Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, 26.11.2015 r. 1. UCHWAŁA NR VI/87/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, 26.11.2015 r. 1. UCHWAŁA NR VI/87/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, 26.11.2015 r. 1

2 UCHWAŁA NR VI/87/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 2

3 Uregulowania prawne dotyczące pomocy de minimis zawarte są w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.). 3

4 Zasady ogólne 1. Uchwała skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość, będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2.Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres do 24 miesięcy. 3.Uchwała nie wyznacza okresu zwolnienia w zależności od liczby zatrudnionych osób. 4.Okres zwolnienia zależy od wysokości podatku od nieruchomości oraz od kosztów jakie poniesie pracodawca w okresie 24 miesięcy w związku z zatrudnieniem pracowników na nowoutworzonych miejscach pracy. 4

5 Zasady ogólne cd. 5.Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą to 24 miesięczne koszty zatrudnienia nowych pracowników, tj. wynagrodzenie brutto oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki odprowadzane do ZUS. 6.Maksymalna kwota zwolnienia wynosi 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 5

6 Warunki uzyskania zwolnienia 1.Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia na mocy uchwały, przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy. 2.Nowe miejsca pracy należy utworzyć w ciągu dwóch miesięcy po otrzymaniu pisma od Prezydenta Miasta w zakresie pozytywnej oceny dopuszczalności udzielenia pomocy. 3.Warunkiem zwolnienia jest wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy lub z okresu funkcjonowania firmy. (uwzględnia się wyłącznie zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie Gminy Miasto Szczecin). 6

7 Warunki uzyskania zwolnienia cd. 4.Zatrudnienie nowych pracowników winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 5.Utrzymanie nowych miejsc pracy oraz osiągniętego stanu zatrudnienia przez okres zwolnienia i po okresie korzystania ze zwolnienia przez kolejne 24 miesiące. [stan zatrudnienia osiągnięty po zatrudnieniu zadeklarowanej liczby pracowników, czyli aktualny stan na dzień złożenia zgłoszenia + stworzone miejsca pracy = poziom ten należy utrzymać przez okres zwolnienia i 24 miesiące po] 7

8 Wyłączenia 1.Wynikające z przepisów UE; (m.in. sektor rolnictwa oraz pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej). 2.Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości zajęte w całości lub w części na: stacje paliw, hotele lub podobne obiekty zakwaterowania, banki, działalność finansową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną lub hurtową oraz w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom; 3.Zwolnienie nie przysługuje podatnikom, którzy na terenie Gminy Miasto Szczecin zalegają z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania; 4.Zwolnienie nie przysługuje podatnikom wobec których toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze. 8

9 Obowiązki beneficjenta pomocy Podatnik w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego zobowiązany jest przedstawiać oświadczenia : 1.o wielkości poniesionych kosztów zatrudnienia nowych pracowników wraz z uwierzytelnionymi dokumentami potwierdzającymi ich wysokość za okres poprzedniego roku; 2.o stanie zatrudnienia nowych pracowników za okres poprzedniego roku; 3.o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia w poprzednim roku; 4.o niezaleganiu na terenie Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych; 5.oświadczenie czy w stosunku do podatnika wszczęto/toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze; 6.oraz informacje na formularzu w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 9

10 Obowiązki beneficjenta pomocy cd. Podatnik po okresie korzystania ze zwolnienia, do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego zobowiązany jest przedstawić oświadczenia : 1.o stanie zatrudnienia nowych pracowników, wraz z uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS DRA, ZUS RCA; 2.o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia. 10

11 Przykład wyliczenia wzrostu netto A. Średnia wartość zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy u przedsiębiorcy X wynosi 8. Przedsiębiorca zamierza stworzyć 5 nowych miejsc pracy. Aktualnie przedsiębiorca zatrudnia 10 osób, a więc suma aktualnego zatrudnienia plus proponowane do stworzenia nowe miejsca pracy dają liczbę 10 + 5 = 15 zatrudnionych, tak więc w stosunku do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy zatrudnienie wzrośnie o 7 osób co stanowi wymagany wzrost netto (15-8= 7 osób). B. Średnia wartość zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy u przedsiębiorcy X wynosi 20. Przedsiębiorca zamierza stworzyć 5 nowych miejsc pracy. Aktualnie przedsiębiorca zatrudnia 14 osób, a więc suma aktualnego zatrudnienia plus proponowane do stworzenia nowe miejsca pracy dają liczbę 14 + 5 = 19 zatrudnionych, tak więc w stosunku do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy wzrost zatrudnienia związany ze stworzeniem nowych miejsc pracy nie stanowi wymaganego wzrostu netto. Przedsiębiorca musi uzupełnić stan zatrudnienia na własny koszt tzn. wyrównać stan zatrudnienia do poziomu średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy. 11

12 Ustalenie poziomu zatrudnienia  Liczba osób zatrudnionych to liczba osób pracujących w pełnym wymiarze czasu w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu przez dany okres.  Pracę osób, które nie przepracowały pełnego roku, tych, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu, niezależnie od okresu jej trwania oraz prace pracowników sezonowych liczy się jako części ułamkowe zatrudnionych osób.  Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia nie uwzględnia się stażystów, studentów będących na stażu lub szkoleniu zawodowym, okresów przebywania na urlopach macierzyńskim i wychowawczym, bezpłatnych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 12

13 Przykład 1 ZAŁOŻENIA: Zatrudnienie jednego pracownika z miesięcznym wynagrodzeniem brutto na poziomie pensji minimalnej. Miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika - 1 850,00 zł,; Szacunkowy miesięczny koszt pracodawcy (wynagrodzenie brutto pracownika + ZUS pracodawcy - 1850 zł + 381,29 zł) - 2 231,29 zł ; Roczne koszty pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika - 26 775,48 zł; 24 miesięczne koszty zatrudnienia jednego pracownika - 53 550,96 zł. Maksymalna kwota zwolnienia z podatku to 80% 24 miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika, tj. 53 550,96 zł x 80% = 42 840,77 zł Roczny wymiar podatku od nieruchomości zgłoszonych do zwolnienia wynosi 20 000 zł Dwuletnie zobowiązanie w podatku od nieruchomości wynosi 40 000,00 zł. Wobec powyższego, podatnik będzie zwolniony z podatku od nieruchomości przez maksymalny okres, tj. 24 miesiące 13

14 Przykład 2 ZAŁOŻENIA: Zatrudnienie trzech pracowników z miesięcznym wynagrodzeniem brutto na poziomie 2 000 zł. Wynagrodzenie brutto pracownika - 2 000,00 zł ; Szacunkowy miesięczny koszt pracodawcy (wynagrodzenie brutto pracownika + ZUS pracodawcy - 2 000,00 zł + 414,80 zł) - 2 414,80 zł Roczne koszty pracodawcy w związku z zatrudnieniem 1 pracownika 28 977,60 zł; 24 miesięczne koszty zatrudnienia jednego pracownika - 57 955,20 zł zł; 24 miesięczne koszty zatrudnienia 3 pracowników wynoszą 173 865,60 zł. Maksymalna kwota zwolnienia z podatku to 80% 24 miesięcznych kosztów zatrudnienia 3 pracowników, tj. 173 865,60 zł x 80% = 139 092,48 zł Roczny wymiar podatku od nieruchomości zgłoszonych do zwolnienia wynosi 130 000,00 zł Dwuletnie zobowiązanie w podatku od nieruchomości wynosi 260 000,00 zł. Wobec powyższego, podatnik będzie zwolniony z podatku od nieruchomości maksymalnie przez 12 miesięcy. 14

15 Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia w dniu złożenia zgłoszenia. Zwolnienie następuje po zatrudnieniu wszystkich wskazanych w zgłoszeniu osób, po osiągnięciu wzrostu netto zatrudnienia. 15

16 Dziękuję za uwagę! Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Miasta Szczecin www.szczecin.eu 16


Pobierz ppt "Szczecin, 26.11.2015 r. 1. UCHWAŁA NR VI/87/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google