Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa człowieka Prawa dziecka Prawa ucznia. SPIS TREŚCI  Wiadomości ogólne Wiadomości ogólne Wiadomości ogólne  Prawa dziecka Prawa dziecka Prawa dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa człowieka Prawa dziecka Prawa ucznia. SPIS TREŚCI  Wiadomości ogólne Wiadomości ogólne Wiadomości ogólne  Prawa dziecka Prawa dziecka Prawa dziecka."— Zapis prezentacji:

1 Prawa człowieka Prawa dziecka Prawa ucznia

2 SPIS TREŚCI  Wiadomości ogólne Wiadomości ogólne Wiadomości ogólne  Prawa dziecka Prawa dziecka Prawa dziecka  Prawa człowieka w Polsce Prawa człowieka w Polsce Prawa człowieka w Polsce  Prawa ucznia I LO Prawa ucznia I LO Prawa ucznia I LO  Wielcy ludzie o prawach człowieka Wielcy ludzie o prawach człowieka Wielcy ludzie o prawach człowieka

3 Prawa człowieka Podstawowe prawa, które przysługują każdemu człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci - niezależnie od jego pochodzenia, koloru skóry, narodowości, płci, religii czy wyznawanych poglądów (uniwersalne) i których nie można się zrzec (niezbywalne). Niezależnie od władzy państwowej, każdej jednostce przysługują gwarantowane przez państwo prawa wypływające z idei przyrodzonej godności, swobody działania, równości ludzi, braterskiej solidarności oraz sprawiedliwości.

4 Instytucje i traktaty międzynarodowe  Rada Praw Człowieka  Komitety traktatowe  Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka  Międzynarodowy Trybunał Karny  Konwencje genewskie

5 opr. pr. Marzanna Kamińska październik 2008 5 Rada Praw Człowieka Organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ- z siedzibą w Genewie. Jej głównym celem, jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności.

6 Komitety traktatowe nadzorują wykonywania przez państwa postanowień konwencji – powołane przez ONZ Komitet Praw Człowieka Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych Komitet Przeciwko Torturom Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet Komitet Praw Dziecka Komitet ds. Ochrony Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków ich Rodzin

7 Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka Odpowiada za koordynowanie działalności ONZ w dziedzinie praw człowieka

8 Międzynarodowy Trybunał Karny Powołany do sądzenia najpoważniejszych zbrodni prawa międzynarodowego, a w szczególności zbrodni ludobójstwa, przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych.

9 Konwencje genewskie Umowy międzynarodowe podpisane w Genewie będące częścią międzynarodowego prawa humanitarnego.

10 Instytucje pozarządowe Międzynarodowy Komitet Helsiński zrzesza krajowe Komitety Helsińskie z ponad 20 państw. Celem IHF jest kontrolowanie przestrzegania przez państwa Aktu Końcowego KBWE oraz wszystkich innych któw KBWE/OBWE w zakresiepraw człowieka.

11 Instytucje pozarządowe Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Amnesty International bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, oraz podejmuje działania w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka i pomocy ofiarom tych naruszeń.

12 2. Prawa wynikające z przepisów prawa oświatowego: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

13 System ochrony praw człowieka w Polsce Trybunał Konstytucyjny (bada wydawane akty prawne, rozpatruje skargi konstytucyjne) Rzecznik Praw Obywatelskich (stoi na straży przestrzegania praw człowieka) Sądy powszechne i administracyjne (gwarantują przestrzeganie praw w orzecznictwie)

14 Polski Kodeks Cywilny i Kodeks Karny Polski Kodeks Cywilny i Kodeks Karny Godność jest dobrem osobistym chronionym przez prawo. Razem z dobrym imieniem składa się na zdefiniowane w art. 23 Kodeksu cywilnego pojęcie czci. Z punktu widzenia kodeksu karnego naruszenie czyjejś godności jest przestępstwem znieważenia. Sąd Najwyższy RP w wyroku stwierdził, iż godnością osobista jest własne wewnętrzne przekonanie danego człowieka o jego etycznym i moralnym nieposzlakowaniu oraz oczekiwanie czci wobec siebie rozumianej jako pozytywne nastawienia innych osób wobec niego ze względu na społeczne i osobiste wartości, które reprezentuje.. Tak rozumiana godność nie podlega wartościowaniu, a jej naruszenie występuje, gdy bez uzasadnionych podstaw, zwłaszcza w obecności osób trzecich, traktuje się kogoś negatywnie i wyraża się o nim w sposób poniżający

15 Konstytucja RP stwierdza istnienie przyrodzonej godności człowieka, charakteryzując ją jako przyrodzone, niezbywalne i nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jako wartość nie może być ograniczona. Stanowi podstawę interpretacyjną systemu prawa

16 Prawa dzieci:  Konwencja praw dziecka, zwana też Światową konstytucją praw dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1989. Podpisało ją 191 państw  Polska ratyfikowała tę konwencję w 1991 r.

17 Konwencja praw dziecka zasady  dobra dziecka,  równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),  poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),  pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji). Założenia  dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,  dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,  rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,  państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

18 Prawa ucznia:  Są szczegółowo określone w statucie każdej szkoły a także Kryteriach oceniania i klasyfikowania

19 Statut I LO § 29.. VI. Podstawowe prawa i obowiązki ucznia. 1. Uczeń ma prawo: 1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej, 2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 3) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 4) znać wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania, 5) do uzyskania, na początku roku szkolnego informacji na temat wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 6) do jawnej, systematycznie prowadzonej i uzasadnionej oceny swojej wiedzy i umiejętności, w warunkach zapewniających obiektywność tej oceny, 7) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 8) do dodatkowej pomocy nauczyciela i kolegów w przypadku trudności przy opanowaniu materiału programowego, jeżeli te trudności nie powstały na skutek zaniedbań ucznia, 9) do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 10) do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki, 11) do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, 12) do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 13) mieć zapewnioną dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć, 14) do korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

20 Statut I LO § 29.. VI. Podstawowe prawa i obowiązki ucznia. 3. W przypadku naruszenia praw ucznia wymienionych w statucie szkoły, uczeń ma on prawo złożyć skargę do: 1) Wychowawcy oddziału, 2) Dyrektora Szkoły. 4. Uczeń lub jego rodzice wychowawca, pedagog, Rada Rodziców mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 5. Skarga powinna być złożona piśmie. 6. Usunięcie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 7. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 8. W przypadku naruszenia praw ucznia przez dyrektora lub wychowawcę uczniowie mogą składać skargi do organów do tego upoważnionych.

21 CYTATY Solidarność, miłość, godność – dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie Maria Dąbrowska Nie wolno człowiekowi tworzyć nieludzkich warunków, bo człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach. Gustaw Herling-Grudziński

22 CYTATY Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz. L. M. Montgomery Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. ks. Jerzy Popiełuszko

23 CYTATY Wszyscy ludzie są sobie równi, jeśli idzie o godność wypływającą z ich natury, dlatego nie wolno zmuszać nikogo do wykonania czegoś, co wymaga zgody władz jego duszy. Może to czynić jedynie Bóg, jako ten, który sam jeden zna i osądza tajniki serc i myśli ludzkich. Bł. Jan XXIII. Godność osoby ludzkiej wymaga, aby człowiek w działaniu postępował według własnej rozwagi i z zachowaniem wolności osobistej. Bł. Jan XXIII.


Pobierz ppt "Prawa człowieka Prawa dziecka Prawa ucznia. SPIS TREŚCI  Wiadomości ogólne Wiadomości ogólne Wiadomości ogólne  Prawa dziecka Prawa dziecka Prawa dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google