Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EU ETV- REALNE WSPARCIE DLA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BRANŻY OZE Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe(JWTS) Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EU ETV- REALNE WSPARCIE DLA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BRANŻY OZE Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe(JWTS) Instytut."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EU ETV- REALNE WSPARCIE DLA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BRANŻY OZE Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe(JWTS) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (ITP) Oddział w Poznaniu www.itp.edu.pl www.itp-etv.edu.pl

2 1. Podstawowe pojęcia i definicje w procedurze weryfikacji EU ETV 2. Innowacyjność a stopień zaawansowania rozwoju technologii 3. Poziomy gotowości technologii 4. Procedura weryfikacji jako proces 5. Zespół weryfikacyjny 6. Zweryfikowane technologie 7. Działania poweryfikacyjne Plan Prezentacji

3 WERYFIKACJA- oznacza dostarczenie obiektywnych dowodów, że projekt techniczny danej technologii środowiskowej zapewnia spełnienie danej deklaracji działania odnośnie do jej określonego zastosowania, przy zachowaniu wszelich niepewności pomiaru oraz odpowiednich założeń TECHNOLOGIA- jako przedmiot weryfikacji: rozwiązanie techniczne o nazwie komercyjnej np. BIOMASSER® Bio-Com Pojęcia podstawowe MATRYCA(matrix)- rodzaj materiału dla, którego technologia jest przeznaczona CEL DZIAŁANIA- oznacza wymierną cechę, na którą oddziałuje technologia wraz ze sposobem w jaki na nią oddziałuje

4 Materiały, odpady, zasoby np. separacja i sortowanie odpadów stałych, recykling produktów, produkty wykonane z biomasy Materiały, odpady, zasoby np. separacja i sortowanie odpadów stałych, recykling produktów, produkty wykonane z biomasy Technologie energetyczne np. odnawialne źródła energii, energia z odpadów, technologie efektywne energetycznie. Technologie energetyczne np. odnawialne źródła energii, energia z odpadów, technologie efektywne energetycznie. Woda, monitoring i technologie oczyszczania np. monitoring jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i ścieków. Woda, monitoring i technologie oczyszczania np. monitoring jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i ścieków.

5 Innowacyjność a stopień zaawansowania technologii Technologie w fazie pilotażowej/demonstracyjnej/półprze mysłowej muszą spełniać warunek: Technologia jest dostępna co najmniej na takim etapie rozwoju, na którym nie będą już wprowadzane żadne zasadnicze zmiany, które mogłyby wpłynąć na jej działańie przed wprowadzeniem na rynek

6 Poziom gotowości technologii TRL1,2 TRL-Technology Readiness Levels TRL 6-jako technologie gotowe do wejścia na rynek ale z zastrzeżeniami TRL 7- jako technologie uznane za gotowe do wejścia na rynek Do ewentualnej weryfikacji w ramach ETV nadają się technologie spełniające wymagania dla poziomów od TRL 6 do 9 TRL 8&9 – technologie dostępne na rynku Stosowany w USA a obecnie także przez KE np. w projektach Horyzont 2020 ……………..

7 http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ ETAPCELOpis 1. Etap kontaktu i quick scanu Stwierdzenie kwalifikowalności technologii do weryfikacji Kontakt wnioskodawcy z JW., Jednostka Weryfikujaca sprawdza w oparciu o quick scan i wstępną deklarację działania czy technologia nadaje się do weryfikacji i czy JW może ją zweryfikować 2. Etap wnioskuSporządzenie poprawnego wniosku jako podstawy do opracowania szczegółowego protokołu weryfikacji Wnioskodawca przedkłada dokumentację technologii, jej opis oraz propozycję zadeklarowanych parametrów działania do zweryfikowania, ewentualne dane z badań technologii potwierdzające zadeklarowane parametry, JW dokonuje przeglądu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, strony podpisuję umowę na weryfikację 3.Etap szczegółowego protokołu weryfikacji Ustalenie parametrów do zweryfikowania, opracowanie szczegółowego protokołu weryfikacji Wnioskodawca i JW. Ustalają parametry do zweryfikowania na podstawie wstępnej deklaracji działania, JW. Określa wymagania dla danych i projektu badań w odniesieniu do zadeklarowanych parametrów, ocenia istniejące dane przez wnioskodawcę, stwierdza konieczność wykonania dodatkowych badań, opracowuje szczegółowy plan prowadzenia weryfikacji wraz z wymaganiami dotyczącymi jakości 4. Etap badań ( gdy jest to konieczne) Uzyskanie brakujących danych potwierdzających weryfikowane parametry Kontakt wnioskodawcy z jednostką badawcza, opracowanie planu badań przez jednostkę badawczą, według wytycznych w szczegółowym protokole weryfikacji, przeprowadzenie badań, sporządzenie raportu z badań. 5. Etap oceny wszystkich danych i weryfikacji Ostateczne weryfikacja parametrów działania technologii Zebranie i analiza wszystkich danych przez JW. Pod kątem wymagań w szczegółowym protokole weryfikacji. Ustalenie zweryfikowanych parametrów ( deklaracja ostateczna) 6. Etap sporządzenia raportu i publikacji świadectwa Opracowanie raportu i wydanie świadectwa Opracowanie przez JW. Raportu z weryfikacji, opracowanie świadectwa przekazanie do KE w celu nadania numeru rejestracyjnego 7. Etap czynności poweryfikujących Zapewnienie utrzymania warunków weryfikacji Kontakt z wnioskodawcą/klientem, obowiązek informowania JW. O zmianach w technologii, ocena wpływu tych zmian na warunki weryfikacji, ewentualne przeprowadzenie ponownej weryfikacji

8 Zespół Weryfikujący Kierownik JWTS Kierownik ds. jakości Kierownik techniczny Ekspert zewnętrzny Ekspert I Ekspert II Ekspert I

9 Określenie wymagań odnośnie do projektu badań i jakości danych W odniesieniu do ustalonych parametrów do zweryfikowania należy określić (w porozumieniu z wnioskodawcą): PODSTAWA TO: podstawowe wymagania dotyczące opracowania projektu badań wymaganą jakość danych dotyczących weryfikowanych parametrów Ocena istniejących danych Opracowanie planu badań i jego wykonanie gdy brakuje danych lub gdy Ich jakość jest nieodpowiednia

10 Świadectwo Weryfikacji JW opracowuje świadectwo weryfikacji i przekazuje je do akceptacji wnioskodawcy. Publikacji Świadectwa i ewentualnie raportu z weryfikacji dokonują służby Komisji na stronie internetowej: http://iet.jrc.ec.europa.edu/etv/ Świadectwo opatrzone jest numerem rejestracyjnym, logo ETV, logo JW. Oraz datę wydania. Świadectwo nie posiada terminu ważności i pozostaje ważne tak długo, jak nie ulegną zmianie uwarunkowania, dla których zostało wydane a w szczególności nie zostaną wprowadzone do technologii żadne istotne zmiany, które wpływały by na jej działanie.

11 BIOMASSER® – ASKET Roman Długi Technologia BIOMASSER® została zaprojektowana do przetwarzania wilgotnej biomasy niedrzewnej bez jej wcześniejszego suszenia w celu produkcji odnawialnego biopaliwa w postaci brykietów za pomocą maszyny brykietującej. Maszyny brykietujące BIOMASSER® BS114

12 SELMA dla maszyny BSX14 BIOMASSER® BIO COM SYSTEM-technologia biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

13 Nasze doświadczenia po pierwszej weryfikacji Główne problemy: Dobór odpowiednich mierzalnych parametrów do weryfikacji; Interpretacja graficzna uzyskanych wyników i umieszczenie ich w Świadectwie Weryfikacji; Wybór odpowiedniej Jednostki Badawczej spełniającej wymagania w odniesieniu do wymagań Ogólnego Protokołu Weryfikacji GVP;

14 Działania poweryfikacyjne

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PROGRAM EU ETV- REALNE WSPARCIE DLA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BRANŻY OZE Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe(JWTS) Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google