Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki zatrudnienia logopedów w resorcie ochrony zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki zatrudnienia logopedów w resorcie ochrony zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Warunki zatrudnienia logopedów w resorcie ochrony zdrowia

2 Akty prawne Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

3 Zatrudnienie logopedów w placówkach ochrony zdrowia, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
szpitalne oddziały udarowe, neurologii, neurochirurgii, laryngologii, foniatrii, neonatologii i rehabilitacji; poradnie logopedyczne w przychodniach specjalistycznych; poradnie przy szpitalach; gabinety prywatne; ośrodki wczesnej interwencji; ośrodki rehabilitacyjne.

4 Zatrudnienie logopedów
umowa o pracę; umowa zlecenie; umowa z podwykonawcą; tzw. „osobodzień” (na oddziałach rehabilitacyjnych).

5 Umowa z NFZ Ogłaszane są konkursy ofert mające na celu wyłonienie odpowiednich świadczeniodawców. Do konkursu przystąpić mogą zarówno placówki medyczne zainteresowane świadczeniem opieki w danej specjalności, jak również osoby indywidualne; Konkursy odbywają się raz na kilka lat, np. co trzy lata, pięć lat, co roku są aktualizowane; Pod uwagę brane są różne kryteria np. wykształcenie personelu, wyposażenie gabinetu, proponowana wartość za punkt rozliczeniowy; Co miesiąc należy zdać sprawozdanie do NFZ.

6 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r.
Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich realizacji zawiera: nazwa świadczenia gwarantowanego; warunki realizacji świadczeń.

7 Warunki realizacji świadczeń Nazwa świadczenia gwarantowanego : Porada specjalistyczna –logopedia
Personel: osoba, która: 1) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii lub 2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub 3) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub 4) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub 5) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub 6) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii.

8 Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawiera oddzielnych umów na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu neurologopedii Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz z późn. zmianami) przedmiotem umów są świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie logopedii, a nie neurologopedii. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa posiadanie specjalizacji z zakresu neurologopedii nie jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy z NFZ w zakresie poradnictwa neurologopedycznego. Zarówno dzieci jak i dorośli z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym mogą korzystać ze świadczeń w każdej poradni logopedycznej działającej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia medyczne udzielane są również przez logopedów w zakresie rehabilitacji leczniczej bądź leczenia szpitalnego na oddziałach neurologicznych.

9 Warunki realizacji świadczeń: Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
W miejscu udzielania świadczeń: 1) testy do badania mowy i języka; 2) odtwarzacz materiałów multimedialnych; 3) lustro logopedyczne; 4) gry dydaktyczne; 5) pomoce logopedyczne do rozwoju i ćwiczeń funkcji słuchowych; 6) pomoce logopedyczne do prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka dostosowane do wieku pacjentów, w tym gry dydaktyczne, puzzle, plansze rysunkowe, materiały wyrazowo-obrazkowe do utrwalania poprawnej wymowy.

10 Czas realizacji świadczeń - co najmniej 30 minut.
Świadczeniodawca udziela KAOS (kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) zgodnie z harmonogramem Poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7:30 a 14:00 oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14:00 a 20:00. Czas realizacji świadczeń - co najmniej 30 minut.

11 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII Wykaz jednostek chorobowych wg Międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka - dyslalia, seplenienie F98 Jąkanie Q35 – Q37 Rozszczep wargi i podniebienia R47 Zaburzenia mowy niesklasyfikowane R62 Opóźniony rozwój mowy W uzasadnionych medycznie przypadkach NFZ dopuszcza leczenie pacjentów z jednostką chorobową, której nie uwzględniono w powyższym wykazie.

12 Rozliczane procedury związane z terapią zaburzeń mowy i języka wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 93.72 Terapia afazji (i dysfazji) Ćwiczenie mowy przełykowej Terapia defektów wymowy Leczenie/ćwiczenia wymowy – inne Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

13 Porada specjalistyczna – logopedia Ambulatoryjna Opieka Medyczna
świadczenia w zakresie logopedii rozliczane są na podstawie wartości punktowej porady logopedycznej. Średnia cena porady logopedycznej waha się, w zależności od województwa, w granicach 28–38 zł (np. Wielkopolskie 8zł do 8,60; Dolnośląskie 9,20 – stawka przeliczeniowa za punkt); 4 punkty – porada logopedyczna; 7,5 punktu - wizyta domowa;

14 Poradnie logopedyczne; umowa z NFZ
rok rok rok 2015 Poradnie logopedyczne; umowa z NFZ

15 Poradnie logopedyczne, tabela
województwo rok 2010 rok 2011 rok 2015 Dolnośląskie 80 73 61 Kujawsko-Pomorskie 47 50 52 Lubelskie 46 41 Lubuskie 13 25 24 Łódzkie 44 Małopolskie 40 54 Mazowieckie 63 70 68 Opolskie 10 12 Podkarpackie 45 53 Podlaskie 14 11 Pomorskie 34 39 23 Śląskie 108 76 81 Świętokrzyskie 27 31 Warmińsko- Mazurskie 30 Wielkopolskie 97 100 99 Zachodnio-Pomorskie 26

16 Uzyskiwanie specjalizacji ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii lub/i surdologopedii w jednostkach akademickich nie jest równoznaczne z odbyciem specjalizacji zakończonej Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub/i surdologopedii Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia logopeda może podejść do specjalizacji, jeżeli spełnia następujące warunki: posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu; wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie; złożył wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, do kierownika jednostki szkolącej i został zakwalifikowany do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego; Do specjalizacji może przystąpić także osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:  posiada inne kwalifikacje niż określone w zał. nr 1 do rozporządzenia do wykonywania zawodu, o którym mowa w §3 ust.2 ; wykonuje, co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie ; uzyskała zgodę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wydaną na wniosek osoby ubiegającej się o taką zgodę; złożyła wniosek i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

17 Przeprowadzanie egzaminu
Na temat przeprowadzania egzaminu można znaleźć informacje w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; Po zakończeniu specjalizacji i zdaniu egzaminu kandydat uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii; Dotychczas uprawnieniami kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologopedii na podstawie akredytacji CMKP dysponuje jedynie Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologopedii; Do tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii uzyskało 39 osób, w tym 30 osób po zdanym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym oraz 9 osób na mocy powierzenia obowiązków specjalisty przez Ministra Zdrowia. r. do PSE ( Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego ) w Łodzi przystępuje kolejnych 8 osób po odbytej specjalizacji.

18 Działania podejmowane przez Polski Związek Logopedów
Pismo do NFZ z dnia 06 czerwca 2011 r. w związku z projektem rozporządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 maja 2011 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wyrażające stanowczy sprzeciw wobec planowanego obniżenia wartości punktowej porad w zakresie logopedii do poziomu 3,5 pkt; oprotestowanie wyboru konsultanta krajowego w dziedzinie neurologopedii powołanego przez Ministra Zdrowia w lipcu 2011 r. niezgodnie z artykułem 3.ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. ( Dz.U pdf [84.1Kb] z późn. zm.:  Dz.U pdf [140.6Kb] ). Wysłano pisma: z dnia17 czerwca 2011 r. do Ministerstwa Zdrowia, z dnia 4 sierpnia 2011 r. do Ministerstwa Zdrowia, z dnia 27 lipca 2011 r. W dniu 10 stycznia 2012 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów pani A. Żebryk-Stopy oraz przewodniczącej Komisji Zdrowia Polskiego Związku Logopedów pani K. Dobosiewicz -Olechowskiej z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia – Konsultanta odwołano. Pismo z dnia 17 maja 2012 r. wnoszące uwagi do projektu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (naniesienie poprawek dotyczących wykształcenia logopedów, zatrudnianych w poradniach logopedycznych w ramach AOS oraz wykreślenie z wymogów dotyczących wyposażenia wibratora językowego ze szpatułkami, dostosowania gier dydaktycznych do wieku pacjenta) – uwzględniono .

19 Źródło: oraz-prawne-uwarunkowania-diagnozy-logopedycznej.html icle&id=561&Itemid=723 pdf  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/41409/41411/41414/dokument pdf munikaty.php

20 Lidia Kulpińska Komisja Zdrowia OW PZL Poznań, 2015 r.


Pobierz ppt "Warunki zatrudnienia logopedów w resorcie ochrony zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google