Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie W YMAGANIE 11: W YMAGANIE 11: S ZKOŁA LUB PLACÓWKA ORGANIZUJĄC PROCESY EDUKACYJNE UWZGLĘDNIA WNIOSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie W YMAGANIE 11: W YMAGANIE 11: S ZKOŁA LUB PLACÓWKA ORGANIZUJĄC PROCESY EDUKACYJNE UWZGLĘDNIA WNIOSKI."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie W YMAGANIE 11: W YMAGANIE 11: S ZKOŁA LUB PLACÓWKA ORGANIZUJĄC PROCESY EDUKACYJNE UWZGLĘDNIA WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW, EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH ORAZ INNYCH BADAŃ ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH RAPORT Z EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

2 C EL EWALUACJI POZYSKANIE INFORMACJI na temat sposobów prowadzenia w szkole analiz wyników sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych sprawdzenie czy wnioski te są wdrażane i czy przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia

3 P YTANIA KLUCZOWE W jaki sposób w szkole dokonuje się analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego? W jaki sposób wdrażane są wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i badań zewnętrznych? W jakim celu prowadzona jest analiza wyników sprawdzianu i egzaminu? W jakim stopniu wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?

4 U CZESTNICY I METODY EWALUACJI 27 nauczycieli 59 uczniów (kl. 6, IIIA i IIIB) Ankieta on- line dyrektor szkoły Wywiad raport z ewaluacji zewnętrznej sprawozdania z posiedzeń RP sprawozdania z analiz egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów strona internetowa szkoły Analiza dokumentów szkoły

5 W YNIKI ANKIET

6 C ZY W SZKOLE ANALIZUJE SIĘ WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH ( TJ. SPRAWDZIANÓW, EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH, INNYCH BADAŃ ZEWNĘTRZNYCH )?

7 J AKIE SĄ TO ANALIZY ?

8 K TO DOKONUJE ANALIZ W SZKOLE ?

9 W JAKI SPOSÓB PREZENTOWANE SĄ WYNIKI EGZAMINU ? W formie sprawozdań/ referatów podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych na zebraniach w zespołach przedmiotowych na zebraniach z rodzicami

10 C ZY PODCZAS LEKCJI UWZGLĘDNIA SIĘ WYNIKI ANALIZ SPRAWDZIANU I EGZAMINU ?

11 C ZY WE WNIOSKACH JEDNOZNACZNIE WSKAZUJE SIĘ SUKCESY I PORAŻKI ?

12 C ZY MOŻE PAN / PANI ZAPROPONOWAĆ I NNY SPOSÓB ANALIZY EGZAMINU / SPRAWDZIANU ? znaczna część nauczycieli nie ma zdania na ten temat lub nie potrafi wskazać innych rozwiązań Inne pomysły większa współpraca w zespole część jakościowa opracowywana przez nauczyciela przedmiotu, część ilościowa przez informatyka lub matematyka obecny sposób jest zadowalający

13 C ZY NAUCZYCIELE INFORMUJĄ C IĘ O WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH W ZAKRESIE SWOICH PRZEDMIOTÓW ?

14 W JAKI SPOSÓB WDRAŻANE SĄ UMIEJĘTNOŚCI EGZAMINACYJNE ? Nauczyciele zwracają uwagę uczniów na znajomość podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów Nauczyciele zwracają uwagę na poprawność językową i ortograficzną prac pisemnych 34 uczniów Nauczyciele zapoznają uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych - zwłaszcza wymagającymi wiedzy zintegrowanej Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu 28 uczniów

15 W JAKI SPOSÓB WDRAŻANE SĄ UMIEJĘTNOŚCI EGZAMINACYJNE ? Nauczyciele zachęcają uczniów mających trudności w nauce do udziału w zajęciach wyrównawczych 14 uczniów Nauczyciele monitorują uczestnictwo wychowanków w zajęciach wyrównawczych 9 uczniów

16 W JAKI SPOSÓB NAUCZYCIELE WDRAŻAJĄ WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW W SWOJEJ PRACY ? Realizuję wnioski wynikające z analizy egzaminów wypracowane przez nauczycieli bloków przedmiotowych Zachęcam uczniów mających trudności w nauce do udziału w zajęciach wyrównawczych 17 nauczycieli Zapoznaję uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych zwłaszcza wymagającymi stosowania wiedzy zintegrowanej 16 nauczycieli

17 W JAKI SPOSÓB NAUCZYCIELE WDRAŻAJĄ WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW W SWOJEJ PRACY ? Zachęcam uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu 15 nauczycieli Zapoznaję uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi w zakresie swojego przedmiotu Realizuję wnioski dyrektora szkoły dotyczące sprawdzania poprawności językowej i ortograficznej prac pisemnych 14 nauczycieli

18 W JAKI SPOSÓB NAUCZYCIELE WDRAŻAJĄ WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW W SWOJEJ PRACY ? Inne: praca z uczniem zdolnym zachęcanie uczniów do wykonywania dodatkowych zadań polecanie ciekawych stron internetowych z zadaniami zapoznanie uczniów z ciekawą literaturą przedmiotu, pomocną w przygotowaniu do egzaminu 4 nauczycieli

19 C ZY BIERZESZ UDZIAŁ W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU / SPRAWDZIANU ?

20 U DZIAŁ W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Zajęcia dodatkowe język polski (32 osoby) matematyka (19 osób) chemia (6 osób) biologia (5 osób) historia (6 osób)

21 P ROPONOWANE FORMY UDOSKONALENIA W CELU POPRAWY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY Dyrektor zwiększenie pracy w zespołach przedmiotowych zmiana formy prezentowania wyników analiz egzaminu/ sprawdzianu na RP- przekazywanie ogólnych i konkretnych informacji. Bardziej szczegółowa analiza omawiana powinna być w zespołach przedmiotowychNauczyciele zwiększenie ilości zajęć dodatkowych, szczególnie tych, które poświęcone są przygotowaniu uczniów do egzaminów i konkursów kuratoryjnych opracowanie zbioru zadań według standardów wymagań egzaminacyjnych zwiększenie motywacji uczniów do nauki systematyczna i ustawiczna praca konsekwentne realizowanie dotychczasowych założeńUczniowie zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów, np. z języka angielskiego organizowanie wycieczek zagranicznych udział w projektach edukacyjnych

22 W NIOSKI

23 W szkole przeprowadza się analizę wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i innych badań zewnętrznych, w celu poprawy jakości pracy szkoły Stosowane są ilościowe i jakościowe metody analizy Wnioski z analiz opracowywane są w zespołach przedmiotowych, najczęściej przez nauczycieli danego przedmiotu

24 W NIOSKI Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, prezentowane w zespołach przedmiotowych, podczas Rad Pedagogicznych, zebrań z rodzicami, Rady Rodziców Wnioski są systematycznie wdrażane, jednakże wynik egzaminu/ sprawdzianu uzależniony jest w znacznym stopniu od potencjału intelektualnego uczniów oraz od środowiska rodzinnego

25 W NIOSKI - ZALECENIA DO DALSZEJ PRACY Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu Excel i statystyki dla całej Rady Pedagogicznej Udział nauczycieli w szkoleniu: „Jak wykorzystać wynik egzaminów zewnętrznych do podniesienia jakości pracy szkoły” W ramach pedagogizacji rodziców, już we wrześniu zorganizować spotkanie w celu uświadomienia rodzicom znaczenia wyniku egzaminu gimnazjalnego w wyborze dalszej drogi kształcenia

26 W NIOSKI - ZALECENIA DO DALSZEJ PRACY Bardzo szczegółową analizę wyników egzaminu i sprawdzianu dokonywać tylko podczas spotkań w zespołach przedmiotowych. Na RP prezentować tylko ogólne wyniki egzaminu, tj. porównanie z krajem, województwem, gminą (prezentacja punktowa, staninowa, procentowa) Zorganizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu/ sprawdzianu, które byłyby finansowane przez gminę a nie tylko realizowane w ramach zajęć z art. 42.2 (dotychczasowa liczba godzin jest niewystarczająca, często brakuje czasu na realizację zajęć np. z j. angielskiego, chemii, wos-u, geografii, fizyki) Podczas lekcji stosować różne typy zadań egzaminacyjnych, np. w formie poleceń, ćwiczeń

27 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie R APORT Z EWALUACJI PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE : R APORT Z EWALUACJI PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE : M ARLENA B ARTKOWIAK V IOLETTA K WINTA A LEKSANDRA A RCIUCH M ONIKA J ERZEWSKA M AŁGORZATA L ASKOWSKA


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie W YMAGANIE 11: W YMAGANIE 11: S ZKOŁA LUB PLACÓWKA ORGANIZUJĄC PROCESY EDUKACYJNE UWZGLĘDNIA WNIOSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google