Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 1 Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 2 Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 34 konkursy, w tym 7 realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Łączna kwota dofinansowania przewidziana na ogłoszone konkursy wynosi ,78 PLN (w tym ,36 PLN w MCP)* Proces wyboru zakończono w ramach 21 konkursów (w tym 5 konkursów MCP) Wybrano 820 projektów (w tym 590 projektów MCP) na kwotę dofinansowania ,29 PLN (w tym MCP ,61 PLN) WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na r.

3 3 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 19 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania 712,05 MLN PLN. Z powyższych podpisano umowy o dofinansowanie dla 12 zadań, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 397,6 MLN PLN oraz wybrano do realizacji 2 projekty własne na kwotę dofinansowania w wysokości 62,77 MLN PLN WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na r.

4 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Liczba zawartych umów o dofinansowanie (z Pomocą Techniczną) stan na (KSI SIMIK 07-13) – porównanie wg województw

5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO * Liczba wybranych projektów bez MCP oraz projektów wojewódzkich (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu) Liczba wybranych projektów do dofinansowania w MRPO - według lokalizacji w powiatach stan na r.*

6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wybranych projektów do dofinansowania w MRPO (MLN PLN) – według lokalizacji w powiatach stan na r.* * Wartość wybranych projektów bez MCP oraz projektów wojewódzkich (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

7 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Kwota na konkurs* (PLN) Liczba wybranych projektów przez ZWM Wartość dofinansowania z uwzgl. aneksów (PLN) Liczba zawartych umów Wartość EFRR zawartych umów Płatności(PLN)** 4.1.A. Drogi o znaczeniu regionalnym *** 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa B. Projekty w zakresie rekreacji i sportu A. Odnowa centrów wsi Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich *** W tym kwoty uruchomienia środków przez Departament Polityki Regionalnej dla projektów drogowych Województwa Małopolskiego

8 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Kwota na konkurs* (PLN) Liczba wybranych projektów Wartość dofinansowania z uwzgl. aneksów (PLN) Liczba zawartych umów Wartość EFRR zawartych umów (PLN) Płatności(PLN)** 4.1.C. Drogi powiatowe A. Rozwój infrastruktury kulturalnej B. Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym A. Ochrona zdrowia Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej (konkurs I) Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej (konkurs II) Budowani pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy B. Dziedzictwo przyrodnicze Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich

9 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Kwota na konkurs* (PLN) Liczba wybranych projektów Wartość dofinansowania z uwzgl. aneksów (PLN) Liczba zawartych umów Wartość EFRR zawartych umów (PLN) Płatności(PLN)** Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych x C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu A. Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych A Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego A. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego SUMA Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich

10 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie/ Schemat Kwota na konkurs* (MLN PLN) Liczba złożonych wniosków Wartość środków EFRR w alokacji (MLN PLN) Udział % złożonych kart/ projektów w dostępnej alokacji Etapy procedury 3.1.B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową 56,719 /planów rozwoju uzdrowisk 90,75160 % Wnioskodawcy zaproszeni do składania pełnej dokumentacji - nabór do A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 118, ,39301% Ocena merytoryczna właściwa zakończona 3.1.D. Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych 53, ,39188% Ocena techniczna w ramach oceny merytorycznej Aktualnie trwające konkursy (stan na r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Kwota na konkurs* (MLN PLN) Liczba złożonych wniosków Wartość środków EFRR w alokacji (MLN PLN) Udział % złożonych kart/ projektów w dostępnej alokacji Etapy procedury 6.2.B. Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 123, % Ocena formalna 1.1.B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego 43,842545,87104% Ocena formalna 7.3. Gospodarka odpadami44,912555,28123% Ocena formalna 4.3.A. Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha 67,44623,6735% Ocena formalna zakończona (stan na r.) Aktualnie trwające konkursy (stan na r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

12 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Kwota na konkurs* (MLN PLN) Liczba złożonych wniosków Wartość środków EFRR w alokacji (MLN PLN) Udział % złożonych kart/ projektów w dostępnej alokacji Etapy procedury 5.3.A. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego/ NABÓR CIĄGŁY 112,28352,5146% 2 projekty wybrane do dofinansowania/ trwa dalszy nabór wniosków o dofinansowanie 4.1.A. - Drogi o znaczeniu regionalnym/ NABÓR CIĄGŁY 191,09353,0327% Trwa nabór wniosków o dofinansowanie 4.3.B. Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha/ NABÓR CIĄGŁY 89,92678,8787% Trwa nabór wniosków o dofinansowanie 4.1.C. Drogi powiatowe/ NABÓR CIĄGŁY 75,30314,6819 % Trwa nabór wniosków o dofinansowanie 6.3 B Opieka społeczna 33,7--- Ogłoszono konkurs - nabór w dniach Aktualnie trwające konkursy (stan na r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

13 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy %ListopadGrudzień 2009Do wyczerpania środków 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego %Grudzień 2009Styczeń 2010Luty 2010

14 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku A Transport miejski %styczeń 2010luty 2010marzec B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym %luty 2010marzec 2010kwiecień Gospodarka wodno ściekowa %luty 2010marzec 2010kwiecień Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii %marzec 2010kwiecień 2010maj A Ochrona zdrowia %maj 2010czerwiec 2010lipiec C Służby ratunkowe %maj 2010czerwiec 2010lipiec 2010

15 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych %lipiec 2010sierpień 2010wrzesień A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji %lipiec 2010wrzesień 2010październik Gospodarka odpadami %lipiec 2010sierpień 2010wrzesień Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej %listopad 2010grudzień 2010styczeń 2011

16 16 Monitoring i rozliczanie projektów w ramach MRPO

17 17 Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – definicja Proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym

18 18 Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – cel zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami zarządzanie informacją – wspomaganie procesu decyzyjnego

19 19 Monitoring i rozliczanie Beneficjent zobowiązany jest do: systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej MRPO o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu; pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku.

20 20 Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – najważniejsze działanie prowadzące do prawidłowego wypełnienia wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Podręcznik kwalifikowania wydatków Umowa o dofinansowanie Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej:

21 21 Monitoring i rozliczanie Częstotliwość składania wniosków o płatność Nie częściej niż raz w miesiącu lub nie rzadziej niż raz na kwartał W przypadku pierwszego wniosku o płatność decyduje data podpisania umowy W przypadku kolejnych wniosków o płatność decyduje data złożenia ostatniego wniosku o płatność Do 25 dnia od zakończenia realizacji projektu – dla wniosku o płatność końcową

22 22 Monitoring i rozliczanie Zasady ogólne Formy płatności: zaliczkowa, refundacyjna, końcowa Max 90% dotacji rozwojowej w formie zaliczki Max 30% każda transza dotacji w formie zaliczki Co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz zaliczek – należy rozliczyć by otrzymać kolejną transzę zaliczki

23 23 Monitoring i rozliczanie Pierwsza transza zaliczki Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Na podstawie poprawnego wniosku o płatność Po złożeniu zabezpieczenia (nie dotyczy m.in. jednostek sektora finansów publicznych) Przy dostępności środków na rachunku IZ MRPO

24 24 Monitoring i rozliczanie Pierwsza transza zaliczki Wypłata w terminie 12 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez IZ wniosku o płatność Wysokość i termin zaliczki zależy od postępu rzeczowo- finansowego projektu w szczególności od terminu zakończenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych (harmonogramy płatności, przetargów)

25 25 Monitoring i rozliczanie Refundacja wydatków Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność W terminie 12 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność Przy dostępności środków na rachunku IZ MRPO

26 26 Monitoring i rozliczanie Płatność końcowa wynosi 10% dotacji rozwojowej (5% w przypadku umowy refundacyjnej) W formie refundacji wydatków Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową Po przeprowadzeniu kontroli przez IZ MRPO i stwierdzeniu prawidłowej realizacji projektu

27 27 Monitoring i rozliczanie Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania jeśli: wykorzystał środki wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystał środki bez zachowania obowiązujących procedur pobrał środki w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości Zwrotowi podlega należność główna wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania Termin zwrotu max 14 dni Na podstawie decyzji administracyjnej

28 28 Monitoring i rozliczanie Wykorzystanie środków przyznanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem ze skutkiem niezrealizowania pełnego zakresu rzeczowego projektu: Wyklucza Beneficjenta z możliwości ubiegania się o dotację Przez okres 3 latWYJĄTEK: państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego

29 29 Monitoring i rozliczanie Zaliczka jest przeznaczona na wydatki ponoszone po dacie otrzymania środków Zaliczka musi być przechowywana na wyodrębnionym rachunku bankowym przez cały okres dysponowania środkami Zaliczka musi być rozliczana bez zbędnej zwłoki – rekomendowany 1 miesiąc

30 30 Monitoring i rozliczanie 31 grudnia (30 czerwca) – ostatni dzień na dokonanie wydatków z zaliczki 31 grudnia (30 czerwca) – dzień dokonania zwrotu niewykorzystanej części zaliczki Zwrócona niewykorzystana część zaliczki nie podlega ponownej wypłacie w formie zaliczki Odsetki od środków zaliczki podlegają rozliczeniu - pomniejszają kwotę kolejnych płatności (wyjątek: jednostki samorządu terytorialnego)

31 31 Monitoring i rozliczanie Zasady rozliczania dotacji rozwojowej Refundacja – za wydatki już poniesione Po otrzymaniu refundacji Beneficjent winien przelać otrzymane środki na konto, z którego dokonał wydatków przedstawionych do refundacji

32 32 Monitoring i rozliczanie Czas weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność max 30 dni – weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku o płatność max 5 dni – korekta wniosku przez Beneficjenta max 20 dni - weryfikacja formalno-merytoryczna korekty wniosku o płatność max 12 dni - weryfikacja finansowo-księgowa wniosku o płatność max 12 dni od daty zatwierdzenia wniosku – wypłata dofinansowania Pisemna informacja dla Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku i wypłacie środków

33 33 Monitoring i rozliczanie Czas weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność max 5 dni – weryfikacja formalno-merytoryczna wykazu max 5 dni – korekta wykazu przez Beneficjenta max 3 dni - weryfikacja formalno-merytoryczna korekty wykazu max 12 dni od daty zatwierdzenia wykazu – wypłata kolejnej transzy zaliczki

34 34 Monitoring i rozliczanie Służą monitorowaniu realizacji projektów, płatności Służą sporządzaniu prognozy płatności dla całego programu (MRPO) Winny zawierać realne, spójne dane finansowe Przesyłane do 5 dnia każdego miesiąca Przesyłane wyłącznie w wersji elektronicznej

35 35 Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – dokumenty składane wraz z wnioskiem o płatność Tabela rozliczenia kwoty projektu (załącznik 1) Oświadczenie Beneficjenta o braku podwójnego finansowania (załącznik 2) Oświadczenie Beneficjenta o zobowiązaniu się do informowania o otrzymaniu dokumentów księgowych korygujących (załącznik 3)

36 36 Monitoring i rozliczanie Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność (dołączane do pierwszego wniosku o płatność): Potwierdzenie numeru rachunku bankowego Beneficjenta (W przypadku projektów partnerskich ww. potwierdzenie numeru rachunku winien złożyć Lider i Partner). Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

37 37 Monitoring i rozliczanie Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: Oświadczenie Beneficjenta o fakcie, iż wydatki przedstawione do refundacji nie zostały sfinansowane z zaliczki (dotyczy Beneficjentów, którzy otrzymali zaliczkę przed dniem złożenia wniosku o płatność refundacyjną) Oświadczenie Beneficjenta o nie zaleganiu z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy (dotyczy wniosku o płatność w którym rozliczane są wydatki personelu projektu)

38 38 Monitoring i rozliczanie Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: Miesięczna karta czasu pracy (dotyczy wniosku o płatność w którym rozliczane są wydatki personelu projektu) Kserokopie list płac, rachunków (w przypadku umów cywilnoprawnych) Kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej

39 39 Monitoring i rozliczanie Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: Kserokopie dowodów zapłaty ( Np. wyciągi bankowe, raporty kasowe wraz z załącznikami potwierdzające poniesienie wydatków Kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac Kserokopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów (w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane)

40 40 Monitoring i rozliczanie Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: Oświadczenie dotyczące używanego sprzętu Dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości – kserokopia operatu szacunkowego, aktu notarialnego, oświadczenie zbywcy Kserokopie umów/aneksów (o pracę, z wykonawcami) Kserokopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu

41 41 Monitoring i rozliczanie Załączniki do wniosku o płatność dotyczące VAT (dołączane do każdego wniosku o płatność): Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności/niekwalifikowalności VAT Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt, że Beneficjent nie jest płatnikiem VAT (w przypadku gdy VAT jest kwalifikowany w projekcie) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające posiadany status płatnika VAT jako podatnika zwolnionego lub czynnego)

42 42 Monitoring i rozliczanie Załączniki do wniosku o płatność dotyczące VAT (dołączane do każdego wniosku o płatność): Oświadczenie Beneficjenta przewidującego wykorzystanie/niewykorzystanie towarów i usług zakupionych w ramach projektu do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z którymi przysługuje Beneficjentowi prawo do odliczenia podatku VAT Kserokopia deklaracji VAT-7 UWAGA: Beneficjent jest zobowiązany dostarczać kserokopie deklaracji VAT-7: za styczeń (lub za I kwartał roku), za każdy rok okresu realizacji projektu oraz dodatkowo za każdy rok okresu trwałości projektu wraz ze szczegółowymi wyliczeniami

43 43 Monitoring i rozliczanie Wymagania dotyczące załączników do wniosku o płatność: 1.Kserokopie dokumentów winny być: Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną Dla dokumentów wielostronicowych dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z oryginałem od strony do strony 2. Oświadczenia Beneficjenta winny byś składane w oryginale 3. Zaświadczenia nie mogą być wydane wcześniej niż 1 miesiąc przed datą sporządzenia wniosku beneficjenta o płatność

44 44 Monitoring i rozliczanie Wymagania dotyczące załączników do wniosku o płatność: Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność winny dotyczyć okresu za jaki jest sporządzony wniosek. Jeżeli dany wydatek kwalifikowany został pominięty we winsoku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego dotyczy, można go ująć za późniejszy okres rozliczeniowy.

45 45 Monitoring i rozliczanie Sposób przechowywania dokumentacji do wniosku o płatność UWAGA: Bezwzględnie wymagane jest aby Beneficjent przechowywał dla własnych potrzeb kopię każdego złożonego wniosku o płatność w wersji papierowej i elektronicznej oraz komplet załączników dotyczących rozliczonych wydatków

46 46 Kontrola projektów w ramach MRPO

47 47 Planowe – na zakończenie realizacji projektu, po złożeniu i weryfikacji wniosku o płatność końcową zgodnie z Rocznym Planem Kontroli, Doraźne – na wniosek innych Departamentów lub Zespołów oraz innych instytucji, RODZAJE KONTROLI

48 48 Merytoryczna Finansowa Zamówień publicznych KONTROLA NA MIEJSCU:

49 49 powiadomienie o kontroli 5 dni roboczych przed rozpoczęciem (3 dni w przypadku kontroli doraźnej), kontrola w miejscu realizacji w oparciu o upoważnienia wystawione przez Dyrektora FE, przygotowanie informacji pokontrolnej w terminie 20 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych, w przypadku zastrzeżeń do IP, analiza zastrzeżeń (uwzględnienie lub odrzucenie) – w terminie 10 dni roboczych, w przypadku uchybień przygotowanie projektu zaleceń pokontrolnych, zakończenie czynności kontrolnych. ETAPY KONTROLI:

50 50 w terminie 20 dni roboczych od zakończenia czynności kontrolnych – przesłanie pierwszej wersji informacji pokontrolnej do Beneficjenta, beneficjent podpisuje informację lub w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji wnosi zastrzeżenia, w przypadku wniesienia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i przygotowują ostateczną wersję informacji pokontrolnej – w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń, beneficjent podpisuje informację pokontrolną lub odsyła nie podpisaną wraz z uzasadnieniem – w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania ostatecznej wersji informacji. USTALENIE TREŚCI INFORMACJI POKONTROLNEJ

51 51 W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nieprawidłowości, Instytucja Zarządzająca MRPO jest zobowiązana do ich zgłoszenia zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach. Zgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa powyżej nie zwalnia IZ MRPO od zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa właściwym organom, o ile zaistnieją przesłanki, o których mowa w odrębnych przepisach.

52 52 Promocja projektów w ramach MRPO

53 53 Akty prawne Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności - Art. 69 Obowiązek informowania o współfinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności – Art. 8 i 9 Obowiązki beneficjentów w zakresie informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie określonych narzędzi i kanałów

54 54 1.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658) 2.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007r. 3. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby NSS oraz wszystkich programów operacyjnych 4. Zasady promocji projektów określone przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi Programami Operacyjnymi w perspektywie Określa szczegółowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjentów Polskie akty prawne i wytyczne

55 55 Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest związany zapisami umowy, zobowiązuje się do: informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z Unii Europejskiej informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji działań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym dokumencie Główne obowiązki beneficjentów

56 56 Narzędzia i kanały służące informacji i promocji w przypadku inwestycji infrastrukturalnych duża tablica informacyjna (200x150) średnia tablica informacyjna (90x70) tabliczka informacyjna (30x25) naklejka informacyjna (7x4) tablica pamiątkowa (200x150)

57 Elementy obowiązkowe przy promocji projektu: a) logo Programu Regionalnego, b) logo Województwa Małopolskiego, c) flaga UE z podpisem, d) tekst dotyczący współfinansowania (nie mniej niż 25% powierzchni tablicy), e) hasło: Fundusze Europejskie dla Małopolski * f) nazwa inwestycji ** * brak konieczności umieszczenia hasła w przypadku naklejki ** obowiązkowe przy tablicy pamiątkowej

58 58 Elementy obowiązkowe przy promocji projektu - tablica informacyjna Małopolska Galeria Sztuki Na Bursztynowym Szlaku w Nowym Sączu wartość projektu – PLN wartość dofinansowania – PLN

59 59 Materiały i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu Korespondencja prowadzona w sprawach projektu z wykonawcami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu. Umowy z wykonawcami oraz dokumentacja przetargowa Umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowiska Ogłoszenia o wyborze wykonawcy Ogłoszenia naboru personelu Ogłoszenia uczestników projektów szkoleniowych

60 60 Materiały i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu c.d. Listy obecności uczestników projektów szkoleniowych Materiały konferencyjne, szkoleniowe, broszury, materiały multimedialne, ulotki Strony internetowe zawierające informację o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych Materiały prasowe oraz inne materiały stosowane przy realizacji projektu

61 Wszystkie wymienione dokumenty powinny zawierać: Logo Programu Regionalnego (w lewym górnym rogu) Logo Województwa Małopolskiego (z czytelnym napisem Województwo Małopolskie) Flagę UE z podpisem,,Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w prawym górnym rogu) Tam, gdzie jest to możliwe, tekst o brzmieniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

62 62 Prawidłowe zestawienia logotypów i

63 63 Nie popełniaj błędów innych…

64 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących promocji Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata będzie egzekwowała przestrzeganie przez beneficjentów zasad stosowania środków informacyjnych i promocyjnych na podstawie umów o dofinansowanie projektów zawartych pomiędzy beneficjentów a Instytucja Zarządzającą MRPO. W razie niedopełnienia przez beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji może nastąpić wstrzymanie dotacji lub konieczność zwrotu otrzymanych środków

65 65 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google