Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Seweryn TCHÓRZEWSKI ZARZĄDZANIE PPROJEKTEM INNOWACYJNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Seweryn TCHÓRZEWSKI ZARZĄDZANIE PPROJEKTEM INNOWACYJNYM"— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Seweryn TCHÓRZEWSKI ZARZĄDZANIE PPROJEKTEM INNOWACYJNYM
Wykłady Zabrze, 2008 r.

2 Literatura: 1. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE Warszawa 1992. 2. Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. "Difin" Warszawa 2001.

3 3. Penc J. : Strategie zarządzania
3. Penc J.: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. "Placet" Warszawa 1999. 4. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. "Placet" Warszawa 1999. 5. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN Warszawa - Łódź 2001.

4 W czasach burzliwych trzeba tak zarządzać przedsiębiorstwem, by mogło wytrzymać nagłe ciosy i wykorzystać nagłe, nieoczekiwane szanse. Co oznacza, że w czasach burzliwych trzeba radzić sobie z problemami o zasadniczym znaczeniu, i to radzić sobie dobrze ... Peter F. Drucker

5 Menedżerowie nie mogą zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłużeniem dzisiejszego. Przeciwnie, muszą zarządzać z myślą o zmianach; o zmianach jako o szansie i jako zagrożeniu. Peter F. Drucker

6 1. WPROWADZENIE

7 Zarządzanie

8 Projekt

9 Innowacja The HP Garage is California Historic Landmark No. 976 — Birthplace of Silicon Valley. (1939 photo)

10 Umiejętność zarządzania zmianami
 warunek dla kreowania powodzenia organizacji,  jedyny dziś stały element sztuki prowadzenia biznesu.

11 Wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie
 takie samo zadanie menedżera, jak każde inne,  jeśli ktoś nie wypełnia w tym zakresie swoich obowiązków, nie jest skuteczny.

12

13 Zarządzanie rozwojem jest integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem.
Odnosi się do projektów innowacyjnych produktu (lub usługi) w ramach zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem.

14 Zamierzenia strategiczne muszą odzwierciedlać przyszłe szanse, a nie dzisiejsze problemy.

15 Wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie wymaga:
podejścia przedsiębiorczego, innowacyjności, stosowania nowych zestawów zasobów, procesów i wiedzy, ambicji i aspiracji wychodzenia poza rozwiązywanie bieżących problemów, stworzenia określonej koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa.

16 Wprowadzanie zmian wymaga:
instrumentalnej racjonalności – ocena zmian pod kątem jakości produkcji i sprawności organizacji, podniesienia rentowności i zyskowności, zwiększenia sprzedaży, itp, przezorności strategicznej – tworzenia przestrzeni dla przedsiębiorczości i poszerzania możliwości rozwiązywania przyszłych problemów.

17

18 Rola przedmiotu “Zarządzanie projektem innowacyjnym”: umożliwić zrozumienie złożonych procesów wprowadzania innowacji i zarządzania nimi, pobudzić twórczą inwencję, aby myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa wyzwalało potrzebę wprowadzania innowacji, zrozumieć rolę menedżera w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa i we wprowadzaniu zmian (innowacji).

19 „Przedsiębiorstwo, które nie potrafi
tworzyć innowacji, ginie” P.F. Drucker

20 2. ISTOTA I RODZAJE INNOWACJI

21 Innowacje = wprowadzanie nowości
 wiąże się z twórczymi zmianami: w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, w technice, w przyrodzie.

22 Innowacje  takie rozwiązania problemów, które zmieniają dotychczasowy stan rzeczy i wprowadzają nowości, czyli przyczyniają się do postępu w danej dziedzinie (np. technika, organizacja, ekologia, itp.).

23 Używanie terminu “innowacja”
 znaczenie rzeczowe – wprowadzony nowy wytwór materialny,  znaczenie czynnościowe – czynność polegająca na wprowadzeniu tego wytworu, bądź modyfikacja w przyjętym sposobie postępowania.

24 Innowacje dzisiaj, to najważniejsza siła napędowa rozwoju gospodarki.

25 Innowacje  specyficzne narzędzie przedsiębiorczości, a przedsiębiorczość wyrażająca się w ciągłym poszukiwaniu nowych kombinacji czynników wytwórczych jest motorem rozwoju gospodarczego.

26 Innowacje ich efekty: tworzą popyt, obniżają ceny, przyspieszają tempo wzrostu danej organizacji, poszerzają zdolność do realizowania bardziej rentownych inwestycji.

27 Zdolność do tworzenia i absorbowania innowacji jest największym wyzwaniem XXI wieku.

28 Podstawowe siły napędowe innowacji:
1. Postęp technologiczny. 2. Zmieniające się wymogi odbiorców. 3. Skracanie cyklu życia produktu. 4. Wzrastająca konkurencja w skali globalnej.

29 Możliwości oddziaływania innowacji na rozwój społeczno – gospodarczy wynikają z następujących przesłanek: koncentracja dużych środków finansowych przeznaczonych na rozwój nauki, podejmowanie przedsięwzięć naukowo – badawczych nakierowanych przede wszystkim na sprostanie potrzebom rynku, traktowanie innowacji jako procesu, którym należy właściwie zarządzać na każdym poziomie organizacji – przedsiębiorstwa, regionu, państwa, Unii Europejskiej.

30 Kierunek zarządzania innowacjami określają:
rosnące tempo wprowadzania nowych produktów i usług, wzrost znaczenia konsumenta, globalizacja konkurencji, komercjalizacja innowacji.

31 Innowacja w przedsiębiorstwie :
nowy i nieznany dotychczas sposób zaspokojenia określonej potrzeby, celowo zaprojektowany przez człowieka w formie pomysłu przekształconego w określoną koncepcję operacyjną o charakterze komercyjnym.

32 Innowacja w przedsiębiorstwie to w szczególności:
tworzenie lub modyfikowanie procesów, wyrobów, technik i metod działania, które są postrzegane przez daną organizację jako nowe oraz postępowe w danej dziedzinie i prowadzą do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów będących w jej dyspozycji.

33 Każde przedsiębiorstwo, aby mogło się rozwijać efektywnie i dynamicznie potrzebuje nie tylko zmian, potrzebuje innowacji, czyli: nowych produktów, nowych technologii, nowych systemów zarządzania, nowych zasad marketingu, itd. NOWOŚĆ !!!

34 Kilka przykładów definicji innowacji:
Innowacja to nowa koncepcja produkcyjna, której rezultatem mogą być ulepszenia techniki i technologii produkcji oraz nowe produkty lub istotne odmiany produktów już wytworzonych.

35 Innowacja to każda myśl, zachowanie lub rzecz, która jest nowa, tzn
Innowacja to każda myśl, zachowanie lub rzecz, która jest nowa, tzn. jakościowo różna od form istniejących.

36 Innowacja oznacza wprowadzenie zmiany, która jest nowa dla danej organizacji i środowiska jej działania.

37 Innowacja to zmiany w produkcji, wynikające z nowych ulepszonych produktów, technik lub metod.

38 Menedżera interesują głównie innowacje w sferze zarządzania firmą  różne rozwiązania zapewniające:
wzmocnienie potencjału firmy i lepsze jego wykorzystanie, wyższą efektywność działania firmy, wyższą konkurencyjność firmy na rynku.

39 Innowacje w firmie mogą mieć na celu:
doskonalenie i dalszy rozwój wytwarzanych wyrobów, doskonalenie i dalszy rozwój stosowanych procesów produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy i zarządzania, - doskonalenie marketingu, doskonalenie zarządzania finansami, doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, wprowadzenie nowych technologii, wprowadzenie nowych wyrobów.

40 Wyróżnia się innowacje:
 strategiczne – dotyczą przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze długofalowym - wpływają istotnie na rozwój firmy,  taktyczne – wszelkiego rodzaju bieżące zmiany w produkcie, metodach produkcji i organizacji - wpływają na podniesienie sprawności funkcjonowania firmy.

41 Innowacja = koncepcja teoretyczna
+ wynalazek (techniczny lub inny) + eksploatacja komercyjna.

42 Pod pojęciem innowacji rozumiemy:
 kompleks zjawisk i procesów obejmujących zarówno powstawanie i wdrażanie zmian jak i ich efektywność ekonomiczną i społeczną.

43 “Innowacja jest zatem raczej pojęciem ekonomicznym lub społecznym niż technicznym”
Peter F. Drucker

44 Innowacyjność przedsiębiorstwa
 zdolność przedsiębiorstwa do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji.

45 Innowacyjność - powinna stać się dzisiaj główną siłą kreatywną każdej organizacji, wpisaną na trwałe w jej system zarządzania i kulturę organizacyjną.

46 Innowacyjność przedsiębiorstwa
 wymóg efektywnego funkcjonowania firmy w gospodarce rynkowej,  źródło sukcesu firm działających, w gospodarce rynkowej,  stwarza warunki dla wzmocnienia jego pozycji konkurencyjnej.

47 Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że wprowadzanie innowacji jest ryzykowne.
Przeciwnie – brak innowacji w firmie stwarza ryzyko zagrożenia jej bytu.

48 Główne obszary wprowadzania innowacji w firmie:
innowacje w sferze zarządzania  lepsze sposoby organizowania i zarządzania działalnością badawczą, produkcyjną lub usługową,

49 innowacje produktu  dotyczą dóbr, które są wytwarzane przez przedsiębiorstwo – mają podstawowe znaczenie w gospodarce rynkowej,

50 innowacje procesowe  dotyczą sposobów wytwarzania produktów – innowacje technologiczne.

51 Procter & Gamble Producent świec, William Procter oraz wytwórca mydła, James Gamble zakładają małe przedsiębiorstwo produkcyjne w Cincinnati, Ohio z początkowym kapitałem 7000 USD. Pierwszymi produktami nowego przedsiębiorstwa są świece woskowe i mydło. James Norris Gamble, syn założyciela, z zawodu chemik, rozwija technologię produkcji pierwszego rodzimego białego mydła, które ze względu na swój kolor otrzymało nazwę Ivory (Kość słoniowa). By wzmocnić poczucie odpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa, P&G ustanawia pionierski program przyznawania pracownikom swoich akcji. P&G reklamuje swoje produkty, głównie mydło, w trakcie nadawania popularnego serialu radiowego. Odtąd seriale radiowe, później także telewizyjne, nazywane są potocznie operami mydlanymi. P&G otwiera swoją pierwszą placówkę w Europie, biorąc w leasing małą fabrykę detergentów w Marsylii. Na rynek wchodzi nowość w dziedzinie higieny jamy ustnej: pasta do zębów z fluorem Crest, która o wiele skuteczniej niż inne dotychczas dostępne pasty zwalcza próchnicę. P&G wprowadza na rynek pierwsze pieluszki jednorazowego użytku Pampers, które zastępują dotąd używane pieluchy tetrowe. Odtąd nazwa Pampers zaczyna funkcjonować jako odpowiednik jednorazowej pieluszki. P&G opracowuje nowy rodzaj produktów do pielęgnacji włosów: szampon i odżywka w jednym. P&G rozpoczyna działalność w Czechosłowacji, Rosji, na Węgrzech i w Polsce.

52 Nowy produkt – kilka kategorii w zależności od stopnia innowacji:
nowy produkt na nowym rynku – 10% wszystkich innowacji produktu, nowy produkt na istniejącym rynku – 80% udziału w innowacji produktu, ulepszenie istniejącego produktu – 10% udziału w innowacji produktu.

53 Dla konsumenta nowy produkt to wyrób lepiej zaspokajający dotychczasową potrzebę.

54 Z punktu widzenia konsumenta wyróżnia się
trzy rodzaje innowacji: innowacje ciągłe, mające jedynie niewielki wpływ na wzory konsumpcji – polegają na małej modyfikacji istniejących produktów, a ich zastosowanie nie wymaga uczenia się nowych zachowań,

55 innowacje dynamicznie ciągłe – przy wprowadzaniu tego typu innowacji niezbędne są jedynie niewielkie zmiany zachowań,

56 innowacje nieciągłe, to produkty całkowicie nowe – wprowadzenie na rynek tego rodzaju artykułów wiąże się z nauczeniem konsumenta całkowicie nowych wzorców konsumpcji.

57 Schemat rozwoju innowacji związanych z telewizją


Pobierz ppt "Dr inż. Seweryn TCHÓRZEWSKI ZARZĄDZANIE PPROJEKTEM INNOWACYJNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google