Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. PORZĄDEK SPOTKANIA Z RODZICAMI: 17 00 –17 30 Spotkanie ogólne inauguracyjne w Auli szkoły. Wiodącym tematem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. PORZĄDEK SPOTKANIA Z RODZICAMI: 17 00 –17 30 Spotkanie ogólne inauguracyjne w Auli szkoły. Wiodącym tematem."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

2 PORZĄDEK SPOTKANIA Z RODZICAMI: 17 00 –17 30 Spotkanie ogólne inauguracyjne w Auli szkoły. Wiodącym tematem spotkania będzie:  zapoznanie rodziców z organizacją pracy Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na rok szkolny 2015/2016,  kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016, 17 30 - 18 15 Spotkanie z wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w salach lekcyjnych:  wybory Rad Oddziałowych  przedstawienie WSO, w tym wymagań edukacyjnych i sposobu sprawdzania osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych,  diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej szkoły – przeprowadzenie ankiet. 18 15 - 18 30 Wybory Zarządu Szkolnej Rady Rodziców

3 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku KLASY PIERWSZEIaIaIbIcIdIeIfŁĄCZNIE ILOŚĆ UCZNIÓW271426202425136 KLASY DRUGIEIIaIIbIIcIIdIIeIIfŁĄCZNIE ILOŚĆ UCZNIÓW221422272317125 KLASY TRZECIEIIIaIIIbIIIcIIIdIIIe-ŁĄCZNIE ILOŚĆ UCZNIÓW2211202916-98 STAN NA 16.09.2015r. – 359 uczniów, tym 20 dojeżdżających

4 Minister Edukacji Narodowej na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1) ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWARTEJ SZKOŁY Decyzją minister podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w placówkach gimnazjalnych będą:  wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  podniesienie jakości kształcenia w szkołach  rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

5 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie na rok szkolny 2015/2016 określił w ramach nadzoru zakres wymagań:  uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

6 Podstawowe kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016:  realizacja kierunków polityki oświatowej państwa (MEN), rekomendacje W-M Kuratora Oświaty, organu prowadzącego szkołę – Burmistrza Olecka  zaspokoić oczekiwania, potrzeby młodzieży gimnazjalnej i rodziców  uwzględniać wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015  respektować założenia programowe koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły – SZKOŁY PRZYJAZNEJ, TWÓRCZEJ I OTWARTEJ „Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne, potrafi korzystać z tego, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne, potrafi korzystać z tego, co ją otacza” Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

7 Podstawowe kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016: podniesienie jakości kształcenia wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów aktywna promocja działań szkoły w środowisku lokalnym podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami - szkoła współpracy, rodzice partnerami szkoły współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, jako widoczny wzór współpracy dla uczniów tworzenie optymalnych warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

8 Główne działania i sposoby realizacji: 1.Ciągłe podnoszenie jakości procesu nauczania – uczenia się, między innymi poprzez: zapewnienie warunków do realizacji innowacyjnej oferty programowo- organizacyjnej szkoły, tj. dodatkowych zajęć edukacyjnych z edukacji medialnej, matematyczno - przyrodniczej, humanistycznej, językowej, szkolenia sportowego oraz klas terapeutycznych, okresowe i systematyczne badanie postępów edukacyjnych uczniów - przeprowadzanie diagnoz „na wejściu”, podsumowujących półrocze i rok szkolny z przedmiotów egzaminacyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie „próbnego egzaminu gimnazjalnego” – grudzień 2015 i marzec 2015, współpraca wychowawcy z wychowawcą wspomagającym, realizacja zajęć WDŻwR wspomagających pracę wychowawczą i profilaktyczną szkoły – I półrocze kl. II i III; II półrocze kl.I, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

9 Główne działania i sposoby realizacji: c.d. Ciągłe podnoszenie jakości procesu nauczania – uczenia się, między innymi poprzez: między innymi poprzez: dostosowywanie i modyfikacja oferty zajęć w-f do wyboru przez ucznia – zgodnie z przyjętymi zasadami, w tym realizacja zajęć sprawnościowo-zdrowotnych na pływalni w dwugodzinnych blokach, realizacja bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych - uwzględniającej zróżnicowane potrzeby i możliwości każdego ucznia, m. in. zajęcia specjalistyczne, korekcyjno - kompensacyjne, koła naukowe z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, praktyczne zajęcia laboratoryjne, koła rozwijające zainteresowania: koło majsterkowicza, teatralne, wokalne, dziennikarskie, literackie, realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych – kl. II od listopada 2015 do końca kwietnia 2016 - w maju „Festiwal Projektów Edukacyjnych” Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

10 Główne działania i sposoby realizacji: 2. Motywowanie i wspieranie uczniów do samorozwoju poprzez między innymi: organizację konkursów i turniejów – wiedzy np. Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku, zdolności artystycznych, rywalizacji sportowej, np. VI Memoriał im. Wł. Żurowskiego, turniej czytelniczy „Lekturomaniacy”, turniej poetycki, ortograficzny, wiedzy o patronie szkoły, itp.. organizację wieczornic i spotkań z ciekawymi osobami pod nazwą „Ludzie z pasją” – autorytety ze świata nauki, kultury i sportu, udział w akcji Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku, przygotowanie i udział uczniów w znaczących konkursach i zawodach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, np. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2016”, Konkurs Matematyka w Zarządzaniu, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

11 Główne działania i sposoby realizacji: 2. c.d. Motywowanie i wspieranie uczniów do samorozwoju poprzez między innymi: przyznawanie stypendiów motywacyjnych o charakterze finansowym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – śr. ocen 5,3 występowanie z wnioskami o stypendia Burmistrza czy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego promocja osiągnięć i aktywności uczniów o charakterze społecznym i obywatelskim – gabloty szkolne, strona internetowa szkoły, lokalne media, wyróżnienie uczniów honorowymi tytułami: Ambasador Szkoły, Animator Życia Społecznego i Kulturalnego Szkoły, Absolwent Roku, informacje w gazetce szkolnej, nagradzanie na spotkaniach z rodzicami - „Gala osiągnięć”, odznaki wzorowego ucznia, itp. Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

12 Główne działania i sposoby realizacji: 3. 3. Promowanie wartości „uczenia się przez całe życie” poprzez: udział szkoły w wewnętrznych i zewnętrznych projektach i programach edukacyjnych 4. Przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia – realizacja „Szkolnego systemu doradztwa zawodowego” podczas zajęć w ramach konsultacji grupowych i indywidualnych, podjęcie kroków zmierzających do opracowania ekspozycji stałej „Aleja Absolwentów” 5. Przygotowanie społeczności szkolnej do udziału w ogólnopolskim programie „Szkoły Promującej Zdrowie”– diagnoza stanu wyjściowego 6. Pielęgnowanie tradycji i historii szkoły poprzez realizację „Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, m. in.: Dnia Bożonarodzeniowych Życzeń, Święta Szkoły, Święto Szkoły - Dnia Patrona, Dnia Edukacji Narodowej. Narodowego Święta Niepodległości. Połowinki kl. II. Misterium Wielkopostne. Święta Narodowego Trzeciego Maja, Bal klas III Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

13 Główne działania i sposoby realizacji: 7. Kontynuacja i doskonalenie dotychczasowych działań szkoły w zakresie wykorzystania TIK oraz rozbudowa strony internetowej szkoły, jako głównej platformy komunikacyjnej i promocyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualność, jakość i rzetelność informacji – platforma Moodle. 8. Partycypacja uczniów i rodziców w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły ukierunkowanej na rozwój uczniów – organizacja spotkania z udziałem uczniów i rodziców z zastosowaniem metody „Profil szkoły”. 9. Ciągła, aktywna i owocna współpraca organów szkoły (Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej)w zakresie realizacji zadań statutowych gimnazjum, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji na rzecz dobra uczniów, rodziców i nauczycieli. 10. Organizacja wspólnych szkoleń i warsztatów z rodzicami nt. „Szkoła i rodzice na rzecz współpracy w wychowaniu i rozwoju młodzieży w okresie dorastania”; „Zanim będzie za późno – stop narkotykom, dopalaczom – świadome zapobieganie” Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

14 Główne działania i sposoby realizacji: 10. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole poprzez: stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi i bezpieczeństwu uczniów, zapobieganie formom przemocy i agresji, profilaktyka uzależnień oraz wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych, ochrona przed niepożądanymi treściami w Internecie i walka z cyberprzemocą i infoholizmem, przeciwdziałanie sytuacjom lobbingowym, psychomanipulacji, 11. Modernizacja bazy i wyposażenia szkoły - remonty bieżące w budynku szkoły, zakup komputerów i programu do wdrożenia dziennika elektronicznego; zakup pieca konwekcyjno- parowego do przyrządzania zdrowych posiłków uczniom zgodnie z obowiązującymi wymogami zdrowego żywienia; inwestycja związana z modernizacją boiska i ciągów pieszych pokrytych zużytą terlinką, 12. Wzmacnianie współpracy szkoły z instytucjami i podmiotami wpierającymi zadania statutowe szkoły oraz dalsze pozyskiwanie sojuszników i sprzymierzeńców szkoły. Przyznawanie honorowego tytułu „Przyjaciela Dwójki” – wynajmujemy salę gimnastyczną i aulę oraz miejsca na reklamę za odpłatnością. Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

15 Ważne informacje: Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Lp.OddziałWychowawcaWychowawcy wspomagający 1. 1amgr Eligia Tokajukmgr Wiesław Bukpaś 2. 1bmgr Elżbieta Borysmgr Dorota Włodarska 3. 1cmgr Diana Zawistowskamgr Maria Jolanta Kłosińska 4. 1dmgr Justyna Jeżewskamgr Beata Kozłowska 5. 1emgr Elżbieta Orlik-Gogaczmgr Adam Wyszyński 6. 1fmgr Agnieszka Kowalewskamgr Mariola Zdancewicz 7. 2amgr Jolanta Jeleniewiczmgr Renata Kołdys 8. 2bmgr Elżbieta Łukasikmgr Katarzyna Werstak 9. 2cmgr Małgorzata Harasimmgr Magdalena Białokozowicz 10. 2dmgr Marzena Kamińska-Kopiczkomgr Tomasz Jurewicz 11. 2emgr Agnieszka Baranowska-Morozmgr Alina Kalinowska 12. 2fmgr Paweł Karandziejmgr Romana Waszak 13. 3amgr Maciej Mularczykmgr Tomasz Borowski 14. 3bmgr Anna Kaczormgr Renata Lau 15. 3cmgr Magdalena Nygamgr Bogumiła Makola 16. 3dmgr Małgorzata Kosińskamgr Michał Janiszewski 17. 3emgr Wojciech Jeglińskimgr Grzegorz Romotowski

16 Ważne informacje: Młodzież objęta jest opieką: Psychologiczno – pedagogiczną – pedagog Pani Karolina Truchan; wakat psychologa W świetlicy szkolnej – opiekun Pan Wiesław Bukpaś; W bibliotece szkolnej – opiekun Pani Dorota Włodarska, Kozikowska Jolanta, Makarewicz Agnieszka Doradcy zawodowego – konsultacje grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym Barbarą Taraszkiewicz Godziny pracy zamieszczone w wykazach i w planie zajęć tygodniowych na stronie: www.gim2.olecko.edu.pl Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

17 Ważne informacje: 1.Terminy egzaminu gimnazjalnego 18,19, 20 kwietnia 2016 r. 2.Termin przedkładania deklaracji wyboru języka obcego na egzamin gimnazjalny – do 30 września 2015r. 3.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 18,19, 20 kwietnia 2016 r. oraz 2 i 27 maja 2016r. 4. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2015/2016 – składka 37zł do 20 października 2015r. do wychowawcy; na wniosek Rady Rodziców ubezpieczycielem została firma InterRisk. 5. Obiady w stołówce szkolnej w miesiącu wrześniu - koszt 45zł po 3,00 zł za obiad. Możliwość skorzystania z dofinansowania w MOPS Olecko - od października kwota netto wynosi 770,00 zł na 1 osobę w rodzinie. 6. Prośba do Dyrektora szkoły o wsparcie w dofinansowaniu posiłków z puli listy Dyrektora w roku szk. 2015/2016 – do 30 września 2015r. Przyjmowane są wnioski. Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

18 Ważne informacje:  Roczna składka na fundusz Rady Rodziców – 30 zł od rodziny  Jednorazowa opłata za eksploatację indywidualnej szafki uczniowskiej – 5 zł od ucznia  Pieniążki za obiady lub na Radę Rodziców można przesyłać na konto zamieszczone na stronie internetowej szkoły. PROSIMY O WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY Adres strony: www.gim2.olecko.edu.pl Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

19 „WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRYM „LEŻY NA SERCU DOBRO NASZEJ SZKOŁY” ŻYCZĘ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SAMYCH RADOSNYCH DNI PRZYNOSZĄCYCH SATYSFAKCJĘ Z DOBRZE SPEŁNIONEGO OBOWIĄZKU W DZIAŁANIACH SKIEROWANYCH NA WSPÓLNY SUKCES EDUKACYJNY I WYCHOWAWCZY UCZNIÓW Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku” Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Dyrektor szkoły mgr Barbara Taraszkiewicz


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. PORZĄDEK SPOTKANIA Z RODZICAMI: 17 00 –17 30 Spotkanie ogólne inauguracyjne w Auli szkoły. Wiodącym tematem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google