Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów."— Zapis prezentacji:

1

2  Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

3  szpitalne oddziały udarowe, neurologii, neurochirurgii, laryngologii, foniatrii, neonatologii i rehabilitacji;  poradnie logopedyczne w przychodniach specjalistycznych;  poradnie przy szpitalach;  gabinety prywatne;  ośrodki wczesnej interwencji;  ośrodki rehabilitacyjne.

4  umowa o pracę;  umowa zlecenie;  umowa z podwykonawcą;  tzw. „osobodzień” (na oddziałach rehabilitacyjnych).

5  Ogłaszane są konkursy ofert mające na celu wyłonienie odpowiednich świadczeniodawców. Do konkursu przystąpić mogą zarówno placówki medyczne zainteresowane świadczeniem opieki w danej specjalności, jak również osoby indywidualne;  Konkursy odbywają się raz na kilka lat, np. co trzy lata, pięć lat, co roku są aktualizowane;  Pod uwagę brane są różne kryteria np. wykształcenie personelu, wyposażenie gabinetu, proponowana wartość za punkt rozliczeniowy;  Co miesiąc należy zdać sprawozdanie do NFZ.

6 Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich realizacji zawiera:  nazwa świadczenia gwarantowanego;  warunki realizacji świadczeń.

7 Personel: osoba, która: 1) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii lub 2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub 3) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub 4) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub 5) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub 6) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.

8 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz z późn. zmianami) przedmiotem umów są świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie logopedii, a nie neurologopedii. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa posiadanie specjalizacji z zakresu neurologopedii nie jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy z NFZ w zakresie poradnictwa neurologopedycznego. Zarówno dzieci jak i dorośli z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym mogą korzystać ze świadczeń w każdej poradni logopedycznej działającej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia medyczne udzielane są również przez logopedów w zakresie rehabilitacji leczniczej bądź leczenia szpitalnego na oddziałach neurologicznych.

9 W miejscu udzielania świadczeń: 1) testy do badania mowy i języka; 2) odtwarzacz materiałów multimedialnych; 3) lustro logopedyczne; 4) gry dydaktyczne; 5) pomoce logopedyczne do rozwoju i ćwiczeń funkcji słuchowych; 6) pomoce logopedyczne do prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka dostosowane do wieku pacjentów, w tym gry dydaktyczne, puzzle, plansze rysunkowe, materiały wyrazowo-obrazkowe do utrwalania poprawnej wymowy.

10 Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7:30 a 14:00 oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14:00 a 20:00. Czas realizacji świadczeń - co najmniej 30 minut.

11 F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka - dyslalia, seplenienie F98 Jąkanie Q35 – Q37 Rozszczep wargi i podniebienia R47 Zaburzenia mowy niesklasyfikowane R62 Opóźniony rozwój mowy W uzasadnionych medycznie przypadkach NFZ dopuszcza leczenie pacjentów z jednostką chorobową, której nie uwzględniono w powyższym wykazie.

12 93.72 Terapia afazji (i dysfazji) Ćwiczenie mowy przełykowej Terapia defektów wymowy Leczenie/ćwiczenia wymowy – inne Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

13  świadczenia w zakresie logopedii rozliczane są na podstawie wartości punktowej porady logopedycznej. Średnia cena porady logopedycznej waha się, w zależności od województwa, w granicach 28–38 zł (np. Wielkopolskie 8zł do 8,60; Dolnośląskie 9,20 – stawka przeliczeniowa za punkt);  4 punkty – porada logopedyczna;  7,5 punktu - wizyta domowa;

14 Poradnie logopedyczne; umowa z NFZ

15 województwo rok 2010rok 2011rok 2015 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie14 11 Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie27 31 Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio-Pomorskie263039

16 Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia logopeda może podejść do specjalizacji, jeżeli spełnia następujące warunki:  posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu;  wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie;  złożył wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, do kierownika jednostki szkolącej i został zakwalifikowany do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego; Do specjalizacji może przystąpić także osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:  posiada inne kwalifikacje niż określone w zał. nr 1 do rozporządzenia do wykonywania zawodu, o którym mowa w §3 ust.2 ;  wykonuje, co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie ;  uzyskała zgodę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wydaną na wniosek osoby ubiegającej się o taką zgodę;  złożyła wniosek i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

17 Przeprowadzanie egzaminu  Na temat przeprowadzania egzaminu można znaleźć informacje w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;  Po zakończeniu specjalizacji i zdaniu egzaminu kandydat uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii;  Dotychczas uprawnieniami kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologopedii na podstawie akredytacji CMKP dysponuje jedynie Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologopedii;  Do tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii uzyskało 39 osób, w tym 30 osób po zdanym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym oraz 9 osób na mocy powierzenia obowiązków specjalisty przez Ministra Zdrowia.  r. do PSE ( Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego ) w Łodzi przystępuje kolejnych 8 osób po odbytej specjalizacji.

18  Pismo do NFZ z dnia 06 czerwca 2011 r. w związku z projektem rozporządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 maja 2011 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wyrażające stanowczy sprzeciw wobec planowanego obniżenia wartości punktowej porad w zakresie logopedii do poziomu 3,5 pkt;  oprotestowanie wyboru konsultanta krajowego w dziedzinie neurologopedii powołanego przez Ministra Zdrowia w lipcu 2011 r. niezgodnie z artykułem 3.ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. ( Dz.U pdf [84.1Kb] z późn. zm.: Dz.U pdf [140.6Kb] ). Wysłano pisma: z dnia17 czerwca 2011 r. do Ministerstwa Zdrowia, z dnia 4 sierpnia 2011 r. do Ministerstwa Zdrowia, z dnia 27 lipca 2011 r. W dniu 10 stycznia 2012 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów pani A. Żebryk-Stopy oraz przewodniczącej Komisji Zdrowia Polskiego Związku Logopedów pani K. Dobosiewicz -Olechowskiej z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia – Konsultanta odwołano Dz.U pdf [84.1Kb] Dz.U pdf [140.6Kb]  Pismo z dnia 17 maja 2012 r. wnoszące uwagi do projektu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (naniesienie poprawek dotyczących wykształcenia logopedów, zatrudnianych w poradniach logopedycznych w ramach AOS oraz wykreślenie z wymogów dotyczących wyposażenia wibratora językowego ze szpatułkami, dostosowania gier dydaktycznych do wieku pacjenta) – uwzględniono.

19  oraz-prawne-uwarunkowania-diagnozy-logopedycznej.html oraz-prawne-uwarunkowania-diagnozy-logopedycznej.html  icle&id=561&Itemid=723 icle&id=561&Itemid=723  pdf pdf   86.pdf  munikaty.php munikaty.php 

20


Pobierz ppt " Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google