Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 11: Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie

2 POZYSKANIE INFORMACJI
Cel ewaluacji POZYSKANIE INFORMACJI na temat sposobów prowadzenia w szkole analiz wyników sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych sprawdzenie czy wnioski te są wdrażane i czy przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia

3 W jakim celu prowadzona jest analiza wyników sprawdzianu i egzaminu?
Pytania kluczowe W jaki sposób w szkole dokonuje się analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego? W jaki sposób wdrażane są wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i badań zewnętrznych? W jakim celu prowadzona jest analiza wyników sprawdzianu i egzaminu? W jakim stopniu wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?

4 Uczestnicy i metody ewaluacji
27 nauczycieli 59 uczniów (kl. 6, IIIA i IIIB) Ankieta on- line dyrektor szkoły Wywiad raport z ewaluacji zewnętrznej sprawozdania z posiedzeń RP sprawozdania z analiz egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów strona internetowa szkoły Analiza dokumentów szkoły

5 Wyniki ankiet

6 Czy w szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych (tj
Czy w szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych (tj. sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych, innych badań zewnętrznych)?

7 Jakie są to analizy?

8 Kto dokonuje analiz w szkole?

9 W jaki sposób prezentowane są wyniki egzaminu?
W formie sprawozdań/ referatów podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych na zebraniach w zespołach przedmiotowych na zebraniach z rodzicami

10 Czy podczas lekcji uwzględnia się wyniki analiz sprawdzianu i egzaminu?

11 Czy we wnioskach jednoznacznie wskazuje się sukcesy i porażki?

12 Czy może pan/ pani zaproponować Inny sposób analizy egzaminu/ sprawdzianu?
znaczna część nauczycieli nie ma zdania na ten temat lub nie potrafi wskazać innych rozwiązań Inne pomysły większa współpraca w zespole część jakościowa opracowywana przez nauczyciela przedmiotu, część ilościowa przez informatyka lub matematyka obecny sposób jest zadowalający

13 Czy nauczyciele informują Cię o wymaganiach egzaminacyjnych w zakresie swoich przedmiotów?

14 W jaki sposób wdrażane są umiejętności egzaminacyjne?
34 uczniów Nauczyciele zwracają uwagę uczniów na znajomość podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów Nauczyciele zwracają uwagę na poprawność językową i ortograficzną prac pisemnych 28 uczniów Nauczyciele zapoznają uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych - zwłaszcza wymagającymi wiedzy zintegrowanej Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu

15 W jaki sposób wdrażane są umiejętności egzaminacyjne?
14 uczniów Nauczyciele zachęcają uczniów mających trudności w nauce do udziału w zajęciach wyrównawczych 9 uczniów Nauczyciele monitorują uczestnictwo wychowanków w zajęciach wyrównawczych

16 W jaki sposób nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników w swojej pracy?
17 nauczycieli Realizuję wnioski wynikające z analizy egzaminów wypracowane przez nauczycieli bloków przedmiotowych Zachęcam uczniów mających trudności w nauce do udziału w zajęciach wyrównawczych 16 nauczycieli Zapoznaję uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych zwłaszcza wymagającymi stosowania wiedzy zintegrowanej

17 W jaki sposób nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników w swojej pracy?
15 nauczycieli Zachęcam uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu 14 nauczycieli Zapoznaję uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi w zakresie swojego przedmiotu Realizuję wnioski dyrektora szkoły dotyczące sprawdzania poprawności językowej i ortograficznej prac pisemnych

18 W jaki sposób nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników w swojej pracy?
4 nauczycieli Inne: praca z uczniem zdolnym zachęcanie uczniów do wykonywania dodatkowych zadań polecanie ciekawych stron internetowych z zadaniami zapoznanie uczniów z ciekawą literaturą przedmiotu, pomocną w przygotowaniu do egzaminu

19 Czy bierzesz udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu/ sprawdzianu?

20 Udział w zajęciach dodatkowych
Zajęcia dodatkowe język polski (32 osoby) matematyka (19 osób) chemia (6 osób) biologia (5 osób) historia

21 Proponowane formy udoskonalenia w celu poprawy jakości pracy szkoły
Dyrektor zwiększenie pracy w zespołach przedmiotowych zmiana formy prezentowania wyników analiz egzaminu/ sprawdzianu na RP- przekazywanie ogólnych i konkretnych informacji. Bardziej szczegółowa analiza omawiana powinna być w zespołach przedmiotowych Nauczyciele zwiększenie ilości zajęć dodatkowych, szczególnie tych, które poświęcone są przygotowaniu uczniów do egzaminów i konkursów kuratoryjnych opracowanie zbioru zadań według standardów wymagań egzaminacyjnych zwiększenie motywacji uczniów do nauki systematyczna i ustawiczna praca konsekwentne realizowanie dotychczasowych założeń Uczniowie zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów, np. z języka angielskiego organizowanie wycieczek zagranicznych udział w projektach edukacyjnych

22 Wnioski

23 Stosowane są ilościowe i jakościowe metody analizy
Wnioski W szkole przeprowadza się analizę wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i innych badań zewnętrznych, w celu poprawy jakości pracy szkoły Stosowane są ilościowe i jakościowe metody analizy Wnioski z analiz opracowywane są w zespołach przedmiotowych, najczęściej przez nauczycieli danego przedmiotu

24 Wnioski Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, prezentowane w zespołach przedmiotowych, podczas Rad Pedagogicznych, zebrań z rodzicami, Rady Rodziców Wnioski są systematycznie wdrażane, jednakże wynik egzaminu/ sprawdzianu uzależniony jest w znacznym stopniu od potencjału intelektualnego uczniów oraz od środowiska rodzinnego

25 Wnioski- zalecenia do dalszej pracy
Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu Excel i statystyki dla całej Rady Pedagogicznej Udział nauczycieli w szkoleniu: „Jak wykorzystać wynik egzaminów zewnętrznych do podniesienia jakości pracy szkoły” W ramach pedagogizacji rodziców, już we wrześniu zorganizować spotkanie w celu uświadomienia rodzicom znaczenia wyniku egzaminu gimnazjalnego w wyborze dalszej drogi kształcenia

26 Wnioski- zalecenia do dalszej pracy
Bardzo szczegółową analizę wyników egzaminu i sprawdzianu dokonywać tylko podczas spotkań w zespołach przedmiotowych. Na RP prezentować tylko ogólne wyniki egzaminu, tj. porównanie z krajem, województwem, gminą (prezentacja punktowa, staninowa, procentowa) Zorganizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu/ sprawdzianu, które byłyby finansowane przez gminę a nie tylko realizowane w ramach zajęć z art (dotychczasowa liczba godzin jest niewystarczająca, często brakuje czasu na realizację zajęć np. z j. angielskiego, chemii, wos-u, geografii, fizyki) Podczas lekcji stosować różne typy zadań egzaminacyjnych, np. w formie poleceń, ćwiczeń

27 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
Raport z ewaluacji przygotował zespół w składzie: Marlena Bartkowiak Violetta Kwinta Aleksandra Arciuch Monika Jerzewska Małgorzata Laskowska Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google