Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Przegląd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Przegląd."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Przegląd zasad wykonywania kontroli inwestycyjnych - propozycje zmian Marta Wojtaczka Wydział Inspekcji WIOŚ w Warszawie Ołtarzew - 6 listopada 2013 r.

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Przedmiotem analizy jest dokument Systemu Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska Sygnatura dokumentu: 1.3.1.3. „Zasady wykonywania kontroli inwestycyjnych”

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1.Wprowadzenie Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany Niniejsza procedura wykonywania kontroli inwestycyjnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, odnosi się do kontroli na ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, jakim jest oddanie do użytkowania nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. Obejmuje kontrole obiektów lub instalacji realizowanych jako kontrola nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji związanych z przedsięwzięciem zaliczonym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm). Zgodnie z delegacją określoną w art. 60 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 62 ust.1. określi w drodze rozporządzenia: 1)rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 2)rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 3)przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. Niniejsza procedura wykonywania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska, odnosi się do kontroli na ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, jakim jest oddanie do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, zwaną dalej „kontrolą inwestycyjną”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) przedmiotem kontroli są przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w art. 71 ust. 2, jako wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. W rozporządzeniu Rady Ministrów (zwanym dalej rozporządzeniem RM) z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.) określone są przedsięwzięcia: - mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, - mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1.Wprowadzenie c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SK Proponowane zmiany Z chwilą wypełnienia ww. ustawowej delegacji i wejścia w życie ww. rozporządzenia Rady Ministrów, niniejsza procedura dotyczyć będzie przedsięwzięć, które zostaną określone tym rozporządzeniem. Procedura uwzględnia zalecenia i doświadczenia norweskie, m.in. pod względem zwrócenia szczególnej uwagi na zapewnienie przez inwestorów właściwej ochrony środowiska oraz zminimalizowanie swojego oddziaływania na otoczenie. Inspekcja Ochrony Środowiska wykonuje kontrole inwestycyjne w ramach zarezerwowanego czasu na kontrole pozaplanowe. Sytuacja taka występuje wówczas, jeśli inwestor na 30 dni przed terminem rozruchu lub oddania do użytkowania instalacji realizowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, zgłosi taki zamiar wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Kontrola inwestycyjna, ponieważ jest pierwszą kontrolą zakładu to charakter tej kontroli jest zawsze kompleksowy. Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie: 1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji; 2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany. Kontrola inwestycyjna, w związku z powyższym, w rozumieniu zapisów Systemu Kontroli jest kontrolą zakładu. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686) do zadań Inspekcji m.in. należy udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inspekcja Ochrony Środowiska wykonuje kontrolę inwestycyjną w ramach zarezerwowanego czasu na kontrole pozaplanowe. Kontrola inwestycyjna jest zawsze kontrolą kompleksową. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 331 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, kto nie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instalacji podlega karze grzywny. Wg Taryfikatora mandatów (dokument SK nr 1.4.4. 0.04) wysokość grzywny wynosi 500 zł. Na potwierdzenie, że są spełnione wymagania ochrony środowiska, inwestor do swojej informacji może załączyć następujące dokumenty: plan zagospodarowania działki, pozwolenia i zezwolenia związane z realizacją inwestycji, wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia i zezwolenia środowiskowe oraz wyniki pomiarów wstępnych (art. 147 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Wszystkie ww. dokumenty powinny znajdować się na terenie zakładu. Z przepisów nie wynika wprost obowiązek dołączania do zgłoszenia przez inwestora dokumentów świadczących o spełnieniu wymagań ochrony środowiska, dlatego nie należy ich żądać, jako uzupełnienie zgłoszenia. Niniejsza procedura uwzględnia zalecenia i doświadczenia norweskie, m.in. pod względem zapewnienia przez inwestorów właściwej ochrony środowiska oraz zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia (zakładu podczas eksploatacji) na otoczenie.

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 2.Cel procedury Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany Zasadniczym celem procedury jest ustalenie jednolitych zasad wykonywania kontroli nowych przedsięwzięć, mając na uwadze nie dopuszczenie do oddania do użytkowania instalacji, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Kolejnym celem jest wskazanie uporządkowanego i racjonalnego podejścia do poszczególnych czynności składających się na proces kontroli, co powinno się przyczynić do skrócenia czasu jej wykonywania. Zasadniczym celem procedury jest ustalenie jednolitych zasad wykonywania kontroli nowych lub przebudowanych przedsięwzięć, mając na uwadze niedopuszczenie do podjęcia użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Kolejnym celem jest wskazanie uporządkowanego i racjonalnego podejścia do poszczególnych czynności składających się na proces kontroli, co powinno się przyczynić do skrócenia czasu jej wykonywania.

6 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 3.Przedmiot i zakres procedury Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 1.Przedmiotem procedury jest kontrola oddawanych do użytkowania przedsięwzięć o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 1.Przedmiotem procedury jest kontrola oddawanych do użytkowania przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Możliwe jest przeprowadzenie kontroli dokumentacyjnej dla inwestycji określonych w §2 ust. 1 pkt 7 i §3 ust. 1 pkt 7 i 8 w/w rozporządzenia oraz innych przedsięwzięć w zależności od indywidualnej oceny wioś. UWAGA: akceptacja proponowanej zmiany wymaga aktualizacji katalogu inwestycji, dla których możliwe jest przeprowadzenie wyłącznie kontroli dokumentacyjnej w zależności od indywidualnej oceny wioś (sygnatura dokumentu 1.3.1.4. tabela)

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 2.Niniejsza procedura nie obejmuje procesu inwestycyjnego dla inwestycji drogowych, ze względu na odmienny, niż dla pozostałych inwestycji, sposób regulacji prawnych dotyczących lokalizacji i budowy dróg krajowych (w tym autostrad i dróg ekspresowych) oraz pozostałych dróg. Wykreślić punkt w całości UWAGA: występujące różnice w procesie inwestycyjnym dla przedsięwzięć drogowych, nie mają wpływu na prowadzony przez wioś odbiór nowo zbudowanej, zmodernizowanej lub przebudowanej inwestycji drogowej 3.Przedmiot i zakres procedury c.d.

8 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 3.Zakres procedury obejmuje sprawdzenie obowiązków i wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska, jakie obowiązują inwestorów, którzy zamierzają przystąpić do eksploatacji oddawanych do użytkowania instalacji. Zagadnienia wynikające z przepisów Prawa budowlanego są omówione tylko w przedmiocie legalności inwestycji, pod względem wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu. 3.Zakres procedury obejmuje sprawdzenie spełnienia przez inwestora wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, które warunkują oddanie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany. 4.Procedura obejmuje także wskazania dotyczące działań pokontrolnych. 4.Procedura obejmuje również wskazania dotyczące działań pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia, że nie są spełnione wymagania ochrony środowiska. 3.Przedmiot i zakres procedury c.d.

9 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zgodnie z obowiązującym dokumentem SK Proponowane zmiany 1.Po otrzymaniu od inwestora zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze oddania inwestycji do użytkowania, powinno się ustalić, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli w terenie. Z zasady kontrola powinna być przeprowadzona, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko oddziaływania instalacji na środowisko oraz zaklasyfikowanie przedsięwzięcia o takich, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, bądź właściwy organ ochrony środowiska stwierdził obowiązek wykonania raportu i określił jego zakres. Ponadto zwrócić należy uwagę czy przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach chronionych (Natura 2000, Parki narodowe, Parki Krajobrazowe itp.) lub w ich sąsiedztwie. Istotnym dla zdecydowania o podjęciu kontroli może być fakt, że lokalizacja przedsięwzięcia jest powodem interwencji okolicznych mieszkańców i/lub organizacji ekologicznych. W przypadku odstąpienia od kontroli w terenie i poprzestaniu na kontroli przekazanej przez zakład dokumentacji, która świadczy o. spełnieniu wymagań przez nowe przedsięwzięcie określone w § 2 ust.1 pkt 7 rozp. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257,poz.2573 z późn. zm.) – inspektor sporządza adnotację z czynności kontrolnych wg szablonu opisanego w Dokumencie 1.4.1.5. Wzór adnotacji czynności kontrolnych bez wyjazdu w teren, z wyłączeniem badań automonitoringowych. 1.Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o IOŚ, jednym z zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jest udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska po poinformowaniu przez inwestora o zamiarze oddania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji do użytkowania, ustala czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli w terenie. Przepisy nie regulują zagadnienia dotyczącego sposobu postępowania organu, po poinformowaniu przez inwestora o zamiarze oddania inwestycji do użytkowania, zatem uznanie o potrzebie przeprowadzenia kontroli należy do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Z zasady kontrola powinna być przeprowadzona, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zaklasyfikowanie przedsięwzięcia do takich, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, bądź właściwy organ ochrony środowiska stwierdził obowiązek wykonania raportu i określił jego zakres. Powinny zostać wzięte pod uwagę m.in. takie przesłanki jak: potencjalne ryzyko oddziaływania na środowisko, zgłaszane protesty ludności lub organizacji ekologicznych podczas procesu inwestycyjnego oraz czy przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarach chronionych (Natura 2000, Parki narodowe, Parki Krajobrazowe itp.) lub w ich sąsiedztwie. UWAGA: zapis „czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli w terenie” jest niespójny z listą SK oraz zapisem pkt 1 Przedmiot i zakres procedury 4.Sposób postępowania 1.Ustalenie potrzeby przeprowadzenia kontroli w terenie

10 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zgodnie z obowiązującym dokumentem SK Proponowane zmiany 2.Wskazanym jest, aby inwestor do swojego zgłoszenia o zamiarze oddania inwestycji do użytkowania dołączył dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązków, które są wymagane przed rozpoczęciem eksploatacji, w tym określonych w art. 76 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Do takich dokumentów m.in. należą: 1)plan zagospodarowania działki, 2)pozwolenia i zezwolenia związane z realizacją inwestycji, 3)pozwolenia i zezwolenia dotyczące korzystania ze środowiska, wymagane przepisami szczególnymi, 4)postanowienie o konieczności sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jego braku (dotyczy przedsięwzięć dla których raport może być wymagany) 5)wyniki pomiarów kontrolnych. 2.Sposób postępowania po otrzymaniu od inwestora zgłoszenia zamiaru oddania do użytkowania obiektu (instalacji) określanego w §2 ust 1 pkt 7 i §3 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.) oraz innych przedsięwzięć w zależności od indywidualnej oceny wioś, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentem 1.3.1.4. Zasady wykonywania i dokumentowania kontroli na podstawie dokumentacji bez wyjazdu w teren oraz kontroli w terenie bez ustalonego podmiotu – inspektor wykonuje kontrolę dokumentacyjną sporządzając w ISWK adnotację z czynności kontrolnych według szablonu dokumentu SK o sygnaturze 1.4.1.5. Wzór adnotacji czynności kontrolnych bez wyjazdu w teren, z wyłączeniem badań automonitoringowych. Może się zdarzyć, że w oparciu o ustalenia kontroli dokumentów zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu kontroli w terenie. Wówczas nie sporządza się adnotacji urzędowej i nie rejestruje się kontroli dokumentacyjnej, traktując te czynności jako przygotowanie do podjęcia kontroli w terenie. UWAGA: indywidualna ocena wioś (kontrola w terenie czy kontrola dokumentacyjna) 4.Sposób postępowania 1.Ustalenie potrzeby przeprowadzenia kontroli w terenie c.d.

11 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 1.Ustalenie potrzeby przeprowadzenia kontroli w terenie c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 3.W przypadku, jeśli w ocenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, inwestor do swojego zgłoszenia nie dołączył stosownych dokumentów, może w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zwrócić się do inwestora o ich uzupełnienie (w oparciu o ten przepis organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych). 4.Pierwszymi czynnościami, jakie podejmuje inspektor jest sprawdzenie dokumentów przekazanych przez inwestora i dokonanie analizy, czy jest pożądane przeprowadzenie kontroli w terenie. 5.Jeżeli wynik analizy wskazuje, iż nie ma przesłanek uzasadniających przeprowadzenie kontroli w terenie, inspektor informuje o tym wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W przypadku odstąpienia od kontroli w terenie, inspektor sporządza adnotację, postępując zgodnie z procedurą opisaną w Systemie Kontroli w Dokumencie 1.3.1.4. Zasady wykonywania i dokumentowania kontroli na podstawie dokumentacji bez wyjazdu w teren. 6.Jeżeli w ocenie inspektora dokumentacja budzi wątpliwości, lub występują inne merytoryczne przesłanki uzasadniające przeprowadzenie kontroli w terenie, inspektor informuje o tym wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Dalsze postępowanie jest zależne od rozstrzygnięcia przez wioś: a) w przypadku rozstrzygnięcia o wykonaniu kontroli, inspektor podejmuje czynności związane z przygotowaniem do kontroli w terenie, b) w przypadku odstąpienia od kontroli, inspektor sporządza adnotację. Wykreślenie pkt 3. Pozostawienie pkt 4,5,6 w przypadku rozszerzenia katalogu inwestycji, dla których możliwe jest przeprowadzenie kontroli dokumentacyjnej w zależności od indywidualnej oceny wioś

12 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 2.Przygotowanie do kontroli w terenie Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 1.Inspektor podejmuje czynności związane z przygotowaniem kontroli w terenie, postępując zgodnie z zasadami opisanymi w Systemie Kontroli w Dokumencie 1.3. Procedura wykonywania kontroli – ogólna. 1.Inspektor podejmuje czynności związane z przygotowaniem kontroli w terenie, podejmowane są zgodnie z Dokumentem 1.3. Procedura wykonywania kontroli – ogólna 2.Przepisy nie stanowią o sposobie postępowania IOŚ po powiadomieniu przez inwestora o terminie zamiaru oddania inwestycji do eksploatacji. Biorąc natomiast pod uwagę uwarunkowania procesowe, jakie mogą wyniknąć w przypadku konieczności podjęcia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania do użytkowania kontrolowanego zakładu, lub instalacji, zaleca się aby kontrola została wykonana (rozpoczęta i zakończona) przed terminem wskazanym przez inwestora. Inspektor określając termin rozpoczęcia oraz czas trwania kontroli, stosuje się do tego zalecenia. 2.Zgodnie z art. 76 ust.1 Poś nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska. Art. 365 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że w odniesieniu do nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji związanych z przedsięwzięciem zaliczonym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma w drodze decyzji oddanie do użytkowania, jeżeli nie spełniają one wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76. Stosownie do ww. przepisu, w okresie 30 dni, poprzedzającym wskazany przez inwestora termin zakończenia rozruchu instalacji (jeśli jest on przewidziany) lub oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o przeprowadzoną kontrolę w terenie ma obowiązek wstrzymać oddanie do użytkowania, jeśli nie są spełnione wymagania ochrony środowiska. Zatem przed planowanym terminem oddania przedsięwzięcia do użytkowania wymagane jest zakończenie kontroli inwestycyjnej (jeśli zdecydowano o jej wykonaniu) i jeśli ustalenia kontroli wykazały, że nie są spełnione wymagania art. 76 POŚ, wydanie decyzji wstrzymującej oddanie do użytkowania. UWAGA: termin 30 dni !!!

13 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zgłoszenie nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji Czas na podjęcie czynności kontrolnych i administracyjnych w przypadku niespełnienia wymogów art. 76 ust. 2 ustawy POŚ

14 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 2.Przygotowanie do kontroli w terenie c.d. 3.W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu kontroli inwestycyjnej w terenie wioś powiadomia inwestora o zamiarze wszczęcia kontroli (zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). UWAGA: przykładowy fragment zawiadomienia wyłącznie do użytku służbowego.

15 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 2.Przygotowanie do kontroli w terenie c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 4. Inspektor przygotowując się do kontroli powinien zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 1)kto jest właścicielem zakładu i/lub władającym instalacją? 2)prawidłowość kwalifikacji inwestycji, pod względem jej oddziaływania na środowisko, 3)ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalanego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który rozstrzyga o przeznaczeniu terenów i sposobach ich zagospodarowania i zabudowy, określając m.in. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (plan odzwierciedla uwarunkowania wynikające z przepisów szczególnych, w tym zwłaszcza ograniczenia lokalizacji nowych przedsięwzięć na pewnych terenach), 4)zgodność charakteru przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego: porównanie z jego wyrysem (fragment rysunku planu zagospodarowania przestrzennego) i wypisem (część opisowa planu zagospodarowania przestrzennego określająca jakie jest przeznaczenie terenu), 5)zgodność z decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji celu publicznego (obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dotyczy podmiotów inwestujących na terenach niedysponujących aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego; w przypadku istnienia planu zagospodarowania przestrzennego inwestycje są lokalizowane bezpośrednio na podstawie ustaleń tego planu). 4. Inspektor przygotowując się do kontroli powinien zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 1)kto posiada tytuł prawny do nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, w tym ustalenie nazwy zakładu i jednostki nadrzędnej wg zasad określonych w ISWK, 2)prawidłowość kwalifikacji przedsięwzięcia, stosownie do przepisów rozporządzenia RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 3)zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalanego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który rozstrzyga o przeznaczeniu terenów i sposobach ich zagospodarowania i zabudowy, określając m.in. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (plan odzwierciedla uwarunkowania wynikające z przepisów szczególnych, w tym zwłaszcza ograniczenia lokalizacji nowych przedsięwzięć na pewnych terenach), 4)zgodność charakteru przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego: porównanie z jego wyrysem (fragment rysunku planu zagospodarowania przestrzennego) i wypisem (część opisowa planu zagospodarowania przestrzennego określająca jakie jest przeznaczenie terenu), 5)zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji celu publicznego (obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dotyczy podmiotów inwestujących na terenach niedysponujących aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego; w przypadku istnienia planu zagospodarowania przestrzennego inwestycje są lokalizowane bezpośrednio na podstawie ustaleń tego planu).

16 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 2.Przygotowanie do kontroli w terenie c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SK Proponowane zmiany 6)posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, którą inwestor obowiązany jest uzyskać przed wystąpieniem o decyzję o pozwolenie na budowę; obowiązek ten jest warunkiem dopuszczającym do realizacji następującego rodzaju przedsięwzięć: a)mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu jest obligatoryjny, b)mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony, c)mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony. 6)posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, którą inwestor obowiązany jest uzyskać przed wystąpieniem m.in. o decyzję o pozwolenie na budowę; obowiązek ten jest warunkiem dopuszczającym do realizacji następującego rodzaju przedsięwzięć: a)mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjny - ujętych w § 2 w/w rozporządzenia RM, b)mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może zostać stwierdzony - ujętych w § 3 w/w rozporządzenia RM, c)polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia RM, d)polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone, zgodnie z w/w rozporządzeniem RM, e)nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy, zgodnie z w/w rozporządzeniem RM, f)do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z w/w rozporządzeniem RM, g)mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony.

17 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 2.Przygotowanie do kontroli w terenie c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 7)zgodność z ustaleniami wynikającymi z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - decyzja ta kończy formalnie procedurę oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do danego przedsięwzięcia, 8)zgodność z ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w trakcie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być wymagane przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w przypadku, gdy sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), 9)zgodność z ustaleniami wynikającymi z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wymaganiami zawartymi w decyzji określającej zakres raportu, 10)wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków i rozwiązań technicznych chroniących środowisko, 11)zgodność wykonania rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska z projektem budowlanym, który jest zatwierdzany pozwoleniem na budowę, 12)uzyskanie wymaganych zezwoleń i pozwoleń środowiskowych oraz zezwoleń wynikających z tzw. procedur fakultatywnych - np. decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. 7)zgodność z ustaleniami wynikającymi z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - decyzja ta kończy formalnie procedurę oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do danego przedsięwzięcia, 8)zgodność z ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w trakcie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być wymagane przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w przypadku, gdy sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), 9)zgodność zastosowanych rozwiązań technicznych chroniących środowisko z ustaleniami wynikającymi z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymaganiami zawartymi w decyzji określającej zakres raportu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 10) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków i rozwiązań technicznych chroniących środowisko, 11) zgodność wykonania rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska z projektem budowlanym, który jest zatwierdzany pozwoleniem na budowę, 12) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska, 13) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji.

18 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 2.Przygotowanie do kontroli w terenie c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 5.Zaleca się ułożenie indywidualnej listy pytań kontrolnych oraz listy weryfikacyjnej dotyczącej sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez inwestora rozwiązań i/lub danych technicznych; należy również pamiętać o innych wymogach ochrony środowiska wynikających z przepisów szczególnych jak np. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.2063 z póź. zm.). 5. Zaleca się ułożenie indywidualnej branżowej listy pytań kontrolnych oraz listy weryfikacyjnej dotyczącej sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez inwestora rozwiązań i/lub danych technicznych; należy również uwzględnić wymogi ochrony środowiska wynikające z przepisów szczególnych jak np. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.2063 z póź. zm.). UWAGA: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała publikację z 2011 r. pn.: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów” - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Przewodnik zawiera: – wyjaśnienie przepisów umożliwiające właściwe rozumienie i stosowanie rozporządzenia – charakterystykę powiązań przepisów rozporządzenia z innymi aktami prawnymi – wyjaśnienie pojęć ujętych w rozporządzeniu – charakterystykę przedsięwzięć w odniesieniu do wskazanych w rozporządzeniu progów i kryteriów – zestawienie krajowych przepisów dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z przepisami dyrektywy 85/337/EWG Adres strony GDOŚ: http://www.gdos.gov.pl/

19 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 3.Przeprowadzanie kontroli Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 1.Zwraca się uwagę na szczególne znaczenie kontroli inwestycyjnej. Pozytywny wynik kontroli (nie stwierdzenie nieprawidłowości) umożliwia inwestorowi podjęcie i wykonywanie określonej działalności, natomiast wynik negatywny (stwierdzenie kwalifikowanych nieprawidłowości) obliguje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania inwestycji do eksploatacji. 1.Zwraca się uwagę na szczególne znaczenie kontroli inwestycyjnej. Pozytywny wynik kontroli (nie stwierdzenie nieprawidłowości) umożliwia inwestorowi podjęcie i wykonywanie określonej działalności, natomiast wynik negatywny (stwierdzenie kwalifikowanych nieprawidłowości) obliguje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do wstrzymania w drodze decyzji: 1)oddania do użytkowania, jeżeli nie spełnione zostały wymagania ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 POŚ, 2)użytkowania w przypadku stwierdzenia niedotrzymywania wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych albo określonych w pozwoleniu emisji w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu, Ponadto w przypadku, gdy inspektor podczas przeprowadzonej kontroli planowej lub pozaplanowej ujawni (5 lat od oddania do użytkowania) użytkowanie instalacji realizowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, iż przy oddawaniu do użytkowania nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 POŚ, i nie są one nadal spełniane, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania wioś o fakcie oddaniem do użytkowania instalacji lub obiektów, wówczas ma zastosowanie art. 365 ust. 2 pkt 3 POŚ.

20 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 3.Przeprowadzanie kontroli c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 2.Podstawowe zagadnienia kontroli obejmują m.in. uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 1)czy zastosowane rozwiązania technologiczne oraz zastosowane urządzenia redukujące zanieczyszczenia są zgodne z warunkami określonymi w pozwoleniach emisyjnych (m.in. liczba emitorów, sposób prowadzenia automonitoringu, itp.), 2)czy dotrzymane są warunki emisyjne określone w pozwoleniach emisyjnych (w oparciu o wykonane pomiary kontrolne, jeżeli przed oddawaniem instalacji do użytkowania inwestor miał obowiązek je wykonać), 3)czy są spełnione pozostałe wymagania ochrony środowiska w rozumieniu art. 76 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. 2.Podstawowe zagadnienia kontroli obejmują m.in. uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 1)czy zastosowane rozwiązania technologiczne oraz zastosowane urządzenia redukujące zanieczyszczenia są zgodne z warunkami określonymi w wymaganych pozwoleniach emisyjnych (m.in. liczba emitorów, sposób prowadzenia automonitoringu, itp.), 2)czy dotrzymane są warunki emisyjne określone w pozwoleniach emisyjnych (zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska inwestor ma obowiązek wykonać wstępne pomiary wielkości emisji, najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin). Dla prowadzących instalację nowo zbudowaną, termin wykonania w/w pomiarów określony jest w art. 147 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska – 14 dni. Dla inwestycji związanej z przebudową drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji, zarządzający jest obowiązany do przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia eksploatacji przebudowanego obiektu (zgodnie z art. 175 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Dla dróg krajowych w/w obowiązek należy wypełnić w ciągu roku od rozpoczęcia eksploatacji przebudowanego obiektu (zgodnie z art. 175 ust. 4a ustawy - Prawo ochrony środowiska), 3)czy są spełnione pozostałe wymagania ochrony środowiska w rozumieniu art. 76 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

21 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4.Sposób postępowania 3.Przeprowadzanie kontroli c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 3.Sposób wykonania kontroli jest uzależniony od specyfiki instalacji oraz od rodzaju pozwolenia określającego korzystanie ze środowiska 1.W przypadku pozwolenia zintegrowanego zaleca się sprawdzenie: 1) rodzaju i charakterystyki technicznej instalacji, 2) profilu produkcji i usług, 3) warunków poboru wody, 4) warunków odprowadzania ścieków, 5) źródeł emisji do powietrza, 6) gospodarki odpadami, 7) źródeł emitowania hałasu, 8) źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego, 9) źródeł emisji związanej z ewentualną awarią przemysłową, 10) sposobu i zakresu automonitoringu: ujmowanej wody, emisji do powietrza, emitowanego hałasu, gospodarowania odpadami (wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie) oraz elementów procesów technologicznych mających wpływ na środowisko, 11) sposobów zapobiegania i/lub ograniczenia oddziaływania na środowisko (oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie): powietrze, wody powierzchniowe, wody podziemne, środowisko gruntowe oraz klimat akustyczny. 2.W przypadku pozwolenia sektorowego emisyjnego należy ustalić: 1) czy odpowiada kontrolowanej instalacji? (liczba emitorów, miejsce odprowadzania zanieczyszczeń itp.); uwaga: jeżeli kontrola wykaże występowanie niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wydanym pozwoleniem, należy uznać, że kontrolowana instalacja nie ma pozwolenia sektorowego, 2) czy spełnione są warunki wynikające z pozwolenia sektorowego. 3.W przypadku przedsięwzięcia, w którym eksploatacja instalacji jest dozwolona po uzyskaniu dokumentów określonych przepisami odrębnymi, zaleca się sprawdzenie posiadania tych dokumentów np: dla składowisk odpadów takim dokumentami są: 1) instrukcja eksploatacji składowiska, 2) świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, 3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów. 3. Sposób wykonania kontroli jest uzależniony od specyfiki instalacji oraz od rodzaju pozwolenia określającego korzystanie ze środowiska 1. Bez zmian. 2. W przypadku pozwolenia sektorowego emisyjnego należy ustalić: 1) czy odpowiada kontrolowanej instalacji (liczba emitorów, miejsce odprowadzania zanieczyszczeń itp.), uwaga: jeżeli kontrola wykaże występowanie niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wydanym pozwoleniem środowiskowym, sprawa wymaga wyjaśnienia z właściwym organem, który wydał pozwolenie (w celu ustalenia czy i w jakim zakresie inwestor nie dopełnił obowiązku związanego z uzyskanym pozwoleniem sektorowym), 2) czy spełnione są warunki wynikające z pozwolenia sektorowego. 3. W przypadku przedsięwzięcia, w którym eksploatacja instalacji jest dozwolona po uzyskaniu dokumentów określonych przepisami odrębnymi, należy sprawdzić posiadanie takich dokumentów, np. dla składowisk odpadów takimi dokumentami są: 1) instrukcja eksploatacji składowiska, 2) świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, 3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

22 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5.Sporządzane dokumenty przez inspektora Zgodnie z obowiązującym dokumentem SK Proponowane zmiany Inspektor sporządza protokół kontroli inwestycyjnej, stosując szablon protokołu kontroli inwestycyjnej - Dokument 1.4.1.4. Szablon protokołu kontroli inwestycyjnej oraz sporządza inne dokumenty, w zależności od występujących okoliczności. Inspektor wprowadza dane zebrane podczas kontroli do ISWK i generuje protokół kontroli wg szablonu protokołu kontroli inwestycyjnej - Dokument 1.4.1.4. Szablon protokołu kontroli inwestycyjnej oraz sporządza inne dokumenty (stanowiące integralną część protokołu kontroli), w zależności od występujących okoliczności. Zwraca się uwagę na zachowanie zgodności opisanych w treści protokołu nieprawidłowości z ich wykazem zamieszczonym w tabeli „Naruszenia i nieprawidłowości”. Tylko na podstawie udokumentowanych w protokole nieprawidłowości może być podjęta decyzja o wstrzymaniu.

23 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 6.Zakończenie kontroli, działania pokontrolne Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 1.Sposób zakończenia kontroli zależy od tego czy ustalenia kontroli wykazały, iż nie stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska, czy też występują okoliczności, które obligują wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania. 2.W przypadku gdy nie stwierdzono występowania nieprawidłowości, należy poinformować kontrolowany podmiot, że ustalenia kontroli nie dają podstaw do wszczynania postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania. Protokół kontroli jest jedynym dokumentem, który o tym świadczy. 3.Wszczęcie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania, powinno nastąpić, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: 1)inwestor powiadomił wioś o zamierzonym terminie oddania inwestycji do użytkowania, 2)obiekty, instalacje lub urządzenia składają się na przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 3)obiekty, instalacje lub urządzenia nie spełniają wymagań w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. 1.Sposób zakończenia kontroli zależy od tego czy ustalenia kontroli wykazały, iż nie stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska, czy też występują okoliczności, które obligują wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania do użytkowania. 2.W przypadku, gdy nie stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska, należy podczas omawiania ustaleń kontroli poinformować, że nie stwierdzono przesłanek, które świadczyłyby o nie spełnieniu wymagań ochrony środowiska określonych w art. 76 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. 3.W przypadku, jeżeli stwierdzono, że nie są spełnione wymagania ochrony środowiska określone w art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z art. 365 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska podejmuje postępowanie zmierzające do wstrzymania w drodze decyzji oddanie do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

24 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 6.Zakończenie kontroli, działania pokontrolne c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany Inwestor, który jest stroną, powinien otrzymać zawiadomienie o wszczęciu postępowania z pouczeniem o możliwości przeglądania akt, składania wyjaśnień i przedkładania dowodów w sprawie (art.10 kpa). W tego rodzaju postępowaniach zaleca się przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, dlatego w zawiadomieniu powinno się określić jej termin. Zaleca się również przesłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania do wiadomości właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. 4.Przeprowadzona kontrola stanowi pierwszą czynność procesową w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania. 5.W czasie prowadzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania inwestycji do użytkowania mogą wystąpić przesłanki, które sprawią, iż prowadzone postępowanie stanie się bezprzedmiotowym. Na przykład inwestor zakończy wykonanie instalacji chroniącej środowisko, albo uzyska wymagane pozwolenie ekologiczne. Jeżeli wioś po otrzymaniu takiej informacji od strony w toku postępowania uzna, że ustały przyczyny wszczęcia postępowania, wówczas należy postępowanie umorzyć (stosownie do art. 105 § 1 kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania). 6.Przeprowadzający kontrolę inspektor może być uprawniony do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania. W przypadku gdy zachodzi uprawdopodobnione przypuszczenie, iż może dojść do uruchomienia instalacji, pomimo nie spełnienia wymagań ochrony środowiska i jednocześnie spełnione są warunki, o których mowa w pkt. 6.3., inspektor wykonujący kontrolę wydaje decyzję o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania, stosując tryb uproszczony. 4.Przeprowadzona kontrola stanowi pierwszą czynność procesową w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany. 5.Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wszczyna postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: 1)inwestor powiadomił wioś o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany, 2)obiekty, instalacje lub urządzenia składają się na przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 3)obiekty, instalacje lub urządzenia nie spełniają wymagań ochrony środowiska określonych w art. 76 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. 6.Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 kpa), zatem wydanie decyzji powinno zostać poprzedzone zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o jego zakończeniu.

25 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 6.Zakończenie kontroli, działania pokontrolne c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 7.Inspektor stosując tryb uproszczony zachowuje następującą kolejność postępowania: 1)informuje kontrolowanego inwestora o wszczęciu w trybie uproszczonym postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania, w oparciu stwierdzone ustalenia kontroli i dowody świadczące o naruszeniu wymagań, okazując upoważnienie do tego rodzaju postępowania, 2)wyjaśnia przesłanki, którymi kierował się wszczynając postępowanie, 3)wydaje kontrolowanemu decyzję, 4)w protokole kontroli odnotowuje następujące informacje: a)o wszczęciu w trybie uproszczonym postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania, b)o okolicznościach uzasadniających wszczęcie postępowania w trybie uproszczonym, c)o cechach dokumentu upoważniającego inspektora przez wioś do wydania decyzji, d)o stanowisku inwestora (strony) wobec przedstawionych dowodów i ustaleń kontroli, e)o fakcie wydania decyzji i doręczenia jej stronie. 8.Inspektor powinien pouczyć kierownika kontrolowanej jednostki, że uruchomienie instalacji, której oddanie do użytkowania zostało wstrzymane decyzją wioś, będzie powodować skutki przewidziane przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954), a także że czyn taki jest zagrożony karą aresztu, albo ograniczania wolności albo grzywny na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Poinformować również należy że zgodnie z art. 186. § 1. Kodeksu karnego „Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub ziemię przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed promieniowaniem radioaktywnym lub jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. i że zgodnie z § 2 tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających wymaganych prawem urządzeń określonych w § 1. 7.W przypadku jeśli przed wydaniem decyzji o wstrzymaniu oddania do użytkowania, inwestor spełni wymagania ochrony środowiska, których nie zrealizowanie stanowiło podstawę do wszczęcia przedmiotowego postępowania (np. inwestor zakończy wykonanie instalacji chroniącej środowisko, albo uzyska wymagane pozwolenie środowiskowe), prowadzone postępowanie staje się bezprzedmiotowym i należy go umorzyć (art. 105 § 1 kpa stanowi, że gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania). 8.Wycofanie przez inwestora zgłoszenia o planowanym terminie oddania do użytkowania, po stwierdzeniu podczas kontroli nie spełnienia wymagań ochrony środowiska, nie skutkuje nie podjęciem lub umorzeniem wszczętego postępowania dotyczącego wstrzymania oddania do użytkowania. UWAGA: w przypadku, gdy inwestor złożył pisemne oświadczenie, że do czasu spełnienia wymagań nie podejmie użytkowania, należy rozstrzygnąć czy postępowanie należy prowadzić, i w którym kierunku (umorzenie / kontynuować).

26 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 6.Zakończenie kontroli, działania pokontrolne c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SKProponowane zmiany 9.Inspektor powinien również poinformować inwestora, że rozpoczęcie eksploatacji instalacji, której oddanie do użytkowania zostało wstrzymane, może nastąpić na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wyrażeniu zgody na przystąpienie do użytkowania, jeśli stwierdzi, że ustały przyczyny wstrzymania oddania instalacji do użytkowania. 9.Przeprowadzający kontrolę inspektor na podstawie wydanego przez wioś upoważnienia może wydać w jego imieniu decyzję o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania, stosując tryb uproszczony, w tym przypadku inspektor zachowuje następującą kolejność postępowania: 1)informuje kontrolowanego inwestora o wszczęciu w trybie uproszczonym postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji do użytkowania, w oparciu o stwierdzone ustalenia kontroli i dowody świadczące o naruszeniu wymagań, okazując upoważnienie do tego rodzaju postępowania, 2)wyjaśnia przesłanki, którymi kierował się wszczynając postępowanie, 3)wydaje kontrolowanemu decyzję (wzór takiej decyzji przedstawiono w załączniku), 4)w protokole kontroli odnotowuje następujące informacje: a)o wszczęciu w trybie uproszczonym postępowania zmierzającego do wydania decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania, b)o okolicznościach uzasadniających wszczęcie postępowania w trybie uproszczonym, c)o cechach dokumentu upoważniającego inspektora przez wioś do wydania decyzji, d)o stanowisku inwestora (strony) wobec przedstawionych dowodów i ustaleń kontroli, e)o fakcie wydania decyzji i doręczenia jej stronie.

27 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 6.Zakończenie kontroli, działania pokontrolne c.d. Zgodnie z obowiązującym dokumentem SK Proponowane zmiany 10.Ustalenia kontroli, zależnie od rodzaju i skali naruszeń, mogą skutkować podjęciem następujących działań: 1)nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego, 2)wydanie zarządzenia pokontrolnego, 3)wystąpienie do właściwych organów, w przypadku braku decyzji lub wadliwości wydanych decyzji administracyjnych, w zakresie ochrony środowiska, dotyczących oddawanego do eksploatacji przedsięwzięcia, 4)powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego, w przypadku stwierdzenia odstępstw od projektu budowlanego, w zakresie urządzeń ochrony środowiska lub źródeł emisji, 5)wydanie decyzji o wstrzymaniu oddania instalacji do użytkowania; wydając decyzję wstrzymującą inspektor w protokole kontroli zamieszcza stosowną adnotację z podaniem numeru upoważnienia do jej wydania W załączniku przedstawiono wzór takiej decyzji. 10.Inspektor powinien pouczyć kierownika kontrolowanej jednostki, że uruchomienie instalacji, której oddanie do użytkowania zostało wstrzymane decyzją wioś, będzie powodować skutki przewidziane przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954), a także, że czyn taki jest zagrożony karą aresztu, albo ograniczania wolności albo grzywny na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. 11.Inspektor informuje inwestora, że rozpoczęcie eksploatacji nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, której oddanie do użytkowania zostało wstrzymane, może nastąpić na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wyrażeniu zgody na przystąpienie do użytkowania, jeśli stwierdzi, że ustały przyczyny wstrzymania oddania instalacji do użytkowania. 12.Inspektor zamieszcza w protokole kontroli stosowną adnotację o wydaniu decyzji wstrzymującej oraz zamieszcza numer upoważnienia do jej wydania. 13.Ustalenia kontroli, niezależnie od wydanej (ogłoszonej) decyzji o wstrzymaniu oddania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji do użytkowania, mogą skutkować podjęciem następujących działań: 1)nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego lub pouczenie, 2)wydanie zarządzenia pokontrolnego, 3)wystąpienie do właściwych organów, w przypadku braku decyzji lub wadliwości wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dotyczących oddawanego do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany, 4)powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego, w przypadku stwierdzenia odstępstw od projektu budowlanego, w zakresie braku realizacji przewidzianych projektem urządzeń ochrony środowiska lub wykonania nie ujętych w projekcie źródeł emisji, 5)powiadomieniem organów ścigania, w przypadku podjęcia użytkowania bez wymaganych urządzeń służących ochronie środowiska (art. 186 § 1. Kodeksu karnego „Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub ziemię przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed promieniowaniem radioaktywnym lub jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Zgodnie z § 2 tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających wymaganych prawem urządzeń określonych w § 1).

28 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 7.Definicje 1.Właściciel nieruchomości gruntowej - oznacza: ▪osobę fizyczną, ▪jednostkę samorządu terytorialnego, ▪Skarb Państwa, ▪inną osobę prawną. 2.Jednostka administracji architektoniczno-budowlanej - oznacza organ administracji, który prowadzi postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę i jest odpowiedzialny za właściwe przygotowywanie przez inwestorów zamierzonej inwestycji od strony administracyjno-prawnej - organem tym jest starosta lub wojewoda. 3.Jednostka nadzoru budowlanego - oznacza organ administracji, który jest powołany do realizowania funkcji inspekcyjno-kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, który prowadzi postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - organem tym jest powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - oznacza akt prawny, którego zapisy mają moc ustawy - ustalenia planu stanowią podstawę do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 5.Przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska - oznaczają przedsięwzięcia, których wykaz jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami). 6.Projekt budowlany - oznacza projekt, który łącznie zawiera:  projekt zagospodarowania działki lub terenu - określający usytuowanie i obrysy obiektów budowlanych wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z tymi obiektami, sieci uzbrojenia, układ komunikacyjny i układ zieleni,  projekt architektoniczno-budowlany - określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne.

29 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 8.Wykaz wybranych przepisów dotyczących kontroli procesu inwestycyjnego 1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) 2.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) 4.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) 5.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) 6.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) 7.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 8.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21) 9.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) 10.Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 z późn.zm.) 11.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.) 12.Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686) 13.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1222 z późn. zm.) 14.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) 15.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180. poz. 1495, z późn. zm.) 16.Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

30 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1.Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania zmierzającego do wstrzymania oddania inwestycji do użytkowania

31 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 2.Wzór zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wstrzymania oddania inwestycji do użytkowania

32 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 3.Wzór decyzji wstrzymującej oddanie inwestycji do użytkowania, lub wydanej w trybie uproszczonym

33 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” PODSUMOWANIE Sprawy wymagające rozstrzygnięcia na poziomie GIOŚ: 1.Rozszerzenie katalogu kontroli inwestycyjnych, które mogą być wykonane jako kontrole dokumentacyjne (dokument SK 1.3.1.4.) – dopisując „i inne, w zależności od oceny wioś”. 2.Czy wymagane jest wydanie decyzji o wstrzymaniu w terminie maksymalnie do 30 dni, od daty otrzymania zgłoszenia inwestora. 3.Wycofanie przez inwestora zgłoszenia o planowanym terminie oddania do użytkowania, po stwierdzeniu podczas kontroli nie spełnienia wymagań ochrony środowiska, nie skutkuje nie podjęciem lub umorzeniem wszczętego postępowania dotyczącego wstrzymania oddania do użytkowania. W przypadku, gdy inwestor złożył pisemne oświadczenie, że do czasu spełnienia wymagań nie podejmie użytkowania należy rozstrzygnąć czy postępowanie należy prowadzić, i w którym kierunku (umorzenie / kontynuować). 4.Kolizja art. 56 Prawa budowlanego i art. 76 ust. 4 Prawo ochrony środowiska. Co w przypadku, gdy inwestor legitymuje się ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie, a wojewódzki inspektor wstrzyma w drodze decyzji zamiar przystąpienia do użytkowania, wobec niespełnienia wymagań art. 76 ust.2 ustawy - Prawo ochrony środowiska z rygorem natychmiastowej wykonalności. Która decyzja jest dla inwestora jest ważniejsza?

34 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Przegląd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google