Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

2 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

3 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO
Jeśli wybór dotyczy wariantów technologicznych, o tym samym okresie eksploatacji to wydatki na zakup tych urządzeń traktujemy jako koszty stałe, Rozpatrywane warianty różnią się strukturą kosztów, tzn.: - warianty charakteryzujące się wyższymi kosztami stałymi mają za to niższe koszy zmienne, - a warianty o niższych kosztach stałych mają wyższe koszty zmienne. w. I w. II KS1 > KS2 kz < kz2

4 Amortyzacja jako koszt stały
Jeśli urządzenia produkcyjne będące przedmiotem wyboru różnią się okresem eksploatacji należy wydatki na ich zakup jako koszty stałe doprowadzić do porównywalności*, W tym celu należy te wydatek przeliczyć na ten sam okres (miesiąc, rok), Tak przeliczony wydatek będzie amortyzacją (miesięczną lub roczną). *Na przykład w elektrowni atomowej blok jest o 50% droższy od bloku w elektrowni konwencjonalnej, ale okres jego eksploatacji wynosi nie 40 lat, jak w elektrowni opartej na węglu, tylko ok. 60 lat.

5 Wybór Wariantu Technologicznego

6 USTALANIE ROZMIARÓW PRODUKCJI, PRZY KTÓREJ OBA WARIANTY SĄ JEDNAKOWO OPŁACALNE

7 WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO

8 WYJAŚNIENIE FORMUŁY LICZENIA WIELKOŚCI GRANICZNEJ PRODUKCJI
Produkcja na poziomie P wyraża wielkość graniczną produkcji, która w całości rekompensuje dodatkowe koszty związane z wariantem 1, dotyczące kosztów stałych np. wyższej amortyzacji nowocześniejszej i droższej maszyny (KS1- Ks2). Zwrot tych kosztów następuje dzięki oszczędnościom uzyskiwanym na kosztach zmiennych, które zapewnia wariant nowocześniejszy (kz2-kz1). Uproszczenie w tej metodzie polega na nieuwzględnieniu rozkładu w czasie poniesionego wydatku i uzyskiwanych oszczędności na kosztach zmiennych.

9 Zadanie

10 UJĘCIE GRAFICZNE

11 Zadanie

12 Zadanie - rozwiązanie

13 WYMIANA ŚRODKA TRWAŁEGO
W przypadku decyzji dotyczącej wymiany środka trwałego lub jego dalszego używania mamy do czynienia z decyzją długookresową, co wymaga zastosowania procedur szacowania przyszłych przepływów pieniężnych lub wewnętrznej stopy zwrotu. Można zastosować jako uproszczone podejście zestawienie kosztów obu wariantów zawierające: - jako koszty stałe przyjmujemy cenę zakupu nowego urządzenia, którą porównujemy z wydatkiem poniesionym na zakup posiadanego urządzenia, który się nie zamortyzował (wartość księgowa urządzenia), - całkowite koszty zmienne obu wariantów wyliczone dla takiego samego okresu czasu wyznaczonego przez przewidywany okres eksploatacji posiadanego urządzenia i takich samych dla obu wariantów rozmiarów produkcji, - stratę na sprzedaży posiadanego urządzenia. Jak z tego wynika, w tym rachunku możemy porównywać jedynie zakup urządzenia o planowanym okresie użytkowania równym okresowi użytkowania posiadanego urządzenia i tej samej produkcji. Można wówczas zastosować jako uproszczone podejście również rachunek kosztów istotnych (przykład na następnym slajdzie).

14 WYMIANA ŚRODKA TRWAŁEGO
Opłaca się zakupić nowe urządzenie, jeśli oszczędności na kosztach zmiennych w okresie eksploatacji tego urządzenia powiększone o wpływy ze sprzedaży posiadanego środka trwałego będą wyższe od wydatku na zakup tego urządzenia. Przykład: 4 –l etnie oszczędności na kosztach zmiennych  000 (+) bieżąca cena rynkowa starego urządzenia  000 (-) koszt zakupu nowej maszyny  000 = oszczędności na zakupie nowej maszyny


Pobierz ppt "WYBÓR WARIANTU TECHNOLOGICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google