Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kondycja polskiej spółdzielczości i perspektywy jej rozwoju Bronisław Brzozowski Akademia Rolnicza w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kondycja polskiej spółdzielczości i perspektywy jej rozwoju Bronisław Brzozowski Akademia Rolnicza w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Kondycja polskiej spółdzielczości i perspektywy jej rozwoju Bronisław Brzozowski Akademia Rolnicza w Krakowie

2 1. Regres organizacyjny spółdzielczości w okresie transformacji i niektóre przyczyny tego zjawiska Pozostałości po poprzednim systemie – czynniki zewnętrzne nadmierne lub chybione w stosunku do nowych potrzeb rynku inwestycje oraz zatrudnienie, zerwanie więzi członkowskich co ograniczało oddolną aktywność i zainteresowanie członków losem swojej spółdzielni, lata przemian w Polsce to okres niedoceniania i świadomej deprecjacji spółdzielczości w nowym systemie, postępujący spadek dochodów znaczących grup społeczeństwa, a więc zmniejszenie siły nabywczej rynku wewnętrznego, napływ towarów po otwarciu granic znacząco osłabił siłę konkurencyjną polskich przedsiębiorstw w tym wielu spółdzielni różnych branż.

3 1. Regres organizacyjny spółdzielczości w okresie transformacji i niektóre przyczyny tego zjawiska

4 Czynniki wewnątrz spółdzielcze istniejące również obecnie Zbyt częste postawy roszczeniowe członków – obliczone na doraźne korzyści, co jest spowodowane; –przeciętnie podeszłym wiekiem członków spółdzielni i pracowników, –dużym udziałem wśród członków spółdzielni rencistów i emerytów, –nie traktowaniem spółdzielni jako własnej firmy za której sytuację załoga jest odpowiedzialna, której sukcesy będą wpływać na poziom życia każdego członka, –traktowanie zarządów li tylko jako pracodawców którzy muszą zapewnić właściwe funkcjonowanie spółdzielni i przywileje członkom, –brak zrozumienia i akceptacji dla prorozwojowych działań zarządów.

5 1. Regres organizacyjny spółdzielczości w okresie transformacji i niektóre przyczyny tego zjawiska Postawy zarządów i rad nadzorczych, które nie dość zdecydowanie starały się i starają się nadal, jaki kształt ma przybrać spółdzielnia, by mogła funkcjonować w gospodarce rynkowej, a w konsekwencji; –zbyt późno rozpoczęte procesy restrukturyzacji, –niedocenianie konkurencji (bywa że nie do końca uczciwej), –niedocenianie analiz rynkowych i brak marketingu, –opóźnienia w wyposażeniu spółdzielni w nowe technologie informatyczne służące do księgowania, analiz finansowych, kontaktu z kontrahentami (internet), –ciągle nie wystarczające zabiegi w celu pozyskania środków finansowych z programów pomocowych, –podejmowanie działań mniej ryzykownych, lecz często także mniej efektywnych, –sprzedaż majątku trwałego i wykorzystywanie tych środków na bieżącą działalność.

6 1. Regres organizacyjny spółdzielczości w okresie transformacji i niektóre przyczyny tego zjawiska Co było i jest przyczyną takich postaw zarządów i rad nadzorczych; mała rotacja członków zarządów i prezesów, często wysoki wiek zarządów – doświadczenie jest bardzo ważne, lecz wprowadzanie nowych dobrze wykształconych osób do władz może przynieść pożądane efekty, gdyż; wiedza + młodość + doświadczenie = szansa na sukces,

7 c.d jakość rad nadzorczych – wybór spośród załogi (członków) niekoniecznie najlepszych a tych którzy głośno krytykują pracę zarządu, broniących często niezdyscyplinowanych członków i pracowników, - wybór osób nie mających podstaw z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw (czytanie bilansu majątkowego, rachunku zysków i strat i innych sprawozdań finansowych), co jest niezbędne do wykonywania zadań kontrolnych rady i współdziałania z zarządami

8 2. Konkurencyjność spółdzielni wobec innych przedsiębiorstw a niektóre zapisy zawarte w zasadach spółdzielczych. kolegialny system zarządzania, który nie zawsze sprawdza się w gospodarce rynkowej, brak powiązania pomiędzy wniesionym kapitałem a siłą głosu członków, ograniczone oprocentowanie i rekompensaty z tytułu wniesionych kapitałów

9 3. Opinie dotyczące funkcjonowania spółdzielni 3.1 Opinie badanych rolników Pozytywnie oceniano - % odp. Czł. Rol. Jakość produktów i usług - 85,4 63,2 Stałe rynki zbytu - 73,9 72,1 Racjonalne zatrudnienie - 50,1 50,6 Kompetentny zarząd - 69,2 49,3

10 3. Opinie dotyczące funkcjonowania spółdzielni 3.1 Opinie badanych rolników Słabe strony - % odp. Czł. Rol. Nadmierna administracja 26,1 33,7 Złe zarządzanie 29,3 46,4 Mało atrakcyjna działalność 25,5 35,8 Występowanie nadużyć 1,0 5,7

11 Korzyści z przynależności do spółdzielni Rodzaj korzyści % odp. Czł. Rol. Miejsce pracy 40,9 18,9 Dywidendy 54,7 15,6 Rabaty - korzystniejsze ceny 14,2 1,1 Wpływ na działalność 47,2 9,8 Brak korzyści 15,2 75,9

12 Odpowiedzi członków Czy spółdzielnia ma szanse dalszej działalności i rozwoju w najbliższych latach Na pewno tak - 91,3%, Czy spółdzielnia ma plan rozwoju Tak - 70 % Nie – nie wiem - 30 %

13 Odpowiedzi rolników Czy przystąpiłby do spółdzielni ? Tak - 15 %, pod warunkiem większych korzyści np. wypłaty dywidendy, niższych udziałów, lub do grupy producenckiej Nie - 85%, brak korzyści, lub są niewielkie

14 3.2 Trudności w zarządzaniu spółdzielnią w opinii kadry kierowniczej Zatory płatnicze - 68,2%, Duża konkurencja - 64,0%, Brak śr. finansowych - 61,3%, Niestabilność cen - 48,0 %, Drogie kredyty - 38,2%, Ograniczenia prawem spółdzielczym - 9,5%

15 4. Podsumowanie i wnioski Uogólniając powyższe rozważania należałoby ukazać konieczność podjęcia pewnych działań zarówno natury ogólnej by próbować usunąć bądź ograniczyć negatywne warunki zewnętrzne funkcjonowania spółdzielni w naszym kraju, a wśród nich; 1.Tworzenie lobbingu wokół zmian systemu podatkowego zmierzając do ograniczenia lub zwolnienia spółdzielni z podatku dochodowego – będzie to jednak niezmiernie trudne mając na uwadze liberalizm kolejnych ministrów finansów, 2. Wspomaganie spółdzielni poprzez stworzenie komórek doradztwa finansowego przy związkach lustracyjnych mających na celu pomoc spółdzielniom w tworzeniu biznes planów i realizacji wniosków o środki z UE – przeszkolenie osób w tym zakresie na szczeblu centralnym,

16 4. Podsumowanie i wnioski 3. liberalizacja zasad oprocentowania udziałów i wzmocnienie siły kapitału wnoszonego przez członków ponad udziały obowiązkowe, a więc umożliwienie głosowania mnogiego - takie zasady są praktykowane w kilku krajach UE.

17 4. Podsumowanie i wnioski Spośród problematyki wewnętrznej spółdzielni należałoby wymienić; pracę zarządów i rad nadzorczych nad uświadomieniem członkom spółdzielni, że ich sytuacja materialna w dużej mierze zależna jest od kondycji finansowej spółdzielni i możliwości rozwoju w długim okresie, otwarcie się spółdzielni na nowe kadry poprzez zatrudnianie młodych dobrze wykształconych osób (np. w programie Pierwsza praca), które po zdobyciu doświadczenia będą mogły zastąpić obecne kadry,

18 4. Podsumowanie i wnioski zatrudnianie prezesów na drodze np. konkursu, systematyczne szkolenie rad nadzorczych, tworzenie komórek marketingowych, ograniczenie wpływu członków – emerytów na podział nadwyżki bilansowej, uzyskane wpływy ze sprzedaży środków trwałych powinny być obowiązkowo kierowane na rozwój.


Pobierz ppt "Kondycja polskiej spółdzielczości i perspektywy jej rozwoju Bronisław Brzozowski Akademia Rolnicza w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google