Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas.  Do wejścia w życie UoR odroczony podatek dochodowy nie istniał w Polsce.  Nie rozróżniano 2 wymiarów podatku: fiskalnego i odroczonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas.  Do wejścia w życie UoR odroczony podatek dochodowy nie istniał w Polsce.  Nie rozróżniano 2 wymiarów podatku: fiskalnego i odroczonego."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas

2

3  Do wejścia w życie UoR odroczony podatek dochodowy nie istniał w Polsce.  Nie rozróżniano 2 wymiarów podatku: fiskalnego i odroczonego. nadanie prawu bilansowemu autonomicznego charakteru względem przepisów podatkowych  Głównym celem wprowadzenia odroczonego podatku było nadanie prawu bilansowemu autonomicznego charakteru względem przepisów podatkowych.  Rachunkowość ma realizować własne cele i funkcje, które wymagają stosowania obiektywnych zasad aby rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową jednostki.

4  Kierowanie się przepisami prawa podatkowego w rachunkowości prowadzi do zniekształcenia obrazu ekonomicznego jednostki.  Z 1 strony konieczne jest ustalanie bieżącego zobowiązania podatkowego (podatek fiskalny).  Z 2 strony należy ustalić rzeczywiste obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym wg zasad rachunkowości.  Służy do tego wprowadzona na świecie kilkadziesiąt lat temu a w Polsce od 1994 roku instytucja odroczonego podatku dochodowego.

5 Stan rzeczywisty Przychody księgowe - Koszty księgowe = Wynik finansowy brutto - Podatek dochodowy (wymiar fiskalny) = Wynik finansowy netto

6 Stan idealny Przychody księgowe - Koszty księgowe = Wynik finansowy brutto - Podatek dochodowy (wymiar księgowy) = Wynik finansowy netto

7  Podatek fiskalny – podatek podlegający zapłacie  Podatek księgowy – kategoria bilansowa – określa ile wynosiłby podatek dochodowy obliczony od wyniku finansowego brutto zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Podatek księgowy = Podatek fiskalny +/- Odroczony podatek dochodowy  Podatek odroczony to podatek niedopłacony lub nadpłacony w danym okresie ale tylko w sensie bilansowym.  Podatek odroczony to przyszłe skutki podatkowe.

8  W myśl art. 37 ust. 10 UoR jeśli jednostka nie podlega badaniu może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego.

9 Metody ustalania odroczonego podatku dochodowego. 1) Metoda płatności podatkowych. Zysk brutto ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych był obciążany kwotą podatku dochodowego w wymiarze fiskalnym. Zysk brutto – podatek fiskalny = Zysk netto Ten sposób jest sprzeczny z zasadą „true and fair view” Zysk brutto pełni rolę wyłącznie dochodu – nie ma charakteru ekonomicznego.

10 2) Metoda odraczania. Obciążenie podatkowe za dany okres obejmowało:  Zobowiązanie podatkowe (podatek fiskalny)  Efekty podatkowe różnic okresowych Metoda ta nie obejmowała korekt z tytułu zmiany stopy podatkowej lub nałożenia nowych podatków. Wymagała jednak stosowania dla każdej różnicy stawki podatku z okresu, w którym powstała.

11 3) Metoda zobowiązań wynikowych. Została wprowadzona UoR od 1995 r. Koncentruje się na różnicach okresowych pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem. Podstawą ustalania OPD były tylko różnice okresowe. Jeśli WF > Dochód to różnica jest + Jeśli WF < Dochód to różnica jest -

12  Dodatnią różnicę zalicza się do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego jako rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  Ujemną różnicę zalicza się do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli istnieje pewność jej rozliczenia w ciągu następnego roku obrotowego lub lat następnych.  Kwotę rezerwy lub aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się mnożąc kwotę różnicy przez stawkę podatkową.

13  Zapis ustawowy z 1994 roku był dość nieprecyzyjny – rezerwę na odroczony podatek dochodowy należało tworzyć obligatoryjnie, podczas gdy  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego fakultatywnie.  Nierozstrzygnięty był problem kompensowania różnic i szacowania prawdopodobieństwa odwrócenia się różnic w przyszłości.  Wszystko to razem z weryfikacją MSR 12 wpłynęło na zmianę metody ustalania odroczonego podatku dochodowego.

14 4) Metoda zobowiązań bilansowych. Została wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy o rachunkowości od stycznia 2002 r. różnic przejściowych między wartościami bilansowymi i podatkowymi aktywów i pasywów Metoda ta koncentruje się na ustalaniu odroczonego podatku dochodowego na podstawie różnic przejściowych między wartościami bilansowymi i podatkowymi aktywów i pasywów.

15  Różnica przejściowa rozumiana jest jako różnica między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów.  Wartość podatkowa to kwota przyporządkowana danemu składnikowi aktywów lub pasywów dla celów podatkowych.  Różnice przejściowe mają szerszy zakres niż okresowe.  Wszystkie różnice okresowe są różnicami przejściowymi ale nie na odwrót.

16  Różnice przejściowe powstają również w przypadku:  Nastąpiło połączenie jednostek i wyceniono aktywa i pasywa wg wartości godziwych ale nie wprowadzono równoważnych korekt podatkowych  Przeszacowano aktywa ale nie dokonano równoważnych korekt dla celów podatkowych  Na skutek konsolidacji powstaje dodatnia lub ujemna wartość firmy  Jeśli w momencie ujęcia danego składnika w księgach wartość bilansowa i podatkowa różnią się  Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach zależnych, oddziałach itp. różni się od wartości podatkowej

17  Różnice przejściowe powstają w wyniku: 1) Transakcji wpływających na rachunek zysków i strat 2) Transakcji wpływających na bilans 3) Korekt i przeszacowań do wartości godziwej 4) Połączeń jednostek gospodarczych i konsolidacji 5) hiperinflacji

18 Wartość bilansowa aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy (art. 28 UoR) w sposób następujący: 1) Środki trwałe i WNiP – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz z tytułu trwałej utraty wartości 2) Nieruchomości oraz WNiP zaliczane do inwestycji – wg zasad jw. Lub wg cen rynkowych lub inaczej określonej wartości godziwej

19 3) Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 4) Udziały w innych jednostkach oraz inne niż w punkcie 2 inwestycje długoterminowe – wg ceny nabycia lub skorygowanej ceny nabycia lub wartości godziwej pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 5) Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – jw. Lub metodą praw własności

20 6) Inwestycje krótkoterminowe – wg ceny rynkowej albo ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie która niższa albo skorygowanej ceny nabycia albo inaczej określonej wartości godziwej 7) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy 8) Należności i pożyczki zaliczone do aktywów finansowych – wg skorygowanej ceny nabycia lub wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej

21 9) Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty 10) Zobowiązania finansowe – wg skorygowanej ceny nabycia lub wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej 11) Rezerwy – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości 12) Udziały (akcje) własne – wg cen nabycia 13) Kapitały własne z wyjątkiem punktu 12 oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej

22  Wartość podatkowa aktywów. Definicja aktywów.  Wg UoR aktywa to „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.”

23  Korzyści ekonomiczne są rozumiane jako realizacja aktywu, która następuje w różny sposób, np.:  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – korzyści wynikają z ich wykorzystania w procesach związanych z działalnością jednostki – korzyści są generowane pośrednio  Produkty i towary – korzyści wynikają z otrzymania za nie środków pieniężnych lub prawa do ich otrzymania w momencie zbycia – korzyści są generowane bezpośrednio  Należności – otrzymanie korzyści jest związane z otrzymaniem środków pieniężnych w momencie spłaty.

24  Art. 37 UoR definiuje wartość podatkową aktywów jako kwotę wpływającą na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich w sposób pośredni lub bezpośredni korzyści ekonomicznych.

25  W uproszczeniu wartość podatkową określa się jako koszt uzyskania przychodu w momencie realizacji aktywu.  Przyszłym kosztem uzyskania przychodu będą:  Wartość w cenie nabycia (zakupu) zapasów przeznaczonych do zużycia lub sprzedaży materiałów i towarów  Koszty wytworzenia przeznaczonych do sprzedaży wyrobów gotowych  Niezamortyzowana podatkowo część wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących prowadzeniu działalności.  Wartość podatkowa aktywów = przyszłe koszty uzyskania przychodów

26  Jeżeli wartość bilansowa aktywu jest większa niż wartość podatkowa to mamy do czynienia z różnicą przejściową dodatnią, która spowoduje zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  Dlatego to tworzy się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie iloczynu różnicy dodatniej i obowiązującej stawki.

27  Jeżeli wartość bilansowa aktywu jest mniejsza niż wartość podatkowa to mamy do czynienia z różnica przejściową ujemną, która spowoduje zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  Dlatego wykazuje się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie iloczynu różnicy ujemnej i obowiązującej stawki podatkowej.

28  Przykład 1.  Sprzedano towary o cenie nabycia 1.000 za kwotę 1.600.  Wartość bilansowa towaru 1.000.  Wartość podatkowa towaru 1.000 – bo taki jest koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży.  Różnica przejściowa nie występuje.

29  Przykład 2.  Jednostka posiada zapas towarów w cenie nabycia 10.000. W okresie dokonano odpisu aktualizacyjnego wartości zapasów 1.000.  Wartość bilansowa wynosi więc 9.000.  W momencie sprzedaży kosztem uzyskania przychodów jest pełna wartość 10.000.  Wartość podatkowa wynosi więc 10.000.  Powstaje różnica przejściowa ujemna 1.000.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą więc: 1.000 x 19% = 190

30  Przykład 3.  Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 10.000  Na dzień bilansowy naliczono dla nich odsetki w kwocie 800.  Wartość bilansowa aktywu 10.800.  Wartość podatkowa tego aktywu 10.000. (odsetki uznane będą kasowo)  Różnica przejściowa dodatnia wynosi więc 800.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosi więc: 800 x 19% = 152

31  Wartość podatkowa pasywów.  Wartość podatkowa kapitału własnego jest zawsze równa wartości bilansowej.  Wg UoR zobowiązania to „wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki”.  Wg UoR rezerwy to „zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne”.

32  Art. 37 UoR definiuje wartość podatkową pasywów jako wartość księgową pomniejszoną o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wg MSR dodatkowo:  Wartość podatkową określa się jako wartość księgową minus przychody nie podlegające opodatkowaniu w przyszłości.

33  Wartość podatkowa pasywów = wartość księgowa – przyszłe koszty uzyskania przychodów  Wartość podatkowa pasywów = wartość księgowa – przychody nie podlegające opodatkowaniu w przyszłości

34  Jeżeli wartość bilansowa pasywu jest większa niż wartość podatkowa to mamy do czynienia z różnicą przejściową ujemną, która spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przyszłości.  Dlatego tworzy się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie iloczynu różnicy ujemnej i obowiązującej stawki podatkowej.

35  Jeżeli wartość bilansowa pasywu jest mniejsza niż wartość podatkowa to mamy do czynienia z różnicą przejściową dodatnią, która spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przyszłości.  Dlatego tworzy się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie iloczynu różnicy dodatniej i obowiązującej stawki podatkowej.

36  Przykład 1.  Podmiot wykazuje zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.000.  Spłata tego zobowiązania nie stanowi kosztu podatkowego i nie podlega rozliczeniu.  Wartość bilansowa tego pasywu 1.000.  Wartość podatkowa tego pasywu 1.000 – 0 = 1.000.  Różnica przejściowa wynosi 0.

37  Przykład 2.  Przeterminowane zobowiązanie z tytułu dostaw i usług wynosi 1.000.  Na dzień bilansowy doliczono do niego odsetki w kwocie 200.  Koszt odsetek będzie uznany kasowo.  Wartość bilansowa tego pasywu 1200.  Wartość podatkowa tego pasywu 1200 – 200 = 1000.  Powstaje różnica przejściowa ujemna 200.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą więc: 200 x 19% = 38

38  Przykład 3.  Na dzień bilansowy naliczono dodatnie różnice kursowe od zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walucie obcej w kwocie 800.  Wartość zobowiązania wynosiła 10.000.  Wartość bilansowa 9.200.  Wartość podatkowa 9.200 – (-800) = 10.000.  Wystąpi różnica przejściowa dodatnia 800.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosi więc: 800 x 19% = 152

39  Przykład 4.  Jednostka otrzymała tytułem najmu czynsz „z góry” za cały rok w kwocie 12.000.  W księgach rachunkowych kwota ta stanowi „rozliczenie międzyokresowe przychodów”.  Wg prawa podatkowego kwota jest uznana kasowo.  Wartość bilansowa 12.000  Wartość podatkowa 12.000 – 12.000 = 0  Różnica przejściowa ujemna = 12.000  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą więc 12.000 x 19% = 2.280

40  Wartość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego może ulec zmianie z powodu:  Zmiany wartości różnic przejściowych  Zmiany stawek podatkowych lub przepisów podatkowych  Korekty możliwości realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  Zmiany przewidywanego sposobu realizacji wartości składników aktywów trwałych.

41  W celu poprawnego ustalenia wysokości rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przestrzegać następujących zasad i procedur: 1. Zakres odroczonego podatku dochodowego zależy od różnic między prawem podatkowym, które określa podstawę obliczenia podatku i prawem bilansowym, które reguluje zasady ustalania wyniku finansowego.

42 2. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku następuje na dzień bilansowy / koniec okresu sprawozdawczego. Nie księguje się różnic na bieżąco ponieważ podatek odroczony ustala się na podstawie różnicy salda z początku i końca okresu sprawozdawczego. Wyjątkiem są różnice wpływające na kapitał własny, które ujmowane są na bieżąco.

43 3. Tworząc i aktualizując wartość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy:  Porównać wartości bilansowe i podatkowe poszczególnych składników aktywów i pasywów,  Ustalić charakter różnic przejściowych, wyodrębnić różnice trwałe i wykluczyć je z obliczeń,  Pomnożyć wartość różnicy przejściowej z odpowiednią stawką podatkową dla okresu sprawozdawczego, w którym przewiduje się rozliczenie różnic,

44  Obliczyć różnice sald z początku i końca okresu sprawozdawczego stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku  Dokonać odpowiednich zapisów księgowych 4. Jeżeli podmiot jest do tego uprawniony należy dokonać kompensaty wspomnianych rezerw i aktywów w bilansie. Dotyczy to różnic, których przewidywany okres rozliczenia jest taki sam.

45 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku wykazuje się w bilansie pod warunkiem zgodności z definicją – tzn. jeśli spowodują wpływ korzyści ekonomicznych czyli jeśli jednostka osiągnie taki dochód podatkowy w przyszłości, który umożliwi potrącenie ujemnej różnicy przejściowej. W przeciwnym razie nie wykazuje się ich w księgach rachunkowych i bilansie lub wykazuje się w niższej ale realnej wartości.

46 Pozycja bilansu Wartość bilansowa Wartość podatkowa Różnica przejściowa Odroczony podatek dodatniaujemnarezerwaaktyw

47  Dla wykazania w r. z. i s. odroczonego podatku dochodowego sporządza się zestawienie różnic stanów na początek i koniec okresu. PozycjaStan na początek okresu Stan na koniec okresu Zmiana stanu Wpływ na obciążenie WF Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

48 Obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym Podatek bieżący Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zmniejszenie stanuZwiększenie stanu Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zwiększenie stanuZmniejszenie stanu

49  Prezentacja w sprawozdaniach finansowych.  Bilans AKTYWA (fragment) A. Aktywa trwałe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. PASYWA (fragment) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

50  Rachunek zysków i strat.  Tworzenie i rozwiązywanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowane per saldo z podatkiem bieżącym w pozycji „Podatek dochodowy”.  Jedynie w postaci analitycznej dokonuje się szczegółowej prezentacji np.: (fragment)  O. (L.) Podatek dochodowy  - podatek bieżący  - podatek odroczony

51  Rachunek przepływów pieniężnych.  - tylko w metodzie pośredniej (fragment)  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  II. Korekty razem  5. Zmiana stanu rezerw  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

52  Zestawienie zmian w kapitale własnym.  Tworzenie i rozwiązywanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wykazywane w ramach zmian pozycji:  „Kapitał z aktualizacji wyceny”  „Wynik z lat ubiegłych”

53  Informacja dodatkowa.  We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w ramach pozycji 7 powinna być przedstawiona m.in. zakładowa polityka rachunkowości dotycząca rozliczeń w czasie podatku dochodowego.  W dodatkowych informacjach i objaśnieniach rozliczenie podatku odroczonego występuje w ramach punktu 1.8 „Dane o stanie rezerw wg celu ich wykorzystania, rozwiązaniu i stanie końcowym” oraz punktu 1.11 „Wykaz istotnych, czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych”

54  Ewidencja odroczonego podatku dochodowego.  1. Naliczenie bieżącego podatku dochodowego  Dt – Podatek dochodowy  Ct – Zobowiązanie publiczno prawne  2. Przeksięgowanie  Dt – obowiązkowe obciążenie WF podatkiem doch.  Ct – podatek dochodowy

55  3. Rozwiązanie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  Dt – rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  Ct – obowiązkowe obciążenie WF podatkiem doch.  4. Rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  Dt – obowiązkowe obciążenie WF podatkiem doch.  Ct – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

56  5. Naliczenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy  Dt – obowiązkowe obciążenie WF podatkiem doch.  Ct – rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.  6. Naliczenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  Dt – Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.  Ct – obowiązkowe obciążenie WF podatkiem doch.

57  Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego. stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości  Art. 37 ust. 1 stwierdza, że w związku z przejściowymi różnicami między wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

58  Dla ustalenia odroczonego podatku dochodowego w przypadku straty należy posłużyć się zasadami odliczania straty podatkowej zawartymi w uopdoop i związanymi z tymi odliczeniami korzyściami podatkowymi.  W związku z możliwością odliczenia straty dokonuje się uwzględniając odpowiednią stawkę podatkową ustalenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w bilansie w wysokości co do której jest prawdopodobne, iż w następnych latach osiągnie dochód od którego możliwe będzie odliczenie straty.

59  Oceniając prawdopodobieństwo uzyskania wystarczającego dochodu jednostka uwzględnia:  A) czy posiada wystarczające różnice dodatnie różnice przejściowe dotyczące podatku, które spowodują powstanie kwot do opodatkowania, od których będzie można odliczyć nierozliczone straty podatkowe  B) czy jest prawdopodobne, że osiągnie dochód podatkowy zanim wygaśnie prawo do odliczenia

60  C) czy nierozliczone straty podatkowe wynikają z rozpoznanych przyczyn, których zaistnienie ponowne jest mało prawdopodobne  D) czy ma ona możliwości planowania płatności podatków co doprowadzi do stworzenia dochodu podatkowego w okresie, w którym nierozliczone straty podatkowe mogą zostać odpisane.  Jeżeli jednostka stwierdzi że tworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest zasadne dokonuje jego rozliczenia.

61  Przykład.  Jednostka poniosła stratę w roku 1 w kwocie 30.000.  Wynik finansowy brutto to strata 40.000.  Z uwagi na planowane zyski w latach następnych podjęto decyzję odliczeniu w roku 2 kwoty 15.000 i w roku 3 kwoty 15.000 oraz o aktywowaniu straty.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:  30.000 x 19% = 5.700

62  Dekretacja:  Dt – aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.  Ct – Obciążenie WF podatkiem dochodowym  Przeksięgowanie :  Dt – Obciążenie WF podatkiem dochodowym  Ct – Wynik finansowy  Przeksięgowanie utworzonych aktywów zmniejszyło stratę księgową z 40.000 do 34.300.

63  W roku 2.  Podatek fiskalny to 12.000 a wynik finansowy brutto 40.000. Odliczenie straty 15.000.  Rozliczenie aktywów 15.000 x19% = 2.850  Ct – rozliczenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  Dt – obciążenie WF podatkiem dochodowym  Przeksięgowanie:  Dt – Wynik finansowy  Ct – Obciążenie WF podatkiem dochodowym (łączne)

64  W roku 3.  Księgowania są analogiczne.  Jeśli w ciągu 5 letniego okresu jednostka nie będzie możliwe odliczenie straty w ostatnim roku tego okresu należy wyksięgować utworzone z tego tytułu aktywa i zwiększyć obciążenie WF podatkiem dochodowym.

65  Podsumowując:  1) Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się i ujmuje w księgach na koniec roku obrotowego w celu poprawnego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.  2) Jeżeli jednostka jest zainteresowana precyzyjnym wynikiem netto na koniec każdego lub niektórych okresów sprawozdawczych może określić większą częstotliwość ustalania odroczonego podatku  3) z taką samą częstotliwością musi być ustalany podatek bieżący nawet jeśli przepisy tego nie wymagają

66  4) istnieje obligatoryjny wymóg tworzenia nie tylko rezerwy ale i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (z zachowaniem zasady ostrożności)  5) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się z tytułu straty podatkowej możliwej do odliczenia (z zachowaniem zasady ostrożności)  6) rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się „w ślad” za ujęciem operacji gospodarczej – jeśli operacja wywołuje skutki w WF to odpowiednio się zwiększa lub zmniejsza obciążenie WF podatkiem dochodowym lub jeśli operacja wywołuje skutki w kapitałach to odpowiednio się zwiększa lub zmniejsza kapitał własny.

67 Już ?


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas.  Do wejścia w życie UoR odroczony podatek dochodowy nie istniał w Polsce.  Nie rozróżniano 2 wymiarów podatku: fiskalnego i odroczonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google