Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza gmin LGD Biebrzański Dar Natury dr Andrzej Pawluczuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza gmin LGD Biebrzański Dar Natury dr Andrzej Pawluczuk."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza gmin LGD Biebrzański Dar Natury dr Andrzej Pawluczuk

2 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym ObszarOgółem W wieku Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym przedprodukcyjnymprodukcyjnympoprodukcyjnym razem w tym kobiety razem w tym kobiety razem w tym kobiety Gmina Grajewo 60271354634 3727170094663162 Gmina Radziłów 4951908450 3095139694860560 Gmina Rajgród 54181000459 3431157298765758 Gmina Szczuczyn 63811267601 40321835108272958 Gmina Wąsosz 3893806385 2353104573448465 Gmina Jedwabne 55421027491 35111594100466758 Gmina Przytuły 2187408215 138063139925858 Gmina Bargłów Kościelny 57361181604 34961588105966764 Tabela 1. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2013 r. Stan w dniu 31 XII

3 Ruch naturalny ludności Obszar Małżeń- stwa Uro- dzenia żywe Zgony Przy- rost natu- ralny Małżeń- stwa Urodze- nia żywe Zgony Przy- rost natu- ralny ogółem w tym niemo- wląt Ogó- łem w tym niemo- wląt a w liczbach bezwzględnychna 1000 ludności Gmina Grajewo 305460––64,968,939,93––0,99 Gmina Radziłów 325868––106,4611,7013,72––2,02 Gmina Rajgród 224260#–184,037,7011,00#–3,30 Gmina Szczuczyn 266062––24,079,389,70––0,31 Gmina Wąsosz 133446––123,318,6511,70––3,05 Gmina Jedwabne 305564# -95,399,8811,50 # -1,62 Gmina Przytuły 222825-310,0912,8411,46-1,38 Gmina Bargłów Kościelny 276678--124,6611,4013,47--2,07 Tabela 2. Ruch naturalny ludności w 2013 r. a Na 1000 urodzeń żywych.

4 Efekty kształcenia – wyniki egzaminów gimnazjalnych Gmina Liczba zdających Część humanistyczna (w %) Część matematyczno – przyrodnicza (w %) język polski wiedza i historia o społeczeństwie matematyka przedmioty przyrodnicze Grajewo 5765,055,047,7 Radziłów 5964,955,638,550,6 Rajgród 4966,053,945,046,6 Szczuczyn 6656,255,139,447,8 Wąsosz 4358,1 45,247,9 Jedwabne 6166,053,8 61 44,8 Przytuły 2362,858,1 23 42,9 Bargłów Kościelny 5865,158,747,752,1 Tabela 3. Efekty kształcenia – wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2014 r.

5 Efekty kształcenia – wyniki egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego Gmina Poziom podstawowyPoziom rozszerzony Liczba zdających Średni wynik (w %) Liczba zdających Średni wynik (w %) Grajewo 4951,04931,9 Radziłów 5653,85630,9 Rajgród 2474,42447,1 Szczuczyn 6351,06323,9 Wąsosz 2064,51648,9 Jedwabne 4168,44142,9 Przytuły 2350,22327,2 Bargłów Kościelny 3264,93239,5 Tabela 4.Efekty kształcenia – wyniki egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego w 2014 r.

6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ObszarSzkołyOddziałyUczniowieAbsolwenci a Gmina Grajewo 3 18 32553 Gmina Radziłów 528 27748 Gmina Rajgród 527 28052 Gmina Szczuczyn 222 38868 Gmina Wąsosz 415 21337 Gmina Jedwabne 2 17 29254 Gmina Przytuły 29 14018 Gmina Bargłów Kościelny 425 36149 Tabela 5. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/14 a Z roku szkolnego 2012/13.

7 Gimnazja dla dzieci i młodzieży ObszarSzkołyOddziałyUczniowieAbsolwenci a Gmina Grajewo 1817852 Gmina Radziłów 1616554 Gmina Rajgród 1615361 Gmina Szczuczyn 1820059 Gmina Wąsosz 1613956 Gmina Jedwabne 1716564 Gmina Przytuły 137029 Gmina Bargłów Kościelny 1818280 Tabela 6. Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/14 a Z roku szkolnego 20012/13.

8 Wychowanie przedszkolne Obszar Placówki Miejsca w przedszkolach OddziałyDzieci ogółem w tym przedszkola ogółem w tym w przedszkolach ogółem w tym w przedszkolach Gmina Grajewo 5--6-103- Gmina Radziłów 9--10-129- Gmina Rajgród 71409211037 Gmina Szczuczyn 31255112324 Gmina Wąsosz 7--7-123- Gmina Jedwabne 3--5-112- Gmina Przytuły 4--5-71- Gmina Bargłów Kościelny 6--7-121- Tabela 7. Wychowanie przedszkolne a w roku szkolnym 2013/14 a Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne; łącznie z dziećmi przebywającymi przez cały rok szkolny w placówkach wykonujących działalność leczniczą.

9 Biblioteki publiczne (z filiami) ObszarBiblioteki a Księgozbiór a w tys. woluminów Czytelnicy Wypożyczenia b Liczba ludności na 1 bibliotekę a w tys. wol. na 1 czytel- nika w wol. Gmina Grajewo 114,6 313 8,226,36027 Gmina Radziłów 326,5 306 3,712,01650 Gmina Rajgród 328,2 560 15,527,71806 Gmina Szczuczyn 235,3 832 16,019,23191 Gmina Wąsosz 113,0 403 9,022,23893 Gmina Jedwabne 118,8 431 7,317,05542 Gmina Przytuły 112,1 169 4,928,82187 Gmina Bargłów Kościelny 126,4 670 12,418,45736 Tabela 8. Biblioteki publiczne (z filiami) w 2013 r. a Stan w dniu 31 XII. b Bez wypożyczeń międzybibliotecznych.

10 Zasoby mieszkaniowe ObszarMieszkaniaIzby Powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2 Przeciętna Liczba izb w mieszkaniu Liczba osób na powierzchnia użytkowa w m 2 1 mieszkanie1 izbę1 mieszkania na 1 osobę Gmina Grajewo 160567761464774,223,760,8991,324,3 Gmina Radziłów 146759841282644,083,370,8387,425,9 Gmina Rajgród 167774351537684,433,230,7391,728,4 Gmina Szczuczyn 187975271476664,013,400,8578,623,1 Gmina Wąsosz 9934238954464,273,920,9296,124,5 Gmina Jedwabne 159666481473684,173,470,8392,326,6 Gmina Przytuły 5552453621794,423,940,89112,028,4 Gmina Bargłów Kościelny 138463741312184,614,140,9094,822,9 Tabela 9. Zasoby mieszkaniowe a w 2013 r. Stan w dniu 31 XII a Na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych.

11 Mieszkania oddane do użytkowania Obszar OgółemW tym w budynkach indywidualnych miesz- kania izby powierzchnia użytkowa w m 2 miesz- kania izby powierzchnia użytkowa w m 2 mieszkań przeciętna 1 mieszkania mieszkań przeciętna 1 mieszkania Gmina Grajewo 14771779127,114771779127,1 Gmina Radziłów 216694347,0216694347,0 Gmina Rajgród 10521423142,310521423142,3 Gmina Szczuczyn 532879175,8532879175,8 Gmina Wąsosz 211208104,0211208104,0 Gmina Jedwabne 635880146,7635880146,7 Gmina Przytuły 16197197,016197197,0 Gmina Bargłów Kościelny 9501149127,79501149127,7 Tabela 10. Mieszkania oddane do użytkowania w 2013 r.

12 Wodociągi i kanalizacja Obszar Sieć rozdzielcza w km Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych w szt. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną w dam 3 wodociągo wa kanalizacyjna a wodociągowekanalizacyjne w dam 3 na 1 mieszkańc a w m 3 stan w dniu 31 XII Gmina Grajewo 197,71,012405237,539,3 4 Gmina Radziłów 101,125,11082423169,834,3 29 Gmina Rajgród 112,59,1678248129,023,7 95 Gmina Szczuczyn 81,09,81034196203,431,8 66 Gmina Wąsosz 62,37,980932797,924,9 26 Gmina Jedwabne 54,38,168232360,210,8 35 Gmina Przytuły 60,60,0471-87,240,0 - Gmina Bargłów Kościelny 224,19,41285161348,360,121 Tabela 11. Wodociągi i kanalizacja w 2013 r. a łącznie z kolektorami.

13 Ważniejsze dane o leśnictwie Obszar Powierzchnia gruntów leśnych w ha Lesistość w % ogółem w tym lasy Z ogółem - grunty publiczne prywatne razem własność Skarbu Państwa własność gmin razem w tym w zarządzie Lasów Państwowych Gmina Grajewo 9835972362856273570912355031,5 Gmina Radziłów 188418814964821421413899,4 Gmina Rajgród 603959524346433732409169328,7 Gmina Szczuczyn 18931877689687 2120316,2 Gmina Wąsosz 254725031563 -98321,2 Gmina Jedwabne 28452844153 -269117,9 Gmina Przytuły 11521151104103 1104716,2 Gmina Bargłów Kościelny 2552253510031001 2154913,5 Tabela 12. Ważniejsze dane o leśnictwie w 2013 r. Stan w dniu 31 XII

14 Pracujący Obszar Pracujący rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych Δ, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia Δ, informacja i komunikacja działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi b Ogółemkobiety Gmina Grajewo 346216398360164 Gmina Radziłów 178127 ## 23116 Gmina Rajgród 3621925449105154 Gmina Szczuczyn 5283241058119341 Gmina Wąsosz 164949 ## 134 Gmina Jedwabne 544225 # # 61 162 Gmina Przytuły 846110 ## 68 Gmina Bargłów Kościelny 290165 2550 73142 Tabela 13. Pracujący a w 2013 r. Stan w dniu 31 XII a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. b Pod pojęciem „Pozostałe usługi" należy rozumieć następujące sekcje PKD 2007: „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”, „Administrowanie i działalność wspierająca Δ”, „Administracja publiczna i obrona na-rodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne”; „Edukacja”, „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”, „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” oraz „Pozostała działalność usługowa”.

15 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON ObszarOgółem Sektor Z ogółem osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej Osoby fizyczne prowa- dzące działal- ność gospo- darczą razem w tym publicznyprywatny spółki handlowe spółki cywilne spółdziel- nie Fundacje, stowarzy- szenia i organi- zacje społecz- ne razem w tym z udziałem kapitału zagranicz -nego Gmina Grajewo 24112229485-8218193 Gmina Radziłów 18314169492-112 134 Gmina Rajgród 29013277684-15617222 Gmina Szczuczyn 35624332708-12313286 Gmina Wąsosz 1349125301-6-8104 Gmina Jedwabne 25515240553-10216200 Gmina Przytuły 701060161---454 Gmina Bargłów Kościelny 22815213475-7311181 Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej a w rejestrze REGON w 2013 r. ( stan w dniu 31 XII) a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

16 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według wybranych sekcji Obszar Ogółem W tym rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych D transport i gospodarka magazynowa zakwaterowanie igastronomia D informacja i komunikacja obsługa rynku nieruchomości D działalność profesjonalna, naukowa i techniczna razem w tym przetwórstwo przemysłowe Gmina Grajewo 2414324213653244125 Gmina Radziłów 183441311304334-14 Gmina Rajgród 290493129307413143711 Gmina Szczuczyn 356313432441063053914 Gmina Wąsosz 1341715 4342112 Gmina Jedwabne 2552427223082115155 Gmina Przytuły 701611104162---1 Gmina Bargłów Kościelny 22829191324502645-9 Tabela 15. Podmioty gospodarki narodowej a w rejestrze REGON według wybranych sekcji w 2013 r. Stan w dniu 31 XII a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

17 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji Obszar Ogółem W tym przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle transport i gospodarka magazynowa działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi informacja i komunikacja działalność finansowa i ubezpieczeniowa działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Gmina Grajewo 193163649213125 Gmina Radziłów 1347293634023 Gmina Rajgród 22225286713102511 Gmina Szczuczyn 2862644962753714 Gmina Wąsosz 10412154042112 Gmina Jedwabne 200172877114145 Gmina Przytuły 541041620011 Gmina Bargłów Kościelny 181132444254529 Tabela 16. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą a według wybranych sekcji w 2013 r. a Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

18 Wydatki budżetów gmin według rodzajów Obszar Ogółem Wydatki bieżące wydatki majątkowe razem w tym dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych razem w tym wynagrodzenia zakup materiałów i usług w tys. zł Gmina Grajewo 18746,917004,0225,03936,612493,56493,13388,71742,8 Gmina Radziłów 17909,612764,5600,02946,68886,14467,12060,55145,1 Gmina Rajgród 17780,814239,71156,63946,78937,84006,82543,33541,1 Gmina Szczuczyn 21202,815915,0684,33995,910922,76154,32555,45287,8 Gmina Wąsosz 13241,510205,2525,33022,36588,83951,71661,83036,4 Gmina Jedwabne 16158,114675,5498,23717,310272,25507,72718,31482,6 Gmina Przytuły 7212,15970,0108,51172,94616,32401,41230,21242,1 Gmina Bargłów Kościelny 15444,915303,3265,53720,411098,35322,13181,4141,6 Tabela 17. Wydatki budżetów gmin według rodzajów w 2013 r.

19 Wydatki budżetów gmin według działów Obszar Ogółem W tym rolnictwo i łowiectwo transport i łączność gospodarka mieszka- niowa administra- cja publiczna oświata i wychowa- nie ochrona zdrowia pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodo- wego kultura fizyczna w tys. zł Gmina Grajewo 18746,9733,5196,425,22393,85845,134,44299,72607,7534,9- Gmina Radziłów 17909,62129,1200,8589,11118,65192,445,43001,93869,7170,5166,5 Gmina Rajgród 17780,83155,01274,249,51884,45182,487,84274,9700,7271,22,0 Gmina Szczuczyn 21202,8499,71213,0128,33267,86227,3137,24074,93850,7642,1137,8 Gmina Wąsosz 13241,5507,21667,713,12255,33664,533,43183,61187,3306,13,7 Gmina Jedwabne 16158,11438,3951,5105,61962,86142,773,03686,2939,0416,420,0 Gmina Przytuły 7212,1689,6511,913,21064,12663,221,91186,0219,4111,9259,6 Gmina Bargłów Kościelny 15444,9785,9664,1458,51616,06249,775,64238,2379,3145,210,9 Tabela 18. Wydatki budżetów gmin według działów w 2013 r.

20 Dochody i wydatki budżetów gmin na jednego mieszkańca Obszar DochodyWydatki ogółemw tym własneogółem w tym bieżąceinwestycyjne a w zł Gmina Grajewo 2985,57931,333101,732813,37 288,36 Gmina Radziłów 3872,68931,083613,002575,04 1037,96 Gmina Rajgród 3399,611081,453260,152610,88 649,27 Gmina Szczuczyn 3284,96969,153315,532488,67 826,86 Gmina Wąsosz 3478,22940,543368,482596,07 772,41 Gmina Jedwabne 2931,09620,842903,522637,10 266,42 Gmina Przytuły 3234,89524,343306,792737,26 569,52 Gmina Bargłów Kościelny 3098,91711,472666,592642,1424,45 Tabela 19. Dochody i wydatki budżetów gmin na jednego mieszkańca w 2013 r. a łącznie z dotacjami na finansowanie zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

21 Źródła:  Bank Danych Lokalnych  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. http://www.oke.lomza.pl/  Województwo Podlaskie 2014 – podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2014

22 Dziękuję za uwagę! dr Andrzej Pawluczuk apawluczuk11@gmail.com apawluczuk11@gmail.com


Pobierz ppt "Diagnoza gmin LGD Biebrzański Dar Natury dr Andrzej Pawluczuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google