Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES PLANOWANIA KONTROLI W WIOŚ W WARSZAWIE NA POZIOMIE ROCZNYM I KWARTALNYM Wydział Inspekcji WIOŚ w Warszawie Październik 2013 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES PLANOWANIA KONTROLI W WIOŚ W WARSZAWIE NA POZIOMIE ROCZNYM I KWARTALNYM Wydział Inspekcji WIOŚ w Warszawie Październik 2013 1."— Zapis prezentacji:

1

2 PROCES PLANOWANIA KONTROLI W WIOŚ W WARSZAWIE NA POZIOMIE ROCZNYM I KWARTALNYM Wydział Inspekcji WIOŚ w Warszawie Październik 2013 1

3 TECHNICZNE ASPEKTY W WIOŚ w Warszawie w oparciu o : -art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, - Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2001/331/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. ustalające minimalne kryteria działania inspekcji ochrony środowiska w państwach członkowskich, - wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska przekazane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, - Procedurę planowania kontroli - System Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, -Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. - priorytety, -Zasoby kadrowe, Sporządza roczny plan pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w Województwie Mazowieckim. 2

4 Roczny plan pracy swoim zakresem obejmuje –ramy czasowe i miejsce, –zadania, kompetencje i zobowiązania ustawowe do przeprowadzania inspekcji, –polityki środowiskowe, –priorytety wymagające uwzględnienia, –obowiązujące przepisy, –strukturę organizacyjną, –zakres działań kontrolnych, –zasoby, –budżet. Plan kontroli (roczny) jest integralna częścią Rocznego planu pracy 3

5 TECHNICZNE ASPEKTY Plan roczny : Planowanie oparte jest o kategorie ryzyka i powiązane z nimi częstotliwość kontroli. W systemie ISWK otrzymujemy listę zakładów uporządkowaną wg kategorii ryzyka, a w ramach kategorii listę wg analizy wielokryterialnej (liczba punktów). Na kolejność na liście wpływa poza liczba punktów z analizy wielokryterialnej, także data ostatniej kontroli i zadana dla kategorii częstotliwość. Wskazana lista, to 100% podmiotów z kategorii I, 50% z kategorii II, 33% z kategorii III i 25% z kategorii IV, przy założeniu czteroletniego okresu planistycznego. Liczba wytypowanych zakładów przekroczy znacznie możliwości zasobów kadrowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Konieczny jest więc wybór poza założeniami SK. 4

6 TECHNICZNE ASPEKTY Kolejny krok, to określenie ile kontroli możemy wykonać w danym roku, w tym objętych planowaniem. M usimy wziąć pod uwagę: możliwości kadrowe inspektoratów oceniane np. wskaźnikiem 30 kontroli (1 200 rbh ) w skali roku na inspektora, rezerwę czasową na kontrole pozaplanowe wg doświadczeń z lat poprzednich 30-40% (interwencje, inwestycje, zakłady istniejące nieobjęte dotychczasową ewidencją wioś). Aktualnie (I-III kwartał 2013r. Liczba kontroli pozaplanowych stanowi 22-50 %, średni 40 %), udział kontroli kompleksowych 10-15% i problemowych 85-90% w stosunku do wszystkich planowych kontroli. W ten sposób otrzymujemy budżet czasowy, a docelowo liczbę kontroli planowych w podziale na kompleksowe i problemowe oraz rezerwę czasową (zakładamy średni czas kontroli na poziomie około 40-50 godzin). 5

7 TECHNICZNE ASPEKTY Ponieważ lista zakładów wygenerowana z ISWK przekracza możliwości kontrolne należy dokonać wybory zakładów do planu. Decydują więc tzw. priorytety np.: sytuacje niestandardowe, nieuwzględnione w analizie ryzyka, założenia planu rocznego GIOŚ, w tym cykle kontrolne, cele kontrolne (poziom krajowy i wojewódzki), potrzeba przeprowadzania kontroli w terminach indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych dotyczących warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko (odroczenie terminu płatności, wstrzymanie użytkowania instalacji lub urządzenia, wyznaczenie terminu usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku, w tym usunięcia skutków poważnych awarii lub naprawy szkód w środowisku), 6

8 wyniki monitoringu środowiska, osiągnięte rezultaty w latach ubiegłych, nowe obowiązki ustawowe, wnioski o przeprowadzenie kontroli (organy, organizacje itp.), polecenia itd… Propozycje zakładów do planu rocznego, od inspektorów prowadzących kontrolę, spływają do „planisty”, który uwzględniając listę wskazaną w ISWK oraz priorytety, wybiera zakłady do rocznego planu kontroli przyporządkowując im cel, cykl, inspektora oraz rodzaj kontroli, Ponieważ w przypadku WIOŚ w Warszawie jest 5 Delegatur i Wydział Inspekcji, ustalane są wcześniej ramy czasowe przekazania propozycji (w ISWK) dla każdej jednostki. 7

9 Lista zakładów proponowanych do planu rocznego jest scalana i weryfikowana przez „planistę”. Zwracana jest uwaga czy wszystkie zakłady z kategorii I i 50 % z kategorii II (w tym ZZR) objęte są planem. Przygotowana lista przekazywana jest do akceptacji Naczelnikowi Wydziału Inspekcji. Na tym etapie wprowadzone są zmiany. Przygotowana propozycja planu od Naczelnika Inspekcji przekazywana jest do akceptacji MWIOŚ (mogą być jeszcze wprowadzone zmiany). Gotowy plan roczny kontroli przekazywany jest do akceptacji Wojewodzie Mazowieckiemu (mogą zajść zmiany ale z doświadczenia nie są na tym etapie już wprowadzane). Plan uzgodniony przekazywany jest Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Od poziomu uzgodnień z MWIOŚ roczny plan kontroli stanowi część rocznego planu pracy. 8

10 Roczny plan kontroli weryfikowany jest z zasady na przełomie II i III kwartału w oparciu o wyniki kontroli z kwartałów I i II oraz zmiany priorytetów, a także możliwości kadrowe. Proces weryfikacji, co do kolejnych czynności, zbliżony jest do procesu tworzenia planu rocznego, proponowane są konkretne zmiany zakładów. W obowiązującym obecnie Systemie Kontroli weryfikacja może odbyć się raz w roku, a zmiany w zakresie wprowadzenia nowych podmiotów mogą dotyczyć praktycznie tylko IV kwartału. Zmiany w I i II kwartale to kontrole faktycznie niewykonane w tym okresie. Plany na I-II kwartał są już archiwalne, a na III kwartał realizowany. To duży mankament procesu planowania. 9

11 Plany kwartalne Plany na kolejne kwartały tworzone są w oparciu o plan roczny oraz: - szacowane możliwości kadrowe w poszczególnych kwartałach (sezon sprawozdawczy, urlopowy), - sezonowość pracy zakładów i instalacji, - wytyczne cyklów kontrolnych, - upływające terminy zobowiązań, - wnioski, w tym o interwencje i inwestycyjne, - typowanie zakładów przez system, - sytuacje niestandardowe np. polecenia, - zmiany wprowadzone do planu rocznego, Sam proces tworzenia planu kwartalnego jest zbliżony do rocznego, z tym, że ograniczona jest liczba zakładów do ujętych w planie rocznym. Dodatkowo lista zawężana jest w kolejnych kwartałach. : 10

12 Kontrola -cykl Deminga planujdziałajsprawdźwykonaj 11

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 12


Pobierz ppt "PROCES PLANOWANIA KONTROLI W WIOŚ W WARSZAWIE NA POZIOMIE ROCZNYM I KWARTALNYM Wydział Inspekcji WIOŚ w Warszawie Październik 2013 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google