Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAM BARDZO SERDECZNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAM BARDZO SERDECZNIE"— Zapis prezentacji:

1 WITAM BARDZO SERDECZNIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2 Tbg TEMAT : SPOSOBY NA AKTYWNY UDZIAŁ RODZICÓW W ŻYCIU KLASY , SZKOŁY. Prowadzący : mgr Jan Grandys A.D , św. Walentego WITAM BARDZO SERDECZNIE

2 DIAGNOZA -specyfika oczekiwań oraz wymagań : nauczycieli i rodziców.
Treści programowe Współzależność interesów obu partnerów w świetle praw i potrzeb. DIAGNOZA -specyfika oczekiwań oraz wymagań : nauczycieli i rodziców. Sztuka partnerskiej prezentacji siebie oraz komunikacji języku „JA” w różnych sytuacjach. Wybór na drodze porozumienia obszarów odpowiedzialności partnerów za osiągnięcia ucznia- dziecka. indywidualizacja informacji o dziecku, aktualność problematyki z zakresu osiągnięć, perspektyw zawodowych, życiowych ucznia-dziecka. Kryteria atrakcyjności spotkań z rodzicami. Metody podejmowania wspólnych przedsięwzięć Motywujące formy gratyfikowania partnera. trafność wyboru szkoły, w perspektywie zdobycia zawodu, indeksu na studia, konieczność wsparcia w obszarze edukacji, wychowania dojrzałość zagrożenia dla zdrowia, rynek pracy a przygotowanie do podjęćia zatrudnienia, kompetencje zawodowe oraz rozszerzenie umiejętności zawodowych ( dwa kierunki) konsultacje nt. uzyskanych informacji z samooceny ucznia

3 Dla triumfu zła wystarczy, że dobrzy ludzie nic nie zrobią” –
Dla triumfu zła wystarczy, że dobrzy ludzie nic nie zrobią” – Waldemar Łysiak Po zakończeniu zajęć uczestnik może partnerstwo realizować poprzez : Życzliwy stosunek do oczekiwań i praw partnera. Stosowanie komunikacji interpersonalnej, tj. prezentowania siebie, swoich zainteresowań, problemów. Uzgadniania z rodzicami, na drodze negocjacji wzajemnych odpowiedzialności i oczekiwań : rodziców wobec szkoły i szkoły wobec rodziców. Programowanie tematyki spotkań z rodzicami priorytetowo traktując indywidualizację informacji o dziecku, aktualność problematyki z zakresu osiągnięć, perspektyw zawodowych, życiowych ucznia-dziecka. Rozstrzyganie problemów wg zasady „siła racji a nie racja siły , posługując się metodą debaty, negocjacji oraz stosując ewaluację. Stosowanie procedur konsultacji, opiniowania propozycji, przedsięwzięć RÓWNIEŻ I Z UCZNIAMI SIĘGAJĄC PO SAMOOCENIANIE. Dobór atrakcyjnych form uznania dla rodziców z tytułu ich zasług dla szkoły, klasy. CELE:

4 Art.48 Konstytucji RP : rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Art..72 Konstytucji : dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych Art..2. Ustawy o systemie oświaty (1991) nakłada na szkołę zadanie „wspierania rodziny w wychowaniu…” cyt. ustawa oraz przepisy wykonawcze MEN nadają rodzicom prawo do : Reprezentowania interesów rodziców , jako organ szkoły np. rada rodziców. Opiniowania dokumentów programowych szkoły (statut, wso, pso, oraz wyrażania opinii o pracy nauczyciela w procedurze awansu zawodowego Uchwalania z radą pedagogiczną programu wychowawczego!!! Informacji o wymaganiach programowych, kryteriach ocen z zachowania, zapoznawania z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia (indywidualna). Inicjatywy uchwałodawczej w ważnych sprawach edukacji ich dzieci. Uczestniczenia w obradach rady pedagogicznej, komisjach konkursowych. Wspomagania działań szkoły : materialnie, finansowo, udziałem w przedsięwzięciach w sferze wychowania, opieki, dydaktyki. PRZEPISY

5 Uchwalnie z radą pedagogiczną programu wychowawczego
Propozycje szkoły Propozycje rodziców

6 Opiniowania dokumentów programowych szkoły (statut, wso,pso,).
Reprezentowania własnych interesów , jako organ szkoły np. rada rodziców oraz wyrażania opinii o pracy nauczyciela w procedurze awansu zawodowego. STAŁE ( TERMINY) KONSULTACJE DYREKTORA Z ORGANAMI RADY RODZICÓW Opiniowania dokumentów programowych szkoły (statut, wso,pso,). OBOWIĄZUJA PROCEDURY – DO PROJEKTU MAJĄ DOSTĘP WSZYSCY, REPREZENTANCI, UZGADNIANE SĄ OPINIE Mają prawo być zapoznawani z wynikami badań osiągnięć edukacyjnych ucznia sprawozdanie DOCIERA DO ORGANU (RR) I NA ZEBRANIA KLASOWE, indywidualnej informacji. Informacji o wymaganiach programowych, kryteriach ocen z zachowania. USTALONE SĄ FORMY PREZENTACJI WYMAGAŃ I KRYTERIÓW W ZESPOŁACH KLASOWYCH Inicjatywy uchwałodawczej w ważnych sprawach edukacji ich dzieci. JEST SPRAWNY PRZEPŁYW INFORMACJI W OBIE STRONY (DO RP I OD RADY DO RODZICÓW) Uczestniczenia w obradach rady pedagogicznej, komisjach konkursowych. WSPÓŁNIE, PRZEZ OBU PARTNERÓW USTALONY TERMIN I PROBLEMATYKA Wspomagania działań szkoły : materialnie, finansowo, udziałem w przedsięwzięciach w sferze wychowania, opieki, dydaktyki. NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI, BOGACTWO FORM, DOŚWIADCZEŃ

7 poznać wymagania regulaminowe
Przychodzą po to, aby WIEDZIEĆ : co szkoła gwarantuje dziecku? Standard wykształcenia, bezpieczeństwo, poszanowanie godności, praw czego szkoła oczekuje od rodziców ? poznać wymagania edukacyjne (oczekiwania) w stosunku do ucznia, kryteria ocen ze sprawowania, zasady oceniania przedmiotowego, wymagania czy są one na jego miarę? poznać wymagania regulaminowe zorientować się jak dziecko rozpoczęło, w jakim otoczeniu, czy jest właściwie wyposażony do zajęć, wygląd osobisty, strój,

8 uzyskać pomoc gdy ich władza jest już bezradna i nic nie warta
Przychodzą po to, aby: rozeznać, jak dziecko wypełnia obowiązki szkolne (obecność na zajęciach, odrabianie zadań zadanych do domu, przygotowywania się do lekcji – przybory itd.,) respektuje regulamin, uzyskać pomoc gdy ich władza jest już bezradna i nic nie warta czy potrafi sprostać wymaganiom szkolnym zweryfikować trafność wybranej edukacji uzyskać opinię na temat prognozy, możliwości kariery szkolnej, uzyskać potwierdzenie osiągnięć edukacyjnych?, na poziomie oczekiwań, możliwości, poniżej,

9 Przychodzą po to, aby zaradzić :
potrzebom gdy możliwości edukacyjne dziecka są skromne lub świetnie rokują? gdy wymagania są ponad jego możliwości? problemom pracy na lekcjach, czy zadawane są prace domowe ( na miarę możliwości samodzielnego wykonania?) jakie są kontakty rówieśnicze? pojawiającym się kłopotom z nauką, zachowaniem, pznać zagrożenia zagrożenia w nauce ( z jakich przedmiotów, z jakich przyczyn), jakie są rokowania? ustalić wspólne działania dla dobra dziecka, uzyskać wsparcie profesjonalną wiedzą przydatną dla pozytywnej roli rodzica, poznać potrzeby szkoły , wesprzeć szkołę, działać społecznie.

10 PARTNERZY-ISTOTA PARTNERSTWA
Ćwiczenie : wzajemna ocena wizerunku rodziny szkoły PARTNERZY-ISTOTA PARTNERSTWA Szkoła Rodzina PATRZYMY NA SIEBIE zainteresowani DOBREM w obrazie Przez „karierę” UCZNIA DZIECKA widzi rodzinę, jako: patrzy na szkołę, jako:

11 CZY ISTNIEJE POTRZEBA ZMIAN ORGANIZACJI TWOICH KONTAKTÓW Z RODZICAMI ?
kluczowe pytanie: CZY ISTNIEJE POTRZEBA ZMIAN W FORMACH I SPOSOBACH ORGANIZACJI TWOICH KONTAKTÓW Z RODZICAMI ? TAK NIE z następujących powodów z następujących powodów

12 B. Wpływ rodziców jest ograniczony
Ćwiczenie : diagnoza zespołu rodziców w Twojej klasie, komentarz do uzyskanego wyniku. Zdiagnozowanie i ocena mocy wychowawczej domu rodzinnego klasa Ilość uczniów Og. Dz. Chł. A. Uczniowie w pełni liczą się z rodzicami B. Wpływ rodziców jest ograniczony C. Brak wpływu rodziców ZESTAWWIENIE MOCY WYCHOWAWCZEJ W KLASACH : LASY I A/ B/ C/ KLASY II A/B/ KLASY III % % % SYMULACJA STANU RZECZYWISTEGO …

13 Występ „Framu”

14 lista problemów na linii
współpracy : rodzice - wchowawcy 1.WYBÓR RADY KLASOWEJ 2 BRAK MOŻLIWOŚCI BLIŻSZEGO POZNANIA RODZINY, WARUNKÓW 3 RODZICE NIE STANOWIĄ AUTORYTETU DLA DZIECKA, ZANIK AUTORYTETÓW 4. BRAK HAMULCÓW MORALNYCH W KONTAKTACH Z NAUCZYCIELAMI 5 RODZICE BOJĄ SIĘ SZKOŁY (z powodów… m.in. własnych niepowodzeń w okresie szkolnym) 6.ROSZCZENIOWA POSTAWA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY 7 BRAK PRZEKAZU INFORMACJI PRZEZ UCZNIA DO RODZICÓW 8 BIERNOŚĆ WOBEC PROBLEMÓW 9. KONTAKT Z JEDNYM Z RODZICÓW, JEDNOSTRONNA , KRZYWDZĄCA OCENA NAUCZYCIELI 10. NIETRZYMANIE SIĘ USTALONYCH ZASAD

15 RODZICE – WYCHOWAWCY (c.d)
PROBLEMY NA LINII RODZICE – WYCHOWAWCY (c.d) 11. RODZIC BRONI SWEGO DZIECKA , BRAK OBIEKTYWIZMU 12. JEDNOSTRONNA OCENA PRACY NAUCZYCIELI, BRAK SZACUNKU 13. MAŁE , FINANSOWE WSPARCIE RODZICÓW : ZASADNICZA CZY LICEUM-TECHNIKUM 14. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI BEZ PODANIA PRZYCZYN 15.UNIKANIE LUB BRAK KONTAKTU Z WYCHOWAWCĄ 16. ZRZUCANIE PROBLEMÓW NA SZKOŁĘ 17. WYJAZDY ZAGRANICZNE, DUŻE ODLEGŁOŚCI I KŁOPOTLIWE POŁĄCZENIA 18.ZŁY BYT MATERIALNY, NISKIE WYKSZTAŁCENIE 19. ABSENCJA NA SPOTKANIACH 20. NIEDOSTATECZNA KOMPETENCJA RODZICIELSKA

16 RODZICE BOJĄ SIĘ SZKOŁY

17 Boją się szkoły (z powodów… m.in. własnych niepowodzeń w okresie szkolnym, niepowodzeń , braku osiągnięć u dzieci, poczucia niekompetencji, Osobiste kompleksy w kontaktach z nauczycielami, Braku odwagi wypowiadania się publicznie Kto pomoże im Przełamać bariery : lęku, strachu, nieśmiałości kompleksu, złych doświadczen,

18 SPÓJRZMY NA WYNIKI DRUGIEJ SONDY SZKOLNEJ
ZADANIE WYCHOWAWCY – JAKIE PODEJMĘ DZIAŁANIA, CO ZROBIĘ? 1. GDY: MOGĘ LICZYĆ NA SKUTECZNY WPŁYW RODZICÓW? 2. GDY WPŁYW RODZICÓW JEST OGRANICZONY? 3. GDY RODZINA JEST BEZRADNA?

19 Proszę zdefiniować dalsze propozycje
ZADANIE WYCHOWAWCY – JAKIE PODEJMĘ DZIAŁANIA, CO ZROBIĘ? GDY: MOGĘ LICZYĆ NA SKUTECZNY WPŁYW RODZICÓW - a/ są rzetelne relacje, nie ma niedomówień b/ mogę dotrzeć do rodziców, c/ systematyczna kontrola, d/ szkolenia dla rodziców, d/ częste, indywidualne spotkania z rodzicami uczniów e/ f/ g/ h/ i/ Proszę zdefiniować dalsze propozycje Głosy z sali

20 Proszę zdefiniować dalsze propozycje
ZADANIE WYCHOWAWCY – JAKIE PODEJMĘ DZIAŁANIA, CO ZROBIĘ? GDY WPŁYW RODZICÓW JEST OGRANICZONY a/ szukanie grup wsparcia, warsztaty dla rodziców, b/ rodzic nie kontaktuje się, jest bierny wobec sytuacji c/ osobiste kontakty, telefony, zaproszenia, maile, zwiększenie liczby indywidualnych kontaktów, d/ wspólne rozmowy, e/ f/ g/ h/ i/ Proszę zdefiniować dalsze propozycje Głosy z sali

21 Proszę zdefiniować dalsze propozycje…
ZADANIE WYCHOWAWCY – JAKIE PODEJMĘ DZIAŁANIA, CO ZROBIĘ? GDY RODZINA JEST BEZRADNA – wiem ,że to oni oczekują pomocy (art.2 ustawy o systemie oświaty: ) a/ włączenie do pomocy psychologa, pedagoga, innych grup wsparcia b/ od dłuższego czasu nie ma kontroli ze strony opiekunów, sytuacja przenosi się na relacje uczeń-rodzic, c/ skierowanie do odpowiednich poradni, innych instytucji współdziałających ze szkołą, d/ rodzic- wychowawca- pedagog- psycholog ??? e/ f/ g/ h/ i/ Proszę zdefiniować dalsze propozycje… Głosy z sali

22 INFORMACJA Z DIAGNOZY SYTUACJI SZKOŁA – RODZICE
Atrakcyjność władzy rodziców to problem Uczniowie w …% respektują władzę – zdanie, wpływ rodziców … % uczniów odnosi się z rezerwą do autorytetu rodziców … % uczniów nie respektuje opinii rodziców To jest sytuacja ? KONTAKT Z RODZICAMI JEST NIEZADAWALAJĄCY I NIE ROKUJE ZMIANĄ: A/ ODLEGŁOŚĆ B/ PRACA POZA KRAJEM C/ BRAK CZASU, ZAINTERESOWANIA D/ BIERNOŚĆ, NIEWYDOLNOŚĆ WYCHOWAWCZA E/ WARUNKI: WYKSZTAŁCENIE, SYTUACJA MATERIALNA

23 „JEŚLI MAHOMET NIE PRZYCHODZI DO GÓRY, TO GÓRA PRZYCHODZI DO MAHOMETA”
WNIOSKI DOT. RODZICÓW BIERNYCH, NIEOBECNYCH SYTUACJA NIE ROKUJE ZMIANĄ NA LEPSZE Z INICJATYWY RODZICÓW, BEZ DOGŁĘBNEJ ANALIZY I WYPRACOWANIA STRATEGII PRZEZ SZKOŁĘ NIE MA CO LICZYĆ NA ZMIANĘ SKORO NIE MA SZANS NA JAKĄKOLWIEK WPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI, TO TRZEBA SIĘ SKUPIĆ NA UCZNIU

24 Chętnie gratulować wyników dobrego wychowania, troski
Podnosić poprzeczkę wymagań, oczekiwań, Umożliwić prezentację ich sposobów, radzenia z problemami i ich rozwiązywaniu. Dawać dowody uznania w formie gratyfikacji cieszących się aaprobatą. Zindywidualizować rozeznanie mocnych i słabych stron, Bazowanie na mocnych stronach, okazywać wyrozumiałość, Wzmacniać zachętą, nakłanianiem, ukazywaniem postępu, małych - dobrych zmian. Okazywać radość z każdego sukcesu, Na gruncie szczegółowej diagnozy rozstrzygnąć na ile są szanse zmiany postaw rodziców na PLUS Trzeba wesprzeć wybrane osoby w formie porozumienia- paktu ściśle określając wzajemne zobowiązania, oceniać motywująco. Skoro nie ma co liczyć na dom , trzeba podjąć działania, skupić wysiłki bezpośrednio na pomocy uczniowi, na budowie jego odpowiedzialności za siebie Sięgnąć po ocenianie kształtujące : SAMOOCENĘ, OCENĘ KOLEŻEŃSKĄ Objąć ucznia specjalnym programem pomocy,

25 PROPOZYCJE Wizja współpracy z rodzicami
Określenie MOCY wychowawczej rodzica wobec dziecka i nauczyciela wobec uczniów Atrakcyjne formy spotkań , Autoprezentacja, Ewaluacja Indywidualizacja KONTAKTÓW, informacji - Komunikacja w języku „JA” Wykorzystanie samooceny

26 1. Czego chcę, aby uczniowie się nauczyli?
KLUCZOWE PYTANIA Parafrazując 3 pytania Charls’a Galloway’a (Psychologia uczenia się i nauczania) 1. Czego chcę, aby uczniowie się nauczyli? 2. W jaki sposób mogę pomóc uczniom nauczyć się? Jak się dowiem, czego nauczyli się uczniowie?.. MŁODY NAUCZYCIEL…

27 1. Jak przedstawię rodzicowi wymagania szkoły wobec niego i dziecka?
ABY ZDIAGNOZOWAĆ OCZEKIWANIA RODZICÓW OKREŚLAM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWE ZADANIA W FORMIE PYTAŃ: 1. Jak przedstawię rodzicowi wymagania szkoły wobec niego i dziecka? 2. Jak będę pomagał rodzicowi w osiągnięciu powodzenia szkolnego przez jego dziecko? 3. Jak wspólnie (nauczyciel – rodzic, także uczeń) sprawdzimy skuteczność naszych wysiłków? Ćwiczenie: czas 15’ praca w 3 zespołach – wychowawcy klas I-ch; II-ch; III-ch, IV-ch A/ INDYWIDUALNIE B/ W ZESPOLE KLAS PREZENTACJA: A,B,C

28 Jak wspólnie (nauczyciel – rodzic, także uczeń)
ĆWICZENIE - czas 15’ praca w zespołach wychowawców klas : I-ch; II-ch; III-ch, IV-ch Jakie wymagania i w jakiej formie przedstawię rodzicowi odniesieniu do niego, i jego dziecka? Jak będę pomagał rodzicowi w osiągnięciu powodzenia szkolnego przez jego dziecko? Jak wspólnie (nauczyciel – rodzic, także uczeń) sprawdzimy skuteczność naszych wysiłków?

29 ZACHOWANIA POZA MOJĄ KONTROLĄ ?
DIAGNOZA KOMPETENCJI PARTNERÓW Ćwiczenie nr , czas 15’: ma sprawdzić kompetencje partnerów A/ KAŻDY RODZIC W STOSUNKU DO SWEGO DZIECKA zadanie do wykonania podczas spotkania z rodzicami, B/ JAKO WYCHOWAWCA - (nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić swe kompetencje dydaktyczne, jako nauczyciela przedmiotu CO MOGĘ KONTROLOWAĆ WŚRÓD UCZNIÓW? NA CO MAM WPŁYW WŚRÓD UCZNIÓW : ZACHOWANIA POZA MOJĄ KONTROLĄ ?

30 NASZE WPŁYWY

31 I SPOTKANIE … „Moc szkoły”
Ćwiczenie / indywidualne „AUTOPREZENTACJA NAUCZYCIELA „czas 10’ Nazwisko i Imię ………………………………………………., nauczyciel ………………………. CECHY MOJEGO CHARAKTERU - MOJE WALORY PEDAGOGICZNE, JAKO WYCHOWAWCY / NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU/ MÓJ WARSZTAT PRACY MOJE WYMAGANIA WYCHOWAWCZE STAWIANE UCZNIOM - LUBIĘ UCZNIÓW ZA - NIE TOLERUJĘ U UCZNIÓW - INNE ISTOTNE INFORMACJE PREZENTACJA MULTIMEDIALNA SYLWETEK NAUCZYCIELI KLASY

32 Arkusz ewaluacji Ma Pani /Pan do wyboru skalę ocen : /Proszę ocenić jakość naszego (naszych) spotkania (ń) wpisując przy podanych określeniach swoją ocenę/ : Atmosfera – Informacje o dziecku - Czułam/łem się potrzebna/y, ważna/y - Organizacja spotkania / spotkań - Chęć współdziałania wychowawcy z rodzicami -

33 2. Obecność na spotkaniu traktuję, jako:
formalność, obowiązek, ciekawość, ważne spotkanie, stracony czas, korzyść dla siebie? / Proszę podkreślić jedną, wybraną odpowiedź/ 3. Proszę o podkreślenie trzech, najbardziej pożądanych przez Panią/Pana form kontaktu ze szkołą (wychowawcą): osobista rozmowa, korespondencja –telefon - poczta , zaproszenie, wezwanie, spotkanie klasowe, wizyta nauczyciela w domu. DZIĘKUJĘ Ewaluacja przekona rodziców, że cenimy ich i liczymy się z ich zdaniem

34 RODZIC PRZYCHODZI DO SZKOŁY, ABY OTRZYMAĆ INFORMACJE:
Ćwiczenie : proszę opracować tematykę oczekiwań rodziców uczniów klas : I; II; III, IV –TECHNIKUM czas15’ , prezentacja ćwiczenie koniecznie do zrealizowania z rodzicami – ZADAĆ IM PYTANIA I ROK II ROK III ROK A/ NA PROGU ROKU B/ W POŁOWIE I SEMESTRU C/ W POŁOWIE ROKU D/ W POŁOWIE II SEMESTRU E/ PRZED KOŃCEM ROKU A/ NA PROGU ROKU B/ W POŁOWIE I SEMESTRU C/ W POŁOWIE ROKU D/ W POŁOWIE II SEMESTRU E/ PRZED KOŃCEM ROKU A/ NA PROGU ROKU B/ W POŁOWIE I SEMESTRU C/ W POŁOWIE ROKU D/ W POŁOWIE II SEMESTRU E/ PRZED KOŃCEM ROKU W następnych ……

35 ZASADY POPRAWNEJ ORGANIZACJI
SPOTKAŃ Z RODZICAMI

36 ZASADY … 1. Osobiste powitanie przez podanie ręki z oczekiwanymi, bo zaproszonymi Gośćmi dla każdej osoby przemyśleć treść i formę pozdrowienia, wymiany powitalnej grzeczności/ 2. Przygotowanie wystroju sali, kwiatów, wystawy prac uczniowskich, nowych dyplomów, pucharów z podpisem autorów sukcesu szkoły, klasy. 3. Ustawienie wspólnego stołu, aby wzajemnie zachować kontakt 4. Zapewnienie muzyki ( ulubione nagrania, piosenki wykonywanych przez dzieci, inne), 5. Zorganizowanie dla Gości małego poczęstunku ( obsługa przez uczniów) . 6. W trakcie obrad aspekty rekreacyjne : np.: ciekawostki praktyczne, występy uczniów, humor z zeszytów szkolnych, anegdoty.

37 10. Osobiste pożegnanie z rodzicem.
7. Przygotowanie materiałów dla rodziców (, propozycje, prezentacje opracowanych wspólnie dokumentów, m.in. ankiety, kwestionariusze, zapytania, 8. PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O DZIECKU zawierającej obok bieżących ocen , istotne i aktualne spostrzeżenia, zapytania, sugestie osobnego omówienia, rady, prognozy, mocne i słabe strony. 9. Określenie czasu na wymianę uwag, propozycji, zapytań, pracy warsztatowej nad przygotowanymi dokumentami i podsumowanie spotkania ( uznanie dla współorganizatorów –RR, SU, za aktywny udział rodziców,), USTALENIE TEMINÓW, FORM KONTAKTU. 10. Osobiste pożegnanie z rodzicem.

38 na … SPOTKANIE RODZICÓW uczniów klasy ...
…………………….. …………………………………………………………………… Pieczęć szkoły miejscowość, data Z A P R O S Z E N I E Mam zaszczyt zaprosić Rodziców ( Marka/ Małgosi) ……………………………… na … SPOTKANIE RODZICÓW uczniów klasy Termin : godz w sali nr ……………. Temat : ……………………………………………………………………………… P R O G R A M : 1. 2. 3. 4. licząc na niezawodne przybycie z wyrazami szacunku wychowawca klasy ….

39 I SPOTKANIE Z RODZICAMI : Karta do autoprezentacji rodziców
Ćwiczenie nr ..., czas 15’ + 15’, a/ autoprezentacja rodziców, AUTOPREZENTACJA RODZICÓW Walory Syna/Córki Liczę, że ukończy szkołę i znajdzie pracę / dostanie się na studia Mogę pomóc szkole w... ……… /Nazwisko i Imię/ Imię dziecka : Mój zawód Moje hobby Moje marzenia

40 Karta do autoprezentacji Wychowawcy
Indywidualnie i sprawiedliwie oceniam, konsultuję decyzje z rodzicami i uczniami Lubię uczniów za: Wychowawca Na bieżąco będę informował o postępach; sms, telefon, Mam poczucie humoru Nie toleruję :

41 AD 2 B/ . I spotkanie – początek roku
ćwiczenie, czas 10’, prezentacja Grupa A Partnerzy : Za co odpowiadamy –czego oczekujemy? /szczegółowe i konkretne uzgodnienia, bez „pobożnych życzeń „ wynikające z interesów klientów/ NAUCZYCIELE uczniów klasy ... wychowawca Biorę odpowiedzialność za: OCZEKUJĘ - WYMAGAM od rodziców: Dokumenty przygotowane przez wychowawcę w konsultacji z pozostałymi uczącymi w klasie i zaprezentowane rodzicom

42 BIORĘ OCZEKUJĘ DLA DZIECKA odpowiedzialność za DZIECKO od szkoły:
I SPOTKANIE GRUPA B Ćwiczenie PARTNERZY : Za co odpowiadamy –czego oczekujemy? /szczegółowe i konkretne uzgodnienia, bez „pobożnych życzeń” lecz wynikające z interesów klientów RODZICE BIORĘ OCZEKUJĘ DLA DZIECKA odpowiedzialność za DZIECKO od szkoły: Zebrać dane, niech komisja Rady Klasowej zestawi i przedstawi ogółowi zebranych

43 Międzysemstralne spotkanie II
Komunikacja w języku „JA” Drugie śródsemestralne spotkanie : Ćwiczenie NAPISZ PROGNOZĘ DLA DZIECKA RODZICOWI praca w 4 grupach, czas 10’ prezentacja grup - dyskusja A/ WERSJA BARDZO OPTYMISTYCZNA B/ WERSJA POZYTYWNA C/ WERSJA SYGNALIZUJĄCA SZEREG ZAGROŻEŃ DLA PROMOCJI D/ WERSJA ZAPOWIEDŹ NIEPOWODZENIA , PORAŻKI / brak promocji, zagrożenie pozytywnego wyniku na egzaminie zewnętrznym/ . ARKUSZ OCENY ZOBOWIĄZAŃ

44 Elementy SAMOOCENY UCZNIA
ćwiczenie, czas 10 ‘ Arkusz samooceny ucznia zawierający pytanie i rodzaje odpowiedzi (Nazwisko i Imię ucznia) CO SĄDZISZ O SWOICH WYNIKACH W W NAUCE ZACHOWANIU: 1. …………………………… …………………………… 2. ……………………… … ……………………… …. 3. ………………………… ………………………….. 4. ………………………… …………………………. 5. ………………………… …………………………. 6. ………………………… ………………………….. 7. ………………………… ………………………….

45 CZY OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
ELEMENTY SAMOOCENY SPOTKANIE PO I SEMESTRZE – GRUPA B ćwiczenie : zdefiniować po 7 propozycji ocen o osiągnięciach dziecka do wyboru przez rodziców, czas 15’ CZY OSIĄGNIĘCIA DZIECKA W NAUCE ZACHOWANIU: 1. …………………………… …………………………… 2. ……………………… … ……………………… …. 3. ………………………… ………………………….. 4. ………………………… …………………………. 5. ………………………… …………………………. 6. ………………………… ………………………….. 7. ………………………… ………………………….

46 SAMOOCENA UCZNIA – ZOBOWIĄZANIA po I semestrze
Uczeń ………………………………………….., klasa ………… MOJA PROGNOZA PROMOCJI / UKOŃCZENIA NAUKI JEST : …………………………….. …………………………………………………. MAM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE DODATKOWE WYSIŁKI POWINIENEN/POWINNAM SKONCENTROWAĆ NA POPRAWIE WYNIKÓW Z /określ co powinieneś/powinnaś zrobić, jakich przedmiotów to dotyczy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. NADROBIENIE ZALEGŁOŚCI, BIEŻĄCE SPROSTANIE WYMAGANOM JEST / podkreśl wybraną odpowiedź/ : a/ w zakresie moich możliwości b/ uwarunkowane uzyskaniem pomocy w formie – (podkreśl) pomocy koleżeńskiej, dodatkowych zajęć w szkole, korepetycji, W ZAKRESIE ZACHOWANIA POSTANAWIAM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

47 ARKUSZ OCENY WYBRANYCH NAJWAŻNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ
Wychowawca rozdaje kartki z prośbą o ocenę (i zwrot) w skali : (do ustalenia) Z o b o w i ą z a n i e z dnia …………………….2006/7 w świetle wyników mego dziecka ………………………………… za I semestr roku szkolnego ……………………. Postanawiam udzielić Mu /Jej/następującej pomocy …………………………………………………………………….. ……………………………… /podpis rodzica /

48 Zobowiązania wychowawcy
Wychowawca deklaruje dalsze działania wobec każdego ucznia WYCHOWAWCA W sprawie Pani/Pana Córki/Syna Skoncentruję uwagę głównie na : Ta deklaracja winna być zamieszczona w indywidualnej informacji dla rodzica o uczniu

49 STOSOWANE FORMY UZNANIA DLA RODZICÓW NA POZIOMIE KLASY - SZKOŁY
ODZNACZENIA szkolne, państwowe PATRONOWANIE IMPREZOM UŚCISK DŁONI COROCZNE PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ GRATYFIKACJE ŻYCZENIA Z OKAZJI DYPLOMY, LISTY NOTATKI W MEDIACH TYTUŁY HONOROWE

50 MOŻLIWOŚCI PODZIĘKOWANIA RODZICOM ZA :
PUNKTUALNOŚĆ I OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH SPOTKANIACH... OPRAWĘ KULINARNĄ IMPREZ KLASOWYCH /„NIE ZAPOMNIMY CIASTECZEK”/... MIMO TRUDNOŚCI UMIELIŚMY ZNALEŹĆ DOBRE DLA DZIECKA ROZWIĄZANIA, DZIĘKUJĘ ZA ZAUFANIE... DZIĘKUJĘ ZA WSPANIAŁEGO AKTORA, RECYTATORA... BEZ PANI/PANA WYCIECZKI NIE BYŁYBY TAK PROFESJONALNE I BEZPIECZNE... DZIECKO BYŁO OZDOBĄ, WZOREM OBOWIĄZKOWOŚCI, ODWAGI, PRACOWITOŚCI... POMOC PLASTYCZNA PANI/PANA ZACHWYCAŁA WSZYSTKICH... PANI/PANA POGODA DUCHA I UŚMIECH, DODAWAŁY SIŁ I WIARY INNYM, POMAGAŁY W TRUDNYCH SPRAWACH ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIA... WYRAŻAM PODZIĘKOWANIE ZA POMYSŁY MAM SZCZERY PODZIW DLA PANA ZA POMOC TECHNICZNĄ PRZY NAPRAWACH SPRZĘTU... PREZENTACJE SWOICH DOŚWIADCZEŃ, RAD, POMYSŁÓW WYCHOWAWCZYCH

51 cd gratyfikacji … NIE ZAPOMNIMY WSPANIAŁEJ MUZYKI, AKOMPANIAMENTU, ŚPIEWU PODCZAS NASZYCH... PODZIWIALIŚMY PAŃSTWA ZA PUNKTUALNOŚĆ, BO ANI RAZU W CZASIE 6/3 LAT NIE SPÓŹNILIŚCIE SIĘ PAŃSTWO NA SPOTKANIA, A WASZE DZIECKO NA ZAJĘCIA... MIŁO MI BYŁO WITAĆ ZAWSZE ELEGANCKO UBRANEGO GENTELMENA, LADY... OKAZYWANE WSPARCIE INICJATYWOM BARDZO POMAGAŁO PRZEKONYWAĆ POZOSTAŁYCH... SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA MAŁE PREZENCIKI DLA NASZYCH ARTYSTÓW... DZIĘKUJE ZA ZGŁASZANIE UWAG, PROPOZYCJI TEMATÓW DO DEBAT O ROZWOJU DZIECI... JAK TE FORMY, NAJŁATWIEJSZE I NAJTAŃSZE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA W I Z E R U N E K NASZEJ SZKOLE, WYCHOWAWCY?

52 podsumowanie Przeprowadź spotkanie tak, aby chcieli przyjść na nastęne

53 DZIĘKUJĘ ZA MIŁĄ WSPÓłPRACĘ I ŻYCZĘ DOJRZAŁYCH OWOCÓW
uznania awansu wdzięczności DZIĘKUJĘ ZA MIŁĄ WSPÓłPRACĘ I ŻYCZĘ DOJRZAŁYCH OWOCÓW sukcesu pamięcii JAN GRANDYS


Pobierz ppt "WITAM BARDZO SERDECZNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google