Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie
SPRAWOZDANIE Zespół Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie

2 Program Leonardo da Vinci Projekt „ Działam aktywnie – formy pobudzania aktywności zawodowej i osobistej młodzieży” Francja-ośrodek szkoleniowy Centre Consulaire de Formation Professionnelle/ CECOF/ de L’Ain w Amberieu en Bugey CEDEX Termin r. Beneficjent: Irena Baran Obszar: Współpraca szkoły z zakładami pracy i odpowiedź na pytanie: Absolwent z pracą – jak tego dokonać.

3 Wprowadzenie Ośrodek szkoleniowy CECOF mieszczący się u podnóża Alp oferuje młodzieży bogate zaplecze szkoleniowe (warsztaty, pracownie, kuchnia, restauracja) umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych lub podniesienie jakości tych już wcześniej zdobytych. CECOF oferuje ponadto zakwaterowanie i pełne wyżywienie dla 100 uczniów odbywających szkolenie. Nasz partner jest również doświadczony pod względem projektów międzynarodowych. Do roku 2007 zrealizował kilka projektów w ramach programu Leonardo da Vinci oraz Sokrates Comenius.

4 Dziedziny i zawody, w których kształci CECOF

5 Obszar: Współpraca szkoły z zakładami pracy i odpowiedź na pytanie: Absolwent z pracą – jak tego dokonać. Dokładnie skupiłam się w swojej pracy na trzech zawodach: cukiernik, kucharz, kelner – barman. Poznałam pracownie, metody kształcenia i starałam się znaleźć odpowiedź na zadane pytania podczas realizacji programu projektu.

6 Poznałam pracodawców i ich restauracje, mogłam obserwować organizację pracy, wystrój sali, nakrycie stołów, karty menu, system obsługi i sposób podania potraw. Mme Bergeret rozmawia z restauratorem z „Mets et Vins” w Bourg en Bresse, zdjęcie grupy z restauratorem Georges Blanc z Vonnas, żabki u Maurice-de-Remiens.

7 Wielkie zróżnicowanie w restauracjach, dostosowanie kształcenia praktycznego jest trudne, muszą więc być opracowane standardy, aby absolwent odnalazł się w każdej kategorii restauracji. Oto przykłady restauracji: Georges Blanc,CECOF, Salette de Perogues, Maurice-de-Remiens.

8 Kucharz- wprowadzenie
Pracownik młodociany uczący się w CECOF znajduje zatrudnienie przeważnie w miejscu zamieszkania. Po okresie próbnym podpisuje umowę na czas nauki. Musi mieć podpisaną umowę przed rozpoczęciem roku szkolnego, dlatego kończąc gimnazjum musi zarejestrować się u sekretarki CECOFu i znaleźć pracodawcę. Region de Bugey jest regionem rolniczo-przemysłowym. Uczeń pracuje w małych rodzinnych restauracjach, tak często spotykanych we Francji. Pracodawcy reprezentują różny poziom wiedzy zawodowej, ich zakłady różnią się wyposażeniem. Wszystkie braki musi wyrównać szkolenie w CECOF. Pracodawca pełni stały nadzór nad jego przygotowaniem zawodowym, kontroluje jego postępy i zachowanie. Uczeń przebywa 13 tygodni w roku szkolnym w CECOF, pozostałe tygodnie u pracodawcy. W CECOF za wykonywane ćwiczenia, wiedzę teoretyczną uczeń otrzymuje punkty. Są one weryfikowane przez pracodawcę co trzeci zjazd. Jeżeli uczeń stwarza problemy pracodawca zawiadamia CECOF, a ten rodziców. Jeśli ta forma zawodzi decyduje rada szkoły i pracodawca o dalszej karierze ucznia. Młodociany otrzymuje wynagrodzenie podobnie jak u nas % od płacy bazowej, najwięcej w trzecim roku szkolenia. Wynagrodzenie jest motywacją do nauki i pracy.

9 Jak jest przygotowana organizacja szkolenia zawodowego i wyposażenie CECOFu do spełnienia oczekiwań pracodawcy i kariery zawodowej absolwenta? Jak działania CECOFU umożliwiają wyrównanie szans absolwentów w karierze zawodowej? Należy zaznaczyć, że absolwent ma pracę. Pytanie, czy chce pozostać u pracodawcy, kontynuować naukę czy też zmienić drogę kariery zawodowej. Jaki wpływ na te decyzje ma kształcenie w CECOF?

10 Jak przygotowane są pracownie CECOF do kształcenia praktycznego do rynku pracy w zawodzie kucharz
Nowocześnie wyposażona kuchnia w maszyny , urządzenia i sprzęt , zapewniają możliwość wykonania skomplikowanych operacji technologicznych – bogate środki dydaktyczne W pełni wyposażone stanowisko pracy nauczyciela pozwalające stale obserwować uczniów i prowadzić pokazy sporządzania potraw. Programy komputerowe takie jak w zakładzie gastronomicznym, Receptury potraw zgodne z zakładowymi i ćwiczenia takie jak na egzaminie zawodowym Stanowiska pracy standaryzowane z HACCP Grupy uczniów liczą 8-10 osób, możliwość dokładnego wychwycenia błędów i stałego kontaktu z uczniem

11 Dokumentacja szkolenia zawodowego- porównanie CECOF i ZSG Rzeszów
Uczeń otrzymuje 4 biuletyny z wykazem umiejętności, jakie musi posiadać i osiągnąć w cyklu szkolenia – 1 biuletyn na semestr. Jest to zbliżona forma do dzienniczka z zajęć praktycznych, ale zakres tematyczny i umiejętności, ćwiczenia jakie musi wykonać są określone bardzo precyzyjnie i w węższym zakresie. Uczeń w naszej szkole otrzymuje ocenę. Karta pracy ucznia w biuletynie opisująca wykonanie potrawy jest standaryzowana zgodnie z kartami pracy w restauracji. Praca z uczniem w szkoleniu zawodowym w oparciu o takie standardy jest może schematyczna, ale daje uczniowi i nauczycielowi pewność, że w każdym zakładzie gastronomicznym wykonanie potrawy będzie takie same. Ćwiczenia są proste, po to, żeby uczeń opanował w pełni potrawę, mógł być precyzyjnym wykonawcą

12 Wyposażenie pracowni gastronomicznej zgodne z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej – zapewnia szkolenie zgodne z wymaganiami rynku pracy. Przestrzeń zagospodarowana zgodnie z HACCP.

13 System HACCP, nowoczesne urządzenia w pracowni pozwolą uczniowi szybko odnaleźć się nawet w najnowszym zakładzie pracy

14 Dostosowanie szkolenia do wymagań rynku pracy, Sala do instruktażu wstępnego przed ćwiczeniami mieści się obok kuchni Nauczyciel zawodu jest wysokiej klasy praktykiem. Symulacja operatywki szefa kuchni w zakładzie gastronomicznym przed produkcją, obejmuje teoretyczne wprowadzenie i omówienie zadań dla grupy i poszczególnych uczniów Uczeń wdraża się do wykonywania poleceń Miejsca tak rozmieszczone, że uczeń może dokładnie obserwować nauczyciela. Stanowisko pracy nauczyciela blisko kuchni, nauczyciel często przynosi surowce i dokładnie opisuje wykonanie ćwiczenia Nauczyciel M.Tavernier jest wytrawnym praktykiem.

15 Wyposażenie ucznia kucharza w CECOF – walizeczka z sprzętem drobnym/ podobnie jak kucharz w zakładzie gastronomicznym/, biuletyn z ćwiczeniami i bieżącymi ocenami 0-20 punktów, odzież ochronna, podręcznik do technologii, w nim wiadomości z towaroznawstwa w niezbędnym zakresie aktualne z rynkiem spożywczym.

16 Kuchnia CECOF wyposażona w wszystkie urządzenia i sprzęt z jakimi absolwent może się spotkać w przyszłej pracy jest doskonałym miejscem do ćwiczeń. Uczniowie zaliczają potrawy wykonywane z różnych surowców i różnymi technikami, nie zaobserwowałam tu bezpośredniej konfrontacji z pracodawcami, ale potrawy były oceniane podczas degustacji przez nauczyciela i konsumentów korzystających ze stołówki CECOF. Zwróciłam uwagę na przygotowywanie elementów dekoracyjnych przez uczniów i estetykę podania, kształcenie umiejętności zastosowania ciekawej zastawy stołowej

17 Praca w oparciu o standardy – odpowiedź na oczekiwania pracodawcy
Istotne jest uczenie wykonywania potraw, czynności w oparciu o standardy. Każdy uczeń na zajęcia otrzymuje tzw. fiszkę techniczną, która dokładnie opisuje sposób wykonania, ilość surowca, ilość porcji oraz stanowiska pracy w kuchni, na których może pracować. Zaznaczony jest sprzęt, który powinien używać. Każda porcja potrawy ma mieć taki sam wygląd i taką samą wielkość. Ważny jest czas wykonania i powtarzalność jakości, stąd uczniowie wykonywali na ćwiczeniach małą ilość porcji, a dokładnie z wymaganiami. To dobre przygotowanie do pracy w przyszłej kuchni. Taki sposób wykonywania ćwiczeń jest możliwy dzięki małej liczbie uczniów w grupie- tutaj 8 osób. Nauczyciel może dokładnie obserwować ucznia i rozliczyć jego pracę, proces technologiczny, utrzymanie porządku, zachowanie tempa pracy.

18 Podobną organizację pracy zauważyłam w kuchni restauracji np
Podobną organizację pracy zauważyłam w kuchni restauracji np. u Georga Blanc.

19 Dostosowanie treści kształcenia do wymagań rynku pracy
Uczestniczyłam również w lekcji technologii, zbliżonej właściwie do lekcji towaroznawstwa. Prowadził ją ten sam nauczyciel, który nadzorował wykonanie ćwiczeń w kuchni. W ten sposób bierze on pełną odpowiedzialność za wyniki kształcenia zawodowego, zna umiejętności praktyczne uczniów, wie na jakie elementy kłaść nacisk w szkoleniu teoretycznym. Analizując podręcznik zwróciłam uwagę, że zawiera on treści nowoczesne potrzebne w przyszłej pracy, szczególnie z towaroznawstwa, np. opis unijnego paszportu bydła, oznakowań mięsa. Wybrana jest niezbędna wiedza z zakresu przedmiotu. Recenzentami podręcznika są dwaj wybitni kucharze

20 Pracownia do kształcenia dorosłych powracających do zawodu lub zmieniających kwalifikacje na kucharza / 20 osób/- odpowiedź CECOF dla biura pracy i pracodawcy wnioskującego o przeszkolenie.

21 Kontakty CECOF z pracodawcami
W czasie przerwy obiadowej dla uczniów w kuchni nauczyciel prowadził szkolenie pracodawców dotyczące HACCP. Zapoznawali się oni z płynami dezynfekcyjnymi, kartami dezynfekcji, przechowywaniem potraw w odpowiednich temperaturach. Prowadzenie tego typu szkolenia w kuchni CECOF jest dowodem, że jego wyposażenie jest zgodne ze najnowocześniejszymi standardami europejskimi i pozwoli absolwentowi CECOF odnaleźć się w każdym zakładzie gastronomicznym. Dowodzi też, że pracodawcy utrzymują ścisły kontakt z CECOF i jest on dla nich źródłem najnowszych informacji zawodowych.

22 Pracownia ciastkarsko – cukiernicza o wysokim standardzie otwarta we wrześniu 2007 roku w pełni wyposażona w stanowiska i sprzęt do pracy z karmelem, lodem i czekoladą. Wykonywane tu ćwiczenia już przyniosły wymierne efekty – uczniowie zajęli I miejsce w Europejskim konkursie cukierniczym Paryż 2008

23 Podsumowanie konkursu na spotkaniu: dyrekcja CECOF, pracodawcy i uczniowie w dniu w pracowni cukierniczej

24 Wymianę spostrzeżeń między pracodawcami, nauczycielami i uczniami dotyczącą szkolenia obserwowałam podczas podsumowania konkursu cukierniczego Uczniowie przygotowali na zajęciach wyroby cukiernicze, które podlegały ocenie. Każda praca była bardzo dokładnie omówiona, komentarz dotyczył pomysłu, estetyki i jakości wykonania, wskazano błędy i sposoby ich naprawy. Należy zaznaczyć, że prace wykonali uczniowie pracujący w różnych zakładach. Wymiana spostrzeżeń kształciła więc nie tylko uczniów, nauczycieli, ale też wzajemnie pracodawców, którzy mogli podpatrzeć inne sposoby wykonania, czy techniki dekoracji. Oceny dokonał mistrz świata w cukiernictwie z 1999 roku z Meksyku zaproszony przez kierownictwo CECOF. Jest on też pracodawcą uczniów i recenzentem konkursów cukierniczych. Ocena była więc jak najbardziej miarodajna i obserwowałam bardzo duże zainteresowanie uczniów, pracodawców i nauczycieli uwagami mistrza. Sama droga zawodowa mistrza jest przykładem na wysoką jakość szkolenia. Swoją karierę, jak wynikało z rozmowy z nim rozpoczął właśnie jako kucharz w CECOF w wieku 16 lat, po uzyskaniu dyplomu CAP uczył się znowu 2 lata w zawodzie cukiernik i po uzyskaniu CAP w tym kierunku, po roku wojska kształcił się dalej i brał udział w wielu konkursach i dopiero w 1998 roku został wybrany do drużyny reprezentującej Francję w mistrzostwach w czekoladzie w Paryżu , a w 1999 roku wygrał. Dlatego też zachęcał uczniów do udziału w konkursach, do nie zrażania się przegraną i próbowania po raz kolejny. Jest to moim zdaniem doskonała forma przygotowania ucznia do wymagań rynku pracy w tym zawodzie ukierunkowana wielostronnie, ponieważ gdyby nie było takich spotkań, uczeń który pracowałby w „słabszym” zakładzie, miałby mniejsze szanse na rynku pracy. CECOF podjął więc słuszne działania w kierunku zapobiegania nie przygotowaniu uczniów do wymagań rynku pracy.

25 Wymiana spostrzeżeń z pracodawcami, uczniami z Francji a nauczycielami ZSG Rzeszów
Podczas zakończenia spotkania Dyrektor CECOF Richard Bazire podkreślił znaczenie umiejętności odkrywania talentów uczniów przez pracodawców i nauczycieli. Podziękował nauczycielom za poświęcony czas i pracę z uczniami, zaznaczył, że dla takich efektów warto jest pracować i mobilizować uczniów do jeszcze większego wysiłku. Efekty takie są możliwe dzięki ciągłej wymianie doświadczeń zawodowych na spotkaniach pracodawca – nauczyciel – uczeń. Jest to tym bardziej ważne, że cukiernik rozpoczął naukę dopiero we wrześniu i wiele rzeczy CECOF organizuje I raz

26 Po wręczeniu dyplomów uczniowie podziękowali pracodawcom, nauczycielom i dyrekcji za włożony wysiłek i umożliwienie udziału w konkursie.

27 Pracownia obsługi konsumenta- kształcenie praktyczne w zawodzie kelner- barman Bardzo ładna sala konsumencka z recepcją, barem, zapleczem garmażeryjnym, zmywalnią naczyń stołowych, połączona z kuchnią ladą podgrzewczą do talerzy i potraw. Pełny standard wyposażenia w środki dydaktyczne.

28 Wyposażenie sali w sprzęt pozwala przygotować ucznia do wymagań rynku pracy, do wymagającego pracodawcy.

29 Istotną rolę w przygotowaniu do rynku pracy ma estetyka wyglądu i pracy kelnera, ale również nauczyciela W kształceniu kelnerów zwróciłam uwagę na prowadzenie zajęć przez byłego restauratora zasiadającego w jury konkursów barmańskich i kelnerskich. Postawa, estetyka wyglądu zewnętrznego, sposób zachowania prowadzącego lekcje były żywym przykładem najlepszego przygotowania kelnera do obsługi. Zauważyłam ogromny autorytet prowadzącego u uczniów i wysoki poziom umiejętności zawodowych prezentowanych uczniom bardzo często metodą pokazu czynności w sposób bardzo cierpliwy i opanowany. Nauczyciel wdrażał uczniów do korzystania z wszystkich technik kelnerskich, zwracał szczególną uwagę na kulturę zachowania się, czystość, punktualność. Zatrudnienie przez CECOF takiej klasy fachowców jest doskonałą receptą na przygotowanie ucznia do wymagań rynku pracy. Wydaje mi się, że przeciętny konsument francuski przyzwyczajony do częstego korzystania z usług restauracji zna zasady obsługi, jest świadomy popełnianych błędów kelnerskich, więc uczeń musi być naprawdę dobrze przygotowany zanim podejmie bezpośrednią obsługę konsumenta u pracodawcy

30 Postawa ucznia- młodocianego, a potem pracownika ma zasadniczy wpływ na powodzenie prowadzonej przez pracodawcę restauracji. W szkoleniu zwraca uwagę kształtowanie uprzejmości wobec konsumenta, otwartości na zaspokojenie jego potrzeb, skrywanie niezadowolenia, czy osobistych problemów. Istotna jest estetyka wyglądu, pracy ,cisza podczas wykonywania pracy, porozumiewanie się tylko w sprawach obsługi szeptem, czystość stanowiska i sali po zakończeniu pracy. Pozytywna opinia o uczniu wystawiona przez nauczyciela o takich kwalifikacjach jest doskonałą rekomendacją dla wymagającego pracodawcy.

31 Uczniowie starali się więc wyróżnić się ciekawym nakryciem stołu, estetyką przygotowania przystawki, żeby otrzymać dużą liczbę punktów i rekomendacje od nauczyciela.

32 Stosowanie tej samej organizacji pracy, co w zakładzie gastronomicznym
Symulacja pracy jak w restauracji, techniki obsługi, które na początku powoli przy niewielu konsumentach w dużej rozpiętości czasu między potrawami pokazuje i wdraża nauczyciel, pozwalają na wyrobienie prawidłowych nawyków. Szybkość obsługi uczniowie nabywają poprzez wielokrotne powtarzanie tych samych czynności. Ta metoda dobrze przygotowuje do przyszłej pracy

33 Kształcenie wielokierunkowe w zawodzie – dostosowanie kształcenia praktycznego do wymagań pracodawcy
Kelner musi mieć przygotowanie nie tylko do pracy na sali konsumenckiej, ale też w barze Bar wyposażony w niezbędny sprzęt do sporządzania napojów zimnych i gorących , alkoholowych i bezalkoholowych Kelnerzy znajdują zatrudnienie najczęściej w niewielkich restauracjach, gdzie wymagane jest wszechstronne przygotowanie zawodowe

34 Stanowisko nauczyciela wyposażone w komputer z oprogramowaniem do rozliczeń kelnerskich, czytnikiem kart Nauczyciel podsumowuje pracę tzw. serwisu rannego, ocenia pracę uczniów, proponuje zmiany lub chwali postępy. Każdą czynność podlega ocenia punktowej i jest zaznaczana w biuletynie.

35 Szacunek do pracy, klienta, wzór do naśladowania
Podczas wizyty w renomowanej restauracji Georges Blanc zwróciłam uwagę na poszanowanie własnego miejsca pracy przez pracodawcę, jednocześnie właściciela. Podjęcie obsługi konsumentów wspólnie z załogą jest doskonałą promocją zakładu, zawodu, przykładem poszanowania pracy. Uczniowie obserwujący takie zachowania szanują wybrany zawód i starają się doskonalić, aby dorównać mistrzom.

36 Kształcenie zawodowe – kierunek piekarz
Kształcenie zawodowe – kierunek piekarz. W regionie, z którego rekrutują się uczniowie CECOF jest dużo małych rodzinnych piekarni, stąd uczniowie, którzy wiążą z nim przyszłość mogą znaleźć pracę.

37 Kształcenie zawodowe – kierunek rzeźnik, masarz
Kształcenie zawodowe – kierunek rzeźnik, masarz. W regionie, z którego rekrutują się uczniowie CECOF rozwinięty jest chów bydła i świń. Wiele restauracji produkuje własne wyroby wędliniarskie np. Georges Blanc

38 Pracownie do kształcenia praktycznego CECOF
Nowocześnie wyposażona pracownia do kształcenia w zawodzie stolarz. Na małych elementach uczniowie uczą się projektowania, rysunku technicznego i wykonania prac stolarskich Region ma duże tradycje w tym zawodzie, kierunek ten jest jej kontynuacją.

39 Pracownia- warsztat samochodowy do kształcenia w zawodzie mechanik samochodowy, blacharz
Nowocześnie wyposażony warsztat samochodowy z samochodami, których remont, naprawy wykonują uczniowie dobrze przygotowuje do zawodu poszukiwanego na rynku pracy.

40 Pracownie CECOF do kształcenia praktycznego zawód-sprzedawca
Sala sprzedaży – symulacyjna do kształcenia w zawodzie sprzedawca Kasa fiskalna, czytnik kart, wagi, różnorodny towar i opakowania

41 Pracownia florystyki Nowo otwarty kierunek jest szybką odpowiedzią CECOF na zapotrzebowanie rynku pracy. Jednocześnie kelnerzy, kucharze i sprzedawcy korzystając z kompozycji wykonywanych podczas ćwiczeń kształcą zmysł estetyczny podnoszą umiejętność dostosowania dekoracji kwiatowych do okoliczności

42 Po ukończeniu florystyki absolwent znajdzie pracę w kwieciarni, wymagania klienta są wysokie, sprzedawca musi umieć tworzyć piękne kompozycje kwiatowe

43 Po ukończeniu florystyki absolwent znajdzie pracę w sklepie estetyka wystaw i prezentacji towaru.

44 Kształcenie w zawodzie fryzjer to odpowiedź CECOF na zapotrzebowanie rynku pracy. Uczniowie uczą się stylistyki fryzur i wizażu, z ich usług korzystają klienci CECOF.

45 Dziękuję za uwagę. Życzę przyszłym realizatorom programu Leonardo da Vinci wielu wrażeń zawodowych i kulturowych Beneficjent mgr inż.. Irena Baran nauczyciel przedmiotów zawodowych – gastronomia w Zespole Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie


Pobierz ppt "Zespół Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google