejmowanych interwencji

13 Najważniejsze osiągnięcia w 2014 r.
marzec - Łowęcin, ujawnienie, ustalenie i ukaranie sprawcy bardzo dużego „dzikiego wysypiska odpadów”, kwiecień – ujęcie sprawców obrzucenia kamieniami pociągu „Elf” relacji Poznań – Konin należącego do Kolei Wielkopolskich , kwiecień – dwa zdarzenie polegające na ujęciu na terenie boiska SP – 5 osób posiadających przy sobie narkotyki i zabronione prawem anaboliki, lipiec - ujęcie najbardziej agresywnych uczestników nocnej bijatyki w pobliżu hali sportowej „Unia”, październik -I edycja „Akademii Bezpiecznej Kobiety”

14 Współpraca z Policją w dni powszednie wspólne patrole na dwie zmiany (6-14 i ), służby pełnione naprzemiennie radiowozami policji i straży miejskiej, w 2014 roku takich wspólnych patroli odbyło się (nie wliczając zabezpieczenia imprez), uczestniczymy także we wszystkich akcjach organizowanych przez Policję np. „Akcja Znicz”.

15 Profilaktyka szkolna i przedszkolna
Zajęcia w 109 klasach szkół podstawowych i 36 tzw. klasach „zerowych” (Tematy: bezpieczna droga do szkoły, bójki i pobicia, samoagresja, bezpieczne wakacje, cyberprzemoc i inne), Przeprowadzone egzaminy na kartę rowerową we wszystkich IV klasach podstawówek (nowość), 2068 przedszkolaków po raz pierwszy objętych programami „ Moja droga do przedszkola” i „Już znam drogę do przedszkola” (nowość), Udział w promocji Europejskiego Numeru Alarmowego „112” ( wspólnie z Policją i OSP) Udział strażnika miejskiego w ewaluacjach szkół, spotkaniach mediacyjnych, zebraniach dla rodziców….

16 Czerwiec 2014 r. Ukoronowaniem pracy włożonej w edukację dzieci i młodzieży był tytuł „Przyjaciela Szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy”. Młodszy inspektor Wiesław Jakubowski jest jednym z trzech laureatów tego zaszczytnego i zarazem zobowiązującego tytułu.

17 Psia niedola….. Po raz pierwszy dzięki dobrej organizacji i przy współpracy fundacji „Straż Ochrony Zwierząt” oraz Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska udało się 100% zrealizować zapisy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt dotyczące adopcji bezdomnych psów. W 2014 roku ani jeden z 42 piesków, które trafiły do „przechowalni” w Rabowicach nie został przekazany do schroniska. Wszystkie wróciły do swoich właścicieli lub znalazły nowe domy.

18 Autowraki w omawianym roku strażnicy przejęli od zarządców dróg inicjatywę wskazywania pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane i do końca roku oczyścili południową część miasta z samochodowych wraków ( dotyczy to oczywiście pojazdów zaparkowanych w zasięgu działania prawa o ruchu drogowym). zastosowano bardziej pracochłonną ale mniej uciążliwą dla właścicieli pojazdów metodę każdorazowo występując pisemnie z terminowym wezwaniem do samodzielnego usunięcia pojazdu. Dzięki temu fizycznie odholowaliśmy tylko 5 aut.

19 Dzikie wysypiska straż miejska jest organem wykrywającym zaśmiecenia i prowadzącym czynności w kierunku ustalenia i ukarania sprawców w postępowaniu mandatowym lub przed sądem, czynności administracyjne i zlecanie usuwania ujawnionych dzikich wysypisk na działkach gminnych, gdzie nie udało się ustalić sprawców prowadzi później Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, w 2014 roku udało się ustalić i ukarać sprawców kilkunastu „dzikich wysypisk” w tym największego w Łowęcinie zawierającego około 10 kubików odpadów.

20 Wykroczenie Pouczenie Mandat Wniosek do sądu Zaśmiecanie, spalanie odpadów, niszczenie zieleni 20 32 6 Umowy/rachunki (szambo) i brak pojemnika na odpady 18 14 3 Psy bez smyczy, szczepienia i psie kupy 21 2 Zakłócenia spokoju, spoczynku nocnego, nieobyczajne wybryki 26 4 1 Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu w miejscach zabronionych 52 74 Nieprawidłowe parkowanie 87 124 51 Razem 221 269 64 Stosunek wykroczeń w ruchu drogowym do pozostałych wykroczeń 47 : 53 Kwota mandatów karnych 32 560


Pobierz ppt "Straż Miejska w Swarzędzu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google