Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lidia Klat-Wertelecka.  Obowiązek prawny istnieje wówczas, gdy ustawy zawierają przepisy, które z jednej strony przewidują określone zachowanie się adresatów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lidia Klat-Wertelecka.  Obowiązek prawny istnieje wówczas, gdy ustawy zawierają przepisy, które z jednej strony przewidują określone zachowanie się adresatów."— Zapis prezentacji:

1 Lidia Klat-Wertelecka

2  Obowiązek prawny istnieje wówczas, gdy ustawy zawierają przepisy, które z jednej strony przewidują określone zachowanie się adresatów tych przepisów, a z drugiej – przewidują określone sankcje w razie ich niewykonania.

3  Obowiązek wynika z przepisów prawa materialnego: 1) wprost, bezpośrednio lub 2) jest konkretyzowany (określany) w formie aktu administracyjnego, najczęściej – decyzji administracyjnej.

4  Przedmiotem egzekucji administracyjnej są obowiązki pieniężne i niepieniężne określone w art. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5  Wyrok z 14 czerwca 2006 r., WSA w Warszawie,  I SA/Wa 400/06  O tym czy dany obowiązek podlega egzekucji administracyjnej, nie decyduje jego charakter prawny, ale ustalenie we właściwości jakich organów (sądów czy też organów administracji publicznej) obowiązek ten pozostaje. Przy czym chodzi tu o kompetencje do ustalenia obowiązku np. w postępowaniu administracyjnym, niezależnie od publicznoprawnego albo cywilnoprawnego charakteru tego obowiązku. Elementem przesądzającym o poddaniu danego obowiązku egzekucji administracyjnej jest zatem ustalenie, czy wynika on z decyzji administracyjnej lub postanowienia wydanego w trybie przepisów k.p.a. albo innej procedury administracyjnej.

6  Wyrok  z dnia 27 października 2005 r.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  III SA/Wa 656/05  Obowiązki pozostające w zakresie właściwości organów administracji publicznej, ale niewynikające bezpośrednio z przepisu prawa, decyzji lub postanowień właściwych organów albo innych dopuszczalnych dokumentów, nie mogą być przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

7  1) wierzyciel  2) organ egzekucyjny  3) zobowiązany  Podmioty na prawach strony (art. 18 u.p.e.a.):  organizacja społeczna  Prokurator  Rzecznik Praw Obywatelskich

8  - Postępowanie egzekucyjne to ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organ egzekucyjny i inne podmioty w celu przymusowego wykonania obowiązku (przy zastosowaniu środków egzekucyjnych),  - zaczyna się w chwili wpłynięcia wniosku wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym

9  to czynności wykonawcze, czyli zastosowanie środka egzekucyjnego (środków egzekucyjnych).  - zaczyna się w chwili doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawcvzego (od wszczęcia e.a. – 7 dni na złożenie zarzutu).

10  prewencyjne (zapobiegawcze) – prawnie ustalona forma postępowania egzekucyjnego, zasady ogólne  represyjne (stosowane po naruszeniu prawa) – instytucje procesowe dające możliwość weryfikacji czynności egzekucyjnych a) środki na drodze administracyjnej b) środki na drodze sądowej

11  - zarzut – art. 33-35, art. 96h § 3, art. 110 u  - zażalenie – art. 17 u.p.e.a. i inne  - skargi – art. 6 § 1a, art. 54, art. 99 § 2, art. 107 § 2a-2d, art. 110u § 1, art. 110z § 1, art. 111 l u.p.e.a.  - wniosek osoby trzeciej o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub prawa majątkowego – art. 38-44 u.p.e.a.  - postępowanie w trybach nadzwyczajnych – uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności postanowienia na podstawie k.p.a. (art. 18 u.p.e.a. w zw. z art. 126 k.p.a.).

12  - uregulowane w ustawie egzekucyjnej (zarzut, zażalenie, skargi, wniosek os. trzeciej)  - uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego  A) wznowienie postępowania  B) stwierdzenie nieważności postanowienia  C) skargi i wnioski z działu VIII k.p.a. (skarga powszechna)

13  I. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego  na postanowienia – art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a.  na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania – art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.  II. Przed sądem powszechnym:  powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego – art. 2 § 3, art. 35a u.p.e.a.  powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej – art. 40 § 2 i 41 § 1 u.p.e.a., art. 842 k.p.c.

14 Art. 23 u.p.e.a.W ustawie egzekucyjnej  Organami nadzoru są organy wyższego stopnia  (art. 18 u.p.e.a., art. 17 k.p.a.) Rodzaje środków nadzoru:  - wszczęcie z urzędu postępowania w trybach nadzwyczajnych z k.p.a. – art. 145, art. 156 k.p.a.  wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego – art. 1a pkt. 15 i 16 u.p.e.a., art. 35, 35a, 54 § 6 u.p.e.a.

15 Środek nadzoru uregulowany w przepisach ustrojowych  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  art. 27 – kompetencja wojewody do wstrzymania egzekucji administracyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na czas określony  forma: decyzja administracyjna  czas: do 30 dni, jednorazowo  obowiązek informacyjny: wojewoda informuje właściwego ministra


Pobierz ppt "Lidia Klat-Wertelecka.  Obowiązek prawny istnieje wówczas, gdy ustawy zawierają przepisy, które z jednej strony przewidują określone zachowanie się adresatów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google