Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Wydział Projektów Edukacyjnych i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Wydział Projektów Edukacyjnych i."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów COACHING I TUTORING – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cel projektu: g łównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia poprzez podniesienie kompetencji 2 50 nauczycieli języków obcych z województwa kujawsko - pomorskiego, którzy będą uczestniczyć w różnorodnych formach doskonalących warsztat pracy nauczyciela z zakresu języków obcych w okresie realizacji projektu, tj. od 1.03.2014 do 31.10.2015.

3 Cele szczegółowe:  rozwój kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki nauczania języków obcych ;  z większenie umiejętności pedagogicznych pozwalających na skuteczne diagnozowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia i wdrożenie skutecznych działań wychowawczych.

4 Wartość projektu: 2.424.496,97 zł Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty).

5 Rodzaj wsparcia, jakie otrzymuje nauczyciel – uczestnik projektu: Coaching Tutoring – w grupie 5 uczniów I-V.2015 Warsztaty metodyczne X-XII.2014 Seminaria X-XII.2014 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w oparciu o autorski program I-V.2015 Kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe Studyjne wyjazdy zagraniczne dla maksymalnie 150 osób - IX.2015

6 Czym jest tutoring?  Tutoring – najczęściej rozumiany jest jako zindywidualizowana, regularna współpraca nauczyciela-tutora z uczniem, podczas któr ej – w ramach cyklicznych spotkań - uczeń pracuje pod kierunkiem tutora nad własnym rozwojem, a więc np. poznaniem siebie, wybranego obszaru wiedzy, rozwinięciem umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz nad tym, jak może odkrywać i wykorzystywać swoje talenty.

7 Na czym polega coaching?  Coaching to przede wszystkim partnerska relacja między coachem, czyli kimś w rodzaju osobistego trenera a osobą zdecydowaną na takie współdziałanie. Coach koncentruje się na tym, czego Ty chcesz, aktywnie słucha, jakie są Twoje potrzeby, zadaje pytania, które pomogą Ci dostrzec najlepsze rozwiązanie.  W szkołach i innych placówkach edukacyjnych coaching znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje system przekazywania informacji zwrotnych, a praca nauczycieli jest postrzegana nie tylko przez pryzmat systemu oceniania.

8 Seminaria  Zostaną przeprowadzone seminaria, podczas których nauczyciel zapozna się z metodologią pracy metodą tutoringu.  Projekt zakłada, że seminaria będą prowadzone w grupie ok. 40 osób, co oznacza, że zorganizowanych zostanie 6 grup seminaryjnych. Wsparciem objętym zostanie 250 nauczycieli.  Zajęcia realizowane będą w formie weekendowej. Każdy dzień seminarium obejmować będzie 8 godz. zajęć (razem 16 godz).

9 Seminaria c. d.  Zostaną zapewnione materiały dydaktyczne oraz catering. Zrefundowane zostaną koszty dojazdów nauczycieli na warsztaty i seminaria.  Realizacja warsztatów i seminariów odbywać się będzie w następujących, największych miastach regionu : Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować koszty dojazdu i czas podróży uczestników.

10 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli  Każdy nauczyciel będzie uczestniczył w dodatkowych formach wsparcia – warsztatach metodycznych w zakresie:  przygotowania autorskiego programu nauczania;  ewaluacji swojego warsztatu pracy, mając na względzie osiąganie efektów nauczania wyrażonych wynikami egzaminów zewnętrznych;  oceniania ucznia, aby wspierać go w rozwoju (nauczyciele zapoznają się z zasadami takiego oceniania i przygotują się do ich stosowania w swojej pracy dydaktycznej).

11 Tutoring (wzmocnienie pracy wychowawczej w szkole)  Prowadzenie zajęć z tutoringu pozwoli nauczycielowi lepiej zrozumieć misję jego zawodu, udoskonalić warsztat pracy, a zwłaszcza umożliwi rozwinięcie kompetencji wychowawczych.  Każdy nauczyciel obejmie opieką merytoryczną jako tutor grupę 5 uczniów ze szkoły, w której pracuje i odbędzie 30 godz. spotkań (20 godz. zaj. dydaktycznych i 10 godz. przeznaczonych na pracę związaną z dokumentacją).

12 Tutoring - metody i techniki pracy:  Zajęcia mogą zostać zrealizowane w ramach tzw. „godzin karcianych”.  O doborze uczniów do grupy tutorskiej zdecyduje nauczyciel wraz z dyrektorem szkoły (nauczyciel wskaże kryteria doboru uczniów do zajęć).  Dla każdego ucznia wypracowany zostanie - w oparciu o diagnozę jego potrzeb - Indywidualny Plan Rozwoju.

13 Jakie działania rozwojowe zostaną zaproponowane?:  diagnoza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych związanych z nauczaniem;  planowania procesów rozwojowych i programów szkoleniowych;  prowadzenia ewaluacji efektywności programów szkoleniowych i rozwojowych;  opracowanie autorskich programów nauczania – scenariuszy zajęć pozalekcyjnych z języka obcego (12 godz.), zaakceptowanych przez coachów i ich wdrożenie w szkołach;  opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju uczniów w ramach zajęć z tutoringu (30 godz.).

14 Dodatkowe formy wspierające warsztat zawodowy nauczyciela  Kursy doskonalące, szkolenia podnoszące kompetencje, warsztaty, studia podyplomowe – istnieje możliwość ich sfinansowania w wysokości do 2 000 zł brutto na osobę.  Dodatkowa ścieżka rozwoju nauczyciela zostanie dobrana indywidualnie, w drodze konsultacji z coachem (może również zostać zasugerowana przez dyrektora szkoły).  Przykładowe kursy: komunikacj a w relacji nauczyciel-uczeń, wystąpienia publiczne, diagnoza i rozwiązywanie problemów w grupie rówieśniczej, rodzinie itp.

15 Szkoleniowe zagraniczne wyjazdy studyjne  We wrześniu 2015 r. zorganizowane zostaną 5-dniowe studyjne wyjazdy zagraniczne dla grupy maksymalnie 150 osób: do Niemiec (1 grupa) i Finlandii (3 grupy).  Uczestnicy wyjazdów odwiedzać będą placówki oświatowe u zagranicznych partnerów, wymienią się doświadczeniami w zakresie modelowych rozwiązań, stosowanych głównie w nauczaniu języków obcych, które będą upowszechnianie jako dobre praktyki na gruncie lokalnym i regionalnym.  W kosztach wyjazdu uwzględniony został: nocleg, całodzienne wyżywienie, koszty podróży, ubezpieczenie, miejscowy transport, program edukacyjno- integracyjny.

16 Platforma edukacyjna  Platforma edukacyjna będzie bazą tematów, tekstów naukowych i innych opracowań, materiałów edukacyjnych i metodycznych, w tym audiowizualnych, stanowiących wspólne zasoby do swobodnego wykorzystania.  Platforma będzie oferować newsletter i wewnętrzny panel dyskusyjny udostępniany uczestnikom projektu, stwarzając im możliwość udzielania porad on-line.

17 Podsumowanie Dzięki powyższym działaniom projektowym coaching i tutoring mogą stać się nowoczesnymi, innowacyjnymi metodami skutecznej pracy dydaktycznej w szkołach województwa kujawsko- pomorskiego! Oprac. Biuro projektu, wrzesień 2014; aktualizacja - sierpień 2015.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Wydział Projektów Edukacyjnych i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google