Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od 1 listopada 2015 roku rusza unijny projekt Erasmus+ "Our school is getting international!" G ł ówne cele projektu: podniesienie poziomu kluczowych kompetencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od 1 listopada 2015 roku rusza unijny projekt Erasmus+ "Our school is getting international!" G ł ówne cele projektu: podniesienie poziomu kluczowych kompetencji."— Zapis prezentacji:

1 Od 1 listopada 2015 roku rusza unijny projekt Erasmus+ "Our school is getting international!" G ł ówne cele projektu: podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiej ę tno ś ci poprzez mobilno ść edukacyjn ą i wspó ł prac ę mi ę dzy ś wiatem edukacji, podniesienie innowacyjno ś ci i internacjonalizacji ZSOiZ, zapoznanie si ę ZSOiZ z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania europejskich narz ę dzi u ł atwiaj ą cych uznawanie i przenoszenie kwalifikacji, p ł ynne wykorzystanie j ę zyków obcych w codziennym ż yciu uczniów. Za ł o ż enia projektu: W ramach tego projektu uczniowie wyjad ą na 3 – tygodniowe sta ż e zawodowe w firmach w Wilnie. Uczestnikami projektu - sta ż ystami b ę d ą uczniowie ZSOiZ w zawodach: technik obs ł ugi turystycznej technik technologii ż ywno ś ci I grupa b ę dzie odbywa ł a sta ż w okresie: 11 kwietnia 2016 – 29 kwietnia 2016 roku. Do projektu zostanie wytypowanych 20 uczniów oraz 5 osób znajdzie si ę na li ś cie rezerwowej. Ju ż teraz mo ż esz zg ł osi ć swój udzia ł w projekcie sk ł adaj ą c formularz zg ł oszeniowy. Mo ż esz odebra ć go u Pani Jolanty Randzio. Biuro projektu znajduje si ę w sali nr 10. Termin sk ł adania zg ł osze ń do 13.11.2015 r. Spotkanie organizacyjne odb ę dzie si ę 17 listopada 2015r. Wyniki rekrutacji zostan ą podane w gablocie szkolnej i na stronie internetowej szko ł y.

2 z własnej inicjatywy będą zainteresowani uczestniczeniem w Projekcie, są uczniami technikum w ZSOiZ w Mońkach, kształcących się w zawodzie: technik obsługi turystycznej itechnologii żywności. złożenie w Biurze Projektu w terminie określonym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych: formularz zgłoszeniowy, oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie, deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu, oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu. Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania: średnia ocena ucznia z przedmiotów zawodowych> niż 3,00; ocena z zachowania nie gorsza, niż dobra; pozytywna opinia wychowawcy ucznia; ocena z języka angielskiego>4,00; czynniki decydujące o mniejszych szansach (w tym choroby, problemy z nauką i inne wykluczające) - na podstawie orzeczeń i opinii wychowawcy. Podstawowe kryteria rekrutacji na staże:

3 podniesiesz swoje umiejętności zawodowe poznasz lepiej język angielski zdobędziesz doświadczenie zawodowe w dziedzinie obsługi turystycznej oraz technologii żywności otrzymasz dokument potwierdzający nabyte umiejętności EUROPASS MOBILITY poznasz kulturę i zwyczaje naszych sąsiadów. !!! Projekt w całości jest finansowany z Funduszy Unijnych !!! Koszt całkowity projektu € 82 824.00.


Pobierz ppt "Od 1 listopada 2015 roku rusza unijny projekt Erasmus+ "Our school is getting international!" G ł ówne cele projektu: podniesienie poziomu kluczowych kompetencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google