Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA SZKOŁY W WALCE Z DOPALACZAMI Agnieszka Siczek – doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 ul. J. Słowackiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA SZKOŁY W WALCE Z DOPALACZAMI Agnieszka Siczek – doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 ul. J. Słowackiego."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA SZKOŁY W WALCE Z DOPALACZAMI Agnieszka Siczek – doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl

2 DOKUMENTY ZOBOWIĄZUJĄCE SZKOŁĘ DO WALKI Z DOPALACZAMI I INNYMI ŚRODKAMI PSYCHOTROPOWYMI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

3 Wyżej wymienione rozporządzenia zobowiązują szkoły i placówki do uwzględnienia działań mających na celu walkę z uzależnieniami w: Programie wychowawczym Programie profilaktyki Procedurach postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia

4 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. Zobowiązuje szkoły i placówki do prowadzenia systematycznej działalności: wychowawczej edukacyjnej informacyjnej profilaktycznej wśród: Uczniów / wychowanków Rodziców Nauczycieli Wychowawców I innych pracowników szkoły w celu: przeciwdziałania narkomanii

5 Podejmowane działania na rzecz walki z narkomanią odbywają się we współpracy: z jednostkami samorządu terytorialnego z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi z poradniami specjalistycznymi z placówkami doskonalenia nauczycieli ze służbą zdrowia z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno–epidemiologicznymi z Policją

6 Działania na rzecz walki z narkomanią mogą być podejmowane w następujących formach: wykłady warsztaty trening umiejętności projekt debata szkolenie spektakle teatralne spoty kampanie społeczne pliki edukacyjne programy autorskie oraz inne uwzględniające wykorzystanie aktywnych metod pracy

7 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach szkolnych zobowiązuje wszystkich nauczycieli do pomocy uczniowi Do zadań pedagoga i psychologa w placówce szkolnej, przedszkolu należą: 1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym:  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  diagnozowanie możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  wspieranie mocnych stron uczniów 2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów 3.Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb 4.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

8 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach szkolnych zobowiązuje wszystkich nauczycieli do pomocy uczniowi Do zadań pedagoga i psychologa w placówce szkolnej, przedszkolu należą: 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Rola pedagoga/psychologa: Rozpoznawać – diagnozować Planować, czuwać nad przebiegiem podejmowanych działań Wspierać

9 Rola pedagoga / psychologa: Rozpoznawać – diagnozować Planować i czuwać nad przebiegiem podejmowanych działań Wspierać

10 Skoordynowane działania pedagoga/psychologa wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły powinny doprowadzić do tego, że w atmosferze bezpieczeństwa, poczucia akceptacji, zrozumienia, uczeń i jego rodzic: - będą chcieli zmieniać siebie i swoje postępowanie, - odważą się prosić o pomoc

11 Pedagog / psycholog nie jest sam w podejmowanych przez siebie działaniach - może korzystać z pomocy, zaprosić do współpracy organizacje i instytucje działające na rzecz dziecka - może uzyskać wsparcie, wymieniać się doświadczeniami z innymi pedagogami, psychologami w ramach sieci współpracy i samokształcenia - może korzystać i upowszechniać pozytywne działania z innych szkół, placówek w ramach korzystania z dobrych praktyk

12

13


Pobierz ppt "ZADANIA SZKOŁY W WALCE Z DOPALACZAMI Agnieszka Siczek – doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 ul. J. Słowackiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google