Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja nierozerwalna część polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja nierozerwalna część polityki."— Zapis prezentacji:

1 Administracja nierozerwalna część polityki

2 Pojęcie administracji publicznej
Art. 10 Konstytucji Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Ra-da Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. dr hab. Jerzy Supernat

3 Pojęcie administracji publicznej
Administracja publiczna a władza wykonawcza Administrację publiczną można utożsamić z władzą wykonaw- czą. Na ogół jednak w obrębie władzy wykonawczej rozróżnia się dwa poziomy organizacyjne: egzekutywę polityczną administrację publiczną W tym ujęciu administrację publiczną charakteryzuje się jako wykonawcę władzy wykonawczej lub też – żeby podkreślić jej szczególną rolę w ramach władzy wykonawczej – jako jądro władzy wykonawczej. Takie rozumienie administracji publicznej upowszechnił w 1812 r. Charles-Jean Bonnin rozróżniając rząd i administrację. Za podstawę tego rozróżnienia przyjął oddzielenie należących do rządu decyzji politycznych (zasadniczych) od pozostających w gestii administracji decyzji wykonawczych i technicznych (rutyny administracyjnej). Jak w 1875 r. napisał M. Block: Rząd kieruje, daje impuls, a administracja działa, wykonuje. dr hab. Jerzy Supernat

4 Trudności realizacji dychotomii administracja – polityka
Administracja działa w ramach konkretnych rozwiązań ustrojowych Problem urzeczywistnienia służby cywilnej na poziomie samorządu terytorialnego Zwłaszcza w obszarach interwencjonizmu państwa powstaje wzmocnienie administracji – monopol wiedzy i przygotowanie programów politycznych Wzrost oczekiwań wobec władzy publicznej (administracji)

5 Trzy wymiary polityki:
POLITICS POLICY

6 Wymiary polityki POLITY – system polityczny, ustanowiony w konstytucji, ustawach, ale też determinowany przez tradycję i kulturę polityczną

7 POLITY Art Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. Art Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy.

8 Wymiary polityki POLITICS – planowe i zorganizowane dążenie do zdobycia lub utrzymania w ł a d z y Administracja jest aparatem służącym tym, którzy sprawują władzę

9 Polityzacja życia publicznego
Krytyka „systemu łupów” w Polsce: 560 spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, agencji oraz państwowych jednostek budżetowych (zatrudnienie dla ponad 200 tysięcy ludzi; tylko w zarządach i radach nadzorczych rządzący mają do dyspozycji stołków) Spółki i agencje kontrolowane przez partie rządzące są też oplecione przez kancelarie prawne, firmy doradcze i PR-owskie, które obsługują je tylko dlatego, że mają powiązania z politykami Krytyka ordynacji proporcjonalnej, forującej partie polityczne. W wyborach samorządowych 2014 r. wprowadzono w gminach jednomandatowe okręgi wyborcze (oprócz miast na prawach powiatu).

10 Wymiary polityki POLITY POLITICS POLICY – praktyczne aspekty rządzenia, bardziej zarządzanie niż sprawowanie władzy zarządzanie systematyczne (wg planu) kojarzone z procesem rozwiązywania konkretnych problemów społeczeństwa

11 P O L I C Y polityka publiczna
zamierzony i celowy proces, zmierzający do realizacji założeń w poszczególnych obszarach życia społecznego (oświata, nauka, zdrowie…), które mogą wynikać z „polityki” rządzących w celu zaspokajania potrzeb społecznych lub potrzeb i interesów państwa M. Kulesza, D. Sześciło, s. 18

12 Cykl polityki publicznej
Ocena (ewaluacja) i zakończenie realizacji polityki publicznej Implementacja (wdrożenie polityki publicznej) Sformułowanie treści polityki publicznej oraz proces decyzyjny Ustalenie listy problemów (agenda setting) M. Kulesza, D. Sześciło, s. 34

13 Cykl polityki publicznej
AGENDA SFORMUŁOWANIE WDROŻENIE OCENA

14 Akty polityki publicznej w dziedzinie ładu przestrzennego

15 Postulat rozdziału administracji od polityki
ADMINISTRACJA POLITY POLITICS POLICY Polity – uzasadnione Politics – bardzo uzasadnione, ale w praktyce trudne do zrealizowania Policy - niemożliwe

16 ADMINISTRACJA = POLITYKA (w znaczeniu policy) myślenie systemowe w politologii David Easton
„System polityczny” teoretyczna koncepcja systemu politycznego jako konstrukcji badawczej ogólnoteoretycznej system polityczny to proces dwustronnego przepływu informacji i energii pomiędzy otoczeniem społecznym a władzami

17 Organizacja Podejście systemowe Twórcą ogólnej teorii systemów jest Ludwig von Bertalanffy ( ) Norbert Wiener ( ) twórca cybernetyki Talcott Parsons ( ) współczesne rozumienie sytemu

18 Cechy organizacji w ujęciu systemowym
Organizacja Cechy organizacji w ujęciu systemowym Wejścia – pobieranie energii ze środowiska zewnętrznego Przejścia – przetwarzanie dostępnej energii Wyjścia Cykliczność zdarzeń Negatywna entropia Ujemne sprzężenie zwrotne Homeostaza Zróżnicowanie i komplikowanie Ekwifinalność dr Renata Kusiak-Winter

19 Podsystemy organizacji – kryterium przedmiotowe
Organizacja Podsystemy organizacji – kryterium przedmiotowe Podsystem celów i wartości Podsystem techniczny Podsystem psychospołeczny Podsystem struktury Podsystem zarządzania dr Renata Kusiak-Winter

20 Model Davida Eastona SYSTEM polityczno-administracyjny

21 SYSTEM polityczno-administracyjny
System to ogół struktur, relacji i działań, skierowanych na alokację zasobów dla społeczeństwa. Centralne znaczenie wejście–przepływ-wyjście i stosunki między systemami. Brak koncepcyjnego rozróżnienia pomiędzy administracją a polityką ponieważ działania polityczne urzędników administracji są tak oczywiste, że nie wymagają konceptualizacji.

22 Program Great Society Lyndon B. Johnson
dogłębna reforma praw obywatelskich (równość rasowa i etniczna, równy dostęp do szkół, edukacji i ośrodków państwowych) War on Powerty miasto jako system z podsystemami Vietnam War ( )


Pobierz ppt "Administracja nierozerwalna część polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google